INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA-PIB

(1950-2020)


1950

·          Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 maja ogłoszonym w Dzienniku Ustaw Nr 24 z dniem 1 kwietnia zostaje zlikwidowany Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego i na jego bazie utworzono (obok innych instytutów resortu rolnictwa) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

·          Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów, 19 czerwca Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, otrzymuje pierwszy statut

·          Dyrektorem IUNG zostaje prof. dr hab. Anatol Listowski, który równocześnie z urzędu przewodniczył Radzie Naukowej Instytutu

·          Dyrekcja IUNG swą siedzibę miała w Warszawie, ul. Górskiego 7. W Puławach powołano Oddział IUNG, którego kierownikiem został M. Strzemski

Inspektoraty Doświadczalnictwa Zbiorowego PINGW (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Toruń, Kraków, Puławy, Olsztyn, Poznań, Warszawa, Wrocław, Gorzów) zostają przejęte przez IUNG i otrzymują nazwę Inspektoraty Doświadczalnictwa  Masowego IUNG. Kierownikiem Działu Doświadczalnictwa w Dyrekcji zostaje M. Lachowicz

·          Profesorowie: M. Strzemski, B. Świętochowski, A. Byczkowski (i inni) otrzymali nagrodę państwową III stopnia za opracowanie mapy gleb Polski w skali 1:1000000

·          Odbudowano – kapitalnie odremontowano budynek mieszkalno-pracowniany nr 1 w Dolnym Ogrodzie o powierzchni 320 m2

·          Zakończono budowę szklarni dla celów doświadczalnych o powierzchni około 400 m2 oraz kotłowni o łącznej powierzchni użytkowej ok. 285 m2 w Dolnym Ogrodzie.Anatol Listowski


Michał Strzemski


Marian Lachowicz

·          A. Listowski wszedł w skład powołanego na pierwszym kongresie Nauki Polskiej, Komitetu Organizacyjnego PAN. Został członkiem PAN i sekretarzem Wydziału V Nauk Rolniczych i Leśnych

·          Na podstawie zarządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 grudnia 1950 r. IUNG przejmuje (po byłym PINGW) następujące Zakłady Doświadczalne: Borusowa (woj. Kraków), Błonie (woj. Łódź), Kończewice i Minikowo (woj. Bydgoszcz), Małyszyn (woj. Zielona Góra), Narożno (woj. Wrocław), Poświętne i Reguły (woj. Warszawa), Poraj (woj. Gdańsk), Sternalice (woj. Opole), Szepietowo (woj. Białystok), Wielichowo (woj. Poznań) i Zdanów (woj. Kielce)

·          Pod redakcją J. Marszewskiej-Ziemięckiej przy współudziale W. Maliszewskiej, W. Myśkowa i E. Strzelczyk opracowano książkę „Mikrobiologia gleby i nawozów organicznych”. Wyd. PWRiL. Warszawa 1951. (Wyd. II 1969, oraz wyd. III popr. i uzupełnione 1974)

·          W Zakładzie Mikrobiologii IUNG w Puławach zorganizowano szkolenie personelu naukowego różnych placówek prowadzących prace z zakresu mikrobiologii rolnej. Zakład uczestniczy w opracowaniu programów nauczania mikrobiologii rolnej w uczelniach wyższych.


Rok 1952

 

·          W przyjętym od PGR gospodarstwie Baborówko (woj. Poznań) zorganizowano Zakład Doświadczalny IUNG, wyposażając go w halę wegetacyjną i laboratoria. Baborówko stało się zapleczem prac nad nawożeniem, uprawą roślin pastewnych i oleistych, a także badań z zakresu mikrobiologii rolnej

·          B. Świętochowski został powołany na członka PAN

·          A. Nowotny-Mieczyńska i J. Gołębiowska opracowały książkę: „Problemy symbiotycznego wiązania wolnego azotu”. Wyd. PWRiL Warszawa 1952

·          M. Strzemski opracował książkę: „Wstęp do gleboznawstwa”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1952 (s. 450)

·          W czerwcu zorganizowano pierwszy zjazd pracowników IUNG związanych z doświadczalnictwem połączony ze zwiedzaniem Zakładów Doświadczalnych w Poraju i Kluczewie

·          Przeprowadzono kapitalny remont i rozbudowano budynek suszarniczo-mieszkaniowy nr 2 na Dolnym Ogrodzie o powierzchni użytkowej ok. 220 m2

Rok 1953

 

·          Następuje zmiana nazwy Inspektoratów Doświadczalnictwa Masowego na Inspektoraty Doświadczalnictwa Terenowego IUNG (pracownicy inspektoratów w pojedynczych przypadkach pracują na etatach Prez. Wojewódzkich Rad Narodowych)

·          J. Ziemięcka-Marszewska została powołana na członka korespondenta PAN (a w 1958r. na członka rzeczywistego)

·          Zakład Mikrobiologii zainicjował zespołowe prace nad metodyką badań mikrobiologicznych gleby, w wyniku których W. Maliszewska zebrała, opracowała i opublikowała skrypt zawierający metodykę badań mikrobiologicznych, z którego korzystały zakłady mikrobiologii rolniczej uczelni wyższych

·          J. Ziemięcka-Marszewska otrzymała Nagrodę państwową II stopnia za całokształt prac badawczych nad szczepionkami Rhizobium dla roślin motylkowych


·          W lipcu zorganizowano zjazd pracowników naukowych i doświadczalnictwa IUNG w Poznaniu. Zwiedzano Zakłady Doświadczalne Wielichowo, Czechnica, Dobrogostów i Sternalice

·          Pod redakcją J. Ziemięckiej przetłumaczono z francuskiego podręcznik S. Winogrodskiego „Mikrobiologia gleby” Wyd. PWRiL Warszawa 1953 (s. 789)

·          Przeprowadzono kapitalny remont i adaptację na potrzeby mieszkaniowe budynku nr 3 w Dolnym Ogrodzie o powierzchni użytkowej ok. 320 m2


Rok 1954

 

·          Zapoczątkowano wydawanie (pod redakcją A. Listowskiego) zaleceń agrotechnicznych. Wydano zalecenia na okres wiosny (str. 188) oraz na okres lata i jesieni (str. 165)

·          Na podstawie Uchwały Rządu, IUNG przystąpił do uzupełnienia dotychczasowej sieci Stacji Chemiczno-Rolniczych pracujących w ramach organizacyjnych IUNG w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie i w Gorzowie o następne w 13 pozostałych województwach

·          Zorganizowano w Białymstoku zjazd pracowników doświadczalnictwa połączony z zapoznaniem się z pracą Zakładów Doświadczalnych w Szepietowie i Biebrzy

·          Zorganizowano pierwsze wczasy dla pracowników IUNG w Gdańsku-Sobieszewie w prowizorycznie przygotowanym ośrodku wypoczynkowym. Wybudowano barak, który służył jako świetlica, postawiono kilka wagonów kolejowych z pryczami oraz namioty wypożyczone od wojska. W takim prowizorycznym stanie ośrodek funkcjonował do 1968 roku

·          Przeprowadzono kapitalny remont i adaptację budynku (tzw. domu cygańskiego) na terenie ogródków doświadczalnych na mieszkania


Jadwiga Bury-Zaleska

Jadwiga Ziemięcka

Józef Dąbrowski

Rok 1955

 

·          Z inicjatywy B. Świętochowskiego przejęto z PGR gospodarstwo Laskowice Oławskie przeznaczając go na Zakład Doświadczalny specjalizujący się w zagospodarowaniu gleb lekkich

·          IUNG – pod kierownictwem B. Świętochowskiego i J. Kozakiewicza zorganizował miesięczny (w lutym) kurs w Bożkowie – ośrodek szkoleniowy PGR na Dolnym Śląsku dla pracowników zespołów i centrali PGR na temat projektowania gospodarczego urządzenia gospodarstw rolnych. Kurs ten zainicjował przygotowywanie planów urządzeniowych dla wszystkich PGRów, a także był impulsem do zorganizowania w Warszawie Biura Projektów Urządzeń Rolnych

·          Wydano podręcznik (pod redakcją B. Świętochowskiego) „Wytyczne do wprowadzania płodozmianów”. PWRiL, Warszawa 1955. Był to pierwszy polski podręcznik urządzeń wielkoobszarowych gospodarstw rolnych

·          Zorganizowano (1-4 lutego) w Oddziale IUNG w Gorzowie Wielkopolskim dla kadry naukowej IUNG (a także WSR) pierwszy kurs w zakresie wybranych zagadnień statystyki – metod statystycznych stosowanych w doświadczalnictwie rolniczym. Kierownikami kursu i głównymi wykładowcami byli między innymi M. Ulińska i A. Łubkowski

·          Zorganizowano w czerwcu zjazd pracowników IUNG związanych z doświadczalnictwem rozpoczęty konferencją w Warszawie i połączony ze zwiedzaniem obiektów doświadczalnych w Puławach, Lublinie i Werbkowicach

·          Wydano, pod redakcją Anatola Listowskiego „Zalecenia agrotechniczne” przeznaczone dla szeroko rozumianej praktyki rolniczej a także szkół rolniczych różnych szczebli. Zalecenia stały się stałą pozycją wydawniczą IUNG, były redagowane przez szerokie grono pracowników IUNG różnych specjalności a także zaproszonych do współpracy przedstawicieli innych resortowych instytutów rolniczych

·          Przeprowadzono remont i adaptację byłej stajni i laboratoriów o powierzchni użytkowej około 1255 m2 (obecnie siedziba działu technicznego) na potrzeby mieszkaniowe

RZD Werbkowice, lata 50. XX w.

Rok 1956

 

·          IUNG przejmuje na podstawie Zarządzenia Ministerstwa Rolnictwa wszystkie tereny i obiekty w Puławach będące w okresie międzywojennym własnością PINGW. Puławy opuszczają naukowe jednostki IOR, IHAR, IMUZ i inne. IUNG staje się w ten sposób spadkobiercą i nosicielem tradycji nauk rolniczych, zapoczątkowanych w Puławach od 1862 roku przez Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny

·          Zarządzeniem Ministra Rolnictwa Nr 10 i 11 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa otrzymuje nowy statut, w którym podana jest struktura organizacyjna Instytutu uwzględniająca zakłady naukowe i działy obsługowe

·          W dniach 26 - 27 września odbyło się w Warszawie pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Naukowej IUNG. Na przewodniczącego Rady powołano prof. dr Felicjana Dembińskiego

·          A. Mieczyńska i J. Gołębiowska opracowały książkę-podręcznik „Krążenie azotu w przyrodzie”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1956 (s. 190)

·          Stacje Chemiczno-Rolnicze zostają przekazane organizacyjnie z IUNG do Prezydiów Wojewódzkich Rad Narodowych. IUNG zachowuje jednak merytoryczny nadzór nad ich działalnością

·          Zorganizowano w Gdańsku zjazd doświadczalnictwa połączony ze zwiedzaniem pól doświadczalnych w Żelisławkach i w Starym Polu

·          Oddano do użytkowania nowo wybudowany budynek mieszkalny dwupiętrowy przy ul. Kołłątaja 4 o powierzchni użytkowej ok. 1060 m2 z 18 mieszkaniamiRok 1957

 

·          Zarządzeniem Ministerstwa Rolnictwa Inspektoraty Doświadczalnictwa Terenowego przechodzą na etaty i są finansowane przez Wojewódzkie Wydziały Rolnictwa PWRN. Dział Doświadczalnictwa Terenowego IUNG sprawuje pełne merytoryczne kierownictwo poprzez terenowych inspektorów DT


·          IUNG współpracował z Min. Rolnictwa i był jednostką wiodącą w opracowaniu „Tabeli klas gruntów” oraz instrukcji regionalnych dla klasyfikatorów gruntów. Tabela stanowiła załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1957 (DZ. Ust. Nr 5, p. 21)

·          J. Ziemięcka opracowała podręcznik akademicki „Mikrobiologia gleby i nawozów organicznych”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1957 (s. 359),Wyd. II 1969

·          Rada Naukowa IUNG powołała Komisję Ochrony Zabytków Puław (J. Ziemięcka-Marszewska, J. Bury-Zaleska, J. Dąbrowski), która inspirowała konieczne prace konserwatorskie

·          Wydano podręcznik autorstwa M. Ulińskiej „Technika obliczeń przy opracowywaniu wyników doświadczeń rolniczych”. Wyd. PWRiL Warszawa 1957 (część II ukazała się w 1959)

·          Oddano do użytkowania blok mieszkalny dwupiętrowy przy ul. Waryńskiego 4 z 18 mieszkaniami

 

Rok 1958

 

·          Dokonano restrukturyzacji Instytutu celem poczynienia oszczędności finansowych i zracjonalizowania zatrudnienia. Nakłady budżetowe w stosunku do roku poprzedniego zmniejszono o ok. 30% a redukcją objęto 110 etatów

·          Wydano kolejne (pod redakcją A. Listowskiego, J. Kozakiewicza i A. Marszewskiego „Zalecenia agrotechniczne” (w dwóch tomach – tom I str. 346, tom II str. 520)

·          W dniach 16-17 grudnia w IUNG Puławy wspólnie z PTMikrobiol. zorganizowano konferencję: „Symbiotyczne wiązanie wolnego azotu przez Rhizobium”. Materiały wydano w Acta Microb. Pol. t. 8, nr 3/4

·          Zorganizowano zjazd doświadczalnictwa w Gorzowie połączony z zapoznaniem się z pracą Zakładów Doświadczalnych w Małyszynie i Wierzbnie

·          Oddano do użytkowania blok mieszkalny dwupiętrowy przy ul. Izabeli 5 z 18 mieszkaniami

·          Odbudowano z kompletnej ruiny znajdującą się w parku Altanę Chińską

Pałac Czartoryskich, 1959 r.
Jubileusz 40. lecia pracy naukowej (1919-1959) prof. Laury Kaufman


Rok 1959

 

·          W Zakładzie Doświadczalnym Laskowice Oławskie rozpoczęto inwestycje – budowa hali wegetacyjnej, przystosowanie pałacu do potrzeb pracowni i laboratoriów – tworząc tam warunki do pracy ośrodka naukowo-badawczego, siedziby Zakładu Uprawy Roli, specjalizującego się w zagadnieniach podnoszenia żyzności i urodzajności gleb lekkich

·          Wydano, jako efekt współpracy gleboznawców polskich, pod redakcją J. Tomaszewskiego mapę gleb Polski w skali 1:100000

 

 

Rok 1960

 

·          Zorganizowano w czerwcu na podstawie Zarządzenia Ministra Rolnictwa Nr 79/60 (niezależnie od istniejącego Zakładu Gleboznawstwa) Centralny Zakład Kartografii Gleb, którego zadaniem było opracowanie dla gleb użytków rolnych Polski wielkoskalowych (1:5000, 1;25000) map glebowych i bonitacyjnych. Zakład kierowany przez M. Strzemskiego dysponował ponad stu specjalistami z zakresu kartografii gleb w 17 PWRN we wszystkich ówczesnych województwach

·          Prof. dr Felicjan Dembiński zostaje powołany na członka korespondenta PAN (a w roku 1968 zostaje członkiem rzeczywistym)

·          A. Nowotny-Mieczyńska i J. Gołębiowska opracowały książkę: „Krążenie azotu w przyrodzie”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1960 (s. 252)


Rok 1961

 

·          Ukazał się pierwszy numer Pamiętnika Puławskiego. Zawiera on prace naukowe Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Tytuł nawiązuje do tradycji czasopisma wydawanego przez PINGW w okresie międzywojennym

·          Opracowano pod redakcją A. Musierowicza i wydano pierwszą mapę gleb Polski w skali 1:300000 wraz z tekstem opisowym (Wyd. PW Geolog., Warszawa 1961). Mapa była efektem kilkuletnich prac szerokiego grona gleboznawców IUNG i Katedr Gleboznawstwa Akademii Rolniczych

·          Powołano we Wrocławiu, w Puławach (i w Bydgoszczy) Ośrodki Metodyczno-Naukowe do współpracy metodycznej i merytorycznej z Okręgowymi Stacjami Chemiczno-Rolniczymi

·          W ramach Zakładu Fizjologii Roślin zorganizowano Pracownię Izotopową, która została dobrze wyposażona w aparaturę umożliwiającą prowadzenie prac badawczych metodą znakowanych pierwiastków

·          Zorganizowano w Warszawie zjazd doświadczalnictwa połączony ze zwiedzaniem Zakładów Doświadczalnych w Regułach i Jadwisinie

 

Rok 1962

 

·          Oddano do użytkowania nowo wybudowaną halę wegetacyjną z jednopiętrową częścią biurowo-laboratoryjną i fitotronową. Powierzchnia hali pod szkłem wynosiła ok. 890 m2, pod siatką ok. 900 m2, a użytkowa budynku 1145 m2

·          Oddano do użytkowania nowo wybudowany budynek mieszkalny dwupiętrowy przy ul. Głębokiej 3 mieszczący 23 mieszkania

·          Zorganizowano w Poznaniu zjazd doświadczalnictwa połączony z zapoznaniem się z pracą Zakładów Doświadczalnych w Baborówku, Wielichowie i Zielęcinie.


Rok 1963

 

·          Ukazały się (pod redakcją A. Listowskiego, J. Kozakiewicza i A. Marszewskiego) „Zalecenia Agrotechniczne” Wyd. IUNG Seria P/2 (s. 346)

·          W. Maliszewska otrzymała nagrodę PAN za całokształt badań nad wpływem szczepienia azotobakterem uprawnych roślin niemotylkowych

·          Zorganizowano we Wrocławiu zjazd doświadczalnictwa połączony ze zwiedzaniem pól doświadczalnych w Zakładzie Ekologii i Zwalczania Chwastów we Wrocławiu ul. Jabłeczna i w ZD Laskowice Oł.

 

Rok 1964

 

·          Wprowadzono do rejestru odmian wyselekcjonowane w IUNG odmiany chmielu „Lubelski” (J. Klaudel) i „Nadwiślański” (K. Majewski)

·          Na wniosek IUNG, Ministerstwo Rolnictwa podjęło decyzję opracowania dla całego kraju wielkoskalowych map glebowo-rolniczych. Prace te wykonywały Wojewódzkie Biura Geodezji i Terenów Rolnych pod merytorycznym nadzorem Zakładu Gleboznawstwa IUNG

·          A. Jelinowska, S. Jelinowski, J. Sypniewski opracowali książkę: „Uprawa i użytkowanie poplonów”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1964 (wyd. II w 1964 r. i III w 1972 r.)

·          Zorganizowano w Gorzowie zjazd doświadczalnictwa połączony z zapoznaniem się z całokształtem pracy Zakładów Doświadczalnych w Małyszynie i Wierzbnie.

 

Rok 1965

 

·          Wydano Instrukcję w sprawie wykonywania map glebowo-rolniczych w skali 1:5000 i 1:25000 oraz map glebowo-przyrodniczych w skali 1:25000 (praca zespołowa pod naukowym kierownictwem M. Strzemskiego)

·          W dniach 10-11 września zorganizowano sesję naukową z okazji 15-lecia IUNG. Materiały opublikowano: „Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Zarys działalności w latach 1950-1965”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1965


·          Pod redakcją A. Nowotny-Mieczyńskiej przy współudziale Z. Koter, M. Ruszkowskiej i M. Warchołowej opracowano książkę „Fizjologia mineralnego żywienia roślin”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1965 (Wyd. II popr. i uzupełnione w 1976 r.)

·          We wrześniu IUNG przy współudziale PT Gleb zorganizował XVII Ogólnopolski Zjazd PTG. Materiały opublikowano w Rocznikach Gleboznawczych

 

Rok 1966

 

·          Zarządzeniem Ministra Rolnictwa Nr 156 z dnia 12 września Instytut otrzymał kolejny nowy statut. Z Instytutu wyłączono Zakłady: Ziemniaka i Warzywnictwa, które wcześniej wyodrębniły się jako samodzielne instytuty. Wprowadzono do statutu Ośrodki Metodyczno-Naukowe ds. Stacji Chemiczno-Rolniczych w Puławach i we Wrocławiu

·          Dyrektor A. Listowski powołuje „w związku z przystąpieniem do prac związanych z rekonstrukcją zabytkowego parku” Komisję Parkową (M. Strzemski, B. Rębowski, Cz. Ścierzyński, Z. Nowakowski, J. Dąbrowski, F. Piotrowski). Powstaje, opracowany przez profesorów C. Ciołka i J. Bogdanowskiego, projekt rewaloryzacji parku

·          Wydano (pod redakcją A. Listowskiego, J. Kozakiewicza i A. Marszewskiego) kolejne „Zalecenia agrotechniczne”. Wyd. IUNG Seria P/11, (str. 474)

·          Przejęto we Wrocławiu przy ul. Jabłecznej 2 obiekt o pow. 7 ha z zabudowaniami, w którym, w wyniku inwestycji (budowlanych i aparaturowych) oraz kapitalnych remontów zorganizowano, z nowoczesnym zapleczem do prac badawczych, pod kierownictwem J. Roli, Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów

·          Międzynarodowy Instytut Potasowy w Bernie – Szwajcaria przyznał M. Warchołowej i Z. Koter nagrodę I stopnia za pracę „Rola potasu w metabolizmie roślin”. Pracę opublikowano w Pam. Puł. z. 20, 1965

·          Boguszewski W. i Kac-Kacas M. opracowali książkę „Wapnowanie gleb”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1966

·          Rozpoczęto pod kierownictwem J. Siuty prace badawcze nad zmianami warunków przyrodniczo-rolniczych w strefie oddziaływania Zakładów Azotowych w PuławachRok 1967


·          Przeniesiono Dyrekcję IUNG z Warszawy ul. Górskiego 7 do Puław – Osada Pałacowa. Całkowita likwidacja agend dyrekcyjnych w Warszawie nastąpiła w 1968 roku

·          Powołano Ośrodki Naukowo-Badawcze w Zakładach Doświadczalnych w Baborówku – którego kierownikiem został H. Burczyk i w Laskowicach pod kierownictwem Z. Goneta

·          Formalnie zarejestrowano w Funduszu Wczasów Pracowniczych CRZZ, Wydział Wczasów Zakładowych, Ośrodek Wypoczynkowy IUNG w Gdańsku-Sobieszewo ul. Tęczowa. Ośrodek zajmuje teren leśnej zieleni o pow. 0,94 ha. Otrzymano zezwolenie na trwałe zagospodarowanie tego terenu

·          Zakupiono aparat AAS SP Unicam, wówczas drugi tego typu aparat w kraju usprawniający i automatyzujący oznaczania wielu pierwiastków w materiale glebowym i roślinnym

 

Rok 1968

 

·          Ze stanowiska Dyrektora Instytutu zostaje represyjnie odwołany w związku z wydarzeniami marcowymi prof. dr hab. Anatol Listowski – przechodzi do pracy w Instytucie Ziemniaka – w Jadwisinie. Dyrektorem IUNG zostaje (wówczas) doc. dr hab. Stanisław Nawrocki

·          W Ośrodku Wypoczynkowym IUNG Gdańsk-Sobieszewo wybudowano pierwsze 12 domków letniskowych i zagospodarowano teren poprzez doprowadzenie wody, wyznaczenie ścieżek, wybudowanie sanitariatów itp. Bezpośrednią opiekę administracyjną nad Ośrodkiem przyjął Rasiński - Dyrektor ZD IUNG Żelisławki

·          M. Strzemski, J. Siuta, T. Witek, R. Truszkowska i Z. Bartoszewski otrzymali nagrodę Komitetu Nauki i Techniki za prace kartograficzne dotyczące map glebowo-rolniczych w skali 1:5000 i 1:25000

·          W. Boguszewski, K. Boratyński, Z. Jaśkowski (i inni) otrzymali nagrodę Komitetu Nauki i Techniki za prace badawcze i wdrożeniowe z zakresu wapnowania i magnezowania gleb


Rok 1969

 

·          Zarządzeniem Ministra Rolnictwa z 14 stycznia powołano w IUNG Centralny Ośrodek Metodyczno—Naukowy ds. Stacji Chemiczno-Rolniczych, którego kierownikiem został R. Czuba

·          Wydano pod redakcją A. Listowskiego, J. Kozakiewicza i A. Marszewskiego „Zalecenia Agrotechniczne” Seria P. (14) str. 548

·          Rozpoczęto prace badawcze w otoczeniu Kopalni Siarki w Grzybowie nad przemianami fizyko-chemicznymi i biologicznymi terenów górniczych i gruntów graniczących z tymi terenami oraz nad rekultywacją terenów zdewastowanych

·          J. Berbeć, Z. Wirowski, S. Puchacz, B. Opoka, Z. Jeziorska otrzymali nagrodę Komitetu Nauki i Techniki za wyhodowanie odmian tytoniu odpornych na choroby i ich wdrożenie do uprawy. Odmiany tytoniu wyhodowane w Puławach zajmują 80% ogólnej powierzchni tytoniu uprawianego w Polsce

·          Oddano do użytkowania 2 bloki mieszkalne czteropiętrowe przy ul. Głębokiej 5 i 7 z dwudziestoma mieszkaniami każdy.

 

Rok 1970

 

·          W dniach 2-5 czerwca obradowało we Wrocławiu i Laskowicach III Międzynarodowe Sympozjum dotyczące problematyki żyzności i zagospodarowania gleb lekkich. Organizatorem Sympozjum był IUNG – Zakład Uprawy Roli w Laskowicach przy współudziale AR Wrocław

W sierpniu zorganizowano w IUNG pod przewodnictwem A. Jelinowskiej, międzynarodową konferencję „Biologiczne i techniczne aspekty produkcji nasion lucerny”.

·          Dorobek konferencji opublikowano w Zeszytach Problemowych Postępów Nauk Rolniczych Nr 131

·           

·          Pod redakcją A. Listowskiego (współautorzy S. Barbacki, J. Berbeć, F. Dembiński, A. Jelinowska, J. Klaudel, M. Ruszkowski, S. Sulinowski, J. Sypniewski) opracowano podręcznik akademicki „Uprawa roślin”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1970

·          Skonstruowano w IUNG (T. Zaorski) i uruchomiono produkcję pierwszej krajowej maszyny do zbioru chmielu

·          F. Dembiński, A. Horodyski, M. Jabłoński, M. Priebe i inni otrzymali nagrodę państwową I stopnia za opracowanie nowej, kompleksowej technologii produkcji rzepaku i rzepiku ozimego

·          A. Listowski, M. Ruszkowski, Z. Żebrowski, K. Blaim, J. i J. Mazurkowie (i inni) otrzymali nagrodę Komitetu Nauki i Techniki za badania nad możliwością przeciwdziałania wyleganiu zbóż przy zastosowaniu regulatorów wzrostu

·          M. Ruszkowski, T. Górski, T. Witek, G. I M. Ulińscy, J. Mazurek otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa za badania nad rejonizacją uprawy zbóż

·          R. Czuba, K. Boratyński, B. Szerszeń, A. Leopold i A. Nowik otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa za opracowanie programu rozwoju nawożenia w Polsce w latach 1969-1970

·          H. Burczyk, S. Jelinowski, A. Siuta, Z. Koter, A. Ponikiewski (i inni) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa za badania nad zwiększeniem produkcji pasz w poplonach ozimych poprzez rozszerzenie uprawy żyta ozimego nawożonego wysokimi dawkami azotu.

 

Rok 1971

 

·          Doc. dr hab. Henryk Burczyk, wieloletni pracownik IUNG, kierownik Ośrodka Naukowo-Badawczego w Baborówku, został powołany na stanowisko v-ce Ministra w Ministerstwie Rolnictwa

·          Ukazał się 50 numer „Pamiętnika Puławskiego”


·          Opracowano pierwsze koordynacyjne plany badań naukowych na 5-lecie 1971-1975. Wówczas IUNG koordynował 5 programów resortowych (kierownikami byli St. Nawrocki, R. Czuba, T. Witek, J. Rola i A. Jelinowska) i 3 programy branżowe (J. Siuta, Z. Wirowski i J. Berbeć) oraz uczestniczył w realizacji 3 programów węzłowych i kilku resortowych

·          M. Strzemski opracował książkę: „Myśli przewodnie systematyki gleb”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1971 (s. 500)

·          Rozpoczęto systematyczne badania lizymetryczne (w wyremontowanych lizymetrach) nad bilansem składników pokarmowych (wniesienie, pobranie, wymycie) NPK, Ca, Mg, S oraz mikroelementów w zależności od gatunków gleby, uprawianych roślin i nawożenia

·          M. Ruszkowski, Z. Żebrowski (i inni) otrzymali nagrodę PAN za badania nad wpływem chlorku chlorocholiny na właściwości rakotwórcze nasion pszenicy

·          W Zakładzie Doświadczalnym Laskowice Oławskie dla Zakładu Uprawy Roli wybudowano halę lizymetrów przystosowanych do badań izotopowych 


Rok 1972

 

·          Wydano (pod redakcją S. Nawrockiego i J. Kozakiewicza) „Zalecenia Agrotechniczne” Seria P (17) str. 515

·          Zarządzeniem Ministra Rolnictwa Nr 41 został nadany Instytutowi kolejny nowy statut. Stanowi on, że oprócz działającej Rady Naukowej powołuje się Kolegium Instytutu – organ doradczy dyrektora


·          Inspektoraty Doświadczalnictwa Terenowego zostają przejęte przez Rolnicze Rejonowe Zakłady Doświadczalne (Szepietowo, Minikowo, Lubań, Śmiłowice-Mikołów, Modliszewice-Grzmiąca, Karmiowice, Końskowola, Bratoszewice, Bęsia, Łosiów, Sielinko, Boguchwała, Barzkowice, Poświętne, Wysoka, Kalsk, Stare Pole). IUNG sprawuje nadal kierownictwo, koordynację i nadzór merytoryczny nad działalnością doświadczalnictwa za pośrednictwem Działu Doświadczalnictwa Terenowego w Dyrekcji IUNG i Inspektorów Terenowych

·          W dniach 22-23 czerwca zorganizowano przy współudziale RRZD Bęsia krajowy zjazd doświadczalnictwa. W zjazdach doświadczalnictwa uczestniczyli kierownicy Działów Doświadczalnictwa RRZD, Zakładów Doświadczalnych IUNG, pracownicy naukowi IUNG, IHAR, Inst. Ziem. i inni. Na program zjazdów składało się sprawozdanie z działalności za ubiegły rok, referaty fachowe pracowników naukowych IUNG, zwiedzanie doświadczeń terenowych i ciekawych rolniczych lub krajoznawczych obiektów

·          W dniach 20-24 czerwca Instytut we współpracy z PAN zorganizował Międzynarodową Konferencję Naukową: „Współczesne kierunki w uprawie roli”. Uczestniczyło ok. 280 osób w tym liczni goście z zagranicy. IUNG wydał zbiór referatów – seria R/38, Puławy 1972 (str.783)

·          W dniach 14-16 września IUNG zorganizował XI Zjazd Agrometeorologów z udziałem przedstawicieli wszystkich zainteresowanych ośrodków akademickich w Polsce. Przedstawiono m. in. referat: „Sto lat pracy puławskiej placówki meteorologii rolniczej”

·          Zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa IUNG przekazał do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Zakład Roślin Oleistych w Poznaniu, Pracownię Uprawy Roślin Zbożowych i Pastewnych w Gorzowie oraz Zakłady Doświadczalne w Małyszynie i Przebędowie. IUNG przejął z IMUZ – pracownię prowadzącą badania związane z   erozją gleb

·          IUNG przejął z PGR gospodarstwo Jastków koło Lublina, posiadające kilkunastohektarową plantację chmielu, przekształcając go w Zakład Doświadczalny Hodowli i Uprawy Chmielu

·          IUNG – Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów we Wrocławiu wspólnie z IOR w Poznaniu i I. Wet w Puławach rozpoczynają w ramach programu FAO badania nad pozostałościami herbicydów chlorowanych węglowodorów w paszach i innych produktach

·          Oddano do użytkowania blok mieszkalny czteropiętrowy przy ul. Głębokiej 9 zawierający 15 mieszkań

·          Przystąpiono do ostatecznej likwidacji mieszkań w pałacu na terenie Osady Pałacowej, przystosowując odzyskane powierzchnie na pracownie i laboratoria naukowe.Rok 1973

 

·          Dyrektor IUNG prof. dr hab. Stanisław Nawrocki uchwałą Rady Państwa z dnia 19 stycznia został powołany na członka Polskiej Akademii Nauk

·          W dniach 21-26 maja w IUNG Oddział we Wrocławiu zorganizowano pod przewodnictwem R. Czuby i K. Boratyńskiego konferencję naukową RWPG; „Metody efektywnego stosowania nawozów mineralnych”. Materiały z konferencji (w j. rosyjskim) Wyd. IUNG Seria R(75), Puławy 1974

·          W dniach 26-27 czerwca zorganizowano przy współudziale RZD Szepietowo Krajowy Zjazd Doświadczalnictwa

·          W dniach 15-16 sierpnia obchodzono jubileusz 50-lecia Zakładu Doświadczalnego Topola-Błonie. Publikacja A. Bornusa i Z. Goneta „Zakład Doświadczalny Topola-Błonie 1923-1973”. Pół wieku w służbie postępu rolniczego. Wyd. IUNG Seria R(64), Puławy 1973

Rolniczy Zakład Doświadczalny w Błoniu -Topoli, lata 70. XX w.

W dniach 15-16 października IUNG zorganizował Seminarium Fitoaktynometrii „Vis et Signum” (siła i znak) z udziałem wszystkich krajowych jednostek naukowych związanych z agrometeorologią

·          M. Strzemski, J. Siuta, T. Witek opracowali książkę: „Przydatność rolnicza gleb Polski”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1973 (s. 288)

·          Powołano Terenową Stację Badawczą Ochrony i Rekultywacji Gruntów w Grzybowie. Zadaniem stacji było prowadzenie prac badawczych dotyczących możliwości rekultywacji gruntów zdewastowanych w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym i wdrażanie opracowanych metod

·          Opracowano pod redakcją W. Boguszewskiego syntezę wieloletnich badań „Efektywność nawożenia mineralnego na użytkach ornych”. Wyd. IUNG Puławy 1973

·          M. Strzemski, T. Witek, J. Siuta (i inni) otrzymali nagrodę PAN za udział w opracowaniu mapy gleb Polski w skali 1:500000

·          Oddano do użytkowania w Górnym Ogrodzie nowo wybudowaną i wyposażoną - osiatkowaną baterię 108 mikropoletek do badań uprawowych

·          Wykonano przyłącza ciepłownicze i gazowe do miejskiej sieci budynków przy ul. Kołłątaja 4, Izabeli 5 i 9 oraz Waryńskiego 4 a także hali wegetacyjnej w Górnym Ogrodzie.

Rok 1974

 

        M. Strzemski, J. Siuta, T. Górski, B. Dobrzański, T. Witek, H. Kern, R. Truszkowska, Z. Bartoszewski, S. Kowaliński   i B. Świetochowski otrzymali Nagrodę państwową I stopnia za opracowanie metody agroekologicznej waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce ·          S. Nawrocki, J. Kozakiewicz, M. Ruszkowski, K. Walewski, A. Jelinowska, M. Fotyma, Z. Gonet, H. Pondel, L. Ochalska, A. Przegaliński otrzymali nagrodę I stopnia Ministra Rolnictwa za opracowanie agroekologicznych podstaw rozmieszczenia produkcji rolniczej oraz ocenę potencjalnej produktywności regionów do roku 1990 ·          S. Kukuła (i inni spoza IUNG) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa za udział w opracowaniu i wdrożeniu kompleksowej technologii uprawy kukurydzy na ziarno, kiszonkę i susz oraz upowszechnieniu nowych odmian krajowych ·          J. Rola, B. Kostowska, J. Sadowski i inni otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa za opracowanie krajowego systemu kontroli pozostałości pestycydów w produktach spożywczych ·          Przeprowadzono prace porządkowe – rewaloryzacyjne na terenie parku polegające m. in. na utwardzeniu alei, pielęgnacji i dosadzaniu drzew ·          Zakupiono na cele wczasów pracowniczych budynek w Starej Morawie obok Stronia Śląskiego, w którym po kapitalnym remoncie, znajdowało się 32 miejsca hotelowe w pokojach 2, 3 i 4 osobowych, świetlica, bufet oraz wypożyczalnia sprzętu turystycznego. Wczasy organizowano w ciągu całego roku. Został zlikwidowany – sprzedany w 1983 r. Zakończono trwające od 1970 roku prace nad reelektryfikacją Osady Pałacowej polegające na budowie stacji transformatorowej, wykonaniu przyłączy kablowych, likwidację  ·          sieci napowietrznej i zainstalowanie oświetlenia zewnętrznego całej Osady Pałacowej ·          Zakupiono spektrofotometr Rtg Rigaku – Denki do oznaczania składników chemicznych w roztworach lub pastylkach materiału glebowego i roślinnego, wówczas unikalny w warunkach

Polski


Rok 1975

 

·          Wydano pod redakcją S. Nawrockiego i J. Kozakiewicza „Zalecenia Agrotechniczne” Seria P/19, tom. I (str.325) i tom II (str.174)

·          Wydano „Bibliografię prac IUNG zamieszczonych w Pam. Puł. w latach 1961-1974”. Pam. Puł. Nr 61, 1975

·          Obchodzono jubileusz 25-lecia działalności IUNG; zorganizowano z tej okazji wspólną z Instytutem Weterynarii sesję naukową. Materiały opublikowano

·          Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze zostały Zarządzeniem Min. Rolnictwa z 12 sierpnia organizacyjnie włączone do IUNG. Utworzono w Dyrekcji IUNG stanowisko zastępcy dyrektora ds. Stacji Chemiczno-Rolniczych, którym został Roman Czuba

·          W dniu 8 sierpnia w IUNG obradował Międzynarodowy Kongres Chmielarski

·          W dniach 20-21czerwca IUNG zorganizował kolejne seminarium fitoaktynometrii pod hasłem „Vis et Signum”. Referaty opublikowano w Wyd. IUNG w serii „Materiały konferencyjne”

·          Utworzono w ramach IUNG Zakład Doświadczalno-Wdrożeniowy Rekultywacji Terenów Zdewastowanych w Puławach. Na powierzchni 214 ha strefy zniszczonego całkowicie boru suchego w bezpośrednim sąsiedztwie ZA w Puławach wybudowano stację doświadczalną i rozpoczęto realizację opracowanego przez J. Siutę programu rekultywacji i rolniczego zagospodarowania strefy bezleśnej

·          W Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej zainstalowano, nowoczesny na owe czasy, w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach zestaw komputerowy Odra 1325

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, lata 70. XX w.

·          Instytut otrzymał nowy, dostosowany do zaistniałych zmian w strukturze organizacyjnej, Statut

·          Opracowano plan działalności naukowej na lata 1976-1980. Był on w zasadzie kontynuacją badań prowadzonych w minionym pięcioleciu. IUNG koordynował jeden problem węzłowy – nawozowy (R. Czuba) i sześć resortowych – środowisko przyrodnicze (T. Witek), zboża i rośliny pastewne (St. Nawrocki), agrometeorologiczne podstawy prognozowania w rolnictwie (T. Górski), chmiel (Z. Wirowski), tytoń (J. Berbeć), promieniotwórcze skażenia gleby (T. Lasota)

·          R. Czuba i Z. Jaśkowski opublikowali książkę: „Nawożenie magnezem”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1975 (s. 210)

·          Z. Wirowski, T. Zaorski, J. Migdal, I. Araźna, R. Opacki, Z. Sajnaga (i inni) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa I stopnia za opracowanie nowej technologii uprawy, zbioru i suszenia chmielu

·          Oddano nowo wybudowany czteropiętrowy blok mieszkalny przy ul. Głębokiej 7b z 30 mieszkaniami o powierzchni użytkowej 2070 m2. Oddanie tego budynku pozwoliło na całkowite zlikwidowanie mieszkań na terenie Osady Pałacowej.


Rok 1976

 

·          W dniu 26 lutego na posiedzeniu Rady Naukowej IUNG odbyła się uroczystość 50-lecia pracy naukowej prof. dr Anny Nowotny-Mieczyńskiej – organizatora i wieloletniego kierownika Pracowni Żywienia Roślin

·          W dniach 22-26 września zorganizowano w ramach RWPG Międzynarodowe Sympozjum; „Opracowanie metod ochrony gleb przed erozją”. Materiały opublikowano Wyd. IUNG (cz. I i II) Puławy 1977

·          Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Rolnictwa Nr 256 IUNG otrzymał kolejny nowy statut uwzględniający zmiany organizacyjne, które zaszły w ostatnich latach w strukturze i zakresie pracy Instytutu

·          W dniach 14-15 czerwca zorganizowano przy współudziale WOPR w Boguchwale krajowy zjazd doświadczalnictwa

·          W dniach 28-29 października obradowała w IUNG Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Uprawa roli podstawą intensyfikacji produkcji roślinnej”. Współorganizatorem konferencji był Komitet Uprawy Roślin PAN

·          J. Rola (i inni) otrzymali Nagrodę PAN za udział w opracowaniu krajowego systemu badań pozostałości pestycydów w produktach rolniczych, w glebie i wodzie

·          T. Górski otrzymał indywidualną nagrodę PAN za pracę z zakresu fitobiologii

·          K. Boratyński, R. Czuba, Z. Tuchołka, W. Boguszewski (i inni) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa I stopnia za opracowanie perspektywicznego zapotrzebowania rolnictwa na nawozy mineralne do 1985 roku

·          Zakończono budowę 70 mikropoletek lizymetrycznych przy ul. Czartoryskich, w których rozpoczęto wieloletnie badania (M. Ruszkowska z zespołem) nad wymywaniem i bilansem składników pokarmowych w glebach. Jest to jedyny obiekt tego rodzaju w Polsce

·          Oddano do użytkowania wybudowaną dla celów doświadczalnych nie ogrzewaną szklarnię parapetową w Dolnym Ogrodzie o pow. pod szkłem 600 m2

·          Oddano do użytkowania dwie wiaty stalowe dla potrzeb obsługi hali wegetacyjnej i magazynów materiałów budowlanych o pow. 144 m2 każda


Rok 1977


·          Z okazji 40-lecia pracy naukowej Michała Strzemskiego zorganizowano Sesję Naukową z udziałem gleboznawców z różnych ośrodków naukowych w kraju

·          W dniach 28-29 czerwca zorganizowano przy współudziale WOPR Lubań krajowy zjazd doświadczalnictwa

·          W dniach 7-10 września Zakład Mikrobiologii Rolniczej zorganizował Międzynarodowe Sympozjum „Interakcja mikroflory glebowej z zanieczyszczonym środowiskiem”. W sympozjum wzięło udział ok. 100 osób, w tym 41 przedstawicieli z 14 krajów Europy. Materiały opublikowano w języku angielskim w 2 tomach Wyd. IUNG, Puławy 1977

·          W dniach 27-29 września zorganizowano ogólnopolskie seminarium „Fizjologia i biochemia intensywnie nawożonych roślin”. Organizatorem z ramienia IUNG był E. Nowacki

·          Zakład Agrometeorologii IUNG zorganizował w dniach 8-10 września kolejne IV seminarium fitoaktynometrii pod hasłem „Vis et Signum

·          K. Boratyński, M. Batalin, Cz. Maćkowiak, W. Łoginow, T. Pudelski opracowali książkę: „Nawozy organiczne”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1977 (s. 231)

·          Powołano Międzyzakładową Pracownię Mechanizacji Produkcji Roślinnej w Jastkowie (zajmującej się głównie mechanizacją uprawy chmielu i tytoniu ale także ziół, lnu i innych roślin), której kierownikiem został T. Zaorski

·          J. i M. Bochniarzowie, T. Ładziński, L. Telec, J. Wawerska otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa I stopnia za opracowanie bezwysadkowej metody produkcji nasion i uprawy nowej odmiany kapusty pastewnej „Puławska Zielona” z siewu wprost do gruntu

·          Oddano w RZD IUNG Grabów do użytkowania nowoczesną, o dużym stopniu automatyzacji halę wegetacyjną o powierzchni pod szkłem 575 m2 oraz pawilonowego zaplecza socjalno-laboratoryjnego o pow. użytkowej 506 m2

·          Oddano na terenie Górnego Ogrodu w Puławach, wybudowany do dyspozycji Zakładu Roślin Zbożowych, budynek pracowni polowej o pow. 75 m2

 

Rok 1978

 

·          W dniach 4-5 maja zorganizowano w IUNG Puławy pod kierunkiem A. Kabaty-Pendias konferencję krajową z udziałem gości zagranicznych: „Wpływ zanieczyszczeń pierwiastkami śladowymi na przyrodnicze warunki rolnictwa”. Materiały opublikowano w IUNG

·          W dniach 23-24 maja zorganizowano pod przewodnictwem A. Jelinowskiej polsko-czechosłowacką konferencję „Dobór i agrotechnika roślin uprawianych na susz przemysłowy”. Materiały w Wyd. IUNG, Puławy 1978

·          W dniach 27-28 czerwca zorganizowano przy współudziale WOPR Karniowice krajowy zjazd doświadczalnictwa

·          Zorganizowano w ramach IHB (Międzynarodowej Organizacji Producentów Chmielu) konferencję naukową sekcji: „Problemy ochrony chmielu przed chorobami i szkodnikami”. Z. Wirowski został wybrany przewodniczącym tej sekcji

·          Zorganizowano wyjazd 35-osobowej delegacji gleboznawców z IUNG i WOPR do Holandii na 2 tygodnie celem zapoznania się z systemem klasyfikacji gleb i rolnictwem tego kraju

·          T. Mazur, Cz. Maćkowiak opracowali książkę: „Nawożenie gnojowicą”. Wyd. PWRiL Warszawa 1978 (s. 202)

·          S. Nawrocki otrzymał godność członka zagranicznego Wszechzwiązkowej Radzieckiej Rolniczej Akademii Nauk (wręczona na uroczystej sesji Rady Naukowej IUNG w dniu 20 grudnia 1978 r.

·          M. Fotyma, S. Gosek, K. Filipiak, B. Pietraś, M. Adamus i H. Maćkowiak (i inni) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa I stopnia za opracowanie i wdrożenie programowego doradztwa nawozowego z wykorzystaniem ETO

·          S. Sadowski, F. Gajek, W. Boguszewski, K. Drzas (i inni) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa II stopnia za przebadanie i wdrożenie do praktyki rolniczej odpadowych form wapna nawozowego

·          M. Ruszkowski, J. i J. Mazurkowie, B. Ruszkowska, M. Król, K. Fulara (i inni) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa I stopnia za opracowanie podstaw nowej technologii uprawy odmian zbóż, gwarantującej ujawnienie ich genetycznie uwarunkowanej produktywności wraz z systemem badań metodycznych

·          S. Bawolski, A. Jelinowska, H. Ścibior, T. Górski (i inni spoza IUNG) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa II stopnia za opracowanie przyrodniczo-rolniczych podstaw rejonizacji uprawy koniczyny czerwonej na nasiona

·          S. Kukuła (i inni spoza IUNG) otrzymali nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za opracowanie i upowszechnienie technologii produkcji kukurydzy na kiszonkę.


Rok 1979

 

·          W dniach 19-20 czerwca zorganizowano pod kier. A. Jelinowskiej sympozjum: „Biologia nasion i nasiennictwo”. Materiały opublikowano w Wyd. IUNG, Puławy 1979

·          W dniach 21-22 czerwca zorganizowano , przy współudziale WOPR, krajowy zjazd doświadczalnictwa

·          R. Czuba, L. Doboszyński, J. Dzieżyc, M. Fotyma, A. Łapiński, Cz. Maćkowiak, S. Mercik, S. Moskal, E. Nowacki, (pod redakcją R. Czuby) opracowali podręcznik akademicki: „Nawożenie”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1979 (s. 419), II wyd. w 1986 r.

·          A. Listowski opracował książkę: „Agrofizjologiczne podstawy produkcyjności roślin”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1979 (s. 446)

·          H. Pondel, H. Terelak, S. Wilkos opracowali monografię: „Właściwości chemiczne gleb Polski”. Wyd. IUNG, suplement do Pam. Puł. z. 71, 1979 (s. 189)

·          A. Kabata-Pendias i H. Pendias opracowali książkę: „Pierwiastki śladowe w środowisku biologicznym”. Wyd. Geol., Warszawa 1979 (s. 300)

·          Z okazji 10-lecia działalności Centralnego Ośrodka Metodyczno-Naukowego ds. Stacji Chemicznych we Wrocławiu odbyła się uroczysta sesja naukowa podsumowująca dorobek stacji i tego ośrodka

·          J. Berbeć, M. Kapalski, Z. Gonet, Z. Lis, T. Zaorski (i inni) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa I stopnia za opracowanie i wdrożenie nowej technologii suszenia liści tytoniu jasnego

·          J. Obojski, A. Szot, F. Blok, A. Krzeszczakowska, E. Szymankiewicz otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa II stopnia za wdrożenie agrochemicznej obsługi ogrodnictwa w kraju

·          J. Krzymuski (i inni z COBORU) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa II stopnia za opracowanie podstaw rejonizacji głównych ziemiopłodów w Polsce.

 

Rok 1980

 

·          W dniach 13-15 maja zorganizowano w IUNG Puławy pod kierownictwem A. Kabaty-Pendias II krajową konferencję z udziałem gości zagranicznych: „Wpływ zanieczyszczenia pierwiastkami śladowymi i siarką na przyrodnicze warunki rolnictwa”. Materiały opublikowano w IUNG, Puławy 1980

·          W dniach 24-25 czerwca w IUNG Puławy zorganizowano pod przewodnictwem M. Ruszkowskiej i M. Warchołowej, sympozjum: „Wpływ nawożenia na jakość plonów”. Sympozjum zapoczątkowało kilkuletnie badania nad wymienioną tematyką koordynowane przez IUNG. Materiały opublikowano w IUNG, Puławy 1980

·          W dniu 7 listopada odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej IUNG z okazji 30-lecia pracy IUNG

·          11 września powołano komitet założycielski NSZZ w IUNG (jeszcze bez określenia „Solidarność”)

·          29 września na walnym zgromadzeniu delegatów przeprowadzono wybory do NSZZ przy IUNG. Na przewodniczącego wybrano dr Tadeusza Skibę

·          16 grudnia po przyjęciu statutu NSZZ przy IUNG przybiera nazwę NSZZ „Solidarność” IUNG

·          M. Strzemski opracował książkę: „Historia gleboznawstwa polskiego”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1980 (s. 224)

·          Pod redakcją E. Nowackiego przy współudziale A. Anioł, Z. Gonet, I. Jackowska, Z. Koter, Z. Rębowska, M. Ruszkowska, M. Ślusarczyk M. opracowano książkę: „Gospodarka azotowa roślin uprawnych”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1980

·          W. Boguszewski opracował książkę: „Wapnowanie gleb”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1980

·          M. Ruszkowski, M. Król, K. Odziemkowski, A. Bornus (i inni) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa II stopnia za opracowanie i wdrożenie programu intensyfikacji uprawy zbóż w gminach specjalizujących się w tym kierunku produkcji

·          R. Czuba, M. Adamus, W. Boguszewski, K. Boratyński, M. Fotyma, F. Gajek, Z. Jaśkowski, Cz. Maćkowiak, A. Strahl otrzymali nagrodę państwową II stopnia za opracowanie i wdrożenie systemu nawożenia w Polsce

·          T. Witek i K. Bis otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa I stopnia za ocenę wartości rolniczej gruntów

·          A. Tokarz (i inni) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa I stopnia za wprowadzenie do praktyki sadowniczej nowoczesnych metod uprawy gleby i nawożenia

·          Zakończono trwające od 1975 roku prace nad modernizacją instalacji wod.-kan., neutralizacji ścieków, modernizacją i uzupełnieniem co. i likwidacją lokalnych kotłowni w głównych budynkach Osady Pałacowej

·          Zakończono kapitalny remont Altany Chińskiej polegający na podbiciu fundamentów, założeniu izolacji poziomej i opaski brukowej, przykryciu dachu blachą miedzianą, wykonaniu parasola, stolarki okiennej i drzwiowej, pomalowaniu

·          Przeprowadzono gruntowną konserwację portyku głównego pałacu oraz w parku pomnika „sarkofagu” Augusta Czartoryskiego i Zofii z Sieniawskich Czartoryskiej

 

Rok 1981

 

·          Opracowano nowy zmodernizowany program badań na lata 1981-1985. Myślą przewodnią programu było pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego środowiska glebowo-klimatycznego oraz genetycznego nowych odmian roślin uprawnych rezygnując z dotychczas programowego wzrostu produkcji poprzez zwiększenie zużycia środków produkcji. IUNG koordynował 6 programów resortowych: nawozowy (R. Czuba), zbożowy (M. Ruszkowski), ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej (T. Witek), żyzność i urodzajność gleb (Z. Gonet), chmiel (Z. Wirowski), pasze (S. Nawrocki)

·          Wydano pod redakcją S. Nawrockiego i Z. Goneta „Zalecenia Agrotechniczne”. Seria P. (21) str. 416

·          Dla uczczenia 50 rocznicy powstania (1931 r.) Zakładu Mikrobiologii Rolniczej, w dniach 3-5 czerwca zorganizowano w IUNG Puławy ogólnopolskie seminarium „Mikrobiologiczne przemiany związków azotowych w glebie w różnych warunkach ekologicznych”. Materiały w Wyd. IUNG (2 t.), Puławy 1981

·          IUNG zorganizował w dniach 9-12 czerwca kolejne V seminarium fitoaktynometrii pod hasłem „Vis et Signum”. Referaty wydano w IUNG – seria Materiały Konferencyjne, Puławy 1981

·          W dniach 4-5 listopada zorganizowano w IUNG polsko-niemieckie (FZB Müncheberg) sympozjum „Kształtowanie żyzności gleb w procesie ich rolniczego użytkowania”. Materiały wydano w IUNG, Puławy 1983

·          3 maja ukazał się pierwszy numer środowiskowego pisma NSZZ „Solidarność” w IUNG „Przeszłość-Przyszłości”. Ostatni numer ukazał się 6 grudnia bezpośrednio przed stanem wojennym

·          13 grudnia z chwilą ogłoszenia stanu wojennego internowani zostali A. Berbeć i I. Ostrokólski, a areszt domowy nałożono na J. Chmielewskego, A. Fabera, J. Gądora, S. Głażewskiego, L. Gryniewicza i T. Skibę

·          Cz. Maćkowiak i T. Lipska otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa II stopnia za prace badawczo-wdrożeniowe i upowszechnieniowe dotyczące gospodarki gnojowicą a zwłaszcza jej rolniczego wykorzystania

 

Rok 1982

 

·          Zakład Uprawy i Hodowli Tytoniu został przejęty (nie zmieniając lokalizacji w Puławach) przez Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego w Krakowie

·          Zakończono trwający od 1955 r. kapitalny remont Świątyni Sybilli. Odnowiono i zakonserwowano tzw. „źródełko” przy Domu Gotyckim. Zakonserwowano rzeźbę wykonaną z marmuru kararyjskiego „Tankred i Klorynda”

 

Rok 1983

 

·          Dr Stanisław Śliwiński, wieloletni pracownik IUNG w Puławach, został powołany na stanowisko v-ce Ministra w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W 1989 r. uczestniczył w obradach okrągłego stołu

·          W dniach 13-15 czerwca po przerwie spowodowanej stanem wojennym, wznowiono krajowe zjazdy doświadczalnictwa. Zjazd odbył się w WOPR Grzmiąca

·          We wrześniu zorganizowano w IUNG przy współudziale Oddziału PTGleb w Puławach Krajowy Zjazd PTG, którego głównym tematem było „Racjonalne wykorzystanie gleb podstawą wyżywienia narodu”

·          Pod redakcją A. Jelinowskiej opracowano książkę „Polowa produkcja pasz”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1983

·          Pod redakcją A. Listowskiego (przy współudziale T. Witek, T. Górski, M. Fotyma) opracowano książkę: „Agroekologiczne podstawy uprawy roślin”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1983

·          IUNG uczestniczył (U. Wojcieska, J. Mazurek) w opracowaniu (pod redakcją Cz. Tarkowskiego) monografii „Biologia żyta”. Wyd. PWN, Warszawa 1983

·          M. Jurzysta otrzymał indywidualną nagrodę PAN za badania nad saponinami krajowych populacji lucerny mieszańcowej (Medicago media Pers)

·          Nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki za opracowanie „Ocena stanu i możliwości ograniczenia strat w rolnictwie i przemyśle spożywczym”, jako członkowie zespołu pracującego pod kierownictwem W. Michny z IERiGŻ, otrzymali J. Mazurek, A. Jelinowska i R. Czuba

·          Dokonano kapitalnego remontu prawej kordegardy pałacowej przeznaczając ją na centralę telefoniczną. Wyremontowano budynek starej gazowni a istniejące tam instalacje pozostawiając jako zabytek starej techniki. Odbudowano mur oporowo-ogrodzeniowy na terenie dziedzińca przedniego (rozebrano stary, wykonano nowy o konstrukcji żelbetonowej olicowany cegłą)

 

Rok 1984

 

·          W dniach 25-26 lutego z inicjatywy społecznej koła ZSL, pracownicy naukowi IUNG (K. Bis, A.Bornus, A. Faber, Z. Gonet, A. Jelinowska, A. Kobyłecki, M. Król, M. Ruszkowski) zorganizowali w IUNG pierwszą sesję powołanego przy IUNG „Uniwersytetu Chłopskiego”. W sesji uczestniczyło grono reprezentantów chłopów, działaczy społeczno-gospodarczych oraz pracowników naukowych. Referaty wprowadzające wygłosili: prof. R. Manteufel „Przemiany społeczno ekonomiczne rolnictwa chłopskiego w okresie powojennym” i prof.. M. Błażejczyk „Status prawny gospodarstwa chłopskiego”. W wyniku interwencji władz politycznych Ministerstwa Rolnictwa Uniwersytet nie mógł kontynuować swej działalności

·          W dniach 27-28 czerwca zorganizowano przy współudziale WOPR Minikowo krajowy zjazd doświadczalnictwa

·          W dniach 27-28 września zorganizowano w IUNG z okazji 80-lecia urodzin prof. dr hab. Anatola Listowskiego – sesję naukową „Podstawy produkcyjności roślin”. Sesję zorganizowano z inicjatywy społecznej przy wydatnym udziale M. Fotymy, S. Głażewskiego, M. Warchołowej i U. Wojcieskiej

·          W dniach 24 września – 10 października na zaproszenie INRA – przebywali z misją naukową we Francji celem zapoznania się z glebami Francji, programem prac badawczych i szkolnictwa w zakresie gleboznawstwa oraz rolnictwa francuskiego 12 osobowa delegacja gleboznawców IUNG

·          W dniach 17-18 października została zorganizowana w IUNG Puławy narada naukowo-koordynacyjna w ramach RWPG na temat „Naukowe podstawy podwyższenia urodzajności i produkcyjności gleb w intensywnym systemie rolnictwa". Uczestniczyli przedstawiciele wszystkich krajów RWPG, wszystkich AR z Polski oraz przedstawiciele IUNG, IMUZ, IBMER.

·          Tadeusz Skiba – przewodniczący NSZZ Solidarność w IUNG został w grudniu aresztowany i osadzony w więzieniu w Lublinie. Fakt ten, zwłaszcza, że w więzieniu był maltretowany i musiał być hospitalizowany, wywołał sprzeciw społeczności IUNG. W wyniku petycji po 3 miesiącach został zwolniony

·          M. Ruszkowska i S. Łyszcz otrzymały nagrodę PAN za pracę „Stresy wywołane nawożeniem mineralnym jako czynnik ograniczający fazę świetlną fotosyntezy”

·          A. Chojnacki i E. Fotyma otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa II stopnia za opracowanie i wdrożenie metody uściślania wielkości drugiej wiosennej dawki azotu pod zboża na podstawie zawartości N ogólnego w materiale roślinnym i barwnego testu materiału roślinnego

·          M. Fotyma, S. Krasowicz, K. Filipiak, Z. Irlik otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa II stopnia za propozycję alokacji między poszczególne województwa dysponowanej puli nawozów mineralnych

·          Cz. i A. Józefaciukowie otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa II stopnia za osiągnięcia badawczo-wdrożeniowe w zakresie ochrony gleb przed erozją

·          Przeprowadzono kapitalny remont lewej kordegardy pałacowej, w której ma swą siedzibę biuro PTTK

·          Zakończono prace nad telefonizacją Osady Pałacowej – zamontowano centralę typu „Pentaconta” na 200 numerów telefonicznych, wykonano kanalizację telefoniczną, okablowano poszczególne obiekty osady

·          Zakończono rozpoczęty w 1982 r. kapitalny remont i konserwację znajdującego się w parku Łuku Rzymskiego.

 

Rok 1985

 

·          Na podstawie Narodowego Planu Społeczno Gospodarczego przystąpiono z opóźnieniem do opracowania planu działalności naukowej IUNG na lata 1986-1990. W ramach centralnego programu IUNG koordynował programy (lub podprogramy) w zakresie efektywności nawożenia (S. Nawrocki), produkcji pasz i żywienia (A. Jelinowska), technologii uprawy zbóż i oleistych (J. Mazurek), biotechnologii w rolnictwie (J. Kobus i A. Strzelec), ochrony roślin (J. Rola). Koordynatorami programów resortowych byli T. Witek (przestrzeń produkcyjna), K. Bis (modele gospodarstw), Z. Gonet (metody wzrostu żyzności gleb), Z. Wirowski (chmiel), I. Kobus (tytoń)

·          W dniach 28-30 maja zorganizowano w IUNG pod przewodnictwem A. Kabaty-Pendias III konferencję z udziałem gości zagranicznych „Wpływ zanieczyszczenia pierwiastkami śladowymi na przyrodnicze warunki rolnictwa” (uczestniczyło ok. 150 osób). Materiały opublikowano w IUNG

·          W dniach 20-21 czerwca zorganizowano przy współudziale WOPR Łosiów, krajowy zjazd doświadczalnictwa

·          W IUNG zorganizowano w dniach 17-20 września VI seminarium fitoaktynometrii pod hasłem „Vis et Sigma”. Referaty wydano w Zeszytach Probl. Post. Nauk Rol. z. 369, 1989

·          W dniach 14-17 października zorganizowano polsko-niemieckie (FZB Müncheberg) sympozjum „Metody podnoszenia żyzności gleb”. Materiały opublikowano w wyd. IUNG, Puławy 1986

·          Utworzono Pracownię Erozyjną w Olszance, gdzie prowadzono badania nad sadowniczym zagospodarowaniem terenów erodowanych

·          M. Fotyma uczestniczył w opracowaniu pod redakcją W. Gabriela książki; „Biologia ziemniaka”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1985

·          M. Ruszkowski, M. Król, K. Bis, J. Mazurek otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa I stopnia za wdrożenie kompleksowej technologii produkcji pszenicy ozimej i jęczmienia jarego

·         Z. Popławski (i inni) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa II stopnia za opracowanie koncepcji mocznikowego nawozu otoczkowanego i sprawdzenie jego przydatności rolniczej

·          M. Fotyma, F. Gajek, J. Hryniuk otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa II stopnia za opracowanie technologii produkcji i wdrożenie w rolnictwie nawozu wapniowo-magnezowego (dolomitu) z Małogoszczy

·          Zakończono remont położonego w parku zabytkowego budynku hydroforni, zakonserwowano urządzenia i instalacje hydroforni

·          Wykonano kapitalny remont fosy przy kordegardach oraz starej ulicy Głębokiej

 

Rok 1986

 

·          Instytut otrzymał nowy statut dostosowany do wymogów ustawy z dnia 25 lipca 1985 (Dz. U. Nr 36 poz. 170), który był wyrazem zachodzących zmian ustrojowych. Organami zarządzania Instytutu są Dyrektor, Rada Naukowa, Zebranie ogólne pracowników i Rada Załogi

·          W dniach 16-27 czerwca na zasadach rewizyty przebywała z misją naukową w IUNG 15 osobowa grupa gleboznawców francuskich, którzy wg specjalnego programu terenowego zapoznawali się z glebami Polski i problematyką rolnictwa polskiego

·          W dniach 17-18 czerwca zorganizowano przy współudziale WOPR Końskowola krajowy zjazd doświadczalnictwa

·          W dniach 2-3 września zorganizowano w Zakładzie Ekologii i Zwalczania Chwastów we Wrocławiu krajowe sympozjum „Pozostałości herbicydów w środowisku”. Materiały wydano w IUNG, Puławy 1987

·          Opracowano system komputerowego doradztwa technologii uprawy zbóż (pszenicy i w kolejnych następnych latach innych gatunków) i wdrożono go do praktyki rolniczej, głównie przez WOPR i PGR

·          W dniach 19-20 czerwca została zorganizowana przez Zakład Uprawy Roli IUNG w Laskowicach, AR Wrocław, KUR PAN oraz PTNA konferencja „Intensyfikacja produkcji roślinnej na glebach piaskowych”

·          W dniach 7-12 lipca IUNG był organizatorem III Międzynarodowego Sympozjum Gryki. Uczestniczyli w nim przedstawiciele m.in. Chin, Danii, Japonii, Jugosławii, RFN, Indii. Przewodniczącym IBRA na lata 1986-1989 został wybrany (jednogłośnie) prof. dr hab. Marek Ruszkowski. Materiały opublikowano w Wyd. IUNG Puławy

·          W dniach 23-24 września Zakład Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa IUNG we Wrocławiu zorganizował sympozjum „Równowaga jonowa w glebach i roślinach w warunkach intensywnego nawożenia”. Materiały opublikowano w IUNG, Puławy 1986

·          Wydano pod redakcją S. Nawrockiego, Z. Goneta i Z. Koter „Zalecenia Agrotechniczne” Seria P.(31) (str. 324)

·          Zakład Uprawy i Hodowli Tytoniu – podlegający od 1982 r. Centralnemu Laboratorium Przemysłu Tytoniowego ponownie został włączony w struktury organizacyjnej IUNG

·          23 maja w wyniku wyborów ukonstytuowała się Rada Załogi IUNG – nowy statutowy organ Instytutu. Jej przewodniczącym została M. Warchołowa. We wrześniu został wydany pierwszy numer „Informatora Rady Załogi”

·          M. Fotyma, H. Kern, W. Sroczyński, F. Gajek, H. Maćkowiak otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa I stopnia za pracę „Projekt zagospodarowania zasobów wapnia i magnezu dla potrzeb rolnictwa”

·          Wybudowano w Osadzie Pałacowej na przedłużeniu Alei Małej parterowy podpiwniczony budynek warsztatowo-magazynowy o pow. użytkowej 665 m2

·          Zakończono remont (odbudowę) murów oporowo-ogrodzeniowych przy ul. Głębokiej oraz na skarpie obok domu ogrodnika w  Dolnym Ogrodzie


Rok 1987

 

·          Opracowano i wdrożono pierwszą wersję komputerowego i tabelarycznego doradztwa nawozowego NAW-1

·          W dniach 16-17 kwietnia zorganizowano krajowe sympozjum: „Doskonalenie technologii produkcji zbóż”. Materiały opublikowano w IUNG Puławy 1987

·          W dniu 29 września odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej IUNG z udziałem wiceministra rolnictwa dr S. Śliwińskiego oraz licznych gości z różnych rolniczych placówek naukowych związane z jubileuszem 70-lecia działalności Badawczego Instytutu Rolniczego (tradycji PINGW) w Puławach

·          W dniach 23-25 czerwca zorganizowano, przy współudziale WOPR Mikołów krajowy zjazd doświadczalnictwa

·          W dniach 20-21 października zorganizowano pod przewodnictwem J. Borowieckiego ogólnopolską sesję naukową „Stan badań nad agrotechniką kukurydzy w Polsce”. Materiały opublikowano w Wyd. IUNG (cz. I i II), Puławy 1988

·          R. Czuba, H. Gembarzewski, T. Gawinowska otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa I stopnia za pracę „Zawartość rozpuszczalnych form mikroelementów w glebach Polski”

·          Z. Wirowski, I. Araźna, Z. Frydecka i Z. Socha otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa stopnia za opracowanie i upowszechnienie ulepszonej technologii produkcji surowca nowych odmian chmielu pochodzenia krajowego i zagranicznego

·          Z. Jakubczak, A. Wołk (i inni) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa II stopnia za pracę „Wytyczne planowania zadrzewień w planach przestrzennego zagospodarowania gmin”


Rok 1988

 

·          IUNG był współorganizatorem odbytego (w reprezentacyjnych salach pałacu Czartoryskich) w dniach 12-14 października, z okazji Jubileuszu siedemdziesięciolecia parafii Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Puławach, sympozjum: „Religijno-kościelne aspekty historii Rodu Czartoryskich”. Na Jubileusz przybyli i w sympozjum wzięli udział liczni przedstawiciele Rodziny Czartoryskich z całego świata. Materiały z Jubileuszu i referaty z sympozjum są zdeponowane w parafii WNMP w Puławach

·          26 maja odbyło się posiedzenie nowo powołanej Rady Naukowej IUNG na lata1988-1992. Wybrano przewodniczącego Rady, którym został prof. dr hab. Ryszard Turski (AR Lublin)

·          W dniach 22-23 czerwca zorganizowano, przy współudziale WOPR Modliszewice, krajowy zjazd doświadczalnictwa

·          W IUNG pod kierownictwem i redakcją K. Bisa opracowano raport dla Banku Światowego „Produkcja roślinna w Polsce”. Ten wyczerpujący i obszerny (383 str. maszynopisu) dokument stał się ważnym elementem współpracy Polski z Bankiem światowym

·          W dniu 10 października w 20 rocznicę śmierci prof. J. Ziemięckiej Zakład Mikrobiologii Rolniczej zorganizował sesję naukową „Drobnoustroje gleby a jej żyzność”. Materiały opublikowano w IUNG, Puławy 1989

·          W dniach 8-9 listopada IUNG – pod przewodnictwem   Z. Goneta, wspólnie z Komitetem Uprawy Roślin PAN, zorganizował w Puławach konferencję naukową; „Obsada roślin a produkcyjność roślin uprawnych. Materiały z konferencji opublikowano w IUNG Puławy 1989

·          W dniach         IUNG Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów wspólnie z Komitetem Uprawy Roślin PAN, zorganizował krajową konferencję naukową „Konkurencyjne oddziaływanie chwastów na rośliny uprawne”. Materiały opublikowano w Zesz. probl. Post. Nauk Rol. z. 349, 1988

·          W dniach        IUNG Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów zorganizował we Wrocławiu krajową konferencję „Stan zagrożenia środowiska glebowego i wodnego przez herbicydy”. Materiały wydano w IUNG, Puławy 1988


·          Pod kierunkiem A. i Cz. Józefaciuków opracowano mapy w skali 1:500000 zagrożeń gruntów erozją wodną powierzchniową i mapę gęstości sieci wąwozów w Polsce

·          M. Fotyma, S. Mercik, A. Faber opracowali książkę; „Chemiczne podstawy żyzności gleb i nawożenia”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1987. Autorzy za napisaną książkę otrzymali nagrodę PAN

·          R. Czuba i T. Mazur opracowali książkę: „Wpływ nawożenia na jakość plonów”. Wyd. PWN, Warszawa 1988

·          M. Fotyma i S. Zięba opracowali książkę: „Przyrodnicze i gospodarcze podstawy wapnowania gleb”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1988

·          M. Ruszkowski, M. Król, K. Bis, J. Krzymuski, J. Mazurek i S. Nawrocki otrzymali nagrodę państwową II stopnia za opracowanie podstaw i metody kompleksowej technologii pszenicy ozimej i jęczmienia jarego oraz wdrożenie jej do praktyki rolniczej

·          T. Skiba otrzymał nagrodę PAN (a także Rady ds. Atomistyki) za pracę „Zdolność niektórych gatunków i odmian roślin uprawnych do pobierania i przemieszczania Sr90 i Cs137 z uwzględnieniem poziomu nawożenia”

·          M. Strzemski, T. Witek, H. Pondel, M. Piotrowska (i inni) otrzymali nagrodę PAN za udział w opracowaniu „Atlas Gleb Polski”

·          R. Czuba, E. Andruszczak, K. Filipiak i K. Szczegodzińska otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa II stopnia za opracowanie „Krajowy system kontroli zmian zasobności gleb i składu chemicznego plonów w warunkach intensywnego nawożenia”

·          J. Siuta, Z. Adamczyk-Winiarska, T. Górski, Z. Jakubczak, Sz. Lekan, L. Puszkar, J. Pięta, H. Terelak, B. Żórawska otrzymali nagrodę Min. Ochrony Środowiska za opracowanie: „Ekologiczne skutki uprzemysłowienia Puław”

·          Zakończono trwający od 1982 roku kapitalny remont i prace konserwatorskie znajdującego się na terenie parku Domu Gotyckiego. Szeroki zakres prac konserwatorskich doprowadził do odtworzenia elewacji i wnętrz Sali Herbowej, Sali Zielonej, Gabinetu Malinowego wg pierwotnego wystroju

·          Oddano do użytkowania nowo wybudowany blok mieszkalny czteropiętrowy przy ul. Głębokiej 5A o pow. użytkowej 2070 m2 z czterdziestoma mieszkaniami

 

Rok 1989

 

·          W dniach 20-21 czerwca zorganizowano, przy współudziale WOPR Barzkowice, krajowy zjazd doświadczalnictwa. Był to ostatni zjazd przed reorganizacją WOPR i przemianowaniu ich w ODR, w których zlikwidowano praktycznie doświadczalnictwo terenowe

·          W dniach 5-7 września zorganizowano XI Międzynarodową Konferencję Naukową „Agrochemiczne wskaźniki żyzności gleby”. Materiały opublikowano w IUNG seria K (7) Puławy, 1990 r.

·          W dniach 1-8 października pracownicy naukowi IUNG (T. Witek, H. Terelak, K. Bis, J. Kuś E. Ślusarczyk, E. Kernowa uczestniczyli w zorganizowanym przez INRA w Orleanie – Francja kolokwium „Badania i ocena gleb piaskowych Polski i Francji „. Kolokwium podsumowało dwustronną współpracę (misja gleboznawców polskich we Francji w 1984 r. i francuskich w Polsce w 1985 r.). INRA opublikowało materiały, w których zamieszczono wygłoszone referaty strony polskiej i francuskiej (Wyd. INRA-SESCPF Orleans – France 1989)

·          W dniach 8-9 listopada IUNG zorganizował, pod przewodnictwem J. Bochniarza, przy współudziale Komitetu Uprawy Roślin PAN, konferencję naukową „Przyrodnicze i agrotechniczne uwarunkowania produkcji nasion roślin strączkowych”. Materiały opublikowano w Wyd. IUNG Seria K(1), Puławy 1990

·          26 września odbyło się setne posiedzenie Rady Naukowej IUNG. Okolicznościowe przemówienie, podsumowujące dorobek rady wygłosił na posiedzeniu T. Górski

Uczestnicy setnego posiedzenia Rady Naukowej Instytutu

23 czerwca wznowił działalność NSZZ „Solidarność”. W wyniku wyborów wyłoniono władze statutowe organizacji zakładowej „S” w IUNG. Przewodniczącą komisji zakładowej wybrano Wandę Spoz-Pać

·          IUNG uczestniczył (U. Wojcieska, J. Mazurek, J. Mazurek) w opracowaniu (pod redakcją Cz. Tarkowskiego) monografii: „Biologia pszenżyta”. Wyd. PWN, Warszawa 1989

·          30 maja odbyły się wybory do Rady Załogi II kadencji. Przewodniczącym został J. Gądor


·        M. Jurzysta, S. Burda, W. Oleszek, M. Płoszyński otrzymali nagrodę PAN za cykl badań chemotaksononicznych nad plemieniem Trigonelleae ze szczególnym odniesieniem do rodzaju Medicago

·          M. Adamus, S. Wróbel i H. Malińska (i inni) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa za uruchomienie produkcji superfosfatu prostego magnezowego „Supermag”

·          R. Czuba i E. Andruszczak otrzymali nagrodę Ministra Ochrony Środowiska I stopnia za pracę „Model zagospodarowania skażonej rolniczej przestrzeni produkcyjnej wokół huty miedzi Legnica”

·            R. Czuba i T. Mazur (ART Olsztyn) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa I stopnia za opracowanie podręcznika „Wpływ nawożenia na jakość plonów”

·          Zakończono trwający od 1975 roku remont i konserwację siedziby Instytutu, pałacu Czartoryskich. Wymieniono pokrycie dachu na blachę miedzianą, osuszono fundamenty, odnowiono elewacje, w tym elementy kamieniarskie i balkony. Przeprowadzono prace konserwatorskie wnętrz historycznych „Sali kamiennej”, „Sali Gotyckiej”, „Sali Tylmanowskiej”, „Sali balowej”, „Sali Rycerskiej” oraz „Sali Recepcyjnej”.

·          Zakończono trwający od 1985 roku remont „Grot w skarpie parku” i adoptowano je dla celów turystycznych. Prace polegały na zabezpieczeniu spongu, ścian i sklepień oraz zagospodarowaniu otoczenia grot wg koncepcji i pod kierownictwem prof. Z. Strzeleckiego

 

Rok 1990

 

·         W dniach 17-18 maja Zakład Mikrobiologii Rolniczej zorganizował sympozjum „Wpływ drobnoustrojów na wzrost i rozwój roślin”. Materiały opublikowano w Wyd. IUNG Puławy, Seria K(3) 1990

·       W dniach 27-28 września IUNG zorganizował kolejne VII seminarium fitoaktynometrii pod hasłem „Vis et Signum”. Materiały opublikowano w Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z 396

·      W dniach 22-26 czerwca zorganizowano w IUNG (jeszcze w ramach RWPG) sympozjum „Określenie mechanizmu i cech diagnostycznych procesów erozji”. Materiały opublikowano w Wyd. IUNG Seria K (6), Puławy 1990 rok

·          Opracowano i wdrożono do praktyki drugą wersję komputerowego i tabelarycznego doradztwa nawozowego NAW-2

·       Opracowano i przekazano dla praktyki bazę danych o herbicydach „Infoherb” oraz programy doradztwa odchwaszczania pszenicy „Tritherb” i buraka „Betaherb”

·       W dniach 18-19 października zorganizowano pod przewodnictwem Z. Goneta polsko-niemieckie (FZB Müncheberg) sympozjum „Wzajemne oddziaływanie czynników środowiskowych i agrotechnicznych w kształtowaniu efektywnego wykorzystania środków produkcji”. Materiały wydano w IUNG Seria K (4), Puławy 1990

·          12 sierpnia uroczyście odsłonięto na murach Instytutu kopię tablicy (zniszczonej po II wojnie światowej) upamiętniającej zbrojny czyn 1920 roku, którą w hołdzie Naczelnemu Wodzowi Józefowi Piłsudskiemu i ofiarnym wojskom ufundowało społeczeństwo Puław

·          Wybudowano budynek gospodarczy parterowy o pow. użytkowej 163 m2. Utwardzono plac i alejki przy Domu Gotyckim oraz zejścia i otoczenie przy Świątyni Sybilli.

 

Rok 1991

 

·          Instytut otrzymuje uchwalony przez Radę Naukową i zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, oparty na zasadach demokracji, nowy statut. Zgodnie ze statutem Dyrektor Instytutu jest powoływany w drodze postępowania konkursowego na okres 5 lat. Strukturę organizacyjną Instytutu określa regulamin ustalany przez Dyrektora Instytutu oraz opiniowany przez Radę Naukową i działające w Instytucie organizacje związkowe

·          W maju odbyły się wybory a 11 czerwca posiedzenie Rady Naukowej IUNG I Kadencji. Przewodniczącym Rady został prof. dr hab. Mariusz Fotyma

Dyrektorem IUNG zostaje wybrany w wyniku postępowania konkursowego i zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa 27 września (wówczas) doc. dr hab. Marian Król 

·          Dotychczasowy dyrektor St. Nawrocki pozostaje w IUNG jako pracownik naukowy Zakładu Płodozmianów

·          A. Jelinowska została wybrana na członka Komitetu Badań Naukowych a w ramach Komitetu przewodniczącą Zespołu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na kadencję 1991-1994

·          Opracowano nowy program badawczy IUNG: „Optymalizacja produkcji roślinnej i ochrona przyrodniczych zasobów rolnictwa w Polsce”)

·          27 czerwca zostało zorganizowane jubileuszowe seminarium z okazji 40-lecia Zakładu Uprawy Roli IUNG w Laskowicach Oławskich. Wydano drukiem powielaczowym kronikę Zakładu autorstwa J. Sienkiewicza

·        Ukończono szereg ważnych prac remontowych i porządkowych – wybudowano kanalizację burzową przy budynku Działu Technicznego, wyremontowano osiatkowanie mikropoletek na Górnym Ogrodzie, wykonano ogrodzenia domów mieszkalnych przy ul. Waryńskiego, zmodernizowano zasilanie i oświetlenie elektryczne terenów zaplecza gospodarczego, prowadzono remonty wnętrz Pałacu (m.in. sanitariatów).

 

Rok 1992

 

·          Wydano 100 numer „Pamiętnika Puławskiego”

·          Wprowadzono w życie Zarządzeniem Dyrektora IUNG program statutowej działalności badawczo-rozwojowej „Optymalizacja produkcji roślinnej i ochrony przyrodniczych zasobów rolnictwa w Polsce”. Kierownikami podprogramów zostali profesorzy: Jan Mazurek (biologiczne uwarunkowania plonowania i jakości roślin), Jan Kuś (doskonalenie technologii uzyskiwania produktów roślinnych), Mariusz Fotyma (rozpoznanie, kształtowanie i ochrona ekosystemów rolniczych), Kazimierz Bis (modele organizacyjno-ekonomiczne gospodarstw i regionalizacja produkcji roślinnej)

·          Nastąpiła, w związku ze zmianami ekonomicznymi i ograniczeniami budżetowymi, istotna korekta funkcjonowania Instytutu, określana jako restrukturyzacja. Zweryfikowano plan badawczy – eliminując tematykę uznaną za mniej aktualną oraz przeprowadzono redukcję (zwolnienia grupowe) zatrudnienia w pierwszym etapie z 651 etatów w IUNG do 427, a w działach naukowych RZD IUNG ze 192 do 67 etatów. W zakładach naukowych zlikwidowano pracownie naukowe i z dniem 1 grudnia wprowadzono w życie strukturę wydziałową. Utworzono 4 Wydziały: Przyrodniczych Podstaw Produkcji Roślinnej (kier. M. Fotyma), Technologii Produkcji Roślinnej (J. Mazurek), Agrochemicznych Podstaw Produkcji Roślinnej (S. Strączyński), oraz Systemów Produkcji Roślinnej   Upowszechniania (J. Kuś). Został zlikwidowany Oddział IUNG w Bydgoszczy.

·          16 grudnia zorganizowano uroczystą sesję jubileuszową z okazji 75-lecia działalności Badawczego Instytutu Rolniczego w Puławach (tradycja INGW, PINGW i IUNG). Materiały z sesji wydano w IUNG: „Z dziejów Instytutów Rolniczych w Polsce”, „Działalność IUNG w latach 1950-1991” oraz „Sesja jubileuszowa - 75 lat działalności Badawczego Instytutu Rolniczego w Puławach”

·          Wydano pod red. M. Fotymy, Z. Goneta i A. Harasima w nowym układzie „Zalecenia agrotechniczne. Technologie uprawy roślin”. Seria P.(51), t. I i II (str.298+317). Zalecenia stały się praktycznie podręcznikiem pomocniczym dla techników i zasadniczych szkół rolniczych oraz studentów uczelni rolniczych i specjalistów ODR

·          Przeprowadzono kapitalny remont domu 17B na Dolnym Ogrodzie przy ul. 4 pułku W.P. Wykonano szereg prac porządkujących drogi i chodniki, zwłaszcza na dziedzińcu przednim Osady Pałacowej.


Rok 1993

 

·          Z dniem 1 grudnia powołano w IUNG Studium Doktoranckie o specjalności „Ekologiczne podstawy produkcji roślinnej”, którego kierownikiem zastał Szczepan Lekan. Na 4-letnie studia przyjęto 10 osób

·          Powołano na bazie działów naukowych RZD IUNG Jelcz-Laskowice (1.03.) i Baborówko (1.04.) Stacje Doświadczalne. Kierownikiem stacji w Jelczu-Laskowice został A. Kaus, a w Baborówku E. Naglik.

·          20 grudnia Instytut otrzymał uprawnienia do nadawania stopni naukowych, obok posiadanych już doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii, także doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska

·          M. Fotyma, A. Faber, M. Warchoł dokonali przekładu z angielskiego książki: Mangel K., Kirkby E. A.: „Podstawy żywienia roślin”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1983 (s. 526)

·          A. Kabata-Pendias, H. Pendias opracowali książkę; „Biochemia pierwiastków śladowych”. Wyd. PWN, Warszawa 1993 (s. 439). Wyd. II w 1999 r.

·          J. Mazurek, U. Wojcieska, J. Mazurek, M. Król opracowali monografię: „Biologia i agrotechnika owsa”. Wyd. IUNG, Puławy 1993.


Rok 1994

 

·          W dniu 21 października Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Józef Zych w towarzystwie Vice Ministra Kultury i Sztuki Zdzisława Podkańskiego oraz Wojewody Lubelskiego Edwarda Hunka złożyli wizytę w IUNG

·          Powołano komitet redakcyjny „Biuletynu Informacyjnego IUNG” pod przewodnictwem Z. Goneta. Biuletyn zawiera artykuły o wynikach wybranych prac naukowych IUNG a także aktualności związane z bieżącą działalnością Instytutu

·             Opracowano i wydano w IUNG (pod redakcją J. Migdala i T. Zaorskiego) podręcznik „Poradnik plantatora chmielu” uwzględniający kompleksową technologię produkcji chmielu

·           W dniu 27 września zorganizowano w Zakładzie Uprawy Roli IUNG w Jelczu-Laskowicach seminarium na temat nowoczesnych metod uprawy roli połączone z wystawą oraz pokazem pracy nowoczesnych narzędzi i maszyn uprawowych firm: Horsch (Niemcy), Satos (Czechy) i Famarol (Polska)


Rok 1995

 

·          W dniu 21 marca składa wizytę w IUNG Minister Rolnictwa i Spraw Wiejskich Turcji. Podpisano umowę o współpracy pomiędzy Min. Rolnictwa RP Polski i Min. Rolnictwa Turcji w realizacji której uczestniczy IUNG

·      W dniu 18 maja odbyły się wybory a 26 czerwca pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Naukowej IUNG II kadencji. Przewodniczącym Rady został prof. dr hab. S. Nawrocki

·          8 czerwca w czasie sprawowania obowiązków służbowych zmarł, dyrektor IUNG prof. dr hab. Marian Król

·          W dniach 21-23 czerwca IUNG był gospodarzem międzynarodowej konferencji „Teraźniejszość i przyszłość małoobszarowej produkcji zbóż” organizowanej przez ESA PTNA. W konferencji uczestniczyło 113 osób z 16 krajów europejskich, w tym 40 z Polski

·          W dniach 15-16 września IUNG (A. Wołk, Z. Tałałaj) wspólnie z Polskim Towarzystwem Leśnym zorganizował Sympozjum naukowe „100 lecie Lasu Ruda”. Materiały wydano w IUNG, Seria K(9), Puławy 1995

·          Dyrektorem IUNG z dniem 2 października zostaje wybrany w wyniku postępowania konkursowego dr Seweryn Kukuła

·          4 października S. Nawrocki otrzymuje zaszczytny tytuł doctora honoris causa Akademii Rolniczej w Lublinie

·         W dniach 11-12 października odbyła się w IUNG, zorganizowana przez Zakład Biochemii i Jakości Plonów, ogólnopolska konferencja naukowa „Teoretyczne i praktyczne aspekty allelopatii”

·       W dniu 30 października odbyła się, zorganizowana przez Zakład Hodowli i Uprawy Roślin Specjalnych ogólnopolska konferencja chmielarska „Produkcja i wykorzystanie chmielu”

·         W dniu 28 listopada podczas sympozjum „Laboratorium chemiczne w służbie rolnictwa i ochrony środowiska” zostało oficjalnie otwarte Główne Laboratorium Analiz Chemicznych IUNG mieszczące się w części dydaktyczno-laboratoryjnej Centrum Szkoleniowo Kongresowego (powołano je do życia 3 października)

·          Opracowano w IUNG (pod red. H. Pondla) i przekazano do Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nową wersję „Tabeli klas gruntów” wraz z komentarzem

·          H. Terelak, A. Kabata-Pendias, M. Piotrowska, T. Motowicka-Terelak, T. Witek, W. Sroczyński, K. Budzyńska i Cz. Pietruch otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej I stopnia za rozpoznanie i określenie stopnia zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego metalami ciężkimi i siarką

·          B. Maliszewska-Kordybach otrzymała nagrodę Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa III stopnia za pracę: „Trwałość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebie”

·         Oddano do użytkowania największą inwestycję IUNG w latach jego istnienia Centrum Szkoleniowo-Kongresowe przy Alei Królewskiej 17. Budowę Centrum rozpoczęto w roku 1982. Składa się ono z części hotelowej (oddanej do użytkowania w 1994 roku) o pow. użytkowej 2785 m2, z części dydaktyczno-laboratoryjnej (oddanej do użytkowania w roku 1995) o pow. 1677 m2 oraz części gastronomicznej (oddanej do użytkowania w 1997) o pow. 1653 m


Rok 1996

 

·          Z początkiem roku zrezygnowano ze struktury wydziałowej IUNG

·          Z dniem 1 marca na bazie Stacji Doświadczeń Wegetacyjnych w Puławach i działu naukowego w Osinach rozpoczęto tworzenie Stacji Doświadczalnej Puławy-Osiny, której kierownikiem został dr L. Maj

·          W dniach 25-26 czerwca zorganizowano w IUNG, wspólnie z ODR Łosiów, krajowy zjazd doświadczalnictwa. Było to wznowienie tradycji zjazdów kontynuowanych do 1989 roku i przerwanych na skutek likwidacji działów doświadczalnictwa w ODR

·          W dniach 11-13 września zorganizowano pod kierunkiem A. i Cz. Józefaciuków ogólnopolską konferencję „Ochrona agroekosystemów zagrożonych erozją”. W konferencji uczestniczyło ok. 100 osób reprezentujących ośrodki naukowe zajmujące się tymi zagadnieniami w Polsce. Materiały opublikowano w wyd. IUNG, seria K (11-1) i K (11-2) 1996

W dniach 25-26 września zorganizowano międzynarodową konferencję „Klimatyczne warunki produkcji roślinnej” i „IX seminarium fitoaktynometrii” oraz obchodzono  jubileusz 125-lecia istnienia stacji meteorologicznej w Puławach. Materiały opublikowano w Pam. Puł. z. 110 z 1997 roku oraz w wyd. IUNG, seria R(345), 1997

·          W dniu 27 września Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów we Wrocławiu zorganizował sesję jubileuszową z okazji 30-lecia tego Zakładu. Z tej okazji wydano bibliografię prac Zakładu za lata 1966-1996. Wyd. IUNG, seria R(335), Puławy 1996

·          W dniach 8 i 9 października IUNG przy współudziale V Wydziału PAN i KBN był organizatorem konferencji: „Rola eksperymentu polowego w badaniach z zakresu polowej produkcji roślinnej”. Materiały opublikowano w Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. nr 447

·          Wyhodowano i wprowadzono do rejestru odmian oryginalnych odmiany chmielu „Oktawia”, „Sybilla” i „Zbyszko” (karłowy), odmiany selekcjonowanej „Nadwiślański” oraz tytoniu typu Virginia – odmiany oryginalnej „Wiecha”

·          Opracowano i wdrożono trzecią wersję komputerowego i tabelarycznego doradztwa nawozowego NAW-3

·          Z. Popławski i J. Niedźwiedzki otrzymali (jako członkowie większego zespołu) nagrodę III stopnia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za „Wprowadzenie nowej technologii nawożenia azotem opartej na stosowaniu nawozów ciekłych”Rok 1997

 

·          Z dniem 4 kwietnia uzyskano prawo własności działki o pow. 0,94 ha dla Ośrodka Wypoczynkowego IUNG w Sobieszewie. Zmodernizowano i udoskonalono domki letniskowe i zaplecze socjalne. Ośrodek składa się z 18 domków czteroosobowych i dwóch domków dwuosobowych. W sezonie letnim (5-6 turnusów) wypoczywa w Sobieszewie około 350 osób + około 300 osób na krótkotrwałych pobytach

·          Został opracowany i przyjęty do realizacji nowy wieloletni program badawczo-rozwojowy „Podstawy zrównoważonego gospodarowania i ochrony przestrzeni rolniczej w Polsce”. Koordynatorami zadań badawczych (obszarów) zostali: A. Zaliwski (dane o przestrzeni rolniczej), H. Terelak (podstawy żyzności i ochrony gleb), H. Rolowa (technika uprawy roli i ocena nowych nawozów i herbicydów), J. Kuś (przyrodnicze i ekonomiczne podstawy organizacji produkcji roślinnej), J. Mazurek (produkcja zbóż i strączkowych), J. Borowiecki (produkcja pasz objętościowych), J. Migdal (produkcja chmielu), W. Oleszek (fitochemia i biologia hodowlana roślin)

·          W dniach 25-26 czerwca zorganizowano wspólnie z ODR Boguchwała krajowy zjazd doświadczalnictwa

·          W dniach 27 lipca - 1 sierpnia w IUNG zorganizowano obrady 14 Międzynarodowej Konferencji ISTRO „Agroekologiczne i ekonomiczne aspekty uprawy gleby” . W konferencji uczestniczyło 211 osób z 37 krajów reprezentujących wszystkie kontynenty. Materiały konferencyjne w języku angielskim – referaty opublikowano w biul. „Fragmenta Agronomica”, z. 2A i 2B

·          W dniu 4 września odsłonięto na murach Instytutu tablicę pamiątkową ku czci prof. dr Michała Strzemskiego. Wygłoszone z tej okazji referaty (H. Pondla, E. Ślusarczyka) zostały opublikowane w „Tece Puławskiej"-         W dniach 13-17 września w ramach realizacji grantu NATO, IUNG wspólnie z Macanlay Land Use Research Institute w Aberden (Wielka Brytania) zorganizował konferencję: „Jakość gleby w aspekcie zrównoważonego rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”. Uczestniczyło około 50 osób z Czech, Litwy, Polski, Rosji, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Danii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA

·          W dniach 22-23 września Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów IUNG we Wrocławiu zorganizował krajową konferencję naukową „Zachwaszczenie wtórne roślin okopowych i ściernisk”. Referaty i doniesienia z konferencji opublikowano w IUNG, seria K(13)

·          W dniu 26 września IUNG w Puławach wspólnie z wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zorganizował konferencję naukową „Ogród Puławski w czasach księżnej Izabeli oraz perspektywy jego zachowania przy zmianie funkcji”.

·          W dniach 23-24 października Zakład Uprawy Roślin Zbożowych IUNG zorganizował ogólnopolskie seminarium naukowe „Agrotechnika i wykorzystanie jęczmienia”. Materiały z seminarium opublikowano w Pam. Puł. z. 112, 1998

·          W dniach 3-4 czerwca IUNG zorganizował ogólnopolską konferencję naukową „Ochrona i wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski’. Materiały konferencyjne wydano w IUNG, seria K(12/1-2

·          W dniach 28-29 listopada IUNG przy współdziałaniu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych zorganizował konferencję naukową „Warunki przyrodnicze rolnictwa – technologia – ekonomika”. Referaty opublikowano w Bibl. Fragm. Agronom. 1/96

 

  Rok 1998

 

·          Wyhodowano i uzyskano wpis do rejestru tytoniu typu Virginia – odmiana oryginalna „Wisła”

·          W dniu 21 maja odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci prof. dr Jadwigi Marszewskiej-Ziemięckiej. W uroczystości uczestniczyło liczne grono pracowników naukowych – mikrobiologów z Lublina, Krakowa, Torunia i Bydgoszczy. Sprawozdanie z uroczystości opublikowano w Biuletynie Informacyjnym IUNG nr 7 z 1998 roku

·          W dniach 3-4 czerwca zorganizowano w IUNG krajową konferencję: „Dobre praktyki w produkcji rolniczej”. Na konferencji przedstawiono wyniki pracy powołanego przez IUNG interdyscyplinarnego zespołu (reprezentowanego przez IBMER, IMUZ, IOR) współpracującego z Duńskim Centrum Doradztwa Rolniczego. Materiały wydano w IUNG Seria K(15I/II), Puławy 1998

·          19 czerwca w IUNG odbyła się sesja Lubelskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk „Miejsce i rola IUNG w lubelsko-puławskim ośrodku naukowym”. Materiały opublikowano w Biuletynie informacyjnym IUNG nr 8 (specjalny) 1998

·          W dniach 1-2 lipca zorganizowano wspólnie z ODR Szepietowo krajowy zjazd doświadczalnictwa. Był on połączony z uroczystością zorganizowaną przez ODR Szepietowo z okazji 50 lat doradztwa rolniczego prowadzonego (wcześniej w różnych strukturach organizacyjnych) przez ten ODR

·          Prof. zw. dr hab. Roman Czuba, wieloletni zasłużony pracownik IUNG otrzymał nadany mu w dniu 17 października przez Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie zaszczytny tytuł doctora honoris causa

·          W dniu 13 sierpnia obradowało w IUNG zgromadzenie fundatorów „Fundacja Wspierania Historycznego Ogrodu Puławskiego” (IUNG – S. Kukuła, Miasto Puławy – W. Karpiński, Instytut Sadownictwa – W. Skowronek, Parafia – ks. A. Czyżewski, Puławska Szkoła Wyższa – G. Janusz, ZA – M. Malinowski i K. Murat). W dniu 29 grudnia wybrano 9 osobową Radę Fundacji, której przewodniczącym został W. Karpiński, zastępcą A. Wołk i sekretarzem J. Smagacz.

·          Wyhodowano i wprowadzono do rejestru tytoń typu Virginia – odmiana oryginalna „Wilia”

·          W dniach 27-30 września w IUNG Puławy odbyło się międzynarodowe sympozjum „Kodeks dobrej praktyki nawożenia i zrównoważone nawożenie”. Uczestniczyło 95 osób, w tym 63 z zagranicy. Materiały z sympozjum wydano w języku angielskim w Bibl. Fragmenta Agronomica, nr 3/98

·          W dniach 5-7 października odbyła się w Puławach, organizowana przez Zakład Hodowli i Uprawy Roślin Specjalnych IUNG wspólnie z IHAR, Instytutem Genetyki PAN i Ogrodem Botanicznym PAN, konferencja naukowa „zasoby genowe roślin użytkowych – gromadzenie, ocena i wykorzystanie”.

·          W dniach 21-23 października Zakład Uprawy Roślin Zbożowych IUNG zorganizował krajową konferencję naukową „Biologia plonowania, agrotechnika i wykorzystanie ziarna pszenicy”. Materiały z konferencji zostały opublikowane w Pam. Puł., z. ..., 1999.


Rok 1999

 

·          Ukazał się 10 numer Biuletynu Informacyjnego IUNG

·          W dniach 14-15 kwietnia IUNG w Puławach, wspólnie z IERiGŻ, IMUZ i Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, zorganizował konferencję naukową "Racjonalizacja wykorzystania gleb marginalnych”

·          W dniu 12 maja pracownicy Instytutu wybrali Radę Naukową IUNG (kadencja na lata 1999-2003). Pierwsze posiedzenie nowej Rady odbyło się ...... jej przewodniczącym został ......

·          W dniach 8-9 czerwca IUNG zorganizował ogólnopolską konferencję naukową „Gospodarka zbożowa w Polsce”. Referaty i doniesienia naukowe opublikowano w IUNG – Pam. Puł., z. 114.Rok 2000


   ·  Z dniem 1 lutego utworzono Zakład Agrometeorologii i Zastosowań informatyki, który powstał w wyniku połączenia Zakładu Agrometeorologii oraz Zakładu Zastosowań  Matematyki i Informatyki, a także Zakładu Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów oraz zakładu Erozji Gleb i Urządzenia Terenów Urzeźbionych.

     ·  W dniu 31 maja na uroczystym posiedzeniu Rady Naukowej na ręce dyrektora doc. dr hab. Seweryna Kukuły został przekazany medal im. Michała Oczapowskiego, przyznany Instytutowi przez Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych.

     ·  W dniach 1 i 2 czerwca obchodzono Jubileusz 50-lecia IUNG połączony z międzynarodową konferencją naukową nt. „Gospodarowania w rolnictwie zrównoważonym na progu XXI w.” ; uczestniczyło 128 osób.

     ·  Wydano obszerne opracowanie pt. „Księga pamiątkowa IUNG”, gdzie oprócz ważniejszych wydarzeń w dziejach Instytutu w latach 1950-2000 zamieszczono biogramy pracowników naukowych i informacje o działalności zakładów naukowych.

     ·  Dr Tomasz Stuczyński otrzymał nagrodę I stopnia Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie wykorzystania osadów ściekowych do rekultywacji terenów zdewastowanych.

     ·  Zespół w składzie: prof. dr hab. Henryk Terelak, prof. dr hab. Teresa Motowicka-Terelak, dr Tomasz Stuczyński i mgr Czesław Pietruch otrzymał nagrodę naukową Dyrektora IUNG za monografię pt.”Pierwiastki śladowe (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) na glebach użytków rolnych w Polsce”.

     ·  Profesorowie Seweryn Kukuła i Stanisław Nawrocki otrzymali honorowe doktoraty nadane przez Radę Naukową Instytutu Uprawy Roli i Roślin Ukraińskiej Akademii Nauk Rolniczych.

     ·  Decyzją Dyrektora COBORU do krajowego rejestru odmian wpisano wyhodowaną w IUNG oryginalną odmianę tytoniu typu Virginia pod nazwą Wanda.

     ·  W dniu 2 października w wyniku postępowania konkursowego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał prof. dr hab. Stanisława Kukułę na funkcję Dyrektora IUNG (II kadencja).

     ·  W dniach 2 i 3 października zorganizowano konferencję naukową nt. „Biochemiczne interakcje w oddziaływaniach środowiskowych”.

    ·  W dniach 19 i 20 października zorganizowano konferencję naukową nt. „Uprawa i wykorzystanie żyta w Polsce – stan obecny i przyszłość”.

     ·  W dniach 8 i 9 listopada zorganizowano VIII krajowe seminarium z zakresu stosowania ciekłych agrochemikaliów nt. „Efektywność i opłacalność stałych oraz płynnych form nawozów mineralnych”; uczestniczyło 96 osób.Rok 2001


     ·  Z dniem 2 kwietnia dotychczasowy Zakład Doświadczalny Hodowli i Uprawy Chmielu w Jastkowie koło Lublina przekształcono w nową formę organizacyjną – jednoosobową spółkę Instytutu pod nazwą – Rolniczy Zakład Doświadczalny „Jastków” Spółka z o.o.

     ·  W dniach 11 i 12 czerwca zorganizowano V krajową konferencję naukową nt.  „Systemy informacji i wspierania decyzji w rolnictwie”; uczestniczyło 112 osób.

     ·  W dniu 8 sierpnia Główne Laboratorium Analiz Chemicznych otrzymało Certyfikat Akredytacji Nr AB 339 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Laboratorium jest akredytowane w zakresie badania własności chemicznych i fizykochemicznych gleby, roślin, pasz, wody,  odpadów oraz nawozów wapniowych, wapniowo-magnezowych, naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnych.

     ·  W dniach 13 i 14 września z okazji 35-lecia działalności Zakładu Ekologii i Zwalczania Chwastów IUNG we Wrocławiu zorganizowano XXV krajową konferencję naukową z cyklu „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”.

     ·  W dniach 1-4 listopada Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia zorganizował V międzynarodowe sympozjum nt. „Reakcje metabolizmu roślin na zanieczyszczenia powietrza i globalne zmiany”; uczestniczyło 160 osób.

     ·  Prof. dr hab. Wiesław Oleszek otrzymał nagrodę naukową Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN za cykl prac nad saponinami roślinnymi.

     ·  Zespół pracowników w składzie: prof. dr hab. Marian Jurzysta, prof. dr hab. Stefan Martyniuk, dr Zbigniew Biały i dr Andrzej Jastrzębski otrzymał nagrodę naukową Dyrektora IUNG za cykl prac nad potencjalną możliwością wykorzystania saponin lucerny ( Medicago ssp.) w walce z chwastami, patogennymi grzybami i owadami – insektami.


Rok 2002


     ·  W dniach 23 i 24 kwietnia zorganizowano międzynarodową konferencję naukową nt. „Biogeochemia azotu w warunkach Polski”.

     ·  W dniach 4 i 5 czerwca zorganizowano VI międzynarodową konferencję naukową na temat „Produkcja Roślinna w Polsce. Środowisko – biologia – technologia”, która odbyła się w ramach obchodów 140-lecia ośrodka nauk rolniczych w Puławach: uczestniczyło 113 osób.

     ·  W dniu 14 czerwca prof. dr Józef Rola otrzymał zaszczytny tytuł doktora honoris causa  nadany przez Akademię Rolniczą w Lublinie.

     ·  W dniach 4 i 5 lipca zorganizowano krajową konferencję naukową nt. „Gryka wczoraj, dziś i jutro”.

     ·  W dniach 24 i 25 października zorganizowano X krajowe seminarium z cyklu „Stosowanie ciekłych agrochemikaliów”, uczestniczyło 145 osób. 

     ·  Minister Nauki prof. Michał Kleiber włączył IUNG w nowo utworzoną sieć krajowych Centrów Doskonałości i Kompetencji. Tytuł krajowego centrum został przyznany Instytutowi w związku z uzyskaniem przez IUNG grantu Unii Europejskiej na utworzenie Centrum UE PROLAND w zakresie ochrony jakości gleby i wody oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

     ·  Utworzono nową serię wydawniczą Instytutu „Monografie i Rozprawy Naukowe”, w której zamieszczane są rozprawy habilitacyjne, prace monograficzne i przeglądowe.

     ·  Dr Janusz Podleśny otrzymał nagrodę naukową Dyrektora IUNG za cykl prac dotyczących przedsiewnej symulacji laserowej nasion wybranych gatunków roślin strączkowych.


Rok 2003


     ·  W dniach 23 i 24 kwietnia zorganizowano krajową konferencję naukową z udziałem gości zagranicznych nt.; „Biogeochemia fosforu w warunkach Polski”, uczestniczyło 76 osób. W tym 9 z zagranicy.

     ·  W dniu 7 maja wybrano nową Radę Naukową IUNG na lata 2003 - 2007 (IV kadencja z wyboru).

     ·  W dniach 1 - 6 czerwca zorganizowano międzynarodowe warsztaty nt. „Zrównoważone zarządzanie azotem od fabryki do pola”; uczestniczyło 60 osób, w tym 50 z zagranicy.

     ·  W dniach 5 i 6 czerwca zorganizowano krajową konferencję naukową nt. „Potencjał produkcyjny polskiego rolnictwa i możliwości jego wykorzystania w aspekcie integracji europejskiej”; uczestniczyło 127 osób.

     ·  W dniu 13 czerwca zorganizowano sesję naukową nt. „Baborówko wczoraj -  dziś - jutro” z okazji jubileuszu 50-lecia Rolniczego Zakładu Doświadczalnego i 10-lecia Stacji Doświadczalnej w Baborówku.

     ·  W dniach 26 i 27 czerwca zorganizowano  międzynarodową konferencję naukową nt.  „Ogród Puławski – przeszłość przyszłości”.

     ·  W dniu 17 września zorganizowano wspólnie z Instytutem Nawozów Sztucznych (INS) w Puławach. W ramach XLVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Chemicznego, krajową konferencję nt. „Chemia dla rolnictwa”; uczestniczyło 55 osób.

     ·  Z dniem 1 października sprzedano RZD Jelcz-Laskowice z wyjątkiem stawów rybnych o powierzchni 26,54 ha, które wydzierżawiono.

     ·  W dniach 2 – 4 października zorganizowano międzynarodowe warsztaty nt. „Jakość fizyczna gleb”; uczestniczyło 50 osób, w tym 21 z zagranicy.

     ·  W dniach 15 – 16 października zorganizowano krajową konferencję naukową nt. „Jakość a wykorzystanie a wykorzystanie ziarna zbóż”.

     ·  W dniach 22 i 23 października zorganizowano XI krajowe seminarium z cyklu „Stosowanie ciekłych agrochemikaliów”; uczestniczyły 143 osoby.

     ·  W dniu 24 października zorganizowano wspólnie z INS krajową konferencję nt. „ Praktyczne problemy związane z funkcjonowaniem  ustawy o nawozach  i nawożeniu oraz opiniowaniem nawozów”; uczestniczyło 90 osób.

     ·  W dniach 27 – 29 listopada zorganizowano międzynarodowe warsztaty nt. „Wdrażanie i monitorowanie projektów rolno środowiskowych  dla rozwoju obszarów wiejskich”; uczestniczyło 45 osób, w tym 10 z zagranicy.

     ·  Zespół w składzie: prof. dr hab. Barbara Maliszewska-Kordybach, dr Bożena Smreczak, prof. dr hab. Stefan Martyniuk i mgr Agnieszka Klimkowicz-Pawlas otrzymał nagrodę naukową Dyrektora IUNG za cykl prac dotyczących wpływu trwałych zanieczyszczeń organicznych na siedliskowe funkcje gleby.

     ·  Powołano przy IUNG Branżowy Punkt Kontaktowy 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej, której jest elementem sieci składającej się z regionalnych, branżowych i lokalnych punktów kontaktowych, utworzonej przez Komitet Badań Naukowych.


Rok 2004


     ·  W dniach 4 – 6 marca zorganizowano warsztaty międzynarodowe nt. „Ocena stanu obecnego i potrzeb GIS oraz technologii baz danych w sektorze rolniczym”; uczestniczyło 96 osób.

     ·  W dniach 21 i 22 kwietnia wspólnie z Polskim Towarzystwem Gleboznawczym zorganizowano konferencję naukową z udziałem gości zagranicznych nt. „Biogeochemia siarki w warunkach Polski” uczestniczyło 105 osób.

     ·  Na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowano w IUNG kurs z zakresu gleboznawstwa, klasyfikacji i kartografii gleb oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych. Kurs obejmował dwa etapy – zajęcia teoretyczne  (1-13.03) i praktyczne (19-30.04); ukończyło go 70 osób.

     ·  W dniu 31 maja z okazji 100 rocznicy urodzin prof. dr hab. Anatola Listowskiego (1904-1987), pierwszego dyrektora IUNG (w latach 1950-1968), odbyła się uroczystość, na którą złożyły się: odsłonięcie tablicy pamiątkowej (wmurowanej w ścianę pałacu) i sesja historyczna poświęcona przypomnieniu sylwetki Profesora. Ważniejsze okresy z życia i działalności prof. A. Listowskiego oraz wspomnienia o Nim przedstawiono w specjalnym zeszycie (nr 136) „Pamiętnika Puławskiego”.

     ·  W dniu 31 maja i 1 czerwca zorganizowano VIII konferencję naukową nt. „Jakość towarowych produktów roślinnych wyzwaniem dla nauki i praktyki rolniczej”; uczestniczyło 163 osoby.

     ·  W dniach 3 – 5 czerwca zorganizowano sympozjum i warsztaty międzynarodowe nt. „Allelopatia” – przez zrozumienie do zastosowania” (sympozjum) oraz „Przemiany i toksyczność allelozwiązków w odniesieniu do środowiska i konsumenta” (warsztaty) ; uczestniczyło 78 osób.

     ·  W dniach 8 – 10 września zorganizowano międzynarodową konferencję naukową nt. „Chemia i zastosowanie saponin roślinnych”; uczestniczyło 97 osób.

     ·  W dniach 22 – 24 września wspólnie ze Stowarzyszeniem Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu zorganizowano XI kongres krajowy z udziałem gości zagranicznych nt. „Polska wieś i gospodarka żywnościowa w Unii Europejskiej – bilans otwarcia”; uczestniczyły 193 osoby, w tym 10 z zagranicy.

     ·  W dniu 29 września wspólnie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowano konferencję krajową nt. „Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013”; uczestniczyło 167 osób.

     ·  W dniach 1 i 2 października zorganizowano konferencję krajową nt. „Wkład nauk rolniczych w rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce”; uczestniczyło 167 osób.

     ·  W dniach 16 i 17 listopada wspólnie ze Związkiem Producentów Kukurydzy i Polskim Towarzystwem Agronomicznym zorganizowano konferencję krajową nt. „Stan obecny i perspektywa uprawy kukurydzy w Polsce”; uczestniczyło 124 osoby.

     ·  Prof. dr Anthony R. Dexter otrzymał nagrodę naukową Dyrektora IUNG za cykl dotyczący jakości fizycznej gleb.


Rok 2005


     ·  W dniach 10 – 12 marca zorganizowano warsztaty międzynarodowe nt. „Oddziaływania uporczywych zanieczyszczeń w agroekosystemach” ; uczestniczyło 98 osób, w tym 55 z zagranicy.

     ·  W dniu 17 marca z okazji 50 rocznicy śmierci prof. dr hab. Lucjana Kaznowskiego (1890 – 1955) odbyła się w Instytucie uroczystość, na którą złożyły się odsłonięcie tablicy pamiątkowej (wmurowanej w ścianę pałacu) i sesja historyczna poświęcona przypomnieniu sylwetki Profesora; uczestniczyło 61 osób. Ważniejsze okresy z życia prof. L. Kaznowskiego oraz wspomnienia o Nim przedstawiono w wydanym specjalnym zeszycie (nr 141) „Pamiętnika Puławskiego”.

     ·  W dniach 29 -31 marca zorganizowano warsztaty międzynarodowe nt.  „Zrównoważone zarządzanie azotem w  krajach Europy Środkowej”; uczestniczyło 31 osób, w tym 19 z zagranicy.

     ·  Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 4 maja nadała Instytutowi status państwowego instytutu badawczego (Dz. U. z 16.05.2005 r., Nr 85, poz. 730), któremu powierzono realizację zadań w programie wieloletnim pn. „Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej”.

     ·  Na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi zorganizowano w IUNG kurs z zakresu gleboznawstwa, klasyfikacji i kartografii gleb oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych. Kurs obejmował dwa etapy – zajęcia teoretyczne (21.02. – 04.03.) i praktyczne (25.04. – 07. 05.); uczestniczyły 43 osoby.

     ·  W dniach 19 – 20 maja odbyło się w Instytucie X Seminarium Fitoaktynometrii; uczestniczyło  41 osób.

     ·  W dniu 31 maja minęło 55 lat działalności IUNG.

     ·  W dniach 1 i 2 czerwca zorganizowano IX krajową konferencję naukową nt. „Efektywne i bezpieczne technologie produkcji roślinnej’; uczestniczyło 135 osób.

     ·  W dniach 12 i 13 września zorganizowano konferencję naukową z udziałem gości zagranicznych nt. ; „Rolnictwo ekologiczne najlepszym rozwiązaniem dla społeczeństwa i środowiska”; uczestniczyły 102 osoby.

     ·  W dniach 19 – 23 września Instytut brał udział w zorganizowaniu II Lubelskiego Festiwalu Nauki; uczestniczyło 131 osób.

     ·  W dniu 20 września Rada Naukowa IUNG odbyła 200 jubileuszowe posiedzenie; pierwsze miało miejsce w Warszawie w dniach 26 i 27 września 1956 r.


·  Z dniem 2 października, w wyniku postępowania konkursowego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał prof. dr hab. Seweryna Kukułę na funkcję Dyrektora IUNG (III kadencja).

     ·  W dniach12 i 13 października zorganizowano XIII krajowe seminarium z cyklu „Stosowanie agrochemikaliów”; uczestniczyło 109 osób.

     ·  W dniach 27 – 29 października odbyły się warsztaty międzynarodowe nt „Aktualne postępy w remediacji terenów zanieczyszczonych”; uczestniczyły 92 osoby, w tym 36 z zagranicy.

     ·  W dniu 18 listopada Fundacja Wspierania Historycznego Ogrodu Puławskiego wspólnie z IUNG zorganizowała seminarium naukowe nt. Koncepcyjny projekt rewaloryzacji parku utworzonego przez Izabelę ks. Czartoryską na przełomie XVIII I XIX wieku wokół  rezydencji rodu Czartoryskich w Puławach”; uczestniczyło 117 osób

     ·  Do. dr  hab. Teresa Doroszewska otrzymała nagrodę naukową Dyrektora IUNG za cykl prac nt. „Choroby wirusowe tytoniu  i uzyskiwanie odporności na wirusa Y ziemniaka (PCV) poprzez krzyżowanie oddalone i transformację genetyczną.”

     ·  Zorganizowano w Instytucie studia podyplomowe w dwóch zakresach:

- gleboznawstwo, klasyfikacja i kartografia gleb – 53 uczestników, 

- integrowana produkcja rolnicza – 60 uczestników.

     ·  Decyzją Dyrektora COBORU przyznano Instytutowi wyłączne prawo do dwóch nowych odmian chmielu – „Zula” i „Junga”.


Rok 2006


     ·  Z dniem 1 stycznia Sekretariat Naukowy otrzymał nazwę Dział Organizacji Badań i Współpracy z zagranicą.

     ·  W dniu 9 lutego zorganizowano warsztaty  krajowe nt. „Program rolnośrodowiskowy aktualnie i w przyszłości”; uczestniczyło 230 osób.

     ·  W dniu 2 marca zorganizowano warsztaty międzynarodowe nt.  „Teoretyczne i praktyczne aspekty agrochemicznej obsługi rolnictwa”; uczestniczyły 102 osoby w tym 44 z zagranicy.

     ·  9 – 11 marca zorganizowano konferencję międzynarodową nt. „Strategia ochrony gleb – potrzeby i metody wspomagania decyzji”; uczestniczyło 102 osoby, w tym 44 z zagranicy.

     ·  W dniach 1 i 2 czerwca zorganizowano konferencję krajową nt. „ Narodowy program wapnowania gleb w Polsce”; uczestniczyły 324 osoby.

     ·  W dniu 23 czerwca prof. dr hab. Mariusz Fotyma otrzymał zaszczytny tytuł doktora honoris causa nadany przez  Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

     ·  W dniach 16 – 22 września Instytut brał udział w zorganizowaniu III Lubelskiego Festiwalu Nauki; uczestniczyło 115 osób.

     ·  W dniach 22 i 23 września zorganizowano konferencję połączoną z festynem  nt. „Możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego w makroregionie środkowowschodnim” + EKOFESTYN; uczestniczyło 160 osób.

     ·  W dniach 18 i 19 października zorganizowano II konferencję krajową nt. „Jakość a wykorzystanie ziarna zbóż”; uczestniczyło 101 osób.

     ·  W dniach 25 i 26 października zorganizowano konferencję krajową nt. „Zasady wprowadzania nawozów do obrotu”; uczestniczyło 221 osób.

     ·  W dniu 27 października zorganizowano seminarium międzynarodowe nt. „Hodowla nowych odmian i restrukturyzacja odmianowa chmielu”; uczestniczyło 70 osób, w tym 50 z zagranicy.

     ·  W dniu 16 listopada zorganizowano warsztaty krajowe nt. „Wskaźniki oceniające zmiany w środowisku powodowane wdrażaniem Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich”; uczestniczyło 47 osób.

     ·  W dniach 16 listopada i 11 grudnia wspólnie z British American Tobacco zorganizowano warsztaty szkoleniowe nt. „Nowe odmiany tytoniu odporne na czarną zgniliznę korzeni jako element podnoszenia ilości i jakości plonu surowca tytoniowego”; uczestniczyło 170 + 50 osób.

     ·  W dniach 29 i 30 listopada zorganizowano warsztaty krajowe nt. „regionalne zróżnicowanie  produkcji rolniczej w Polsce”; uczestniczyło 83 osoby.

     ·  W dniu 14 grudnia zorganizowano warsztaty krajowe nt. „System wspomagania decyzji  w zakresie zrównoważonego nawożenia”; uczestniczyły 82 osób.

     ·  Prowadzono w Instytucie studia podyplomowe w dwóch zakresach:

- gleboznawstwo, klasyfikacja i kartografia gleb; 58 słuchaczy ukończyło studia, a 76 rozpoczęło (kolejny turnus).

-integrowana produkcja rolnicza; uczestniczyło 60 słuchaczy, z których 38 otrzymało świadectwo ukończenia studiów.

    ·  Instytut wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizował szkolenie nt. „Realizacja przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych”; w 5 turnusach przeszkolono około 250 pracowników urzędów marszałkowskich i powiatowych.

    ·  Zespół pracowników w składzie: prof. dr hab. Jan Kuś, prof. dr hab. Irena Duer, dr Beata Feledyn – Szewczyk, dr Krzysztof Jończyk, dr Jarosław Stalenga, prof. dr hab. Stefan Martyniuk i mgr Andrzej Kawalec otrzymał nagrodę Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi za „Opracowanie naukowych podstaw rolnictwa ekologicznego oraz jego promocję i upowszechnianie”.

     ·  Zespół w składzie: prof. dr hab. Ewa Fotyma, prof. dr hab. Mariusz Fotyma, doc. dr hab. Janusz Igras i mgr Czesław Pietruch otrzymał nagrodę naukową Dyrektora IUNG I stopnia za cykl prac dotyczących zawartości azotanów w glebach i wodach glebowo – gruntowych w Polsce , a nagrodę II stopnia otrzymał doc. dr hab. Marian Król za monografię „Azospirillum – asocjacyjne bakterie wiążące wolny azot”.

     ·  Utworzono nową serię wydawniczą Instytutu „Studia i Raporty IUNG-PIB”, w której publikuje się prace z zakresu agronomii i kształtowania środowiska, wykonane w ramach zadań programu wieloletniego.

     ·  W grudniu rozpoczęto realizację projektu „Remont konserwatorski oraz rewaloryzacja pałacu Czartoryskich w Puławach.


 Rok 2007


     ·  Z dniem 1 stycznia utworzono Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu, który powstał w wyniku połączenia Zakładu Ekologii i Zwalczania Chwastów we Wrocławiu oraz Zakładu Technik Uprawy Roli i Nawożenia w Jelczu – Laskowicach.

     ·  W dniu 18 stycznia odbyła się w Instytucie konferencja dla producentów chmielu. Służb doradczych i przedstawicieli firm BARTH – HAAS – GRUPE; uczestniczyło 150 osób, w tym 10 z zagranicy.

     ·  W ramach realizacji programu wieloletniego PIB zorganizowano 15 warsztatów naukowych i szkoleniowych (18.02. – 18.12.); łącznie uczestniczyło 150 osób. W tym 10 z zagranicy.

     ·  W dniach 8 i 9 maja wspólnie z Polskim Towarzystwem Agronomicznym zorganizowano krajową konferencję nt. „Produkcja pasz objętościowych dla przeżuwaczy”; uczestniczyło 64 osób.

     ·  W dniu 10 maja wybrano nową Radę Naukową IUNG – PIB NA LATA 2007 – 2011 (V kadencja z wyboru).

     ·  W dniach 12 i 13 czerwca zorganizowano XI konferencję naukową nt. „Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolnych”; uczestniczyło 188 osób.

     ·  W dniu 13 lipca Instytut wspólnie z Krajową Izbą Paliw i GIMAR zorganizował krajową konferencję nt. „Organizacja rynku paliw transportowych w regionie lubelskim”; uczestniczyło 75 osób.

     ·  W dniach 22 – 28 września Instytut brał udział w zorganizowaniu IV Lubelskiego Festiwalu Nauki; uczestniczyło 120 osób.

     ·  Prof. dr hab. Stanisław Nawrocki w dniu 2 października podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2007/2008 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie otrzymał Medal Instytutu Agronomicznego w Marymoncie.

     ·  W dniach 9 i 15 października zorganizowano warsztaty robocze nt. „Efektywność różnych systemów uprawy roli”; uczestniczyło 94 osoby.

     ·  W dniach 7 – 9 listopada Instytut był gospodarzem polsko – norweskiej konferencji dotyczącej współpracy pomiędzy Norweskim Instytutem Badań Rolniczych i Środowiskowych (Bioforsk) i Wirtualnym Instytutem Rolnictwa Zróżnicowanego (WIRZ); uczestniczyło 60 osób, w tym 15 z Norwegii.

     ·  W dniach 23 i 24 listopada zorganizowano konferencję ogólnopolską doktorantów i młodych naukowców nt. „Wkład młodych naukowców w rozwój nauk rolniczych”; uczestniczyło 107 osób, w tym 69 z uczelni wyższych, 1 z PAN i 37 z instytutów naukowych.

     ·  Prowadzono 2-semestralne studia podyplomowe w zakresie: gleboznawstwo, klasyfikacja i kartografia gleb; 75 słuchaczy otrzymało świadectwo ukończenia studiów, a 49 w następnym turnusie rozpoczęło studia.

     ·  Zespół pracowników w składzie: doc. dr hab. Tomasz Stuczyński, dr Jan Jadczyszyn, dr  Krystyna Filipiak, dr Jerzy Kozyra, dr Rafał Pudełko, mgr Małgorzata Capała, mgr Renata Korzeniowska – Pucułek, mgr Monika Kowalik, mgr Piotr Koza, mgr Janina Wiącek i mgr Elżbieta Wróblewska otrzymał nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pracę nt. „Opracowanie metodyki i  przeprowadzenie procesu wydzielania i uszczegółowienia obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania – ONW w Polsce”.

     ·  Nagrodę naukową Dyrektora IUNG I stopnia za pracę habilitacyjną pt. „Assessment and modelling of land use change in  Europe in the context of soil   protection” otrzymał doc. dr hab. Tomasz Stuczyński, a nagrodę II stopnia za cykl  prac dotyczących badań  fitochemicznych  gatunku Medicago truncatula zespół w składzie dr Anna Stochmal, prof. dr hab. Wiesław Oleszek, dr Ireneusz Kapusta, mgr Iwona Kowalska i mgr Bogdan Janda.


Rok 2008


     ·  Z dniem 1 stycznia Zakład Hodowli i Uprawy Roślin Specjalnych otrzymał nazwę Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin.

     ·  Z dniem 1 stycznia na bazie Stacji Doświadczalnej Puławy – Osiny utworzono Stację Doświadczalną w Osinach oraz Stację Doświadczeń Wegetacyjnych w Puławach.

     ·  W dniach 16 – 18 kwietnia odbyła się w Instytucie I konferencja Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas na temat zastosowania spektrometrii mas w proteomice, metabolomice i analizie środowiskowej; uczestniczyło 127 osób, w tym 5 z zagranicy.

     ·  W dniach 4 i 5 czerwca zorganizowano krajową konferencję naukową nt. „Uprawa roślin energetycznych a wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej”; uczestniczyło 265 osób.

     ·  W dniach 19 i 20 czerwca zorganizowano konferencję naukową „Uprawa i wykorzystanie gryki w Polsce – stan obecny i przyszłość” ; uczestniczyło 50 osób.

     ·  W drugiej połowie roku Instytut został podwykonawcą w programie wieloletnim realizowanym przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, w którym wykonuje prace w trzech zadaniach merytorycznych w zakresie obszaru pn. „Gromadzenie, ochrona, ocena i utrzymanie w stanie żywym oraz udostępnianie dla potrzeb gospodarki narodowej zasobów genowych roślin użytkowych i ich patogenów”.

     ·  W dniu 3 lipca wybrano nową Radę Naukową IUNG – PIB na lata 2008 – 2012 (VI kadencja z wyboru).

     ·  W dniach 28 i 29 sierpnia zorganizowano warsztaty krajowe nt. „Technologiczne uwarunkowania bezorkowego systemu uprawy roli”; uczestniczyło  67 osób.

     ·  W dniu 18 września nastąpiło uroczyste przywrócenie herbu książąt  Czartoryskich na froncie pałacu połączone z prezentacją elewacji budynku pałacowego po zrealizowaniu w latach 2006 – 2009 projektu „ Remont konserwatorski oraz rewaloryzacja pałacu Czartoryskich w Puławach”.

     ·  W dniach 22 – 26 września Instytut brał udział w organizacji V Lubelskiego Festiwalu Nauki; uczestniczyło 446 osób

     ·  W ramach realizacji programu wieloletniego PIB zorganizowano 11 warsztatów naukowych i szkoleniowych (02.04 – 18.12); łącznie uczestniczyło 903 osoby.

     ·  Prowadzono 2-semestralne studia podyplomowe w zakresie; gleboznawstwo, klasyfikacja i kartografia gleb; 47 słuchaczy otrzymało świadectwo ukończenia studiów.

     ·  Zespół pracowników w składzie: prof. dr hab. Mariusz Fotyma, dr Tamara Jadczyszyn i mgr Czesław Pietruch otrzymał nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pracę nt: „Opracowanie i wdrożenie zrównoważonego doradztwa nawozowego w Polsce”.

     ·  Zespół w składzie: doc. dr fab. Teresa Doroszewska, dr Urszula Skomra, dr Jerzy Dwornikiewicz, prof. dr hab. Ewa Solarska, dr Mieczysław Stasiak, dr Anna Czubacka,  i mgr Marcin Przyboś otrzymał nagrodę Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie za projekt „Restrukturyzacja odmianowa chmielu uprawianego przez plantatorów”.

    ·  Zespół w składzie: prof. dr hab. Barbara Maliszewska – Kordybach, prof. dr hab. Henryk Terelak, dr Bożena Smreczak i dr Agnieszka Klimkowicz – Pawlas otrzymał nagrodę naukową Dyrektora IUNG I stopnia za cykl prac z zakresu monitorowania chemizmu gleb ornych Polski ze szczegółowym uwzględnieniem zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).Rok 2009


     ·  W dniach 14 i 15 maja wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwowym Instytutem Weterynaryjnym  - PIB zorganizowano I Kongres Nauk Rolniczych pod hasłem „Nauka – Praktyce” nt. „Przeszłość sektora rolno – spożywczego i obszarów wiejskich”; uczestniczyło 560 osób, w tym 25 z zagranicy.

     ·  W dniu 16 czerwca zorganizowano XIII krajową konferencję naukową nt. „Kierunki zmian w produkcji roślinnej w Polsce do roku 2010”; uczestniczyło 105 osób.

     ·  W  dniach 2 – 4 września zorganizowano I Konferencję krajową nt. „Naturalne substancje roślinne – aspekty strukturalne i aplikacyjne”; uczestniczyło 64 osoby.

     ·  W dniach 17 i 18 września Instytut wspólnie z BIOFORSK (Norweski Instytut Badań Rolniczych  i Środowiskowych) zorganizował warsztaty międzynarodowe nt. „Strategie ograniczania emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa”; uczestniczyło 50 osób w tym 4 z zagranicy.

     ·  W dniach 21 – 25 września Instytut brał udział w organizacji VI Lubelskiego Festiwalu Nauki; uczestniczyło 216 osób.

     ·  W dniu 6 października w salach Pałacu Czartoryskich (siedzibie Instytutu) odbyła się uroczystość otwarcia Muzeum Czartoryskich, które jest filią Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Muzeum nawiązuje do tradycji muzeum utworzonego przez księżną Izabelę Czartoryską w Puławach ponad 200 lat temu i hasła „Przeszłość – przyszłości”. Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego.

     ·  W dniach 27 i 28 października zorganizowano III konferencję krajową nt. „Jakość a wykorzystania ziarna zbóż”; uczestniczyło 137 osób.

     ·  W ramach realizacji programu wieloletniego PIB zorganizowano 8 warsztatów naukowych i 6 szkoleniowych (24.02. – 11.12.); łącznie uczestniczyło 1061 osób

Prof. dr hab. Mariusz Fotyma otrzymał Medal im. Michała Oczapowskiego nadany przez Wydział Nauk Rolnych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN.

     ·  Zespół w składzie: doc. dr hab. Teresa Doroszewska, dr Urszula Skomra, dr Jerzy Dwornikiewicz, prof. dr hab. Ewa Solarska, dr Mieczysław Stasiak, dr Anna Czubacka i mgr Marcin Przyboś otrzymał nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pracę nt: „Opracowanie systemu uzyskiwania zdrowych sadzonek chmielu i wdrażanie ich do uprawy jako element wspomagania zmian w strukturze krajowego chmielarstwa”.

     ·  Zespół w składzie dr Zbigniew Biały, prof. dr hab. Marian Jurzysta, prof. dr hab. Stefan Martyniuk i prof. dr hab. Grażyna Podolska otrzymał nagrodę naukową Dyrektora IUNG – PIB I stopnia za cykl prac dotyczących budowy chemicznej saponin gatunków lucerny (Medicago ssp.) oraz potencjalnej możliwości wykorzystania ich w rolnictwie, medycynie i przemyśle.

     ·  Instytut otrzymał nagrodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie „Laur Konserwatorski” za wyróżniającą się realizację konserwatorską – remont i konserwacja elewacji  Pałacu Czartoryskich w Puławach.

     ·  Decyzją Dyrektora COBORU przyznano Instytutowi jako hodowcy wyłączne prawo do dwóch nowych odmian tytoniu (VRG 2, HTR 2).

     ·  Wydano drukiem w językach polskim i angielskim monografię pt. „Album gatunków z rodzaju Nicotiana(Album of Nicotiana species)”.

     ·  Wydano drukiem monografię pt. „Udział polskiego rolnictwa w emisji związków azotu i fosforu do Bałtyku”.

     ·  Wydano 150 numer „Pamiętnika Puławskiego” i rozpoczęto wydawanie nowego czasopisma (w języku angielskim) „Polish Journal of Agronomy”.


Rok 2010


     ·  W dniach 19 i 20 stycznia zorganizowano warsztaty w ramach projektu PROFICIENCY dotyczącego umocnienia sprawności IUNG w zakresie „Organizacja produkcji żywności i pasz oraz ich bezpieczeństwo i jakość w warunkach globalnych zmian klimatycznych”; uczestniczyło 34 osoby.

     ·  Opracowano i przekazano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt programu wieloletniego PIB na lata 2011 – 2015 pt. „Wspomaganie decyzji w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce”.

     ·  Instytut uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pt. „Rewaloryzacja i konserwacja Domku Żółtego i części Pałacu ks. Czartoryskich w Puławach z przeznaczeniem na cele kulturalno – turystyczne”.

     ·  W dniu 31 maja minęło 60 lat działalności IUNG.

     ·  W dniach 9 i 10 czerwca Instytut obchodził Jubileusz 60-lecia działalności połączony z XIV krajową konferencją naukową nt. „Oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze w warunkach zmian klimatu”.

     ·  W dniu 30 września podczas inauguracji roku akademickiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wręczono medale Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. Wśród wyróżnionych, znalazł się długoletni Dyrektor IUNG-PIB w Puławach prof. dr hab. Seweryn Kukuła

     ·  Z dniem 2.10.2010 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - dr Marek Sawicki powołał na dyrektora Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach - prof. dr hab. Wiesława Oleszka. Nominację wręczył  w dniu 1.10.2010 r. Podsekretarz Stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk. Wręczenie nominacji odbyło się podczas pożegnania ustępującego dyrektora - prof. dr hab. Seweryna Kukuły.

Rok 2011

      · W dniu 29 marca w Sali Kongresowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego odbyły się warsztaty tytoniowe zatytułowane "Perspektywy uprawy tytoniu w Polsce. Sposoby ograniczania chorób i szkodników roślin występujących w następstwie zmian klimatycznych". W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele departamentów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele krajowych i okręgowych związków plantatorów tytoniu, firm kontraktujących, przemysłu tytoniowego, grup producenckich oraz plantatorzy.

      · W dniu 7 kwietnia odbyło się spotkanie z dyrektorami i nauczycielami szkół rolniczych podległych, MRiRW, które podpisały porozumienia o współpracy z Instytutem.

      · W dniu 28-29 kwietnia odbyła się w Miszkolcu na Węgrzech międzynarodowa konferencja dotycząca Polsko - Słowacko - Węgierskiej współpracy w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa Węgier we współpracy z Polskim Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na szczeblu rządowym Polskę reprezentowała Podsekretarz Stanu Jarosława Wojtowicz. Na konferencji zaprezentowany został referat przygotowany przez pracowników Zakładu Systemu i Ekonomiki Produkcji Roślinnej IUNG-PIB, prof. dr hab. Jana Kusia i dr Mariusza Matykę pt.: "Plonowanie wybranych roślin na cele energetyczne i ich przydatność jako paliwa", w którym przedstawione zostały wyniki dotychczasowych badań prowadzonych przez IUNG-PIB nad uprawą roślin na cele energetyczne.

      · W dniu 8 czerwca w Instytucie Uprawy i Gleboznawstwa - PIB w Puławach odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z kierunkami ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej UE. W spotkaniu uczestniczyły: Joanna Czapla - Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w MRiRW oraz Wanda-Gil Chmielewska - Kierownik Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej FAPA. Ze strony IUNG-PIB, obok Dyrektora - prof. dr hab. Wiesława Oleszka i Jego zastępców uczestniczyło grono pracowników reprezentujących Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej oraz Agrometeorologi i Zastosowań Informatyki.

      · W dniach 23-27 maja 2011 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy zorganizował Dni Otwartych Drzwi dla studentów i uczniów szkół rolniczych, a także Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Stroną organizującą i koordynującą całe przedsięwzięcie byli pracownicy Działu Upowszechniania i Wydawnictw. W ramach Dni Otwartych Drzwi pracownicy Instytutu przygotowali 40 prezentacji, zarówno w formie wykładów, jak i demonstracji badań prowadzonych w stacjach doświadczalnych.


      · W dniach 28-29 czerwca 2011 roku odbyła się W IUNG-PIB konferencja pt” Hodowla uprawa i wykorzystanie pszenicy orkisz (Triticum aestivum ssp. spelta) w warunkach zmian klimatu” .  Była ona organizowana w ramach projektu „ PROFICIENCY” przez Zakład Uprawy Roślin Zbożowych IUNG-PIB przy współudziale Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W konferencji wzięło udział 75 osób, które reprezentowały 15 jednostek badawczych.

      · W dniach W dniach 13-16 czerwca 2011 roku odbyła się w IUNG w Puławach Międzynarodowa Konferencja “Ochrona gleb użytkowanych rolniczo przed oddziaływaniem czynników naturalnych i antropogenicznych". Konferencja została zorganizowana w ramach projektu EU PROFICIENCY przez Zakład Gleboznawstwa, Erozji i Ochrony Gruntów IUNG przy współudziale Instytutu nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Głównym tematem Konferencji był przegląd aktualnych kierunków badan w zakresie łącznego oddziaływania czynników naturalnych (z szczególnym uwzględnieniem zmian klimatu) i antropogenicznych (głownie zanieczyszczeń) na podstawowe funkcje gleby. Chociaż tematyka konferencji koncentrowała się na środowisku glebowym z szczególnym uwzględnieniem terenów użytkowanych rolniczo, niemniej włączono w nią również badania środowiska wodnego z szerszymi odniesieniami do warunków rolno-środowiskowych.

      · W dniach 4-5 września 2011 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB reprezentowany przez Dział Upowszechniania i Wydawnictw uczestniczył w XX Krajowej Wystawie Rolniczej w Częstochowie. Tegoroczne uroczystości połączone były z XII Dniami Europejskiej Kultury Ludowej. Stoisko Instytutu zaszczycił swoją obecnością Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odwiedzali je również rolnicy z całego kraju, którzy przybyli na „Ogólnopolską Pielgrzymkę Rolników” na Jasnej Górze. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB za 60 lat działalności na rzecz polskiego rolnictwa ukierunkowanej na zrównoważony rozwój produkcji rolniczej otrzymał nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nagrodę wręczył Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

      · W dniu 6 września 2011 r. w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG we Wrocławiu odbyła się sesja jubileuszowa nt. „Herbologia we wrocławskim ośrodku IUNG w latach 1951-2010”. Dokonania Zespołu pracowników IUNG specjalizujących się w dziedzinie herbologii zostały przedstawione w monografii „Rozwój herbologii w ośrodku wrocławskim IUNG w latach 1951-2010 przygotowanej pod redakcją prof. dr hab. Henryki Roli. Podczas spotkania grupie pracowników wręczono odznaczenia państwowe i resortowe oraz listy gratulacyjne. Sesja jubileuszowa poprzedziła XXXV konferencję z cyklu „Rejonizacja chwastów segetalnych”. Uczestniczący w spotkaniu Dyrektor IUNG-PIB w Puławach prof. dr hab. Wiesław Oleszek wysoko ocenił osiągnięcia i zaangażowanie pracowników z Wrocławia, składając wyrazy uznania i serdeczne życzenia.

      · W dniu 1 sierpnia 2011 r. o godz. 10-tej na dziedzińcu IUNG-PIB, przed tablicą pamiątkową Krystyny Krahelskiej, z inicjatywy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność ” i Dyrekcji IUNG-PIB, odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 67. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: posłanka Małgorzata Sadurska, starosta powiatu - Witold Popiołek, wiceprezydent Miasta Puławy - Grzegorz Nakonieczny, przedstawiciel Rady Powiatu - Michał Godliński, członek zarządu powiatu - Leszek Gorgol, przedstawiciele Rady Miasta - Halina Jarząbek, i Krzysztof Cichoń, przewodniczący Oddziału NSZZ Solidarność „Ziemia Puławska” Wojciech Pochwatka oraz przedstawicie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Puławach. Na uroczystości obecni byli pracownicy Instytutu oraz mieszkańcy Puław. Przybyłych gości powitała prof. dr hab. Teresa Doroszewska, z-ca Dyrektora ds. naukowych, która następnie przypomniała sylwetkę Krystyny Krahelskiej i Jej związek z Puławami oraz z puławskim Instytutem. Wszystkie delegacje złożyły kwiaty przed tablicą upamiętniającą pobyt Krystyny Krahelskiej w naszym Instytucie. Pani prof. dr hab. Anna Jelinowska podzieliła się z uczestnikami spotkania osobistymi przeżyciami związanymi z wybuchem powstania. Swoistą lekcję patriotyzmu, zaangażowania w sprawy Ojczyzny dał w swej wypowiedzi najmłodszy uczestnik spotkania Krzysztof Księżniak. Z prawdziwą dojrzałością docenił zasługi walczącego pokolenia w Powstaniu Warszawskim, wskazując jednocześnie na ich znaczenie dla obecnej młodzieży.


Uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą Krystynie Krahelskiej

Rok 2012


     · W dniu 3 stycznia 2012 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach odbyło się spotkanie noworoczne. Wzięli w nim udział pracownicy Instytutu oraz liczna grupa emerytów. Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody przyznane przez Dyrektora IUNG-PIB w Puławach.

Nagrodę I stopnia za opracowanie ekspertyzy pt. „Poziom emisji gazów cieplarnianych (CO2, N2O i CH4) dla upraw pszenicy, pszenżyta, kukurydzy i żyta przeznaczonych do produkcji bioetanolu oraz upraw rzepaku przeznaczonych do produkcji biodiesla”, wykonanej na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał zespół w składzie:


     prof. dr hab. Antoni Faber


     dr Zuzanna Jarosz


     dr Robert Borek


     dr Magdalena Borzęcka-Walker


     dr Alina Syp


     dr Rafał Pudełko

Nagrodą II stopnia została wyróżniona Pani Urszula Koziołek – Dyrektor RZD IUNG-PIB w Wielichowie, woj. wielkopolskie.


Nagroda ta została przyznana za efektywne, niezwykle sprawne i racjonalne zarządzanie RZD IUNG w Wielichowie. Laureatka tej nagrody włożyła wiele wysiłku i osobistego zaangażowania w organizację i prawidłowe prowadzenie produkcji rolniczej w RZD o powierzchni ogólnej 485 ha, przejętego po 17 latach od dzierżawcy.

     Podczas spotkania wręczono też nagrodę im. prof. Wandy Maliszewskiej, przyznawaną od szeregu lat młodym, wyróżniającym się pracownikom naukowym. Nagrodę ufundowaną przez córkę prof. dr Wandy Maliszewskiej – prof. dr hab. Barbarę Maliszewską-Kordybach otrzymała dr Justyna Krzyżanowska z Zakładu Biochemii i Jakości Plonów za cykl 3 publikacji z zakresu wykorzystania roślin oraz kultur in vitro do produkcji związków bioaktywnych oraz analizy znaczenia tych substancji dla zdrowia człowieka.

Ważnym punktem spotkania była prezentacja drogi życiowej i osiągnięć naukowych prof. dr hab. Marii Ruszkowskiej – emerytowanego pracownika IUNG, cenionej specjalistki w zakresie fizjologii roślin. Prezentację przedstawiła długoletnia współpracownica Pani Profesor – dr Anna Kocoń. Uczestnicząca w uroczystości – prof. dr hab. Maria Ruszkowska otrzymała od Dyrektora bukiet kwiatów wraz z wyrazami uznania i życzenia długich lat życia w zdrowiu.

     Spotkanie uświetnił występ Zespołu „Ekolki” ze Szkoły Podstawowej w Bochotnicy koło Kazimierza Dolnego.

     · W dniu 13.01.2012 r. odbyła się uroczysta inauguracja działalności studiów podyplomowych – na kierunku: Gleboznawstwo, gleboznawcza klasyfikacja gruntów oraz kartografia gleb. Studia te prowadzi IUNG-PIB w Puławach w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

     · W dniach 2 – 3 lutego 2012 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym, odbyło się spotkanie uczestników projektu GREENLAND - Gentle remediation of trace element contaminated land (FP7-KBBE-2010-4), realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej. W spotkaniu udział wzięło 23 osoby, reprezentujące 15 instytucji wchodzących w skład konsorcjum. Projekt jest realizowany przez specjalistów z dziedziny remediacji gleb, toksykologii pierwiastków śladowych, biotechnologii, mikrobiologii gleb z 10 krajów europejskich.

     · W dniu 7 lutego 2012 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się seminarium pt. „Jak ograniczyć pogorszenie jakości ziarna zbóż w latach o niekorzystnym przebiegu pogody”. Zorganizowane zostało ono w ramach zadania 3.4 Programu wieloletniego IUNG-PIB. Współorganizatorem seminarium był Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Otwarcia seminarium dokonali wspólnie Z-ca Dyrektora do spraw naukowych IUNG PIB prof. dr hab. Stanisław Krasowicz i dyrektor LODR dr Tadeusz Solarski. W obradach uczestniczyło 147 osób, głównie producentów rolnych. Podczas seminarium wygłoszono 6 referatów.

     · W dniu 22 marca 2012 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytucie Badawczym odbyły się warsztaty naukowe pt. „Nowe możliwości współpracy z doradztwem i praktyką rolniczą”. Zorganizowano je w ramach zadania 4.2 programu wieloletniego IUNG-PIB.

W warsztatach wzięło udział 142 osoby: przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wojewódzkich Izb Rolniczych, Centrów Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Okręgowych Stacji Chemiczno– Rolniczych, osoby reprezentujące Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Zakłady Azotowe Puławy S. A., uczelnie rolnicze oraz starosta puławski, pracownicy naukowi Instytutu Zootechniki–Państwowego Instytut Badawczego oraz IUNG-PIB. Warsztaty otworzył prof. dr hab. Wiesław Oleszek ̶ Dyrektor IUNG-PIB. W swoim wystąpieniu m.in. podkreślił ważną rolę programu wieloletniego w całokształcie działalności naukowo-badawczej Instytutu. Celem warsztatów było przybliżenie działalności IUNG-PIB i jego znaczenia dla doradztwa i praktyki rolniczej oraz wskazanie związków pomiędzy nauką, doradztwem rolniczym i rolnictwem. Zaprezentowano i omówiono model przepływu wiedzy i informacji rolniczej oraz kierunki działań i zadania stojące przed doradztwem rolniczym, jak również jego związki z rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwa. Przedstawiono przewidywane kierunki reform we Wspólnej Polityce Rolnej po roku 2013. Omówiono nowe tendencje w hodowli i agrotechnice  zbóż oraz aktualną sytuację i perspektywy uprawy roślin strączkowych.  

     · W dniu 27.03.2011 w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG PIB we Wrocławiu, w ramach zadania 2.6 Programu Wieloletniego IUNG PIB zorganizowane zostały Warsztaty Naukowe nt. „IUNG-PIB wspiera rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich Dolnego Śląska”. Otwarcia Warsztatów dokonał Zastępca Dyrektora IUNG-PIB w Puławach do Spraw Naukowych w Zakresie Badań Środowiskowych – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, zapoznając uczestników Warsztatów z realizacją celów Programu Wieloletniego na tle działalności statutowej IUNG PIB. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, Inspektoratu Ochrony Roślin, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa, Zespołu Szkół nr 25 we Wrocławiu, firm obsługi rolnictwa, przedsiębiorstw rolnych i ogrodniczych, gospodarstw indywidualnych oraz pracownicy ZHiTUR IUNG PIB. Łącznie w Warsztatach uczestniczyły 92 osoby.

     · W dniach 24-25 kwietnia 2012 r. odbyła się w IUNG-PIB Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Effectiveness of agri-environment scheme in protection of biodiversity”, organizowana w ramach projektu „Ochrona różnorodności cennych przyrodniczo siedlisk na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim (KIK/25)”, finansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W konferencji, która prowadzona była w języku angielskim, uczestniczyło ok. 100 osób, reprezentujących m.in. Biuro Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, Władzę Wdrażającą Programy Europejskie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, instytuty naukowe i uczelnie z całej Polski, instytucje państwowe i pozarządowe, pracujące w sektorze rolnictwa i ochrony środowiska, ośrodki doradztwa rolniczego i firmy prywatne. Konferencja zgromadziła ponad 20 gości z zagranicy. Rozpoczęła się wycieczką terenową statkiem po Wiśle, podczas której uczestnicy mieli okazję obserwować unikatową przyrodę okolic Puław i Kazimierza Dolnego. W części merytorycznej konferencji wygłoszono 11 referatów przez przedstawicieli 7 krajów Europy. Wystąpienia oraz dyskusja koncentrowały się wokół roli programu rolnośrodowiskowego w różnych krajach oraz oceny jego skuteczności w zachowaniu bioróżnorodności flory i fauny. W opinii uczestników konferencja była udana, a goście zagraniczni deklarowali chęć współpracy z IUNG-PIB przy realizacji projektu.

     · W dniach 26-27 kwietnia 2012 r. odbyły się w IUNG-PIB Międzynarodowe Warsztaty Naukowe „Climate change and biodiversity on agricultural lands”, organizowane w ramach projektu „Proficiency”, finansowanego z 7 Programu Ramowego UE. W warsztatach uczestniczyło ponad 50 osób, z różnych krajów Europy. Wygłoszono 6 referatów, które dotyczyły oceny stanu różnorodności flory i fauny w kontekście zmian klimatu. Po części referatowej uczestnicy wzięli udział w sesji terenowej na cennych przyrodniczo łąkach nad Wieprzem, a następnego dnia odwiedzili Stację Doświadczalną IUNG-PIB, gdzie zapoznali się z wieloletnim doświadczeniem z różnymi systemami produkcji roślinnej (ekologiczny, integrowany, konwencjonalny) oraz plantacjami roślin energetycznych.


     · W dniu 29 kwietnia 2012 r. w Cieszanowie, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach oraz Towarzystwo Rolnicze w Cieszanowie, w ramach zadania 2.4 programu wieloletniego IUNG-PIB zorganizowały warsztaty naukowe pt. „Zrównoważone gospodarowanie w produkcji rolniczej”. W warsztatach udział wzięło 40 osób, głównie członkowie Towarzystwa Rolniczego w Cieszanowie oraz przedstawiciele: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Rzeszowie, rolnicy indywidualni z terenu Miasta i Gminy Cieszanów (pow. Lubaczowski) oraz pracownicy Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej (ZSiEPR) IUNG-PIB w Puławach.

     · W dniu 26 kwietnia 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Bronisław Komorowski wręczył nominacje profesorskie 48 pracownikom naukowym, reprezentującym zarówno uczelnie jak i instytuty.   Wśród osób, które otrzymały dyplomy profesorskie była prof. dr hab. Anna Stochmal – kierownik Zakładu Biochemii i Jakości Plonów IUNG-PIB w Puławach.

     · Uroczystość wręczenia nagród za najciekawsze prace wdrożeniowe w rolnictwie w 2011 roku odbyła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie w dniu 5 czerwca 2012 roku. Nagrody wręczał podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy instytutów badawczych oraz dyrektorzy departamentów merytorycznych MRiRW, które uczestniczyły w opiniowaniu nagrodzonych prac. Wyróżnieni pracownicy naukowi odebrali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy a w dalszej części uroczystości zaprezentowali efekty wdrożeniowe zrealizowanych projektów. Nagrodę przyznaną przez Marka Sawickiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołówstwie za 2011 rok otrzymał Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach za pracę pt. „System monitoringu suszy rolniczej w Polsce”. Nagrodę w imieniu wyróżnionego zespołu odebrał dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. nadzw.  

      · 20 czerwca 2012 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym odbyły się uroczystości związane ze 150-leciem nauk rolniczych w Puławach. Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dr Marek Sawicki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. dr hab. Barbara Kudrycka. Uroczystości rozpoczęła Sesja Jubileuszowa, w której wzięło udział około 300 osób. Wśród przybyłych gości byli: Tadeusz Nalewajk  ̶ podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Włodzimierz Karpiński  ̶ poseł na sejm RP, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Jerzy Chróścikowski  ̶ senator RP, przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jolanta Szołno-Koguc  ̶ wojewoda lubelski, Sławomir Sosnowski  ̶ wicemarszałek województwa lubelskiego. W Sesji uczestniczyli dyrektorzy i pracownicy instytutów badawczych podległych MRiRW, rektorzy wyższych uczelni, członkowie PAN, przedstawiciele jednostek pracujących na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich oraz czynni i emerytowani pracownicy IUNG-PIB. Gości przywitał dyrektor IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesław Oleszek. W referacie okolicznościowym prof. dr hab. Wiesław Oleszek oraz prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, z-ca dyrektora ds. naukowych, przybliżyli rys historyczny Instytutu. Minister Tadeusz Nalewajk wysoko ocenił działalność instytutów badawczych i ich wkład w rozwój oraz unowocześnienie polskiego rolnictwa. Przekazał dyrektorowi IUNG-PIB – inicjatorowi uroczystości jubileuszowych adres okolicznościowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr. Marka Sawickiego. Odczytano również list Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej. Swoje prezentacje pod wspólnym tytułem „Instytuty resortowe spadkobiercami Puławskiego Ośrodka Nauk Rolniczych” przedstawili dyrektorzy jednostek wywodzących się z Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego. Uczestniczący w Sesji goście złożyli organizatorom sesji historycznej gratulacje i wyrazy uznania za podjęcie inicjatywy upamiętniającej tradycje puławskiego ośrodka nauk rolniczych. Po Sesji, na dziedzińcu IUNG-PIB rozpoczęło się spotkanie koleżeńskie byłych i obecnych pracowników Instytutu, ich rodzin oraz zaproszonych gości, pod nazwą „Wieczór pod gwiazdami”.

Uroczystości z okazji 150. lecia nauk rolniczych w Puławach

Natomiast 21 czerwca odbyły się warsztaty naukowe pt. „Patogeny roślinne problemem rolnictwa i przetwórstwa”, składająca się z dwóch sesji: „Główne patogeny roślin i metody ich identyfikacji” oraz „Grzyby patogeniczne źródłem mykotoksyn”.


Wśród wykładowców znaleźli się pracownicy IUNG-PIB, Centralnego Ośrodka Badania Roślin Uprawnych, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Instytutu Ogrodnictwa, IHAR-PIB, Instytutu Genetyki Roślin PAN, UP w Lublinie, UTP w Bydgoszczy oraz IOR-PIB. 

     22 czerwca był kolejnym dniem warsztatów naukowych, zatytułowanych „Rozpraszanie zanieczyszczeń z rolnictwa do środowiska” i podzielonych na dwie sesje: „Emisja substancji biogennych ze źródeł rolniczych” oraz „Pestycydy i inne zanieczyszczenia w środowisku rolniczym”. Swoje wystąpienia mieli pracownicy IUNG-PIB, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz ITP w Falentach. Warsztaty połączone były z sesjami posterowymi. Ogółem wzięło w nich udział około 500 osób. Byli to pracownicy IUNG-PIB, IHAR-PIB, PAN, przedstawiciele Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, wyższych uczelni rolniczych i przyrodniczych, centrów doradztwa rolniczego i rolniczych zakładów doświadczalnych.

     · 26 sierpnia na terenie Zespołu Pałacowo-Ogrodowego IUNG-PIB w Puławach odbyły się Dożynki Powiatowe. Organizatorami święta plonów było Starostwo Powiatowe w Puławach, Urząd Miasta Puławy i Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Święto rolników rozpoczęła msza dożynkowa, odprawiona na dziedzińcu pałacu. Następnie uczestnicy przeszli w barwnym korowodzie wieńców dożynkowych na teren parku, pomiędzy lewym skrzydłem pałacu a Świątynią Sybilli. Atrakcją były przygotowane przez poszczególne gminy powiatu stoiska prezentujące walory turystyczne oraz dorobek artystyczny mieszkańców. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa wystąpił nie tylko w roli współorganizatora, ale także jako wystawca. Na bogato udekorowanym stoisku, przygotowanym przez pracowników Działu Upowszechniania i Wydawnictw, prezentowane były publikacje z zakresu uprawy różnych gatunków roślin, ekonomiki i systemów produkcji rolniczej.

      · 26 września 2012 r. w siedzibie IUNG-PIB odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. „Wapnowanie gleb-wyzwanie dla polskiej gospodarki” zorganizowana przez Instytut i Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego, pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele obu ministerstw, Senatu RP, izb rolniczych, urzędów marszałkowskich, środowisk naukowych, stacje chemiczno-rolnicze, ośrodki doradztwa rolniczego i in. Celem konferencji było zwrócenie uwagi na pogłębiający się problem zakwaszenia gleb w Polsce, analiza przyczyn i skutków tego zjawiska oraz przedyskutowanie możliwości poprawy sytuacji.

     · 28 września 2012 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytucie Badawczym odbyły się warsztaty naukowe pt. „Formy i kierunki współpracy IUNG-PIB z praktyką rolniczą”, zorganizowane w ramach programu wieloletniego PIB - zadania 4.1 i 4.2. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Zwoleń, sołtysi, doradcy, rolnicy, nauczyciele i uczniowie szkół rolniczych oraz pracownicy IUNG-PIB.

     · W dniach 9-10 października 2012 r. w IUNG-PIB odbyły się warsztaty naukowe nt. „Ocena ryzyka zdrowotnego i ekologicznego na terenach rolniczych narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń chemicznych” zorganizowane w ramach Programu Wieloletniego IUNG-PIB zadanie 1.2 „Ocena rolniczych i pozarolniczych zagrożeń dla środowiska glebowego oraz opracowanie sposobów usuwania/ograniczania skutków degradacji gleb na obszarach wiejskich” i grantu NCN nr NN305255035 „Współdziałanie czynników naturalnych i chemicznych w glebie: ocena ekotoksykologicznego wpływu zanieczyszczeń chemicznych oraz temperatury i suszy”. Warsztatom patronowała Komisja „Gleba a Zdrowie Człowieka” Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. W spotkaniu wzięło udział 67 osób reprezentujących ośrodki naukowe (uczelnie i instytuty) z obszaru całego kraju o zróżnicowanym profilu badawczym (nauki rolnicze, biologiczne, medyczne i weterynaryjne, gleboznawstwo, geologia oraz górnictwo). Poza przedstawicielami nauki w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej (Ministerstwo Środowiska), ośrodków doradztwa rolniczego oraz firm projektowych.

     · W dniach 18-19 Października 2012 odbyła się IV ogólnopolska Konferencja pt.: Jakość a wykorzystanie ziarna zbóż”. Była ona organizowana przez Zakład Uprawy Roślin Zbożowych IUNG-PIB. Tematyka konferencji była obszerna obejmowała zagadnienia hodowli odmian o lepszej jakości technologicznej. Omówione zostały zagadnienia kształtowania jakości surowca wykorzystywanego na cele konsumpcyjne (wyrób mąki, wypiek pieczywa), browarne oraz paszowe. Poruszone zostały zagadnienia bezpieczeństwa zdrowotnego zboża jako surowca do produkcji wyrobów spożywczych i paszowych. Inne zagadnienia związane były z metodami oceny surowca oraz procesami technologicznymi otrzymanego produktu końcowego.

     · W dniach 25-26 października odbyło się spotkanie Rady Koordynacyjnej projektu Proficiency. Poza pracownikami IUNG-PIB zaangażowanymi w projekt, w spotkaniu uczestniczyło 11 zagranicznych członków Rady. Gościem specjalnym był oficer prowadzący ze strony Komisji Europejskiej pan Lucas Janssen.

     · W ramach funduszy pozyskanych ze środków unijnych, Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów we współpracy z Działem Upowszechniania i Wydawnictw IUNG-PIB zorganizował cykl czterech seminariów naukowych pt. „Rola administracji samorządowej szczebla powiatowego w programowaniu i realizacji działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich na przykładzie instytucji scalania gruntów”. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, starostw powiatowych, wojewódzkich biur geodezyjnych i terenów rolnych, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich ze wszystkich województw w Polsce, a także prelegenci i paneliści. W seminariach wzięło udział łącznie 311 osób.

     · W dniach 25-26 października odbyło się spotkanie Rady Koordynacyjnej projektu Proficiency. Poza pracownikami IUNG-PIB zaangażowanymi w projekt, w spotkaniu uczestniczyło 11 zagranicznych członków Rady. Gościem specjalnym był oficer prowadzący ze strony Komisji Europejskiej pan Lucas Janssen. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej realizacji projektu oraz przyjęcie założeń na ostatnią fazę jego realizacji. Członkowie Rady pozytywnie ocenili zaprezentowane działania projektowe, a także udzielili cennych wskazówek na przyszłość.

     · Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zespół pracowników IUNG-PIB w składzie prof.dr hab. Antoni Faber, dr Zuzanna Jarosz, dr Robert Borek, dr Magdalena Borzęcka-Walker, dr Alina Syp, dr Rafał Pudełko otrzymał nagrodę Ministra za rok 2012 . Nagrodzona została praca  zespołu w temacie badawczo-wdrożeniowym pt. "Poziom emisji gazów cieplarnianych dla upraw pszenicy, pszenżyta, kukurydzy i żyta przeznaczonych do produkcji bioetanolu oraz upraw rzepaku przeznaczonego do produkcji biodiesla".

     · W dniu 7.12.2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych był pracownik naukowy IUNG-PIB prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki.

Rok 2013


 - W dniu 3.01.2013 r. w Sali Kongresowej Pałacu Czartoryskich odbyło się spotkanie noworoczne. Obok pracowników i doktorantów wzięła w  nim udział także grupa emerytów. Zebranych powitał dyrektor IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesław Oleszek.

W nastrój świąteczno-noworoczny wprowadził zebranych koncert kolęd w wykonaniu grupy uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, pow. parczewski pod kierunkiem p. mgr Agnieszki Żelazowskiej i instruktora muzycznego p. Joanny Gromysz. Szkoła ta jest jedną z 19 szkół rolniczych współpracujących z IUNG-PIB. Po koncercie Dyrektor prof. dr hab. Wiesław Oleszek przedstawił  działalność  IUNG-PIB w roku 2012. Zaprezentował też zamierzenia na rok 2013 zarówno w sferze badawczej, rozwoju kadry jak i działalności inwestycyjnej. Podziękował również pracownikom za pracę i zaangażowanie.

Podczas spotkania wręczono nagrody Dyrektora IUNG-PIB. Nagrodę dyrektora IUNG-PIB  I stopnia za 2012 rok otrzymał zespół w składzie: prof. dr hab. Apoloniusz Berbeć, dr Anna Trojak-Goluch za wyhodowanie i wdrożenie do produkcji odmian mieszańcowych tytoniu Virginia odpornych na czarną zgniliznę korzeni.

Nagrodą dyrektora IUNG-PIB II stopnia za rok 2012 została wyróżniona dr Grażyna Hołubowicz-Kliza za „Rolniczy atlas chwastów”. Uhonorowano również przedstawicieli RZD IUNG.

Nagrodę dyrektora IUNG-PIB II stopnia za rok 2012  otrzymał Pan Marian Cegielski - Dyrektor RZD Borusowa za efektywne, niezwykle sprawne i ekonomiczne zarządzanie RZD IUNG-PIB w Borusowej. Następnie prof. dr hab. Stanisław Krasowicz zaprezentował sylwetkę długoletniego pracownika IUNG-PIB, dr inż. Adama Wołka, Sybiraka – człowieka o bogatym i ciekawym życiorysie. Kolejnym punktem uroczystości był toast noworoczny, po którym odbyło się spotkanie koleżeńskie. Uroczystość przebiegła w podniosłej ale i serdecznej atmosferze.

 - W dniach 21-22 stycznia 2013 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach odbyła się konferencja poświęcona ocenie realizacji programu wieloletniego pt. „ Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce” w roku 2012.

W konferencji obok pracowników IUNG-PIB wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dyrektorzy i pracownicy różnych departamentów, Dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej – dr hab. Wojciech Lipiński, oraz przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego, doradztwa i praktyki. Nadzór nad realizacją programu wieloletniego IUNG-PIB sprawował Departament Hodowli i Ochrony Roślin.

 - 5 lutego 2013 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się spotkanie z władzami samorządowymi gminy Kazimierz Dolny. Spotkanie zrealizowane i sfinansowane zostało w ramach zadania 4.2 programu wieloletniego IUNG-PIB. Warsztaty otworzył prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Dyrektor IUNG-PIB oraz mgr Grzegorz Dunia, Burmistrz Urzędu Miasta Kazimierz Dolny. Podczas spotkania prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, Zastępca Dyrektora ds. naukowych, przedstawił wykład nt. „Historii i głównych kierunków działalności IUNG-PIB w Puławach”. Następnie pracownicy Instytutu zaprezentowali ważniejsze wyniki badań prowadzonych przez IUNG-PIB na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Dr Rafał Wawer omówił zagadnienie zagrożenia gleb erozją w gminie Kazimierz Dolny, natomiast dr Jan Jadczyszyn przedstawił Obszary Problemowe Rolnictwa (OPR) w Polsce, szczegółowo omawiając OPR na terenie województwa lubelskiego. Spotkanie zakończyła dyskusja nad możliwościami i nowymi kierunkami współpracy IUNG-PIB z samorządem Gminy Kazimierz Dolny.

 -  W dniach 18 – 19 lutego 2013 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się spotkanie uczestników projektu Catch-C  “Compatibility of Agricultural Management Practices and Types of Farming in the EU to enhance Climate Change Mitigation and Soil Health" (Ref. 289782), realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej. W 

spotkaniu udział wzięły 42 osoby, reprezentujące 10 instytucji wchodzących w skład konsorcjum oraz 3 przedstawicieli Rady Doradczej. Projekt jest realizowany przez specjalistów z rolnictwa z 8 krajów europejskich.

Spotkanie było poświęcone podsumowaniu zadań zrealizowanych w pierwszym roku realizacji projektu w zakresie: identyfikacji typów gospodarstw w oparciu o strefy klimatyczne, rodzaj gleby, nachylenie terenu, klasyfikację FADN; zdefiniowania obecnie stosowanych sposobów gospodarowania  oraz barier które ograniczają wdrażanie nowoczesnych praktyk rolniczych; identyfikacji parametrów określających obecnie stosowane sposoby gospodarowania  na podstawie wieloletnich doświadczeń polowych i przeglądu literatury.  Zespół IUNG-PIB  aktywnie uczestniczył w realizacji wszystkich zadań które realizowane był od początku trwania projektu.

 -  20 lutego 2013 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach odbyły się Warsztaty Naukowe „Modelowanie systemów rolniczych. Zastosowanie Środowiska SEMoLa.”, sfinansowane w ramach zadania 1.4 programu wieloletniego IUNG-PIB. W warsztatach uczestniczyło 60 osób reprezentujących jednostki naukowe o zróżnicowanym profilu badawczym z obszaru całego kraju. Warsztaty były poświęcone zapoznaniu się z metodyką symulacji systemów dynamicznych przy pomocy modeli deterministycznych i stochastycznych. Spotkanie otworzył prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, Zastępca Dyrektora IUNG-PIB. Głównym gościem warsztatów był profesor Francesco Danuso z Zakładu Nauk Rolniczych i Środowiskowych Uniwersytetu w Udine (Włochy), ekspert w zakresie modelowania, który zaprezentował własną oryginalną metodykę, wykorzystującą środowisko SEMoLa. Omówione zostały miedzy innymi generator danych pogodowych CLIMAK, X-Farm – model optymalizacji gospodarstwa rolnego, przykłady modeli fenologicznych. Ponadto referaty wygłosili także pracownicy IUNG-PIB - dr Andrzej Zaliwski omówił Model Agroklimatu Polski, dr Anna Nieróbca przedstawiła model plonowania pszenżyta ozimego, opracowany dla obszaru kraju, dr Robert Borek zaprezentował biofizyczny model topoli, opracowany w środowisku SEMoLa i oszacowany przy wykorzystaniu serii danych z doświadczeń CRA w północnych Włoszech. Warsztaty stały się platformą wymiany informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne dyscypliny i podejścia do modelowania systemów rolniczych, uwzględniające czynniki agronomiczne, ekonomiczne, środowiskowe i ekologiczne. Spotkanie zakończyła interesująca dyskusja nad przedstawianymi problemami. Podkreślono wielostronne korzyści wynikające ze współpracy pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin. Praktycznym rezultatem warsztatów było dostarczenie wiedzy i narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów występujących w agrometeorologii i rolnictwie (potencjał rolnictwa i jego skutki środowiskowe, optymalizacja gospodarstw rolnych) przy zacieśnieniu współpracy pomiędzy naukowcami z Włoch a specjalistami w zakresie rolnictwa z Polski.


-  W dniu 20 marca 2013 r. odbyło się CCXXXIX posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB. W jego trakcie zaopiniowaniu podlegały sprawy personalne związane rozwojem kadry naukowej i stanowiskami kierowniczymi. Rada przyjęła sprawozdanie z działalności badawczo-rozwojowej Instytutu w 2012 r. Zaopiniowała również plan finansowy na rok 2013 oraz regulamin okresowej oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych.

 -  W dniu 9 kwietnia 2013 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyły się Warsztaty Naukowe. „Jakość i bezpieczeństwo żywności pochodzenia roślinnego w aspekcie ochrony gleb użytkowanych rolniczo” organizowane w ramach programu EU PROFICIENCY z okazji 20-lecia Studiów Doktoranckich prowadzonych w IUNG-PIB od roku 1992. 

 -  W dniu 09 maja 2013 r. odbyło się CCXL posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB. W jego trakcie zaopiniowaniu podlegały sprawy personalne związane rozwojem kadry naukowej i przeszeregowaniem na wyższe stanowiska. Rada przyjęła również sprawozdanie finansowe Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach za rok 2012. Ponadto omawiano zagadnienia związane z uporządkowaniem zasobów majątkowych IUNG-PIB oraz rozwojem współpracy z uczelniami wyższymi.

 -  W dniach 12-15 maja 2013 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się 47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy – roślina – środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu”. Konferencja zorganizowana była przez Zakład Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB w Puławach oraz Zakład Mikrobiologii Środowiskowej UMCS w Lublinie w ramach projektu Proficiency (FP7-REGPOT-2009-1-245751).

 - W dniach 15-17.05.2013 w CSK IUNG-PIB w Puławach odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Rolnictwo zrównoważone: harmonia czy konkurencja celów”. Konferencja została zorganizowana w ramach zadań 2.4, 2.5 i 3.2 Programu Wieloletniego IUNG-PIB i Programu Wieloletniego IERiGŻ-PIB. W Konferencji uczestniczyły 52 osoby, w tym poza pracownikami instytutów badawczych współorganizujących t.j. IUNG-PIB Puławy, IERiGŻ-PIB Warszawa, przedstawiciele Uniwersytetów: Ekonomicznego i Przyrodniczego z Poznania oraz Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej. 

 -  23 maja 2013 r. w IUNG-PIB odbyły się warsztaty naukowe pt. „Transfer wyników badań naukowych do szkół i praktyki rolniczej”.


Warsztaty zorganizowane były w ramach realizacji zadań 4.1 i 4.2 programu wieloletniego IUNG- PIB. Celem warsztatów było przybliżenie działalności IUNG-PIB i jego znaczenia dla doradztwa i praktyki rolniczej oraz wskazanie związków pomiędzy nauką, doradztwem i rolnictwem. W warsztatach uczestniczyło 241 osób i byli to: studenci i pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uczniowie szkół rolniczych z Nowosielc, Okszowa, Karolówki-Osady i Klementowic oraz pracownicy IUNG-PIB i przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

 -  W dniu 20 czerwca 2013 r. na swoim CCXLI posiedzeniu obradowała Rada Naukowa IUNG PIB. W jego trakcie Rada zaopiniowała plan naukowo-badawczy na rok 2014 oraz przyjeła uchwały dotyczące rozwoju kadry naukowej Instytutu. Podjęła uchwały o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Beaty Feledyn-Szewczyk oraz dra Mariusza Matyki a także powołała Komisje ds. postępowania habilitacyjnego  następnych 7 paracowników naukowych IUNG. Rada wydała też opinię dot. zagospodarowania zbędnych elementów  majątku Instytutu.

  - 18 i 19 czerwca 2013 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB w Puławach odbyła się konferencja pt.: „Rola nauki i doradztwa we wspieraniu innowacyjności polskiego rolnictwa”, zorganizowana w ramach projektu PROFICIENCY (EUFP7-REGPOT-PROFICIENCY). Konferencję otworzył prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Dyrektor IUNG-PIB, prezentując efekty realizacji projektu PROFICIENCY. Pierwszy dzień konferencji obejmował dwie sesje: „Działalność IUNG-PIB na rzecz doradztwa rolniczego” oraz „Doradztwo technologiczne na tle zmian w polskim rolnictwie”. Sesjom przewodzili: prof. dr hab. Barbara Maliszewska-Kordybach i prof. dr hab. Stanisław Krasowicz oraz prof. dr hab. Teresa Doroszewska i prof. dr hab. Jan Kuś. Tematyka prezentacji przedstawionych w czasie konferencji dotyczyła m.in. głównych uwarunkowań polskiego rolnictwa, możliwości wykorzystania biotechnologii w produkcji roślinnej, rolnictwa zrównoważonego, kierunków i form działalności IUNG-PIB w zakresie wspierania innowacyjności polskiego rolnictwa oraz roli jednostek doradztwa rolniczego w realizacji polityki rolnej. Swoje stanowisko dotyczące współpracy z IUNG-PIB zaprezentowali również przedstawiciele praktyki rolniczej i doradztwa. W drugim dniu Konferencji uczestnicy wzięli udział w wyjeździe studyjnym nt. „Doradztwo, praktyka rolnicza, badania” do Grabowa i Radomia. Zapoznali się z działalnością produkcyjną i badaniami w RZD Grabów i z głównymi kierunkami działalności Oddziału CDR w Radomiu. Mieli również okazję obejrzeć doświadczenia polowe i wazonowe oraz uzyskać informacje ich dotyczące. W konferencji uczestniczyły w sumie 154 osoby.  Byli to przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa  i Rozwoju Wsi,  Centrum Doradztwa Rolniczego, Starostwa Powiatowego w Puławach, Zakładów Azotowych „Puławy” S. A., szkół  i uczelni rolniczych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Stacji Chemiczno-Rolniczych, pracownicy naukowi IUNG-PIB oraz rolnicy.


 - W dniu 24 lipca 2013 r. Premier Rządu RP Donald Tusk spotkał się z przedstawicielami środowiska naukowego Puław. Spotkanie odbyło się w Sali Kongresowej, mieszczącej się w zabytkowym Pałacu Czartoryskich – siedzibie IUNG-PIB. Premierowi towarzyszył Minister Skarbu, poseł na Sejm RP – Włodzimierz Karpiński, związany z Puławami i Ziemią Puławską. W spotkaniu obok grupy około 100 pracowników puławskich instytutów wzięli także udział: Wojewoda Lubelski – prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, Starosta Puławski – Witold Popiołek i Prezydent Miasta Puławy – Janusz Grobel. Witając gościa prof. dr hab. Wiesław Oleszek – Dyrektor IUNG-PIB, przedstawił historię i obecną działalność puławskiego ośrodka nauk rolniczych. Podkreślił, że 5 funkcjonujących w Puławach instytutów naukowych (IUNG-PIB, PIWet-PIB, Oddział Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa - PIB, INS i WIHE), w sposób znaczący promuje miasto i dokonania polskiej nauki w kraju i poza jego granicami. W trakcie dyskusji zwracano uwagę na różne aspekty działalności instytutów badawczych, ich rolę we wspieraniu działalności Rządu RP, wpływ na kształtowanie konkurencyjności polskiej gospodarki, a także omawiano kwestie finansowania i oceny nauki. Zwrócono także uwagę, że puławskie instytuty wspierają działalność i decyzje władz centralnych i regionalnych. Pracownicy puławskich instytutów pełnią też funkcje ekspertów, uczestnicząc w negocjacjach z Komisją Europejską.

Spotkanie Premiera Donalda Tuska z przedstawicielami środowiska naukowego Puław

Premier Donald Tusk wysoko ocenił działalność puławskiego ośrodka naukowego, wyrażając uznanie i szacunek dla dotychczasowych dokonań. Zwrócił też uwagę, że w Puławach kultywuje się tradycje historyczne, świadczące o specyfice tego miasta. Podkreślił wkład IUNG-PIB w opiekę nad zabytkowymi obiektami, wykazując się przy tej okazji rozległą wiedzą historyczną dotyczącą Puław. Spotkanie przebiegało w swobodnej atmosferze, ale pojawiały się też różnice poglądów na temat finansowania nauki i kierunków jej rozwoju.

 - W dniu 2 września 2013 r. przebywająca w Puławach w związku z inauguracją roku szkolnego Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska odwiedziła IUNG-PIB. Pani Prezydentowej towarzyszyli Starosta Puławski Pan Witold Popiołek  oraz V-ce Prezydent Puław Pani Ewa Wójcik.  Przed wejściem do pałacu Dostojnego Gościa i osoby towarzyszące powitał Dyrektor IUNG-PIB w Puławach prof. dr hab. Wiesław Oleszek wraz z zastępcami. W czasie spotkania Pani Prezydentowa zapoznała się z głównymi kierunkami badań IUNG-PIB i wykorzystania ich wyników w praktyce oraz historią rozwoju ośrodka nauk rolniczych w Puławach.

Małżonka Prezydenta odwiedziła też Oddział Centralnej Biblioteki Rolniczej i Muzeum Czartoryskich mieszczące się w pałacu. Z zainteresowaniem wysłuchała informacji na temat działalności w zakresie ochrony i utrzymania zabytkowych obiektów w Osadzie Pałacowej oraz kultywowania tradycji zapoczątkowanych przez rodzinę Książąt Czartoryskich. Spotkaniu towarzyszyły bezpośrednie, serdeczne rozmowy  z przedstawicielami Dyrekcji IUNG, CBR i Muzeum Czartoryskich.

  -  Zakład Biochemii i Jakości Plonów IUNG-PIB w dniach 4 - 6 września 2013 zorganizował trzecią edycję cyklicznej Krajowej Konferencji „Naturalne substancje roślinne – aspekty strukturalne i aplikacyjne”. Konferencja odbyła się w ramach pakietu WP5 projektu PROFICIENCY (FP7-REGPOT-2009-1-245751). Tegoroczna konferencja zgromadziła ponad 160 osób. Byli to zarówno doświadczeni, jak i początkujący naukowcy z różnych uczelni i instytutów z całej Polski. W podsumowaniu Komitet Naukowy zwrócił uwagę na bardzo wysoki poziom prezentowanych badań w różnych dziedzinach fitochemii. Poza możliwością wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy, konferencja była także okazją do zapoznania z historią Osady Pałacowej i odwiedzenia użytkowanych przez Instytut zabytkowych wnętrz Pałacu Czartoryskich, także tych wymagających renowacji (Sala Rysunku).

 -  W dniu 13 września po jedenastu latach w RZD Kępa (gospodarstwo Osiny) zorganizowany został Dzień Kukurydzy. Zebranych powitał dyrektor Instytutu prof. dr hab. Wiesław Oleszek oraz prof. dr hab. Tadeusz Michalski – prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy.

-  Dział Upowszechniania i Wydawnictw, Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów IUNG-PIB oraz Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniach 11-12 września 2013 roku zorganizowały warsztaty naukowe pt. „Wpływ współczesnej polityki rolnej na możliwości rozwoju obszarów wiejskich”. Warsztaty zorganizowane były w ramach realizacji zadań 4.2 i 2.1 programu wieloletniego IUNG-PIB. Celem warsztatów było podsumowanie i ocena wykorzystania środków z poszczególnych obszarów działań w ramach PROW 2007-2013, a także udział nauki w przygotowaniu i opracowaniu wielu działań programu. Ponadto zostały omówione przewidywane rozwiązania prawne oraz możliwości finansowe i kwestie organizacyjne działań polityki rolnej na lata 2014-2020.   W warsztatach uczestniczyło 91 osób i byli to przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Wojewódzkich i Powiatowych Biur Geodezji i Terenów Rolnych, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Lublinie, Politechniki Warszawskiej, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich, Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz pracownicy IUNG-PIB. W czasie warsztatów przekazano wiedzę dotyczącą realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a uczestnicy podzielili się wnioskami związanymi z tym zagadnieniem.

 -  27 września 2013 roku nastąpiło uroczyste wbicie pierwszej łopaty pod budowę Innowacyjno - Naukowego Centrum Badań Rolniczych - INCBR w Puławach. W inauguracji budowy wzięło udział wielu gości w tym. m. in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Marceli Niezgoda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa  i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk, reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego Antoni Skrabucha, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, puławskich instytutów naukowych,  a także pracownicy IUNG-PIB. Wykonawcę inwestycji firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” Przemysłówka Sp. z o. o. z Bydgoszczy reprezentował Prezes Andrzej Wosik.

Uroczyste wbicie pierwszej łopaty pod budowę Innowacyjno - Naukowego Centrum Badań Rolniczych - INCBR w Puławach

  - W dniach 2-4 października 2013 r. grupa pracowników IUNG-PIB uczestniczyła w XV konferencji nt. „Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce”. Konferencja ta odbyła się w Puszczykowie koło Poznania. Podczas konferencji IUNG-PIB w Puławach otrzymał dyplom uznania za osiągnięcia badawcze w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, tworzenie zintegrowanego systemu informacji oraz działania na rzecz zrównoważonego gospodarowania i ochrony przestrzeni rolniczej w Polsce. Dyplom ten został przyznany przez Agencję Rynku Rolnego , a w imieniu Instytutu odebrał go prof. dr hab. Jan Kuś – przewodniczący Rady Naukowej.

 -  25 października 2013 roku we Wrocławiu, w siedzibie Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG-PIB odbyły się warsztaty naukowe zorganizowane w ramach realizacji Programu Wieloletniego IUNG-PIB - Zadanie 2.6 (Ocena wpływu technik i technologii stosowanych w produkcji roślinnej na środowisko przyrodnicze oraz jakość ziemiopłodów). W warsztatach wzięło udział ponad 80 osób reprezentujących: Dyrekcję i pracowników IUNG-PIB, Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą we Wrocławiu, Stacje Doświadczalne, Małopolską Hodowlę Roślin – HBP, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Gospodarstwa Doświadczalne, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnikę Wrocławską, Firmy Agrochemiczne produkujące środki ochrony roślin, gospodarstwa rolne i rolników indywidualnych.

 -  W dniach 15-18 października, 2013r. w IUNG PIB odbyła się międzynarodowa konferencja „ Protection of soils functions – challenges for the future”.   Konferencja została zorganizowana przez Zakład Gleboznawstwa, Erozji i Ochrony Gruntów  IUNG-PIB w ramach projektu EU Proficiency przy współfinansowaniu Programu Wieloletniego IUNG-PIB (zadanie 1.2).

Głównym celem konferencji było omówienie problemów i możliwości przyszłych działań w zakresie ochrony podstawowych funkcji gleb z szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak:


    • metody oceny funkcji gleb,


    • ochrona przeciw zagrożeniom związanym z erozją, stratami węgla organicznego, zanieczyszczeniem, zasklepieniem i zakwaszeniem


    • ochrona gleb o zróżnicowanym sposobie wykorzystania (gleby rolnicze, miejskie)


    • metody oceny ryzyka na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim


    • problemy oceny bioróżnorodności


    • remediacja i rekultywacja gleb zdegradowanych. 

W konferencji wzięło udział 180 osób w tym 43 uczestników z zagranicy reprezentujących 19 krajów europejskich. Uczestnicy krajowi byli przedstawicielami wszystkich większych ośrodków naukowych w Polsce. W okresie 3 dni obrad podzielonych na 4 sesje wygłoszono 37 referatów (w tym 11 referatów plenarnych przez naukowców z Holandii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Rosji, Danii, Szwajcarii, Niemiec, Włoch i Polski) oraz zaprezentowano 120 plakatów.

 - Grudzień 2013 r.  Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zespół autorski: prof.dr Apoloniusz Berbeć , dr Anna Trojak Goluch za pracę  "Wyhodowanie i wdrożenie do produkcji odmian mieszańcowych tytoniu Virginia odpornych na czarną zgniliznę korzeni" oraz zespół autorski: dr inż. Bożena Smreczek, dr inż. Jan Jadczyszyn, dr inż Jacek Niedźwiecki oraz prof. dr hab.Henryk Terelak  za pracę "Opracowanie nowej tabeli klas gruntów" , otrzymały nagrodę Ministra za osiągnięcia w zakresie postępu w rolnictwie, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołóstwie .

 - „Klasyfikacja gruntów w świetle aktualnych przepisów prawnych oraz wybrane zagadnienia ochrony gruntów” – taki tytuł miały warsztaty naukowe, które w dniach 10-11 grudnia 2013 r. odbyły się w Centrum Szkoleniowo-Kongresowym IUNG-PIB w Puławach. Głównym organizatorem spotkania był Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, zaś współorganizatorem Polskie Stowarzyszenie Klasyfikatorów Gruntów.

 -  W dniach 11 i 12 grudnia 2013 r. na swoim CCXLIV posiedzeniu obradowała Rada Naukowa IUNG PIB.  Na dwudniowym posiedzeniu przeprowadzono kolokwia habilitacyjne dr Beaty Feledyn-Szewczyk oraz dra Mariusza Matyki. Na wniosek Dyrektora zaopiniowano też zmiany w regulaminie organizacyjnym Instytutu, w planie finansowym na 2013 rok oraz w sprawie zmian w zagospodarowaniu składników majątku Instytutu.


Rok 2014


 -  W dniach 13 i 14 lutego 2014 r. w Centrum Szkoleniowo-Kongresowym IUNG-PIB w Puławach, w ramach zadania 2.4 realizowanego w programie wieloletnim, zorganizowano warsztaty naukowe pt. „Wpływ uwarunkowań przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarstw towarowych”. W warsztatach udział wzięło 48 osób. Uczestniczyli w nich dyrektorzy i główni księgowi RZD IUNG-PIB oraz pracownicy z zakładów naukowych i działów obsługi IUNG-PIB.

 -  W dniu 27 lutego 2014 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyły się warsztaty naukowe pt. „Aktualne problemy produkcji chmielu w Polsce”, które zorganizowano w ramach zadania 3.5 programu wieloletniego IUNG-PIB. Otwarcia warsztatów dokonał prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, z-ca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych, który podkreślił znaczący wkład Instytutu w rozwój badań nad chmielem, a także znaczenie tej uprawy dla naszego regionu. W warsztatach wzięło udział 161 osób: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz kupcy i przetwórcy chmielu, a także pracownicy IUNG-PIB zainteresowani tematyką spotkania. Najliczniejszą grupę uczestników stanowili producenci chmielu. Ważną częścią spotkania był panel dyskusyjny, w którym wzięły udział osoby prezentujące referaty oraz przedstawiciele Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, a także Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie. 

- W dniu 11 marca 2014 r. w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona nowym wyzwaniom stojącym przed statystyką oraz jej roli dla władz państwowych i społeczeństwa.  Konferencja została zorganizowana z okazji Dnia Statystyki Polskiej. Podczas spotkania wręczono odznaki honorowe „Za zasługi dla statystyki RP”. Wśród instytucji wyróżnionych tą odznaką, przyznawaną przez Prezesa GUS, był IUNG-PIB w Puławach.Odznaki wręczał Prezes GUS – prof. dr hab. Janusz Witkowski. W imieniu IUNG-PIB dyplom i odznakę odebrał Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Wiesław Oleszek. Wyróżnieniem Prezesa GUS uhonorowano także szereg osób z różnych instytucji i organizacji współpracujących z GUS. Na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa GUS odznaki honorowe otrzymali, m.in., dwaj pracownicy IUNG-PIB w Puławach: prof. dr hab. Stanisław Krasowicz i dr inż. Jerzy Kopiński.

 - W dniu 20.03.2014 r. grupa pracowników IUNG-PIB w Puławach uczestniczyła w spotkaniu związanym z rozpoczęciem ogólnopolskiej kampanii informacyjnej o zasadach racjonalnego gospodarowania nawozami. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 -  W dniu 21 marca 2014 r. w Sali Kongresowej IUNG-PIB odbyły się warsztaty naukowe: „Możliwości wykorzystania różnych zbiorów informacji do analiz przestrzennych i prognoz zmian". Warsztaty zorganizowane zostały w ramach programu wieloletniego „Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce”, w obszarze tematycznym zadania: 2.1 "Analiza skutków środowiskowych WPR na podstawie zintegrowanego systemu informacji o środowisku rolniczym". Podczas warsztatów omawiano problemy możliwości wykorzystania różnych zbiorów informacji do monitoringu, teledetekcji, modelowania i prognoz zmian w krajobrazie rolniczym. Wygłoszono 7 prezentacji. Szczegółowo omawiano kwestie aktualnych możliwości w zakresie monitoringu i prognozowania plonów, przyszłości unijnego programu monitoringu użytkowania gruntów LUCAS oraz możliwości wykorzystania bezzałogowych aparatów latających - dronów w rolnictwie. W warsztatach uczestniczyło 22 osoby w tym 7 z Departamentu Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego, na czele z Panem Dyrektorem Arturem  Łączyńskim. W czasie spotkania oceniano aktualną współpracę IUNG-PIB z GUS oraz wskazano perspektywiczne kierunki jej rozszerzenia. Przedstawiciele Departamentu Rolnictwa GUS  z zainteresowaniem wysłuchali informacji o głównych kierunkach działalności IUNG-PIB. Pozytywnie oceniono wykorzystanie analiz przestrzennych do oceny skutków środowiskowych WPR oraz wspierania decyzji władz administracyjnych i samorządowych.


-  W dniach 25 i 26 marca 2014  r. na swoim CCXLV posiedzeniu obradowała Rada Naukowa IUNG PIB. Na dwudniowym posiedzeniu przeprowadzono kolokwia habilitacyjne dr Anny Podleśnej oraz dra Jerzego Kozyry. Rada zaopiniowała ponadto sprawozdanie z działalnosci badawczo-rozwojowej Instytutu w roku 2013 oraz plan finansowy na rok 2014. Na wniosek Dyrektora Rada zaopiniowała również kandydatów na funkcję kierownika Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej oraz kierownika Studium Doktoranckiego.

 - W dniu 11 kwietnia 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył nominacje grupie pracowników naukowych reprezentujących różne uczelnie i ośrodki naukowe. Wśród osób, które otrzymały z rąk Prezydenta dyplomy potwierdzające nadanie tytułu naukowego profesora był dr hab. Mariusz Daniel Kucharski – pracownik Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG-PIB we Wrocławiu. Prof. dr hab. Mariusz Kucharski jest specjalistą w zakresie oceny oddziaływania herbicydów  na środowisko przyrodnicze i jakość surowców roślinnych.

Legitymuje się znacznym dorobkiem naukowym i upowszechnieniowo-szkoleniowym. Wniósł też znaczący wkład w budowę i wyposażenie nowego obiektu Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli, zlokalizowanego we Wrocławiu.

 - W dniu 9 kwietnia 2014 r. odbyły się w IUNG-PIB warsztaty nt. „Wstępne rozpoznanie metod oceny oddziaływania systemów produkcji rolniczej na środowisko”, organizowane w ramach działania 3.2. programu wieloletniego. W czasie spotkania przedstawiano propozycje metod i wskaźników oceny oddziaływania na środowisko różnych typów gospodarstw oraz wyceny pozaprodukcyjnych funkcji rolnictwa. Omawiano współpracę IUNG-PIB w tym zakresie z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Gościem spotkania była pani Anna Serio, reprezentująca Groupe ESA z Francji, która przedstawiła metody oceny stosowane w różnych krajach Europy.

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Żuławskiego Ośrodka Badawczego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, Podlaskiego i Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Starym Polu, Klastra Dolina Ekologicznej Żywności, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz pracownicy Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej IUNG-PIB.

 - 11 maja 2014 r. odbyło się otwarcie sezonu turystycznego w Zespole pałacowo-ogrodowym w Puławach. Tego dnia indywidualnie lub  z przewodnikiem można było zwiedzić odrestaurowane sale pałacowe i Dom Żółty.

Dodatkową atrakcję stanowiły 4 wystawy czasowe i zbiór lapidariów z dawnych budowli pałacowych i parkowych:

    

·   Sala Kamienna – wystawa poświęcona pamięci prof. Tadeusza Wolskiego, „Tadeusz Wolski. Życie pisane odmianami zbóż”;

·   Sala Gotycka – „Impresje ceramiczne” autorstwa Marty Wasilczyk;

·   Sala Rycerska – „Zespół pałacowo-ogrodowy w Puławach na dawnej fotografii” (portal dawnepulawy.pl);

·   Spacer po puławskim ogrodzie – wystawa fotografii.

 

      Podczas Dnia Otwartego i 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Zespół pałacowo-ogrodowy odwiedziło blisko 700 osób. Część z nich uczestniczyła w wycieczkach grupowych z przewodnikiem, a część z wypożyczonym w Kordegardzie audiobookiem.

-  W dniach 22 i 23 maja 2014  r. na swoim CCXLVI posiedzeniu obradowała Rada Naukowa IUNG PIB. Na dwudniowym posiedzeniu przeprowadzono kolokwia habilitacyjne dr Marioli Staniak oraz dra Janusza Smagacza. Rada zaopiniowała ponadto sprawozdanie z działalności finansowej Instytutu za rok 2013 a także   zaopiniowała  wniosek o mianowanie prof. dr hab. Mariusza Kucharskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.

 -  W dniu 28 maja 2014 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, w ramach zadania 1.4 programu wieloletniego, zorganizował warsztaty naukowe nt. „Ocena potencjału biomasy odpadowej i ubocznej oraz skutki środowiskowe produkcji i wykorzystania biomasy”. W warsztatach udział wzięło 34 osoby.

 -  W dniach 21-22 maja odbyło się ostatnie spotkanie Rady Koordynacyjnej projektu Proficiency. Poza pracownikami IUNG-PIB zaangażowanymi w projekt,

w spotkaniu uczestniczyło 14 zagranicznych członków Rady oraz trzech ekspertów, wskazanych przez Komisję Europejską do oceny realizacji projektu. Celem spotkania było przedstawienie całości dokonań projektowych, a także wskazanie kierunków dla dalszego rozwoju Instytutu. Na zakończenie spotkania eksperci przedstawili swoje spostrzeżenia. Ich zdaniem projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami, wskazali także na co w przyszłości warto zwrócić uwagę, aby Instytut maksymalnie wykorzystał doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji projektu Proficiency.


 -  W dniu 16.06.2014 roku w CSK IUNG-PIB w Puławach odbyły się Warsztaty Naukowe pt. „Rola oceny ekonomicznej w badaniach nad rozwojem rolnictwa w różnych regionach Polski”. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach zadania 2.5 Programu Wieloletniego IUNG-PIB i były częścią odbywających się w dniach 15-17.06.2014 r. XIX Warsztatów Ekonomistów Rolnych.

 - W dniach 24 i 25 czerwca 2014 r. na swoim CCXLVII posiedzeniu obradowała Rada Naukowa IUNG PIB. Na dwudniowym posiedzeniu przeprowadzono kolokwia habilitacyjne dr Bogusławy Jaśkiewicz oraz dra Rafała Pudełko. Rada zaopiniowała ponadto plan naukowo-badawczy Instytutu na rok 2015.

 -  W dniu 26 czerwca 2014r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się Forum Debaty Publicznej połączone z prezentacją opublikowanego w ostatnich dniach „Raportu o stanie wsi. Polska wieś 2014”. Raport został wydany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, pod redakcja naukową dr I. Nurzyńskiej i prof. Walentego Poczty. 

Tegoroczna edycja Raportu skupia się na próbie podsumowania 25-lecia przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich i w rolnictwie oraz ocenie 10-letniego wpływu integracji europejskiej, a szczególnie Wspólnej Polityki Rolnej.  Wśród autorów Raportu znaleźli się przedstawiciele Instytutu, Jerzy Kozyra i Grzegorz Siebielec którzy przygotowali rozdział: „Stan środowiska przyrodniczego na obszarach wiejskich.”

 - W dniach 2-4 lipca 2014 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach przebywała 5-osobowa delegacja z Instytutu Gleboznawstwa, Agrochemii i Ochrony Gleb w Kiszyniowie (Mołdawia). Goście z Mołdawii przybyli na zaproszenie Dyrektora IUNG-PIB – prof. dr hab. Wiesława Oleszka. Wizyta została zaplanowana w ramach podpisanej w 2011 roku dwustronnej umowy o współpracy.


 - W dniu 30 czerwca 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Bronisław Komorowski wręczył nominacje profesorskie 58 pracownikom nauki. W tej grupie był prof. dr hab. Tomasz Stuczyński – członek Rady Naukowej IUNG-PIB w Puławach, były długoletni kierownik Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów. 

 - W dniach 4 i 5 września 2014 roku we Wrocławiu, w siedzibie Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG-PIB odbyły się kolejne warsztaty naukowe zorganizowane w ramach realizacji Programu Wieloletniego IUNG-PIB - Zadanie 2.6 (Ocena wpływu technik i technologii stosowanych w produkcji roślinnej na środowisko przyrodnicze oraz jakość ziemiopłodów). Tematem warsztatów były „Zmiany, trendy, nowe technologie we współczesnym rolnictwie”.  W warsztatach wzięło udział ponad 150 osób reprezentujących: Dyrekcję i pracowników IUNG-PIB, Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą we Wrocławiu, Stacje Doświadczalne, Gospodarstwa Doświadczalne, Szkoły Średnie i Wyższe Uczelnie, Firmy Agrochemiczne produkujące środki ochrony roślin, gospodarstwa rolne i rolników indywidualnych.

 -  W dniu 7 września 2014 r. podczas uroczystości dożynkowych gminy Mircze i powiatu hrubieszowskiego 18 osób zostało wyróżnionych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaka honorową „Zasłużony dla rolnictwa’. Wśród odznaczonych był dyrektor RZD IUNG-PIB w Werbkowicach dr inż. Piotr Kozera.

 -  W dniu 26.09.2014 r. we Wrocławiu odbył się pogrzeb prof. dr Józefa Roli. W uroczystościach pogrzebowych m.in. wzięli udział prof. dr hab. Wiesław Oleszek – dyrektor IUNG-PIB oraz prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – z-ca dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych. Żegnając Zmarłego w imieniu społeczności IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesław Oleszek przedstawił Jego działalność. Znalazła ona także odzwierciedlenie we wspomnieniu jakie wspólnie przygotowali prof. dr hab. Adam Dobrzański z Instytutu Ogrodnictwa – przyjaciel i współpracownik Zmarłego oraz prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki – kierownik Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG-PIB we Wrocławiu. 

 - W dniach 16 i 17 pażdziernika 2014 r. na swoim CCXLVIII posiedzeniu obradowała Rada Naukowa IUNG PIB. Przewodniczący Rady prof. dr hab. Jan Kuś rozpoczął posiedzenie od wspomnienia o niedawno zmarłym prof. Józefie Roli. Członkowie Rady minutą ciszy oddali hołd profesorowi Roli,  członkowi Rady kilku kadencji. Na dwudniowym posiedzeniu przeprowadzono kolokwium habilitacyjne dr Alicji Sułek oraz  odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Beaty Suszek-Łopatki. Rada zaopiniowała ponadto wniosek dyrektora o mianowanie prof.dr hab. Franciszka Wocha na stanowisko profesora zwyczajnego oraz wszczęła dwa  przewody doktorskie.

 - W dniach 11-16 października w Quebec (Kanada) odbył się kongres CORESTA (Cooperation Centre for Scientific Research Relative to Tobacco) liczący ponad 500 osób, podczas którego miała miejsce uroczysta ceremonia wręczenia medali dla osób najbardziej zasłużonych w pracy tej organizacji. Jak podkreślił Dr. Derek Mariner, Przewodniczący Komisji Naukowej, prof. Teresa Doroszewska została odznaczona srebrnym medalem za wieloletnią pracę obejmującą w szczególności:

          - prowadzenie badań na terenie Polski w ramach międzynarodowego programu „PVY Collaborative Experiment” (1996 -2011)

          - koordynowanie międzynarodowym programem badawczym „Sub-Group Collaborative Study on PVY” (2003-2007), a następnie „Sub-Group Collaborative Study on Virus Diseases” (2008-2011; w każdym z tych programów uczestniczyło ponad 20 krajów z różnych rejonów świata.

          -  aktywne uczestnictwo w Komisji Naukowej CORESTA oraz pełnienie funkcji zastępcy Przewodniczącego Grupy Fitopatologiczej w latach 2006-2012.

          -  wygłoszenie ponad 20 referatów i raportów na kongresach i sympozjach CORESTA

          -  autorstwo dwóch książek w wersji polskiej i angielskiej (Album gatunków z rodzaju Nicotiana / Album of Nicotiana species, Choroby i szkodniki tytoniu / Dieseases and Pests of Tobacc).

Międzynarodowe odznaczenie prof. Teresy Doroszewskiej to również wyróżnieniem dla Instytutu jak też dla polskiej nauki za wkład jaki został wniesiony w rozpoznanie chorób, w szczególności  chorób wirusowych tytoniu.

 - W dniu 6 listopada 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył nominacje profesorskie grupie 60 pracowników naukowych reprezentujących różne uczelnie i ośrodki naukowe. Wśród osób, które otrzymały z rąk Prezydenta dyplomy potwierdzające nadanie tytułu profesorskiego był dr hab. Franciszek Woch – pracownik Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG-PIB.

 - W dniu 27 listopada 2014 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizowali w IUNG-PIB Warsztaty Naukowe nt. ”Potencjał i ograniczenia rozwoju działalności alternatywnej na Obszarach Problemowych Rolnictwa (OPR)”.


 - W dniach 4-5 grudnia br. odbyły się w ramach Programu Wieloletniego IUNG PIB warsztaty naukowe pt. ”Produkcja zbóż – nowe wyzwania dla nauki, doradztwa i praktyki”. W pierwszej sesji – historycznej - przedstawione zostały sylwetki naukowców IUNG PIB wyznaczających kierunki badań w dziedzinach związanych z tematem warsztatów w minionych dekadach: prof. Marka Ruszkowskiego, prof. Jadwigi Mazurek i prof. Jana Mazurka. W dalszej części obrad wygłoszone zostały referaty związane z problematyką produkcji ziarna zbóż w naszym kraju, a w szczególności w zakresie: postępu hodowlanego i technologicznego, potencjału produkcyjnego poszczególnych regionów kraju, uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych, a także nawozochłonności. Warsztaty zgromadziły ponad 100 uczestników: pracowników naukowych, doradców i rolników.

 - W dniu 17 grudnia 2014 r. na swoim CCXLIX posiedzeniu obradowała Rada Naukowa IUNG PIB. W jego trakcie przeprowadzono kolokwium habilitacyjne dr Danuty Leszczyńskiej oraz podjęto uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Zofii Kołoszko-Chomentowskiej. Zaopiniowano ponadto kandydatów na funkcję dyrektorów RZD i kierowników wybranych działów. Rada zaopiniowała też Regulamin Przewodów Doktorskich.

 - W dniach 11-12 grudnia 2014 r. w Puławach odbyło się seminarium  nt. „Polityka rolna Unii Europejskiej na przykładzie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i jej wpływ na zmiany strukturalne polskiego rolnictwa oraz uroczyste zakończenie XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych". Spotykanie zorganizował IUNG-PIB wspólnie z MRiRW oraz Towarzystwem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Stowarzyszeniem Geodetów Polskich. W spotkaniu uczestniczyło 110 osób (geodeci, pracownicy starostw, biur geodezyjnych, ośrodków naukowych).


Rok 2015


  - W dniu 09.01.2015 r. w Sali Kongresowej IUNG-PIB odbyło się spotkanie noworoczne. Obok aktualnie zatrudnionych i emerytowanych pracowników i doktorantów, wzięli w nim udział także przedstawiciele RZD oraz pracownicy Oddziału Centralnej Biblioteki Rolniczej. Spotkanie, które otworzył Dyrektor IUNG-PIB – prof. dr hab. Wiesław Oleszek było okazją do oceny dokonań w roku 2014, wręczenia nagród i dyplomów oraz złożenia życzeń. W świąteczno-noworoczny nastrój, uczestników spotkania, wprowadził Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Grześ” działający przy Szkole Podstawowej nr 11 w Puławach. Zespół ten kierowany przez Pana Krzysztofa Hawryluka, przy akompaniamencie kapeli zaprezentował koncert kolęd i pastorałek.     Podczas spotkania wręczono dyplomy doktora habilitowanego i doktora nauk rolniczych osobom, których awanse naukowe zatwierdzała Rada Naukowa. Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Wiesław Oleszek i Przewodniczący Rady Naukowej – prof. dr hab. Jan Kuś wręczyli dyplomy potwierdzające uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii, następującym osobom:

 

                              1) dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk


                              2) dr hab. Mariusz Matyka


                              3) dr hab. Mariola Staniak


                              4) dr hab. Anna Podleśna


                              5) dr hab. Bogusława Jaśkiewicz


                              6) dr hab. Alicja Sułek


                              7) dr hab. Danuta Leszczyńska


                              8) dr hab. Janusz Smagacz


                     Dyplomy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska otrzymali:


                             1) dr hab. Jerzy Kozyra


                             2) dr hab. Rafał Pudełko

 

    W roku 2014 Rada Naukowa IUNG-PIB w Puławach nadała także stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii dr Zofii Kołoszko-Chomentowskiej z Politechniki Białostockiej. Dyplom potwierdzający ten awans został wręczony w innym terminie. Natomiast dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowisk otrzymała – dr Beata Suszek-Łopatka, która złożyła też ślubowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W imieniu wszystkich, którzy otrzymali w/w dyplomy podziękowała Dyrekcji, Radzie Naukowej i współpracownikom – dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk.

Dyrektor poinformował też, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał  w roku 2014 nagrodę zespołowi pracowników IUNG-PIB za osiągnięcia w zakresie oceny     i promocji różnych systemów produkcji rolniczej. W skład Zespołu weszli:


                           1) prof. dr hab. Jan Kuś


                           2) dr Krzysztof Jończyk


                           3) dr Jarosław Stalenga


                           4) prof. dr hab. Stefan Martyniuk


                           5) dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk


                           6) dr Jerzy Kopiński

 

  Wręczono również nagrody Dyrektora Instytutu.


 Nagrodę I stopnia za całokształt osiągnięć publikacyjnych o wysokim współczynniku IF, niezwykle istotnych z punktu widzenia oceny parametrycznej, otrzymał zespół pracowników Zakładu Biochemii i Jakości Plonów, pod kierownictwem prof. dr hab. Anny Stochmal.


Dyrektor przyznał również 2 nagrody II stopnia.


 Zespół pracowników Zakładu Biotechnologii i Hodowli Roślin w składzie: 

                             1) prof. dr hab. Teresa Doroszewska


                             2) prof. dr hab. Apoloniusz Berbeć


                             3) mgr Diana Czarnecka


                             4) mgr Magdalena Kawka 

otrzymał nagrodę za opracowanie zbiorowe pt. „Choroby i szkodniki tytoniu / Diseases and Pests of Tobacco”.

  Wśród wyróżnionych był też mgr inż. Sławomir Żur – Dyrektor RZD w Żelisławkach, który otrzymał nagrodę II stopnia za efektywne, sprawne i racjonalne zarządzanie RZD IUNG-PIB w Żelisławkach.Krótką charakterystykę zaangażowania mgr inż. Sławomira Żura oraz działalności RZD w Żelisławkach, opartą na średnich z 3 ostatnich lat, przedstawił prof. dr hab. Stanisław Krasowicz. Odbierając nagrodę mgr inż. Sławomir Żur złożył Dyrekcji, Radzie Naukowej i wszystkim pracownikom IUNG-PIB serdeczne życzenia noworoczne. Wyraził też zadowolenie z faktu, że od 4 lat wśród osób nagradzanych każdego roku są także Dyrektorzy RZD – jednostek stanowiących integralne elementy składowe Instytutu i jego „wizytówki” na terenie całej Polski. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja życiorysów oraz dokonań naukowych     i organizacyjnych dwojga długoletnich, emerytowanych pracowników Zakładu Gleboznawstwa Erozji i ochrony Gruntów; tj. prof. dr hab. Teresy Motowickiej – Terelak    i prof. dr hab. Henryka Terelaka.

W sposób ciekawy i dużym ładunkiem sympatii postacie obu Osób zaprezentowali wychowankowie i współpracownicy – dr Bożena Smreczak i dr Grzegorz Siebielec (kierownik Zakładu).

 Ze wzruszeniem podziękowała za taką formę uhonorowania wieloletniej działalności, obojga zasłużonych pracowników Pani prof. dr hab. Teresa Motowicka-Terelak. Na zakończenie oficjalnej części prof. dr hab. Wiesław Oleszek podziękował za współpracę i zaangażowanie zastępcom i Głównej Księgowej, Radzie Naukowej oraz wszystkim kierownikom i pracownikom zakładów naukowych i działów obsługi. W imieniu Rady Naukowej i pracowników prof. dr hab. Jan Kuś złożył życzenia  Dyrekcji, gratulując jednocześnie dotychczasowych dokonań. Uroczystość zakończyły życzenia, toast i słodki poczęstunek.

  -  Grono profesorów IUNG-PIB w Puławach powiększyło się o kolejną Osobę. W dniu 21 stycznia 2015 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył nominacje profesorskie grupie pracowników naukowych, reprezentujących różne uczelnie i ośrodki naukowe. Wśród osób, które otrzymały z rąk Prezydenta dyplomy potwierdzające nadanie tytułu profesorskiego była dr hab. Alicja Pecio – pracownik Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG-PIB.

  - Wśród zespołów wyróżnionych w roku 2014 nagrodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wybitne osiągnięcia we wdrażaniu wyników badań do praktyki rolniczej znalazł się zespół pracowników IUNG-PIB w Puławach w składzie: prof. dr hab. Jan Kuś, dr Krzysztof Jończyk, dr Jarosław Stalenga, prof. dr hab. Stefan Martyniuk, dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, dr Jerzy Kopiński. Nagrody w dniu 27.01.2015 wręczyła Pani wiceminister Zofia Szalczyk z udziałem dyrektora IUNG PIB prof. dr. hab. Wiesława Oleszka.

  - 26 stycznia 2015 r. kadra Hotelu IUNG otrzymała od Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego dyplom uznania za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój gospodarki.

  - W dniach 23-25.02.2015 r. na zaproszenie Dyrektora Instytutu Gleboznawstwa, Agrochemii i Ochrony Gleb im. Nicolae Dimo w Kiszyniowie przebywała w Mołdawii grupa pracowników IUNG-PIB. W skład delegacji wchodzili: prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, dr Bożena Smreczak, dr Grzegorz Siebielec.


 Program wizyty obejmował zarówno spotkania informacyjno-robocze jak i udział w konferencji międzynarodowej.


  - W dniach 3 i 4 marca 2015 r. w Centrum Szkoleniowo-Kongresowym IUNG-PIB w Puławach, w ramach zadania 2.4 realizowanego w programie wieloletnim, zorganizowano warsztaty naukowe pt. „Wpływ specjalizacji na organizację i zrównoważony rozwój różnych typów gospodarstw rolniczych”. W warsztatach udział wzięło 36 osób. Uczestniczyli w nich kierownicy zakładów rolnych i rolnicy współpracujący z Instytutem w realizacji zadania 2.4 oraz pracownicy IUNG-PIB. Pracownicy Instytutu zaprezentowali 5 referatów, w których przedstawiono problemy i wyniki prac badawczo-rozwojowych. 

  - W dniu 25 marca 2015 r. odbyło się jubileuszowe CCL posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB.  Na wstępie Przewodniczący Rady przedstawił zarys jej działalności w latach 1950-2015, a merytoryczne punkty programu dotyczyły:1. Zaopiniowania sprawozdania  z działalności badawczo-rozwojowej Instytutu w 2014 r


2. Zaopiniowania sprawozdania  z działalności finansowej Instytutu w 2014 r


3. Rozwoju kadry naukowej Instytutu - awansów personalnych, wszczęcia przewodów doktorskich  oraz opiniowania kandydatów na funkcje kierownicze


4. Przygotowania do organizacji konkursu na stanowisko Dyrektora IUNG-PIB oraz wyboru przedstawicieli Rady do Komisji Konkursowej


5. Wyników  okresowej oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych w latach 2013 i 2014


6. Zagospodarowania zbędnych elementów majątku Instytutu

  - W dniu 15 kwietnia 2015 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyły się warsztaty naukowe pt. „Perspektywy uprawy tytoniu w Polsce z uwzględnieniem sytuacji rynkowej i zasad integrowanej ochrony roślin”, które zorganizowano w ramach zadania 3.5 Programu Wieloletniego IUNG-PIB.

  - W dniu 26 maja 2015 r. odbyły się w IUNG-PIB warsztaty nt. „Bioróżnorodność flory i fauny w województwie lubelskim”, organizowane przez uczestników Studiów Doktoranckich IUNG-PIB oraz Wykonawców w projekcie KIK/25 “Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim”. Wygłoszono 6 referatów prezentujących  metody  

i wyniki badań flory, pająków, prostoskrzydłych, ptaków oraz krajobrazu prowadzonych w projekcie KIK/25. W części terenowej warsztatów uczestnicy mogli obejrzeć pokaz pracy drona wykorzystywanego w badaniach różnorodności krajobrazu. Podczas rajdu „W poszukiwaniu bioróżnorodności” podziwiano bogatą awifaunę parku puławskiego. Udało się zaobserwować m.in. łabędzia niemego z młodymi, gągoły i kaczki krzyżówki z potomstwem, mewę śmieszkę, krzyka, dzięcioła zielonego.

  - W dniach 28-29 maja 2015 w siedzibie IUNG-PIB w Puławach odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu IGRE. W konferencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich parterów konsorcjum, w skład którego wchodzili: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Koordynator projektu, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska i Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Ponadto w prezentacji wyników i omówieniu realizacji założonych celów projektu uczestniczyli również przedstawiciele firm hodowlanych zaangażowanych w jego realizację tj. DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.,  Choryń, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego oraz Hodowla Roślin Smolice IHAR Sp. z o.o.

  -  W dniu 09 czerwca 2015 roku Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach prof. dr hab. Wiesław Oleszek podpisał umowę na realizację projektu „New Strategies on Bio-Economy in Poland” (Nowa strategia biogospodarki dla Polski) o akronimie BioEcon.

  - W dniach 15-16.06.2015r. w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB w Żelisławkach odbyły się  „Warsztaty Polowe Chemirol 2015”, które były świetną okazją, by poszerzyć swoją wiedzę praktyczną dotyczącą szeroko pojętych zagadnień uprawy i nawożenia. Tematyka warsztatów cieszyła się dużym zainteresowaniem, szczególnie ze strony osób bezpośrednio zajmujących się praktyką rolniczą. Przeprowadzone warsztaty były okazją do wymiany poglądów i szerokiej dyskusji dotyczącej wyżej wspomnianych zagadnień. Warsztaty dały możliwość konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką i były też płaszczyzną do wymiany poglądów i okazją do nawiązania współpracy. W warsztatach wzięły udział 224 osoby. Najliczniejszą grupę stanowili rolnicy - właściciele dużych gospodarstw rolnych specjalizujących się  w uprawie rzepaku i pszenicy oraz przedstawiciele grup producenckich.

- W dniach 15-16 czerwca 2015 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się konferencja naukowa pt. „Fosfor – współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska”. Konferencja była zorganizowana przez Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia w ramach Programu Wieloletniego IUNG-PIB. W konferencji uczestniczyły 144 osoby, reprezentujące 23 ośrodki naukowe w kraju, Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze, GUS i IMGW. Udział w Konferencji wzięła również Pani Katarzyny Prugar, Naczelnik Wydziału Nawozów i Nawożenia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodatkową wartością dodaną konferencji była obecność przedstawicieli firm zajmujących się produkcją i dystrybucją nawozów mineralnych w Polsce, którzy również mieli okazję do prezentacji swoich produktów.

  - W dniu 16 lipca 2015 r. na swoim CCLI posiedzeniu obradowała Rada Naukowa IUNG PIB. Rada zaopiniowała pozytywnie wniosek w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora IUNG-PIB prof. dr hab.Wiesława Oleszka. Zaopiniowała też plan naukowo-badawczy Instytutu na rok 2016 oraz plan finasowy na rok 2015. Wydała też opinie dotyczące zmian w Regulaminie organizacyjnym IUNG-PIB związane z utworzeniem Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych i powołaniem  na kierownika tego zakładu dr hab. Rafała Pudełki oraz "Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych".  Pozytywną opinię zyskał też wniosek Dyrekcji o zatrudnienie dr hab. Mariusza Matyki na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

  - 22 września 2015 roku, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB Kępa-Osiny, odbyły się warsztaty naukowe z cyklu spotkań organizowanych w ramach projektu LCAgri: "Wsparcie rolnictwa niskoemisyjnego zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050". 

  - Dnia 25 września 2015 roku o godzinie 12.00 odbyła się inauguracja działalności Innowacyjno-Naukowego Centrum Badań Rolniczych w Puławach.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, przedstawiciele wykonawcy oraz obecni i emerytowani pracownicy Instytutu. Uroczystość prowadziły dr Bożena Smreczak oraz dr Anna Gałązka. Spotkanie rozpoczął Dyrektor IUNG-PIB prof. Wiesław Oleszek, który powitał wszystkich obecnych. W swoim wystąpieniu Dyrektor omówił przesłanki, które zadecydowały o podjęciu inwestycji. Podzielił się również doświadczeniami ze wszystkich etapów realizacji inwestycji, podkreślając bardzo dobrą, partnerską współpracę z wykonawcą. Prof. Wiesław Oleszek podziękował też pracownikom IUNG-PIB, którzy niezwykle aktywnie angażowali się w proces inwestycyjny,  jego rozliczanie oraz wyposażenie nowego obiektu.

     W dalszej części uroczystości, prof. Teresa Doroszewska zaprezentowała główne kierunki badań, które będą prowadzone w INCBR, wskazując na ich innowacyjność i przydatność praktyczną dla gospodarki. Podkreśliła, że badania te w sposób istotny będą determinowały pozycję IUNG-PIB w tzw. przestrzeni badawczej. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Wśród nich byli Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Smaczyński,  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Seredyn, Pan Marceli Niezgoda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Pan Jarosław Haleniuk  - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Pani Katarzyna Kremeś – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Prezydent Puław Pan Janusz Grobel, prof. Jacek Kuźmak – Zastępca Dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Prorektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – prof. Ryszard Dębicki, Dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych prof. Cezary Możeński oraz Prezes firmy EBUD Przemysłówka Sp. z o.o. z Bydgoszczy – mgr inż. Andrzej Wosik. Prof. Stanisław Krasowicz odczytał listy gratulacyjne jakie napłynęły do Instytutu z okazji tego ważnego wydarzenia. Wszyscy podkreślali znaczenie nowego laboratorium dla rozwoju nauk rolniczych w Puławach. Poświęcenia nowego budynku dokonał ksiądz  dr Piotr Melko z Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Puławach. Najważniejszym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi, po którym nastąpiło zwiedzanie sal laboratoryjnych.

Radio Lublin w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB

- Dnia 26 września 2015 roku na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich gościliśmy ekipę Radia Lublin. W godzinach 12.00 – 15.00 emitowana była audycja na żywo „Apetyt na radio”, podczas której poruszano tematy związane z historią nauk rolniczych w Puławach w kontekście uroczystej inauguracji działalności nowoczesnego laboratorium Innowacyjno Naukowego Centrum Badań Rolniczych.


  - W dniach 8-9 października 2015 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyły się warsztaty naukowe nt. „Instrumenty i metody przeciwdziałania degradacji gleb użytkowanych rolniczo” zorganizowane przez IUNG-PIB i Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. Warsztaty były drugim spotkaniem w ramach działalności Krajowej Platformy Glebowej (KPG) utworzonej z inicjatywy IUNG-PIB i PTG z okazji obchodów Międzynarodowego Roku Gleb. Cieszymy się, że Krajowa Platforma Glebowa zyskała wielu zwolenników i skupia wokół tematyki glebowej naukowców i praktyków, przedstawicieli różnych środowisk i profesji. KPG stała się również miejscem prezentacji najnowszych wyników badań oraz forum wymiany poglądów. W spotkaniu wzięły udział 162 osoby, w tym przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Ministerstwa Środowiska, pracownicy uczelni i instytutów naukowych, przedstawiciele administracji państwowej oraz przedsiębiorcy. W trakcie warsztatów były prezentowane podstawy prawne ochrony gleb w naszym kraju oraz zmiany w zakresie przepisów dotyczących gleb zanieczyszczonych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady z zakresu mikrobiologii i różnorodności biologicznej, gospodarowania zasobami materii organicznej oraz erozji gleb. Tematyka drugiego dnia warsztatów pozwoliła na prezentację wyników prac zespołów naukowych z naszego Instytutu m.in. w zakresie monitorowania zawartości azotu mineralnego w glebach Polski, planowanego rozszerzonego monitoringu gleb, oceny wdrażania dopłat obszarowych  i ONW jako instrumentów  zapobiegania degradacji gleb, wdrażania pakietów rolno-środowiskowych oraz zalesień chroniących zasoby glebowe czy instrumentów  i metod gospodarowania glebami w miastach i na obszarach przemysłowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się panele dyskusyjne, które umożliwiły wymianę poglądów na temat omawianych zagadnień. Uczestnicy warsztatów naukowych mieli możliwość wysłuchania 19 wykładów i zapoznania się z tematyką 54 posterów.


  - W dniu 23 października 2015 roku we Wrocławiu, w siedzibie Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG-PIB odbyły się kolejne warsztaty naukowe zorganizowane w ramach realizacji Programu Wieloletniego IUNG-PIB - Zadanie 2.6 (Ocena wpływu technik i technologii stosowanych w produkcji roślinnej na środowisko przyrodnicze oraz jakość ziemiopłodów). W warsztatach wzięło udział ponad 100 osób reprezentujących: Dyrekcję i pracowników IUNG-PIB, Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą we Wrocławiu, Stacje Doświadczalne, Samorząd Terytorialny Dolnego Śląska i Opolszczyzny, Gospodarstwa i Przedsiębiorstwa Rolne, organizacje zawodowe zrzeszające rolników (NOT, SITR), Szkoły Średnie i Wyższe Uczelnie, Firmy Agrochemiczne produkujące środki ochrony roślin, instytucje działające na rzecz rolnictwa i rolników indywidualnych.

  - W dniu 28 października 2015 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wspólnie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zorganizowali w IUNG-PIB w Puławach Warsztaty Naukowe nt. ”Kierunki wielofunkcyjnego rozwoju Obszarów Problemowych Rolnictwa (OPR)”. Warsztaty przeprowadzono w ramach Programu Wieloletniego IUNG-PIB, zadanie 2.2 „Analiza możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów problemowych rolnictwa z uwzględnieniem warunków środowiskowych”. W spotkaniu  udział wzięły 102 osoby, w tym przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządu terytorialnego reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, a także powiaty i gminy, pracownicy uczelni wyższych i instytutów naukowych oraz przedstawiciele Izb Rolniczych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, rolnicy i przedsiębiorcy z obszarów wiejskich.Celem spotkania było omówienie poziomu zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce oraz przedstawienie kierunków wielofunkcyjnego rozwoju obszarów problemowych rolnictwa (OPR) w dostosowaniu do warunków przyrodniczych rozwoju rolnictwa, warunków przestrzenno-organizacyjnych gospodarstw i zagrożeń związanych nasileniem procesów degradacji gleby. Podkreślono rolę planowania przestrzennego w poszukiwaniu optymalnych scenariuszy rozwoju obszarów wiejskich. Część przedstawianych referatów dotyczyła oceny potencjału rozwoju działalności alternatywnej na obszarach wiejskich, przykładów innowacyjnych wdrożeń działalności gospodarczej oraz potencjalnych źródeł wsparcia finansowego dla rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawiono propozycje tworzenia roboczych zespołów „Lokalne Forum Współpracy Gospodarczej” na szczeblu lokalnym (gmina, powiat) zadaniem, których będzie inicjowanie i wspieranie działalności gospodarczo-usługowej na obszarach wiejskich, wymiana zdobytych doświadczeń w zakresie wdrażania projektów inwestycyjnych oraz wsparcie władz samorządowych w tworzeniu dogodnych warunków do rozwoju działalności alternatywnej dla rolnictwa.

  -  W dniu 04 listopada 2015 r. na swoim CCLII posiedzeniu obradowała Rada Naukowa IUNG PIB.  W jego trakcie przeprowadzona została publiczna obrona pracy doktorskiej   mgr inż. Aleksandra Mickiewicza wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Wróbla. Rada wszczęła 5 nowych przewodów doktorskich wyznaczając jednocześnie promotorów i promotorów pomocniczych. Rada zaopiniowała pozytywnie wniosek  Dyrektora  o powołanie prof. dr hab. Teresy Doroszewskiej oraz prof. dr hab. Stanisława Krasowicza na funkcję zastępców Dyrektora Instytutu. Zaopiniowała też zmiany w planie finansowym IUNG-PIB na rok 2015.

  - W dniu 23.11.2015 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach odbyła się konferencja nt. „Program wieloletni IUNG-PIB jako wsparcie procesów kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju”. Celem konferencji była ocena efektów programu wieloletniego, ustanowionego przez Radę Ministrów na mocy uchwały nr 175/2011 z 6 września 2011 r., realizowanego przez Instytut w latach 2011-2015. W konferencji uczestniczyło ogółem 155 osób reprezentujących różne departamenty MRiRW, Stacje Chemiczno-Rolnicze, doradztwo, izby rolnicze, uczelnie i instytuty resortowe oraz szkoły rolnicze.Rok 2016


 - W dniu 11.01.2016 r. w Sali Kongresowej IUNG-PIB odbyło się spotkanie noworoczne. Obok aktualnie zatrudnionych i emerytowanych pracowników i doktorantów, wzięli w nim udział także przedstawiciele RZD oraz  Oddziału Centralnej Biblioteki Rolniczej. Spotkanie, któremu przewodniczyli prof. dr hab. Teresa Doroszewska i prof. dr hab. Stanisław Krasowicz było okazją do oceny dokonań w roku 2015, wręczenia nagród i dyplomów oraz złożenia życzeń. W świąteczno-noworoczny nastrój, uczestników spotkania, wprowadził Zespół Wokalny „Music Club 2” działający przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puławach. Następnie Dyrektor IUNG-PIB omówił ważniejsze dokonania i osiągnięcia Instytutu w roku 2015, zwracając uwagę zarówno na osiągnięcia publikacyjne, badania statutowe i programy wieloletnie, projekty jak i przedsięwzięcia inwestycyjne ( Innowacyjno-Naukowe Centrum Badań Rolniczych – INCBR) zakończone w roku 2015. Dyrektor poinformował też, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał  w roku 2015 nagrodę zespołowi pracowników IUNG-PIB za pracę „Racjonalna gospodarka nawozami” 

          W skład Zespołu weszli:


           1) dr Tamara Jadczyszyn


           2) dr Piotr Ochal


           3) dr Agnieszka Rutkowska


           4) dr Kazimierz Kęsik


           5) dr Anna Kocoń


           6) mgr Damian Wach


           7) mgr Beata Jurga


           8) dr Dorota Pikuła


           9) dr hab. Anna Podleśna


          10) dr Ryszard Winiarski


          11) prof. dr hab. Alicja Pecio


          12) mgr Czesław Pietruch

 

Ponadto dwa zespoły autorskie zostały wyróżnione przez Ministra Rolnictwa.


 Zespól autorski z Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych  za „Opracowanie i wdrożenie do praktyki rolniczej technologii produkcji ziarna zbóż gwarantujących wysoką jakość bezpieczeństwa zdrowotnego”.  Skład Zespołu to: 

          1)    prof. dr hab. Grażyna Podolska


          2)    prof. dr hab. Kazimierz Noworolnik


          3)    dr hab. Alicja Sułek


          4)    dr hab. Jerzy Grabiński


          5)    dr hab. Danuta Leszczyńska


          6)    dr hab. Bogusława Jaśkiewicz


          7)    mgr Edyta Boguszewska

 

Drugie wyróżnienie otrzymał Zespól autorski za temat „Opracowanie i wdrożenie do praktyki laboratoryjnej nowej procedury badawczej oznaczania w glebach mineralnych zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu” W skład tego Zespołu weszli: 

          1)    dr Kazimierz Kęsik


          2)    dr Tamara Jadczyszyn


          3)    prof. dr hab. Wojciech Lipiński – Dyrektor KSCH-R


          4)    dr Beata Boreczek - GLACH


          5)    dr Piotr Ochal


          6)    mgr inż. Beata Jurga


Dyrektor poinformował, że nagrody i wyróżnienia będą wręczone w MRiRW w dniu 14.01.2016 r.

 

Wręczono również nagrody Dyrektora Instytutu. Nagrodę I stopnia za opracowanie zbiorowe nt.” Mapy odczynu gleb Polski na potrzeby wyznaczania obszarów z ograniczeniami naturalnymi”. Otrzymał zespół w składzie: 

          1)    dr Bożena Smreczak


          2)    mgr Artur Łopatka


          3)    mgr Piotr Koza


          4)    dr Grzegorz Siebielec


          5)    mgr Radosław Kaczyński


          6)    dr Jan Jadczyszyn


          7)    mgr Magdalena Łysiak

 

Nagrodę II stopnia  za opracowanie trzech wydań podręcznika pt. „Wademekum klasyfikatora gleb” otrzymał  zespół w składzie:


          1)    prof. dr hab. Franciszek Woch


          2)    prof. dr hab. Ewa Antonina Czyż


          3)    dr Andrzej Księżniak


          4)    dr Eugeniusz Nowocień


          5)    dr Zbigniew Tałałaj


          6)    dr Jacek Niedźwiecki


          7)    dr Alina Bochniarz


          8)    dr Jan Jadczyszyn


          9)    dr Zygmunt Oczoś

 

Wśród wyróżnionych był też dr inż. Piotr Kozera – Dyrektor RZD w Werbkowicach, który otrzymał nagrodę II stopnia za efektywne, sprawne i racjonalne zarządzanie RZD IUNG-PIB w Werbkowicach. Krótką charakterystykę zaangażowania dr inż. Piotra Kozery oraz działalności RZD w Werbkowicach,  przedstawił prof. dr hab. Stanisław Krasowicz. Odbierając nagrodę dr inż. Piotr Kozera złożył Dyrekcji, Radzie Naukowej i wszystkim pracownikom IUNG-PIB serdeczne życzenia noworoczne. Podkreślił też, że nagrodę traktuje także jako wyraz uznania dla załogi RZD w Werbkowicach, którym kieruje  od 2010 r. Na zakończenie oficjalnej części prof. dr hab. Wiesław Oleszek podziękował za współpracę i zaangażowanie współpracownikom, Radzie Naukowej, Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i kierownikom oraz  pracownikom zakładów naukowych i działów obsługi. W imieniu Rady Naukowej i pracowników prof. dr hab. Jan Kuś złożył życzenia  Dyrekcji, gratulując jednocześnie dotychczasowych dokonań. Uroczystość zakończyły życzenia, toast i i poczęstunek.

- W dniu 19  lutego 2016 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyły się warsztaty naukowe pt. „Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce”. W warsztatach zorganizowanych w ramach zadania 1.4  i 2.7 Programu Wieloletniego (2016-2020) IUNG-PIB wzięło udział ponad 120 osób. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z tematyką związaną z zastosowaniem, rolą i znaczeniem mikroorganizmów symbiotycznych w nauce i praktyce rolniczej.


 - W dniu 24 lutego 2016 r. na swoim CCXLIII posiedzeniu obradowała Rada Naukowa IUNG PIB. Przewodniczący Rady prof. dr hab. Jan Kuś rozpoczął posiedzenie od wspomnienia o niedawno zmarłym profesorze Jerzym Sienkiewiczu. Członkowie Rady minutą ciszy oddali hołd profesorowi Sienkiewiczowi, długoletniemu pracownikowi IUNG i członkowi Rady Naukowej IUNG kilku kadencji w latach 1968-1990. Na posiedzeniu Rada na podstawie wniosku komisji  habilitacyjnej podjęła uchwałę o nadaniu stopnia  doktora habilitowanego dr Jerzemu Kopińskiemu.  Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora IUNG PIB o zatrudnienie dr hab. Beaty Feledyn-Szewczyk na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz zatrudnienie przedstawionych osób na stanowiskach adiunkta oraz asystenta. Na funkcję kierownika Zakładu Hodowli i Biotechnologii pozytywną opinię Rady otrzymała dr Urszula Skomra. Rada wyznaczyła  recenzentów pracy doktorskiej i wszczęła przewód doktorski, zaopiniowała też zmiany w regulaminie Studiów Doktoranckich.

 - W dniu 19 lutego 2016 roku odbyła się inauguracja IV edycji Studiów Podyplomowych z zakresu Integrowanej Produkcji (rolniczej, warzywniczej i sadowniczej). Uroczystego otwarcia w imieniu Dyrektora Instytutu prof. dr hab. Wiesława Oleszka dokonał Z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych prof. dr hab. Stanisław Krasowicz.

 - W dniach 03-04 marca 2016 r.  w Instytucie Uprawy Nawożenia Gleboznawstwa – PIB w Puławach odbyło się seminarium „Możliwości zwiększenia produkcji białka paszowego z nasion krajowych gatunków roślin bobowatych grubonasiennych i motylkowych”. W czasie seminarium wygłoszono 9 wykładów, w tym 8 pracownicy Instytutu. Uczestnikami seminarium  byli nauczyciele szkół rolniczych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W seminarium brało udział 35 nauczycieli reprezentujących 28 szkół  rolniczych zlokalizowanych w 9 województwach.

 - W dniu 18 marca 2016 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyły się warsztaty naukowe pt. „Aktualne wyzwania dla produkcji chmielu w Polsce”, które zorganizowano w ramach zadania 2.5 Programu Wieloletniego IUNG-PIB. Otwarcia warsztatów dokonał prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, z-ca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych, który przypomniał, że uprawa chmielu na Lubelszczyźnie ma długoletnią tradycję i jest dla tego regionu szczególnie istotną gałęzią produkcji rolniczej. W warsztatach wzięło udział 118 osób.  Najliczniejszą grupę uczestników stanowili producenci chmielu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowali przedstawiciele Departamentów Rynków Rolnych, Płatności Bezpośrednich oraz Hodowli i Ochrony Roślin. Ponadto w warsztatach uczestniczyli przedstawiciele firm skupujących i przetwarzających chmiel oraz browarów, a także pracownicy IUNG-PIB zainteresowani tematyką spotkania.

 - W dniach 12-15 kwietnia 2015 r. odbyło się w IUNG-PIB szkolenie nt. „Wdrożenie modelu RISE służącego do oceny stopnia zrównoważenia produkcji rolnej w gospodarstwie”, zorganizowane w ramach projektu KIK/25. Szkolenie było prowadzone przez pracowników Uniwersytetu w Bernie, uczestnikami byli pracownicy Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej, Zakładu Roślin Pastewnych, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

 - W dniach 12-16.04.2015 r. odbyła się wizyta przedstawiciela IUNG-PIB w Narodowym Uniwersytecie Nauk o Życiu oraz Środowisku (NULES) w Kijowie na Ukrainie. Program wizyty obejmował zarówno spotkania informacyjno-robocze jak i udział w interdyscyplinarnej konferencji międzynarodowej na temat problemów sektora leśnictwa z  uwzględnieniem wpływu na przestrzeń rolniczą i ochrony gleb rolnych przez zadrzewienia. Dr Robert Borek z Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych przedstawił referat pod tytułem: „Wielofunkcjonalne zrównoważone krajobrazy wytwarzające żywność, pasze i drewno oraz zapewniające ochronę ekosystemów”. W referacie zwrócono uwagę na wielokierunkowość zintegrowanego zarządzania przestrzenią rolniczą na poziomie krajobrazu jak i gospodarstwa rolnego. Podkreślono potrzebę spójności działań w zakresie ochrony gleb i wód z uwzględnieniem uproszczonych systemów uprawy roli oraz dywersyfikacji krajobrazu rolniczego. Podczas wizyty zaprezentowano również historię i działalność Puławskiego Ośrodka Nauk Rolniczych. Kijowski Uniwersytet wskazuje na swoje korzenie w Instytucie Agronomicznym w Warszawie-Marymoncie  i w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach, którego kadra uformowała w 1921 roku Instytut o tej samej nazwie w Charkowie, przeniesiony w 1930 roku do Kijowa. Fakt ten podkreślany jest w materiałach promocyjnych Uniwersytetu, a fotografie Puławskiego Instytutu można odnaleźć w ekspozycjach historycznych w wielu salach wykładowych kijowskiej uczelni.

 -  W dniu 28 04. 2016 r. na swoim CCXLIV posiedzeniu obradowała Rada Naukowa IUNG-PIB. Na posiedzeniu Rada na podstawie wniosku komisji  habilitacyjnej podjęła uchwałę o nadaniu stopnia  doktora habilitowanego dr Alinie Syp. Podjęła też uchwałę o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego dr Macieja Balawajdera.  Wszczęła 2 przewody doktorskie oraz wyznaczyła recenzentów prac doktorskich. Zaopiniowała wnioski  Dyrektora o zatrudnienie pracowników na stanowiska naukowe oraz wybrała kandydatów  Rady na członków Centralnej Komisji d/s Stopni i Tytułów. Rada zaopiniowała ponadto sprawozdania z działalności badawczo-rozwojowej oraz finansowej Instytutu za 2015 rok a także plan finansowy Instytutu na rok 2016.

 -  W dniu 16 maja 2015 r. odbyło się w IUNG-PIB seminarium dla studentów z Niemiec oraz doktorantów z IUNG-PIB, zorganizowane w ramach projektu BioEcon. Celem seminarium było pogłębienie wiedzy na temat rolnictwa w Polsce i Niemczech, przedstawienie regulacji prawnych w zakresie systemów rolno-leśnych oraz omówienie najważniejszych celów projektu BioEcon. Goście zapoznali się z działalnością naukową Instytutu oraz studiów doktoranckich. W czasie ożywionej dyskusji, w której aktywny udział brały obie grupy studentów, poruszono kwestie regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce, odnawialnych źródeł energii, bioróżnorodności w rolnictwie oraz systemu edukacji w Polsce.

 - W dniach 16-20 maja br. po raz kolejny Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach otworzył swoje drzwi dla zwiedzających. Tydzień Otwartych Drzwi cieszył się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie wśród rolników, doradców z ośrodków doradztwa i izb rolniczych (doradcy z Lubelskiej Izby Rolniczej, Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku). Największą uwagą wśród osób zwiedzających Instytut cieszyły się demonstracje łanowych doświadczeń polowych prowadzonych w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB „Kępa” – Gospodarstwo Osiny, demonstracje doświadczeń wazonowych i mikropoletkowych ulokowanych w Hali Wegetacyjnej IUNG-PIB oraz prezentacja prac prowadzonych na jednej z najstarszych Stacji Meteorologicznych w Polsce. Ponadto duże zainteresowanie wzbudzały wykłady i prelekcje tematycznie obejmujące takie zagadnienia jak systemy uprawy roli i siewu, uprawa roślin zbożowych, pastewnych, energetycznych, rolnictwo ekologiczne, znaczenie biotechnologii i mikrobiologii w naukach rolniczych, technologie uprawy tytoniu i chmielu, ochrona przed szkodnikami i chorobami roślin uprawnych, nawożenie roślin czy bioróżnorodność i ochrona ptaków. Odwiedzający nasz Instytut goście mieli również okazję poznać podczas spacerów zielonymi alejami parku puławskiego historię ośrodka nauk rolniczych oraz zespołu parkowo-pałacowego w Puławach.

- W dniach 19-20 maja 2016 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Aktualne i perspektywiczne możliwości uprawy oraz wykorzystania roślin pastewnych”, które zorganizował Zakład Uprawy Roślin Pastewnych oraz Puławski Oddział Polskiego Towarzystwa Agronomicznego. Konferencja objęta została honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, który na ręce Dyrektora, skierował list do organizatorów i uczestników konferencji. Uroczystego otwarcia dokonał prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Dyrektor IUNG-PIB. Celem konferencji było określenie biologicznych podstaw potencjału produkcyjnego roślin pastewnych oraz wskazanie możliwości zwiększenia ich konkurencyjności w stosunku do innych gatunków, przedstawienie i podsumowanie dotychczasowych wyników badań dotyczących produkcji pasz i ich wykorzystania w żywieniu zwierząt oraz wskazanie nowych perspektyw. Przedstawiono istotne zmiany w organizacji bazy paszowej na przestrzeni ostatnich lat, uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne i zróżnicowanie regionalne uprawy roślin pastewnych. Wskazano również na możliwości pozapaszowego wykorzystania roślin pastewnych. W konferencji wzięło udział 80 osób z różnych ośrodków naukowych w kraju (IFR PAN Kraków, UP Poznań, SGGW Warszawa, UTP Bydgoszcz, UP Lublin, UWM Olsztyn, ITP Falenty, IHAR Radzików, UR Kraków, UPH Siedlce, PWSZ Krosno, COBORU Słupia Wielka) oraz grupa pracowników z IUNG-PIB.

 - W dniach 2 i 3 czerwca 2016 r. odbyły się warsztaty naukowe pt. ”Ocena możliwości doskonalenia i rozwoju integrowanej produkcji roślinnej”. Warsztaty zorganizowano w ramach realizacji zadania 2.3 w programie wieloletnim IUNG-PIB. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Część teoretyczna warsztatów odbywała się w  IUNG-PIB Puławy, a część praktyczna na polach doświadczalnych RZD Grabów.

 - W dniach 21-22.06.2016 w IUNG-PIB odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt.: Biogospodarka w rolnictwie pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu. Spotkanie umożliwiło dyskusję pomiędzy przedstawicielami nauki, biznesu i administracji publicznej różnego szczebla w zakresie tworzenia sieci współpracy na rzecz rozwoju biogospodarki w Polsce i zagranicą.

 - W dniu 26 czerwca 2016 r. podczas XXIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym, które odbyły się w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie statuetką „Wigor” został uhonorowany prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – zastępca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych. Wyróżnienie to zostało przyznane za „wielki wkład w rozwój podlaskiego rolnictwa oraz wieloletnią i owocną współpracę z PODR w Szepietowie”. Podczas rozmowy z Dyrektorem PODR w Szepietowie – Panem mgr Grzegorzem Mikołajczykiem, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz powiedział, że wyróżnienie to traktuje jako wyraz uznania dla zespołu pracowników IUNG-PIB, których działalność koordynował oraz zobowiązanie do dalszej, wielokierunkowej współpracy z doradztwem i praktyką rolniczą Podlasia. Wyraził zadowolenie, że w ostatnim okresie zostało podpisane dwustronne porozumienie o współpracy pomiędzy PODR w Szepietowie i IUNG-PIB w Puławach.

 -   W dniach 05 i 06 lipca 2016 r. na swoim CCLV posiedzeniu obradowała Rada Naukowa IUNG PIB.  Na dwudniowym posiedzeniu przeprowadzono trzy publiczne obrony prac doktorskich.  Stopnie doktorskie uchwałami Rady otrzymali  mgr inż. Bogusław Włodarczyk, mgr inż. Olga Kalitowska oraz mgr inż. Małgorzata Holka. Rada wyznaczyła recenzentów w pięciu otwartych przewodach doktorskich oraz otworzyła nowy przewód doktorski. Zaopiniowała pozytywnie wniosek Dyrekcji o zatrudnienie dr hab. Anny Podleśnej oraz dr hab. Marioli Staniak na stanowisku prof. nadzwyczajnego. Rada zaopiniowała też plan naukowo-badawczy IUNG-PIB na rok 2017.  

 - W dniach 29-30 czerwca 2016 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się konferencja nt. „Działalność IUNG-PIB w Puławach na rzecz doradztwa i praktyki rolniczej", którą zorganizowało Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB przy współudziale  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Dyrektor IUNG-PIB, który przedstawił wykład nt. „Główne kierunki działalności IUNG-PIB w Puławach”. Ponadto mgr Szczepan Zalewski, Dyrektor CDR w Brwinowie, w swoim wystąpieniu mówił o zagadnieniach i potrzebach, którymi zainteresowane jest doradztwo rolnicze. Przy okazji pobytu na Lubelszczyźnie swoją obecnością zaszczycił nas Pan Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w MRiRW, który przedstawił bieżącą politykę rolną oraz perspektywę rozwoju doradztwa rolniczego. Celem konferencji było przedstawienie wyników zakończonych prac naukowo-badawczych, które są transferowane do doradztwa rolniczego i do samych rolników. Problemy poruszane na spotkaniu dotyczyły tematyki rolniczej, badań środowiskowych, a także zagadnień związanych z obszarami wiejskimi.  W konferencji wzięło udział 59 osób z różnych ośrodków doradztwa rolniczego, CDR, MRiRW oraz grupa pracowników z IUNG-PIB.

 - W dniu 12 sierpnia 2016 roku odbyło się uroczyste zakończenie kolejnej edycji Studiów Podyplomowych z zakresu Integrowanej Produkcji Roślinnej, prowadzonych w IUNG-PIB w Puławach. Z rąk Dyrektora Instytutu prof. dr hab. Wiesława Oleszka słuchacze ww. studiów otrzymali „Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych” oraz „Zaświadczenia do prowadzenia szkoleń z zakresu IP”. Warunkiem uzyskania ww. dokumentów było uzyskanie zaliczenia z zajęć oraz pozytywna ocena egzaminu końcowego połączonego z obroną pracy dyplomowej.  Słuchaczami studiów byli przede wszystkim pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych, Jednostek Certyfikujących w Rolnictwie Ekologicznym i Integrowanej Produkcji oraz Global GAP, a także przedstawiciele prywatnych firm doradczych.

- W dniu 9 września  w RZD Kępa (gospodarstwo Osiny) po raz kolejny zorganizowany został Dzień Kukurydzy. Zebranych powitała pani  prof. dr hab. Teresa Doroszewska v-ce dyrektor IUNG PIB w Puławach, która wspólnie z prof. dr hab. Tadeuszem Michalskim – prezesem Polskiego Związku Producentów Kukurydzy przewodniczyła referatowej części  spotkania.Na polu doświadczalnym 19 firm hodowlanych i nasiennych prezentowało około 100 odmian kukurydzy o różnych kierunkach użytkowania i wczesności dojrzewania. Ponadto swoje produkty przedstawiło 10 firm produkujących nawozy, środki ochrony roślin, maszyny, narzędzia do uprawy, siewu i pielęgnacji kukurydzy. Swoje stoisko zorganizował także  IUNG-PIB Puławy.  W spotkaniu uczestniczył pan prof. dr hab. Witold Stępniewski dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska z Politechniki Lubelskiej, pan Stanisław Jagiełlo – starosta pow. Ryckiego, pan Eugeniusz Piątek – dyrektor biura PZPK,  doradcy ODR, pracownicy Izb Rolniczych, a przede wszystkim rolnicy i uczniowie szkół (ZSR-T Zwoleń, ZSA Klementowice, CKR Siennica Różana, ZSR Wola Osowińska) w sumie ponad 200 osób.

 - Jednym z ważniejszych wydarzeń, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych Lubelszczyzny jest Lubelski Festiwal Nauki. W tym roku został on zorganizowany już po raz XIII i odbył się w dniach 17-23 września. Festiwal przebiegał pod hasłem „NAUKA ŹRÓDŁEM INSPIRACJI”, a głównym jego organizatorem i koordynatorem był Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Celem Festiwalu było przedstawienie wyników badań naukowych, czyli przybliżenie tego, czym zajmują się naukowcy. Lubelskie uczelnie wyższe oraz instytucje naukowe, w tym IUNG-PIB w Puławach, aktywnie uczestniczyły w tym spektakularnym wydarzeniu. Koordynatorem LFN w IUNG-PIB był dr Mariusz Zarychta.  W programie przygotowanym przez Instytut przewidziane były warsztaty, wykłady i pokazy przygotowane przez kadrę naukową IUNG-PIB dla wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą nauką. W tym roku liczba odwiedzających przekroczyła 1400 gości.   Tematy zaproponowane przez Instytut cieszyły się szczególnym zainteresowaniem wśród młodzieży ze szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, gimnazjów oraz szkół technicznych. Ponadto uczestnikami Festiwalu byli uczniowie szkół rolniczych oraz doradcy ODR-ów, z którymi współpracujemy od wielu lat. Swoją obecnością zaszczycili nas również mieszkańcy Puław i okolic.


Z pośród 32 projektów zgłoszonych z naszego Instytutu największe zainteresowanie wzbudziły prezentacje:

 • „Działalność jednej z najstarszych stacji meteorologicznych w Polsce”, 
 • „Biopaliwa II generacji – nowe wyzwania”,
 • „Co siedzi w żywej komórce? Chcę zobaczyć DNA”,
 • „Formy ochrony przyrody”,
 • „Historia zespołu parkowo-pałacowego w Puławach”,
 • „Co piszczy w trawie, czyli owady szkodliwe i pożyteczne”,
 • „Jak zajrzeć do wnętrza rośliny”,
 • „Mikrobiologia glebowa pod mikroskopem”,
 • „Dlaczego bakterie są kolorowe? Znaczenie pigmentów bakteryjnych”,
 • „Jak nie zostać przekąską, czyli metody ochrony przed drapieżnikami w świecie owadów”.

  - W dniu 22 września 2016 r. zakończyła się kolejna edycja niestacjonarnych studiów podyplomowych z zakresu „Gleboznawstwo, gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb” organizowanych cyklicznie w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowym Instytucie Badawczym. Zakres studiów podyplomowych obejmował zagadnienia teoretyczne m.in. z gleboznawstwa ogólnego i szczegółowego, przepisów prawnych dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz zajęcia praktyczne z rozpoznawania typów gleb i uziarnienia utworów glebowych w warunkach polowych, prowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz opracowania projektu ustalenia klasyfikacji. Uczestnikami studiów podyplomowych byli m.in. pracownicy starostw powiatowych, geodeci prowadzący własną działalność gospodarczą oraz pracownicy naukowi z różnych ośrodków badawczych w kraju. Wykładowcami na studiach i opiekunami grup w trakcie zajęć terenowych byli pracownicy Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG-PIB oraz Zakładu Gleboznawstwa i Ochrony Gleb UMCS w Lublinie. Studia podyplomowe „Gleboznawstwo, gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografii gleb” w bieżącym roku ukończyły 53 osoby.

 - W dniach 27-28.09.2016 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem  „Biodiversity conservation on farmlands at crossroads” zorganizowana w ramach projektu KIK/25 „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim”. Konferencja dotyczyła głównie oceny stanu, a także tendencji w ochronie różnorodności biologicznej w europejskim krajobrazie rolniczym. Podczas konferencji wygłoszono 16 referatów, w tym sześć zawierających wstępne wyniki badań w projekcie KIK/25. Zaprezentowano również 46 posterów. Uczestnicy konferencji otrzymali pakiet materiałów promocyjnych, wśród których znalazł się „Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych Sprzyjających Bioróżnorodności” - jedno z najważniejszych opracowań projektowych oraz zestaw 6 filmów edukacyjnych zrealizowanych przez TVP Lublin przy współpracy ekspertów zewnętrznych, jak również zespołu realizującego projekt KIK/25. Po konferencji w dniu 28.09.2016 r. wyjazdem terenowym w Dolinę Wieprza rozpoczęły się warsztaty „European Agri-Environment Schemes Best Practice and future of the CAP” organizowane przez partnera projektu KIK/25 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Warsztaty odbywały się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i trwały do 01.10.2016 r. Łącznie w konferencji i warsztatach wzięło udział 177 osób, w tym 46 gości zagranicznych m.in. ze Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Węgier, Włoch, Litwy i Słowacji.

-W dniu 5 października 2016 r. podczas XVIII Konferencji Naukowej nt. „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju”, organizowanej przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, statuetką „Nagroda prezesa Agencji Rynku Rolnego” oraz dyplomem uznania został uhonorowany Zakład Uprawy Roślin Pastewnych IUNG-PIB w Puławach. Wyróżnienie to przyznała Agencja Rynku Rolnego AT Poznań za „trud i zaangażowanie w realizację pracy naukowo-badawczej w aspekcie biologicznych i agrotechnicznych podstaw produkcyjności roślin pastewnych w warunkach rolnictwa ekologicznego”. Podczas krótkiego wystąpienia kierownik zakładu dr hab. Mariola Staniak podziękowała Dyrektorowi ARR Panu Bogdanowi Flemingowi za nagrodę i powiedziała, że wyróżnienie to traktuje, jako wyraz uznania dla całego zespołu pracowników zakładu, a jednocześnie mobilizację do dalszej pracy na rzecz rolnictwa ekologicznego. Podobne statuetki i dyplomy otrzymały również Zakład Żywności Ekologicznej SGGW w Warszawie oraz Katedra Agronomii UP w Poznaniu.

 - W dniach 04 i 05 października 2016 r. na swoim CCLVI posiedzeniu obradowała Rada Naukowa IUNG PIB. Na dwudniowym posiedzeniu Rada na podstawie wniosku komisji habilitacyjnej podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Maciejowi Balawejderowi oraz przeprowadziła trzy publiczne obrony prac doktorskich.  Stopnie doktorskie uchwałami Rady otrzymali  mgr Paweł Radzikowski, mgr inż. Adam Berbeć oraz mgr Damian Wach. Rada zaopiniowała też wnioski Dyrektora o zatrudnienie pracowników na stanowiska naukowe oraz przyjęła Regulamin wyboru Rady Naukowej (kadencja 2016-2020).

 - W dniu 12 października 2016 r. na swoim CCLVII posiedzeniu obradowała Rada Naukowa IUNG PIB. Było to ostatnie posiedzenie Rady kadencji  2012-2016.

Na  posiedzeniu Rada  przeprowadziła dwie publiczne obrony prac doktorskich.  Stopnie doktorskie uchwałami Rady otrzymali  mgr inż. Anna Fariaszewska oraz mgr inż. Marcin Dobosz. Przewodniczący Rady Naukowej – prof. dr hab. Jan Kuś  przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Naukowej mijającej kadencji.  Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Wiesław Oleszek złożył podziękowania członkom Rady Naukowej za aktywny udział i zaangażowanie w prace Rady Naukowej IUNG-PIB w Puławach w kadencji 2012-2016. - W dniu 12 października 2016 r. na swoim CCLVII posiedzeniu obradowała Rada Naukowa IUNG PIB. Było to ostatnie posiedzenie Rady kadencji  2012-2016.

 - W dniach 20-21 października 2016 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”. Organizatorem sympozjum był Zakład Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB, Zakład Biologii Mikroorganizmów SGGW w Warszawie, Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina IA PAN w Lublinie oraz Katedra Biochemii i Chemii Środowiska KUL w Lublinie. Sympozjum odbyło się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Celem Sympozjum było podsumowanie dotychczasowej wiedzy i przedstawienie najnowszych osiągnięć  w badaniach z zakresu metagenomiki, mikrobiologii, oddziaływań pomiędzy mikro- i makroorganizmami w różnych środowiskach oraz ich znaczenia dla rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska. Sympozjum oficjalnie otworzyła Pani prof. dr hab. Teresa Doroszewska (Z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań nad produkcją roślinną IUNG-PIB) oraz Pan prof. dr hab. Cezary Sławiński (Dyrektor IA PAN w Lublinie). W swoim wystąpieniu Pani prof. dr hab. Teresa Doroszewska podkreśliła znaczenie badań mikrobiologicznych prowadzonych w Instytucie zarówno w aspekcie historycznym jak i obecnym.


Podczas sympozjum zostały zaprezentowane oraz przedyskutowanie wyniki badań metagenomicznych prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, w tym także postęp w wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych, m.in. do identyfikacji mikroorganizmów przy użyciu technik biologii molekularnej i biotechnologii. Łącznie podczas sympozjum przedstawiono 19 referatów oraz 36 posterów. W sympozjum wzięło udział 95 osób z różnych ośrodków naukowych Polski. Wygłoszonym referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja i wymiana poglądów. Na zakończenie sympozjum przyznano nagrody za wyróżniające się prace badawcze. Nagrody wręczył Pan prof. dr hab. Wiesław Oleszek Dyrektor IUNG-PIB w Puławach.


Nagrodę za najlepszą prezentację ustną otrzymała Pani mgr Justyna Adamiak z Uniwersytetu Technologicznego z Łodzi za pracę pt. „Porównanie metod detekcji i identyfikacji mikroorganizmów halofilnych zasiedlających budowlane obiekty zabytkowe”.  Nagrodę za najlepszy poster otrzymała Pani dr Karolina Oszust z Instytutu Agrofizyki PAN W Lublinie za pracę pt. „Badania metagenomiczne zbiorowisk archeonów utleniających amoniak w zróżnicowanych warunkach użytkowania gleby”. Podsumowując sympozjum organizatorzy zadeklarowali chęć kontynuacji organizacji konferencji metagenomicznej w kolejnych latach. Pan Prof. dr hab. Cezary Sławiński (Dyrektor IA PAN w Lublinie) zaprosił wszystkich uczestników na II Sympozjum Mikrobiologiczne do IA PAN w Lublinie. Na zakończenie sympozjum przyznano nagrody za wyróżniające się prace badawcze. Nagrody wręczył Pan prof. dr hab. Wiesław Oleszek Dyrektor IUNG-PIB w Puławach.


Nagrodę za najlepszą prezentację ustną otrzymała Pani mgr Justyna Adamiak z Uniwersytetu Technologicznego z Łodzi za pracę pt. „Porównanie metod detekcji i identyfikacji mikroorganizmów halofilnych zasiedlających budowlane obiekty zabytkowe”. Łącznie w konferencji i warsztatach wzięło udział 177 osób, w tym 46 gości zagranicznych m.in. ze Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Węgier, Włoch, Litwy i Słowacji. W dniach 19-20 maja 2016 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Aktualne i perspektywiczne możliwości uprawy oraz wykorzystania roślin pastewnych”, które zorganizował Zakład Uprawy Roślin Pastewnych oraz Puławski Oddział Polskiego Towarzystwa Agronomicznego.


- W dniu 29 listopada 2016 r. w  siedzibie CSK IUNG-PIB w Puławach odbyły się warsztaty naukowe dla uczniów szkół rolniczych pt. „Ocena gleb użytkowanych rolniczo z uwzględnieniem prawidłowego funkcjonowania ekosystemów glebowych oraz wskazanie działań zapobiegających procesom degradacyjnym”. Warsztaty  zorganizowano w ramach zadania 1.2 Programu Wieloletniego Państwowego Instytutu Badawczego na lata 2016-2020, finansowanego ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W warsztatach wzięło udział ponad 70 uczniów wraz z nauczycielami ze szkół w Klementowicach, Zwoleniu, Jabłoni i Korelówce.

 - W dniu 6 grudnia 2016 roku we Wrocławiu, w siedzibie Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG-PIB odbyły się warsztaty naukowe zorganizowane w ramach realizacji Programu Wieloletniego IUNG-PIB - Zadanie 2.3 (Ocena i wspieranie procesów wdrażania integrowanej produkcji i postępu technologicznego w produkcji roślinnej). Tematem warsztatów była „Herbologia w świetle integrowanej ochrony roślin”. W warsztatach uczestniczyło ponad 70 studentów i uczniów szkół średnich kierunków związanych z rolnictwem i ochroną środowiska.

 - W dniu 19 grudnia 2016 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie dla przedstawicieli nauki oraz instytucji i środowisk związanych z wdrażaniem innowacji w rolnictwie. Podczas spotkania  wręczono dyplomy autorom nagrodzonych i wyróżnionych opracowań naukowych za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych. Nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za „Wyhodowanie i wdrożenie do uprawy wysokogoryczkowej odmiany chmielu Magnat” otrzymał zespół w składzie:

    dr Urszula Skomra


   prof. dr hab. Teresa Doroszewska

Nagroda ta jest ukoronowaniem prac w zakresie hodowli chmielu, które są prowadzone w Zakładzie Hodowli i Biotechnologii Roślin. Odmiana Magnat przewyższa wszystkie odmiany chmielu dotychczas uprawiane w Polsce pod względem potencjału plonowania i zawartości alfa kwasów. Niezwykle istotnym elementem nagrodzonego osiągnięcia było zagwarantowanie producentom chmielu materiału sadzonkowego o najwyższym stopniu zdrowotności, tj. wolnego od patogenów, w tym wirusów i wiroidów. Takie kompleksowe podejście pozwoliło na dostosowanie jakości materiału sadzonkowego do standardów fitosanitarnych stosowanych w innych krajach UE i wzmocnienie konkurencyjności polskiej branży chmielarskiej. 

Wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcie pt. ”Wdrożenia do praktyki rolniczej i promocja nowych szczepionek zawierających bakterie symbiotyczne roślin bobowatych” otrzymał zespół pracowników Zakładu Mikrobiologii Rolniczej w składzie:

   dr Anna Gałązka


   prof. dr hab. Stefan Martyniuk


   mgr Monika Kozieł


   dr Andrzej Księżniak


   Emilia Grzęda

Wyrazem uznania dla Kierownictwa i Pracowników IUNG-PIB za uzyskanie nagrody i wyróżnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi była statuetka, którą z rąk Podsekretarza Stanu Ryszarda Zarudzkiego odebrała prof. dr hab. Teresa Doroszewska.


Rok 2017


 - W dniu 04.01.2017 r. w Sali Kongresowej IUNG-PIB odbyło się spotkanie noworoczne z udziałem aktualnie zatrudnionych i emerytowanych pracowników i doktorantów. Wzięli w nim udział także pracownicy Oddziału Centralnej Biblioteki Rolniczej. Spotkanie, któremu przewodniczyli prof. dr hab. Teresa Doroszewska i prof. dr hab. Stanisław Krasowicz było okazją do oceny dokonań w roku 2016, wręczenia nagród i życzeń. W świąteczno-noworoczny nastrój, uczestników spotkania, wprowadziła Kazimierska Kapela „Zgoda” pod kierunkiem Pana Sławomira Doraczyńskiego, działająca przy Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji Turystyki. Następnie Dyrektor IUNG-PIB – prof. dr hab. Wiesław Oleszek omówił ważniejsze dokonania i osiągnięcia Instytutu w roku 2016, zwracając uwagę zarówno na osiągnięcia publikacyjne, badania statutowe i programy wieloletnie, projekty jak i przedsięwzięcia inwestycyjne. Uwypuklił też czynniki, które będą istotne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju IUNG-PIB w kolejnych latach. Zgodnie z przyjętą obecnie zasadą podczas uroczystości wręczono także dyplomy doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych . Dyplomy doktora habilitowanego otrzymali: 

       dr hab. Jerzy Kopiński


       dr hab. Alina Syp

Natomiast dyplomy doktora nauk rolniczych, po złożeniu stosownego ślubowania otrzymali: 

            dr Adam Berbeć


            dr Damian Wach


            dr Paweł Radzikowski


            dr Marcin Dobosz

Dyplomy wręczał i ślubowanie odbierał  Przewodniczący Rady Naukowej IUNG PIB  prof. dr hab. Jan Kuś. Z uwagi na kończącą się kadencję Rady Naukowej, Dyrektor złożył podziękowania prof. Kusiowi  za wieloletnią pracę na stanowisku przewodniczącego Rady. Dyrektor poinformował też, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał  w roku 2016 nagrodę zespołowi  pracowników IUNG-PIB za pracę „Wyhodowanie i wdrożenie do uprawy wysokogoryczkowej odmiany chmielu Magnat” 

W skład Zespołu wyróżnionego nagrodą weszły:


           1.  dr Urszula Skomra


           2.  prof. dr hab. Teresa Doroszewska

Natomiast zespól autorski z Zakładu Mikrobiologii Rolniczej otrzymał wyróżnienie  za „Wdrożenia do praktyki rolniczej i promocją nowych szczepionek zawierających bakterie symbiotyczne roślin bobowatych”.

        Skład wyróżnionego Zespołu to:


          1)   dr Anna Gałązka


          2)   prof. dr hab. Stefan Martyniuk


          3)   mgr Monika Kozieł


          4)   dr Andrzej Księżniak


          5)   Emilia Grzęda

nagrody i wyróżnienia były wręczone w MRiRW w dniu 19.12.2016 r.

Wręczono również nagrody Dyrektora Instytutu. Nagrodę I stopnia przyznano  za  cykl opracowań pt:


„Kodeks dobrych praktyk rolniczych sprzyjających bioróżnorodności”


„Bioróżnorodność obszarów wiejskich – znaczenie i zagrożenia”


„Bioróżnorodność obszarów wiejskich – dobre praktyki rolnicze”


wydanych w ramach projektu „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w województwie lubelskim” realizowanego w latach 2011-2016 i współfinansowanego przez Szwajcarię.


          Nagrodę tą otrzymał zespół w składzie:


           1)  dr Jarosław Stalenga,


           2)  dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk,


           3)  dr hab. Mariola Staniak,


           4)  dr Adam Berbeć,


           5)  dr Paweł Radzikowski

Nagrodę II stopnia  za  adaptację kryteriów określania obszarów z naturalnymi utrudnieniami do warunków Polski oraz opracowanie metod wyznaczania tych obszarów otrzymał  zespół pracowników Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów w składzie:

          1)   mgr Piotr Koza


          2)   mgr Artur Łopatka


          3)   dr Bożena Smreczak


          4)   dr Jan Jadczyszyn


          5)   dr Jacek Niedźwiecki


          6)   mgr Radosław Kaczyński


          7)   dr Grzegorz Siebielec

Wśród wyróżnionych był też dr inż. Marek Sowiński – Dyrektor RZD w Grabowie, który otrzymał nagrodę II stopnia za efektywne, sprawne i racjonalne zarządzanie RZD IUNG-PIB w Grabowie. Krótką charakterystykę zaangażowania dr inż. Marka Sowińskiego  przedstawił prof. dr hab. Stanisław Krasowicz. Odbierając nagrodę dr inż. Marek Sowiński  złożył Dyrekcji i wszystkim pracownikom IUNG-PIB serdeczne życzenia noworoczne. Podkreślił też, że nagrodę traktuje także jako wyraz uznania dla załogi RZD w Grabowie, którym kieruje  od 2009 r. Podczas spotkania przedstawiono postać i dokonania Pani prof. dr hab. Anny Jelinowskiej – długoletniego, niezwykle aktywnego pracownika IUNG. Prezentację przedstawił prof. dr hab. Jerzy Księżak. Natomiast Pani Profesor A. Jelinowska w sposób bardzo ciekawy mówiła o swojej przygodzie z nauką i drodze życiowej. Na zakończenie oficjalnej części prof. dr hab. Wiesław Oleszek podziękował za współpracę i zaangażowanie współpracownikom, Radzie Naukowej, kierownikom oraz  pracownikom zakładów naukowych i działów obsługi. Podkreślił, że pozycja i organizacja Instytutu są efektem pracy, aktywności i życzliwości wszystkich pracowników, a także zgody i wzajemnego zrozumienia. Uroczystość zakończyły życzenia, toast i poczęstunek.

 - W dniu 12 stycznia 2017 r. odbyło się CCLVIII posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB,  inaugurujące VIII kadencję 2016-2020. Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Wiesław Oleszek oraz przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. dr hab. Eugeniusz Chyłek wręczyli akty powołania i wybrania  nowym członkom Rady Naukowej. Następnie prof. dr hab. Wiesław Oleszek zaprezentował ważniejsze osiągnięcia i dokonania Instytutu, omówił też zagadnienia związane z bieżącym funkcjonowaniem oraz zamierzeniami inwestycyjnymi IUNG-PIB w kolejnych latach.


W dalszej kolejności obrad uchwalony został regulamin Rady Naukowej na kadencję 2016-2020 oraz wybrani zostali: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz, członkowie Prezydium, przewodniczący i członkowie komisji Rady. Po ukonstytuowaniu się i wyborze wszystkich organów, Rada Naukowa wybrała Rzecznika Dyscyplinarnego - prof. dr hab. Janusza Podleśnego, oraz pozytywnie zaopiniowała wnioski awansowe: dr Adama Berbecia i dr Pawła Radzikowskiego - na stanowisko starszego specjalisty badawczo-technicznego.

Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała, również kandydatury wyłonione w wyniku postępowania konkursowego na funkcję:


          •    kierownika Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli – prof. dr hab. Mariusza Kucharskiego,


          •    kierownika Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych – dr hab. Alicję Sułek,


          •    dyrektora Rolniczego Zakładu Doświadczalnego ,,Kępa” – mgr Sławomira Juraka

 

  - W dniu 23 lutego 2017 r. odbyło się w IUNG-PIB ostatnie V Posiedzenie Komitetu Sterującego projektu KIK/25, który był realizowany w latach 2011-2017. W posiedzeniu uczestniczyło 25 osób, w tym przedstawiciele Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Ministerstwa Rozwoju, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz IUNG-PIB i parterów projektu: ITP w Falentach, UPH w Siedlcach i OTOP w Markach. Najważniejszym punktem spotkania było podsumowanie merytoryczne i finansowe projektu, którego dokonali koordynatorzy: dr Jarosław Stalenga, dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk i mgr Magdalena Feledyn. Podczas dyskusji przedstawiciel Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Krzysztof Kaczmarek pozytywnie ocenił realizację projektu. Wszystkie zaplanowane wskaźniki zostały osiągnięte w 100%.

 - W dniu 05.04.2017 r. w IUNG-PIB w Puławach odbyła się konferencja nt. „Nowe wyzwania dla produkcji tytoniu w Polsce”. Została ona zorganizowana przez Zakład Hodowli i Biotechnologii Roślin i sfinansowana w ramach zadania 2.5 programu wieloletniego IUNG-PIB. Konferencję otworzył z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych IUNG-PIB – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz zwracając uwagę na wieloletnią tradycję badań nad tytoniem w Instytucie. W konferencji uczestniczyło 65 osób, reprezentujących przedsiębiorstwa produkcyjne, zrzeszenia plantatorów, grupy producenckie i rolników indywidualnych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach konferencji wygłoszono 5 referatów.

 

 -W dniu 6 kwietnia 2017 r. odbyło się CCLIX posiedzenie Rady Naukowej. Na posiedzeniu  przeprowadzono publiczną obronę pracy doktorskiej mgr inż. Bartosza Narolskiego, wykonanej pod kierunkiem dr hab. Anny Podleśnej, prof. nadzw., oraz wszczęto  przewód doktorski mgr inż. Anity Gębki, wyznaczono promotora i promotora pomocniczego. Rada zaopiniowała sprawozdanie z działalności badawczo-rozwojowej oraz finansowej Instytutu za 2016 rok, a także plan finansowy Instytutu na rok 2017. Zaopiniowała wnioski Dyrektora Instytutu o zatrudnienie pracowników na stanowiskach: asystenta i starszego specjalisty badawczo-technicznego. Przyjęto Regulamin wyboru Rady Naukowej (kadencja 2017-2021).  Zaopiniowano  też wnioski w sprawie zmian własnościowych w majątku Instytutu.

 

- W dniu 7 kwietnia 2017 r. w IUNG-PIB w Puławach odbyła się konferencja nt. „Jak wykorzystać lokalny potencjał i osiągnąć niezależność energetyczną gminy”. Została  zorganizowana przez Zakład  Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG-PIB i sfinansowana w ramach projektu BioEcon. Współorganizatorem konferencji była Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Animator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Konferencję otworzył Dyrektor IUNG-PIB – prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Prezes Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny- Henryk Łucjan oraz w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego – Grażyna Gilewicz z Regionalnego Biura Energii UMWL. W konferencji uczestniczyło 85 osób, reprezentujących urzędy gmin, powiaty z województwa lubelskiego, doradcy rolni, przedsiębiorcy związani z odnawialnymi źródłami energii. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii.


- W dniach 10-14 kwietnia 2017 roku w IUNG-PIB w Puławach odbyły się warsztaty nt. „Integrating modelling frameworks for assessing the sustainability of bioeconomy strategies”, zorganizowane przez Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG-PIB w ramach projektu BioEcon.Prelegentami na warsztatach byli pracownicy Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych: dr Miguel Brandão, dr Lorie Hamelin, dr Andrea Bartoli, dr hab. Rafał Pudełko, dr hab. Jerzy Kozyra oraz prof. Stelios Rozakis z Uniwersytetu Technicznego na Krecie.W warsztatach uczestniczyli pracownicy Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych,  doktoranci, młodzi pracownicy IUNG-PIB oraz pracownicy Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia związane z biogospodarką, Oceną Cyklu Życia (LCA), modelowaniem przy użyciu oprogramowania GAMS. Obok zajęć teoretycznych były też prowadzone zajęcia praktyczne przez prof. Rozakisa.


  -  W dniu 19 maja 2017 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Dyrekcją i przedstawicielami IUNG-PIB. W spotkaniu, które odbyło się w sali  konferencyjnej INCBR wzięli udział: Krzysztof Szulowski – poseł na Sejm RP,

Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:


     Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi


     Jarosław Danowski – z-ca Dyrektora do Spraw Nauki i Doradztwa


     Eugeniusz Chyłek – Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy Nauki z Praktyką


     Ryszard Jastrząb -  Naczelnik Wydziału Organizacji Nauki i Nadzoru

 

Przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:


     Stanisław Derehajło – Gabinet Polityczny Premiera Gowina


     Zbigniew Wojciechowski – Zespół ds. Polityki Naukowej i Innowacji, Departament Innowacji i Rozwoju


     Monika Rzepecka – Departament Nauki

 

Przedstawiciele IUNG-PIB:


     Wiesław Oleszek – Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach


     Stanisław Krasowicz – z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych


     Teresa Doroszewska – z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań nad produkcją roślinną

 

Spotkanie rozpoczął prof. Wiesław Oleszek, Dyrektor Instytutu, który powitał wszystkich zebranych i przedstawił prezentację dotyczącą głównych projektów i osiągnięć IUNG-PIB. Podczas prezentacji prowadzono dyskusję mającą związek z omawianymi przez Dyrektora zagadnieniami. Dyrektor Instytutu zwrócił uwagę na fakt, że dotacja statutowa otrzymywana przez Instytut z MNiSW stanowi zaledwie kilkanaście procent budżetu Instytutu, ale jest to stały element finansowania, pozwalający Instytutowi na utrzymanie stabilności finansowej.  Proponowana w dyskusji o przyszłości instytutów likwidacja finansowania statutowego, byłaby w naszym rozumieniu wysoce szkodliwa. Wyjęcie Instytutu spod finansowania MNiSW spowodowałoby również utratę dostępu do innych instrumentów finansowania takich jak: dotacje SPUB, restrukturyzacja, premia na horyzoncie, dotacje do studiów doktoranckich, młodych naukowców, dotacje na środki inwestycyjne na zakup aparatury naukowej i in. W dyskusji związanej z dotacją na utrzymanie potencjału badawczego (dotacja statutowa) uczestniczyli przedstawiciele obydwu ministerstw. Zwrócono też uwagę na duży sukces Instytutu w pozyskiwaniu środków, w tym ze środków NCBiR w ramach strategicznego programu BIOSTRATEG. Było to okazją do dyskusji o potrzebie kontynuowania  tego programu i czynionych przygotowaniach do programu BIOSTRATEG PLUS. Minister Ryszard Zarudzki podkreślił, że obszary badawcze powinny uwzględniać priorytety Wspólnej Polityki Rolnej. Odniósł się również bardzo pozytywnie do innowacyjnych działań IUNG-PIB, podkreślając ich rolę i znaczenie. Dyrektor IUNG-PIB, prof. Wiesław Oleszek podkreślił dobrą pozycję Instytutu pod względem publikacji uwzględnianych przy parametryzacji,  wskazując też liczne prace w wydawnictwach ciągłych i książkowych, upowszechniające wyniki badań. W opinii Ministra Ryszarda Zarudzkiego  prace te mają także bardzo duże znaczenie i powinny być wyżej punktowane. Po krótkiej dyskusji, w której wzięli udział również pozostali uczestnicy spotkania, Minister Ryszard Zarudzki podkreślił, że obydwa spotkania w wizytowanych w tym dniu Instytutach (PIWET-PIB i IUNG-PIB) były bardzo owocne. Obydwa Instytuty są liderami w swoich zakresach badawczych, mają bardzo wysokie pozycje, znajdują się w czołówce IB podległych temu resortowi. Minister podkreślił potrzebę solidarnej współpracy, która jest podstawą dobrego funkcjonowania. Zaapelował o wzrost krajowych środków na badania naukowe, niezależnie od środków pozyskiwanych z UE. Po spotkaniu uczestnicy obejrzeli laboratoria i zapoznali się z główną tematyką badawczą realizowaną w Zakładzie Hodowli i Biotechnologii Roślin, Zakładzie Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej, Zakładzie Biochemii i Jakości Plonów oraz w Głównym Laboratorium Analiz Chemicznych. Kierownicy odwiedzanych zakładów prezentowali realizowaną tematykę. Wizyta była też okazją do krótkiej wymiany informacji z pracownikami obecnymi w poszczególnych zakładach.


Spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Dyrekcją i przedstawicielami IUNG-PIB

-W dniach 22-26 maja br. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy zorganizował Tydzień Otwartych Drzwi. Było to szczególne wydarzenie, podczas którego zainteresowane osoby mogły, poprzez udział w prezentacjach multimedialnych oraz warsztatach terenowych zorganizowanych przez pracowników Instytutu, uzyskać kompleksową wiedzę naukową połączoną z fachowym doradztwem z szeroko pojętej dziedziny rolnictwa i ochrony środowiska przyrodniczego. Dni Otwarte cieszyły się dużą popularnością wśród uczniów rolniczych szkół średnich współpracujących z IUNG-PIB (ZSCKR Sokołów Podlaski, ZSCKR Rudka, ZSCKR Sandomierz, ZSCKR Golądkowo, ZSCKR Klementowice, ZSCKR Potoczek, ZSCKR Siennica Różana, ZSCKR Jabłoń, ZSCKR Leśna Podlaska, ZSCKR Korolówka, ZSTR Piotrowice), studentów uczelni wyższych (SGGW Warszawa, PWSZ Krosno), doradców rolniczych (ŁODR Bratoszewice, ŚODR Modliszewice, MODR Radom) oraz rolników indywidualnych. Łącznie w wydarzeniu uczestniczyło 388 osób.


 - W dniach 30-31 maja 2017 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Bioróżnorodność środowiska- znaczenie, problemy, wyzwania”. Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji zadania 1.4 oraz 1.2 Programu Wieloletniego IUNG-PIB na lata 2016-2020.Zadanie 1.4. Ocena i kształtowanie bioróżnorodności środowiska glebowego oraz aktywności mikrobiologicznej gleb z uwzględnieniem różnych warunków siedliskowych i systemów gospodarowania (kierownik dr A. Gałązka)  Zadanie 1.2. Ocena gleb użytkowanych rolniczo z uwzględnieniem prawidłowego funkcjonowania ekosystemów glebowych oraz wskazanie działań zapobiegających procesom degradacyjnym (kierownik dr J. Niedźwiecki. Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowej wiedzy i przedstawienie najnowszych osiągnięć  w badaniach z zakresu bioróżnorodności środowiska. Badania dotyczące różnorodności biologicznej stanowią od lat bardzo ważny aspekt w nauce. Koncentrują się najczęściej na trzech aspektach: różnorodności gatunkowej, genetycznej i funkcjonalnej, a w ich analizie bardzo ważna jest ocena  środowiska jako całości, a nie tylko poszczególnych jej komponentów. Podczas konferencji poruszono najistotniejsze problemy i wyzwania dla nauki związane z ochroną bioróżnorodności środowiska. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane oraz  przedyskutowanie wyniki badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, w tym także postęp w wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych, m.in. do identyfikacji mikroorganizmów przy użyciu technik biologii molekularnej i biotechnologii. Konferencję oficjalnie otworzył Pan prof. dr hab. Wiesław Oleszek (Dyrektor IUNG-PIB). W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie badań bioróżnorodności środowiska i ich miejsca w nauce. Referat wprowadzający na temat znaczenia badań naukowych IUNG-PIB i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi w produkcji rolniczej wygłosił Pan prof. dr hab. Stanisław Krasowicz (Z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych IUNG-PIB). Podczas konferencji zostały zaprezentowane oraz przedyskutowanie wyniki badań związane z ochroną bioróżnorodności środowiska prowadzone w różnych ośrodkach naukowych. Łącznie podczas konferencji przedstawiono 23 referaty oraz zaprezentowano 112 posterów.

 

 - W dniu 20 czerwca 2017 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się konferencja naukowa nt. „Zróżnicowanie warunków przyrodniczych produkcji rolniczej w Polsce w aspekcie wielofunkcyjnego rozwoju”. Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji zadania 1.5. Programu Wieloletniego IUNG-PIB na lata 2016-2020.   Współorganizatorzy Konferencji to Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich (TROW) oraz Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG), Oddział w Puławach. Celem konferencji było  prezentacja zróżnicowania warunków przyrodniczych w Polsce dla potrzeb produkcji rolniczej z uwzględnieniem aspektów wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Problemy te były analizowane zarówno w ujęciu dynamicznym(lata) jak i przestrzennym. Konferencję oficjalnie otworzył prof. dr hab. Stanisław Krasowicz (Z-ca Dyrektora IUNG-PIB) oraz kierownik zadania 1.5 w PW IUNG-PIB dr Jan Jadczyszyn. W swoim wystąpieniu prof. dr hab. Stanisław Krasowicz podkreślił znaczenie badań środowiskowych IUNG-PIB w kontekście rozwoju rolnictwa oraz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Wskazał również na znaczenie współpracy z władzami samorządowymi różnych szczebli zarządzania.  Podczas konferencji zaprezentowano i przedyskutowano wyniki badań związane z oceną warunków środowiskowych i organizacyjno-przestrzennych dla potrzeb produkcji rolniczej i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów problemowych rolnictwa z uwzględnieniem ich wrażliwości na procesy degradacji i potrzeb ochrony siedliska glebowego oraz zasobów wodnych. Z dużym zainteresowaniem wysłuchano referatu na temat terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę w aspekcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów problemowych rolnictwa oraz rozwoju działalności alternatywnej.

 

 - W dniu 29 czerwca 2017 r. odbyło się CCLX posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB. Na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowano plan naukowo-badawczy Instytutu na rok 2018 i wyznaczono recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. Marty Wyzińskiej. Rada pozytywnie zaopiniowała wnioski Dyrektora Instytutu o zatrudnienie dr hab. Aliny Syp na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz dr Olgi Zajączkowskiej na stanowisku asystenta. Prof. dr hab. Janusz Podleśny, przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich i Rozwoju Kadry Naukowej przedstawił Radzie syntetyczne wyniki oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych. Zaopiniowano  też wnioski w sprawie zmian własnościowych w majątku Instytutu.


 - W dniu 8 września  w RZD Kępa (gospodarstwo Osiny) po raz kolejny zorganizowany został Dzień Kukurydzy. Zebranych powitał pan  prof. dr hab. Wiesław Oleszek dyrektor Naszego Instytutu, który wspólnie z prof. dr hab. Tadeuszem Michalskim – prezesem Polskiego Związku Producentów Kukurydzy przewodniczył referatowej części  spotkania. Na polu doświadczalnym 16 firm hodowlanych i nasiennych prezentowało około 100 odmian kukurydzy o różnych kierunkach użytkowania i wczesności dojrzewania. Ponadto swoje produkty przestawiło 10 firm produkujących nawozy, środki ochrony roślin, maszyny, narzędzia do uprawy, siewu i pielęgnacji kukurydzy. Swoje stoisko zorganizował także Nasz Instytut. W spotkaniu uczestniczył pan prof. dr hab. Roman Niżnikowski, przewodniczący Rady Nadzorczej  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z-ca dyr. CDR Brwinów pani Katarzyna Boczek, dyrektor LODR – pan Sławomir Plis, prezes PZPRZ- pan Stanisław Kacperczyk, WIORiN Lublin – pani Teresa Wyłupek,  z-ca wójta gminy Puławy pan Norbert Staszak, z-ca wójta gminy Żyrzyn pan Marcin Sulej, z-ca wójta, gminy Końskowola pan Mariusz Majkutewicz, doradcy LODR, a przede wszystkim rolnicy i uczniowie szkół (ZSR Potoczek Wielki, ZSA Klementowice, ZSCKR Jabłoń) w sumie około 170 osób.

 

 - Pracownicy IUNG-PIB w Puławach z Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej w ramach realizacji zadań 1.8 i 2.1 PW IUNG-PIB uczestniczyli w dniach 29.08-1.09.2017 w XV Kongresie European Association of Agricultural Economists (EAAE) pt. „Towards Sustainable Agri-Food Systems: Balancing between Markets and Society”. Organizatorem Kongresu był Uniwersytet w Parmie. W Kongresie uczestniczyło ok. 1 tys. osób, w tym blisko 40 osób z Polski.

 

 - Zakład Biochemii i Jakości Plonów IUNG-PIB w dniach 6 - 8 września 2017 zorganizował czwartą edycję cyklicznej Krajowej Konferencji „Naturalne substancje roślinne – aspekty strukturalne i aplikacyjne”. Gościem honorowym był wieloletni pracownik naukowy Zakładu Prof. dr hab. Marian Jurzysta, obchodzący w tym roku jubileusz 85 urodzin. Główną dziedziną Jego zainteresowań zawodowych była fitochemia substancji swoistych roślin rolniczo użytecznych.Tegoroczna konferencja zgromadziła około 50 osób. Byli to zarówno doświadczeni, jak i początkujący naukowcy z różnych uczelni i instytutów z całej Polski. W podsumowaniu Komitet Naukowy zwrócił uwagę na bardzo wysoki poziom prezentowanych badań w różnych dziedzinach fitochemii. Poza możliwością wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy, konferencja była także okazją do zapoznania z nowym laboratorium (INCBR).

 

 - W dniu 15 września 2017 r. odbyło się CCLXI posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB,  inaugurujące IX kadencję na lata 2017-2021. Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Wiesław Oleszek oraz przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. dr hab. Eugeniusz Chyłek wręczyli akty powołania i wyboru nowym członkom Rady Naukowej. W dalszej kolejności obrad uchwalony został regulamin Rady Naukowej na kadencję 2017-2021 oraz wybrani zostali: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz, członkowie Prezydium, przewodniczący i członkowie Komisji Rady. Po ukonstytuowaniu się i wyborze wszystkich organów, Rada Naukowa podjęła uchwałę o przeprowadzeniu  postępowania habilitacyjnego dr Elizy Gaweł oraz wyznaczono członków komisji habilitacyjnej. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała ,,Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytucie Badawczym”. Dyrektor IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesław Oleszek przedstawił informację o bieżącej sytuacji Instytutu oraz zamierzeniach gospodarczo-inwestycyjnych. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wnioski w sprawie zmian własnościowych w majątku Instytutu.

 

 - W dniach 14-15 września 2017 r. w IUNG-PIB w Puławach miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników pt. „Adaptacja do zmian klimatu w rolnictwie”, organizowana w ramach projektu BioEcon, połączona z obchodami jubileuszu 25-lecia Studiów Doktoranckich. Konferencja rozpoczęła się sesją historyczną, w czasie której Kierownik Studiów Doktoranckich – dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk przedstawiła rys działalności studiów w okresie 25 lat. Konferencję zaszczycili swoją obecnością: prof. dr hab. Barbara Maliszewska-Kordybach – kierownik studiów w latach 1998-2014, Dyrekcja Instytutu, wieloletni Przewodniczący Rady Naukowej - prof. dr hab. Jan Kuś, wieloletni Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich i Rozwoju Kadry Naukowej - prof. dr hab. Adam Harasim oraz Członek tej Komisji – prof. dr hab. Franciszek Woch. Ponadto w konferencji uczestniczyli doktoranci, młodzi pracownicy i ich opiekunowie z różnych ośrodków w Polsce: Instytutu Agrofizyki PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, UPH w Siedlcach, Uniwersytetu w Mosulu (Irak), Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, UR w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, UMCS w Lublinie, Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, ośrodków doradztwa rolniczego, jak również absolwenci Studiów Doktoranckich i pracownicy IUNG-PIB (łącznie 89 osób).  Drugiego dnia odbyła się sesja wyjazdowa do Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IUNG-PIB w Grabowie, podczas której uczestnicy konferencji zapoznali się referatami młodych pracowników IUNG-PIB zaangażowanych w realizację projektów LCAgri i BioEcon, jak również z działalnością stacji meteorologicznej oraz eksperymentami polowymi.

Konferencja zakończyła się zwiedzaniem Janowca.


  - Jednym z ważniejszych wydarzeń, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych Lubelszczyzny, jest Lubelski Festiwal Nauki. W tym roku został on zorganizowany już po raz XIV i odbył się w dniach 24-30 września. Festiwal przebiegał pod hasłem „Nauka – pomiędzy tradycją a współczesnością”, a głównym jego organizatorem i koordynatorem był Katolicki Uniwersytet Lubelski. Celem Festiwalu było przedstawienie wyników badań naukowych, czyli przybliżenie tego, czym zajmują się naukowcy. Lubelskie uczelnie wyższe oraz instytucje naukowe, w tym IUNG-PIB w Puławach, aktywnie uczestniczyły w tym wydarzeniu.   Koordynatorem LFN w IUNG-PIB był dr Mariusz Zarychta. W programie przewidziane były warsztaty, wykłady i pokazy przygotowane przez kadrę naukową IUNG-PIB dla wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą nauką. W tym roku liczba odwiedzających przekroczyła 800 uczestników. Tematy zaproponowane przez Instytut cieszyły się szczególnym zainteresowaniem wśród młodzieży ze szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, gimnazjów oraz szkół technicznych. Ponadto uczestnikami Festiwalu byli uczniowie szkół rolniczych, z którymi współpracujemy od wielu lat. Swoją obecnością zaszczycili nas również mieszkańcy Puław.

Spośród 21 projektów zgłoszonych z naszego Instytutu największe zainteresowanie wzbudziły prezentacje:

 • „Historia ośrodka nauk rolniczych oraz zespołu pałacowo-ogrodowego w Puławach”,,
 • „Jak zajrzeć do wnętrza rośliny”,
 • „Wszechobecne mikroorganizmy”,
 • „Tajniki hodowli roślin in vitro”,
 • „Dlaczego chronimy przyrodę”,„Co „siedzi” w żywej komórce? Chcę zobaczyć DNA!”,
 • „Działalność jednej z najstarszych stacji meteorologicznych w Polsce”,
 • oceny funkcjonowania gospodarstw z dodatnim saldem sekwestracji dwutlenku węgla w glebie na tle gospodarstw pozostałych,
 • „Ptaki Parku Puławskiego”.
  -  W dniu 20 października 2017 r. obchodzono XX-lecie Hospicjum im. św. Matki Teresy w Puławach. Uroczystość przebiegała pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Konferencja z tej okazji odbywała się w Sali Kongresowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Pierwsza Dama, która wcześniej spotkała się z pracownikami oraz pacjentami puławskiej placówki paliatywnej, uczestniczyła w oficjalnym otwarciu konferencji. Panią Prezydentową przed wejściem do pałacu powitał Pan Prof. Wiesław Oleszek, Dyrektor Instytutu wraz z Panem Januszem Groblem, Prezydentem  Miasta Puławy oraz z Panią Justyną Walecz-Majewską, Prezesem Zarządu Hospicjum. Konferencję otworzyła Pani Justyna Walecz-Majewska witając Panią Prezydentową, parlamentarzystów, przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich, księży oraz członków i sympatyków Hospicjum. Małżonka Prezydenta RP, Pani Agata Kornhauser-Duda zwracając się do pracowników i wolontariuszy Hospicjum podkreśliła, że Jej wizyta była przejmującym przeżyciem o podwójnym wymiarze. „Z jednej strony człowiek bardzo namacalnie styka się z ludzkim cierpieniem i uświadamia sobie nieuchronną przemijalność. Z drugiej strony, jest to bardzo budujące doświadczenie, ponieważ spotyka na swojej drodze wyjątkowych ludzi, którzy w atmosferze niezwykłej życzliwości udzielają wsparcia nie tylko swoim podopiecznym, ale także ich bliskim w tym  bardzo trudnym dla nich czasie”. Po części oficjalnej odbyła się część referatowa dotycząca szeroko pojętej problematyki opieki paliatywnej.


 - 25 października 2017 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Towarzystwem Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach realizacji zadania 1.1 Programu Wieloletniego IUNG-PIB ustanowionego na lata 2016-2020, zorganizował konferencję naukową pt: „Wpływ realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na gospodarowanie przestrzenią wiejską – stan obecny i perspektywy”. W konferencji uczestniczyło 105 osób, w tym 90 osób spoza Instytutu, reprezentujących administrację rządową i samorządową, różne ośrodki naukowe, wojewódzkie biura geodezji i doradztwo rolnicze. Celem Konferencji była ocena gospodarowania przestrzenią wiejską obecnie - w okresie PROW 2014-2020 oraz przedstawienie propozycji gospodarowania nią po 2020 roku.  Na konferencji przedstawiono wyniki badań Instytutu w zakresie gospodarowania przestrzenią, informacje: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na temat realizacji gospodarowania przestrzenią wiejską obecnie i w perspektywie oraz doświadczenia Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych: w Krakowie w zakresie prowadzenia scaleń wokół autostradowych i we Wrocławiu odnośnie prowadzenia scaleń gruntów kompleksowych zamiast klasycznych i opracowywania gminnych planów urządzeniowo-rolnych. Z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa powołano 14 osobowy zespół do opracowania wniosków oraz do pełnienia funkcji konsultacyjno-doradczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw związanych z rozwojem rolnictwa, obszarów wiejskich oraz gospodarowania przestrzenią wiejską w aktualnych i perspektywicznych uwarunkowaniach prawnych, organizacyjnych i finansowych. W jego składzie są przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzkich Biur Geodezji, uczelni, Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Polskiego Klubu Ekologicznego oraz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (prof. Franciszek Woch i dr Mariusz Zarychta).


 -26 października 2017 r. w Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz urzędem Gminy w Końskowoli, w ramach realizacji zadania 2.7 Programu Wieloletniego IUNG-PIB ustanowionego na lata 2016-2020, zorganizował warsztaty naukowe pt.: „Wykorzystanie wyników badań i doświadczeń w rozwoju i urządzaniu terenów rolnych”. W części merytorycznej  przedstawiono wyniki badań IUNG-PIB na rzecz gospodarki przestrzennej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poruszono również problemy scalania gruntów i gospodarowania przestrzenią wiejską w ujęciu gospodarczym, społecznym i ekonomicznym. Zostały omówione wyniki badań ankietowych, które przeprowadzono w gminie Końskowola. Dotyczą one przyszłości tej gminy i rozwoju obszarów wiejskich oraz posłużyć mają opracowaniu gminnych programów urządzeniowo-rolnych. W drugiej części warsztatów odbył się wyjazd terenowy do Gminy Końskowola, który pozwolił na omówienie skutków przestrzennych, gospodarczych i ekonomicznych związanych ze zmianami obszarów wokół drogi szybkiego ruchu S-12 i włączenia jej do drogi S-17. Miała również miejsce dyskusja, w czasie której omówiono zarówno wyniki badań, jak i doświadczenia innych ośrodków w realizacji scaleń wokółautostradowych, które pozwolą na ich praktyczne wykorzystanie.  W warsztatach wzięło udział 105 osób, reprezentujących różne ośrodki naukowe, wojewódzkie biura geodezji, doradztwo rolnicze oraz administrację publiczną i rządową.

 

-  W dniu 7 listopada 2017 r. odbyło się CCLXII posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB, na którym przeprowadzono publiczną obronę pracy doktorskiej mgr inż. Marty Wyzińskiej. Ponadto Rada Naukowa wszczęła przewód doktorski mgr Bogdana Pomianka, powołała promotora w tym przewodzie oraz wyznaczyła recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr Elizy Gaweł. Pozytywnie zaopiniowano zmiany w regulaminie Rady Naukowej oraz przeprowadzono wybory uzupełniające członków Komisji ds. Przewodów Doktorskich i Rozwoju Kadry Naukowej. Pozytywnie zaopiniowano również zasady etyczne pracy naukowej w IUNG-PIB. Dyrekcja Instytutu przedstawiła wyniki parametryzacji oraz sytuację kadrową. W związku z logo HR Instytutu i realizacją odpowiednich procedur na wniosek Dyrektora IUNG-PIB powołano grupę mentorów.

 

- W dniu 6 grudnia 2017 r. odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jubileuszowe spotkanie z okazji 25 edycji konkursu „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego”. Podczas tego spotkania ogłoszono wyniki tegorocznej edycji konkursu  oraz wręczono nagrody i wyróżnienia instytutom badawczym resortu rolnictwa za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie,  rozwoju wsi i rynkach rolnych. Nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za „Wdrożenie selekcji markerami molekularnymi (marker-assisted selection) do hodowli ziemniaków odpornych na zarazę ziemniaka” otrzymał zespół autorski z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.Wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymały 3 zespoły autorskie z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach:

                                         - dr Adam Berbeć, dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, dr hab. Rafał Pudełko, dr Paweł Radzikowski, dr Jarosław Stalenga, dr hab. Mariola Staniak za „Badania nad wpływem różnych praktyk rolniczych na różnorodność biologiczną na użytkach rolnych oraz promocja systemów rolniczych sprzyjających jej ochronie”;

                                          - dr hab. Janusz Smagacz, dr Andrzej Madej, dr Andrzej Biskupski, dr Stanisław Włodek, dr Tomasz Sekutowski, dr Jan Jadczyszyn, dr Anna Gałązka za „Opracowanie i wdrażanie konserwujących systemów uprawy roli w warunkach glebowo-klimatycznych Polski”;

                                  - prof. dr hab. Janusz Podleśny, dr Mariusz Zarychta, prof. dr hab. Teresa Doroszewska, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, Maria Michałkiewicz, Anna Jacniacka za „Upowszechnianie, wdrażanie i ocena stopnia realizacji zasad integrowanej ochrony i produkcji roślinnej w gospodarstwach rolnych w Polsce”.

Wyrazem uznania dla Dyrekcji i Pracowników IUNG-PIB za uzyskanie wyróżnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi była statuetka, którą z rąk Podsekretarza Stanu Ryszarda Zarudzkiego odebrała prof. dr hab. Teresa Doroszewska oraz dyplomy wręczone członkom poszczególnych zespołów autorskich.  Podsumowując spotkanie Podsekretarz Stanu Ryszard Zarudzki podkreślił duże znaczenie czasopism wydawanych przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego oraz konieczność szerszej współpracy z instytutami naukowymi resortu rolnictwa w zakresie upowszechniania i wdrażania do praktyki innowacyjnych rozwiązań.Rok 2018


- W dniu 10.01.2018  r. w Sali Kongresowej IUNG-PIB odbyło się spotkanie noworoczne. Obok aktualnie zatrudnionych i emerytowanych pracowników i doktorantów wzięli w nim udział także przedstawiciele RZD oraz Oddziału Centralnej Biblioteki Rolniczej. W spotkaniu uczestniczyła w tym roku także grupa 20 pracowników Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG-PIB we Wrocławiu. Spotkanie któremu przewodniczyli prof. dr hab. Teresa Doroszewska i prof. dr hab. Stanisław Krasowicz było okazją do oceny dokonań w roku 2017, wręczenia nagród i złożenia życzeń. Po krótkim powitaniu odbył się koncert kolęd. W świąteczno-noworoczny nastrój, uczestników spotkania, wprowadził Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Grześ”. Zespół ten kierowany przez Pana Krzysztofa Hawryluka, legitymuje się wieloma sukcesami artystycznymi. Młodzi artyści zostali nagrodzenie oklaskami. Następnie Dyrektor IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesław Oleszek omówił ważniejsze dokonania i osiągnięcia Instytutu w roku 2017, zwracając uwagę zarówno na osiągnięcia publikacyjne, projekty badawcze jak i przedsięwzięcia inwestycyjne oraz modernizacyjne. Uwypuklił też czynniki, które będą istotne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju IUNG-PIB. Za szczególnie duży sukces w roku 2017, do którego przyczynili się pracownicy Instytutu, Dyrektor uznał uzyskanie przez IUNG-PIB kategorii A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Prof. dr hab. Wiesław Oleszek poinformował też, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2017 przyznał 3 wyróżnienia  dla Zespołów pracowników IUNG-PIB. Wyróżnienia te zostały wręczone na spotkaniu w MRiRW w dniu 06.12.2017 r.

Wręczono również nagrody Dyrektora Instytutu.


Nagrodę I stopnia otrzymał zespół w składzie: dr hab. Jolanta Korzeniowska prof. nadzw. i dr hab. Ewa Stanisławska-Glubiak prof. nadzw. z Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu za 2 zgłoszenia patentowe oraz cykl 11 publikacji IF dotyczących opracowania technologii nowych nawozów fosforowych na bazie mielonego fosforytu.

Nagrodę II stopnia za syntezę wieloletnich badań nad jakością gleb Polski, wykonaną w ramach Monitoringu chemizmu gleb ornych Polski otrzymał zespół pracowników Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów w składzie: dr Grzegorz Siebielec, dr Bożena Smreczak, mgr Piotr Koza, dr Agnieszka Klimkowicz-Pawlas, mgr Radosław Kaczyński, Jan Chmielewski.  Wśród wyróżnionych był też mgr Sławomir Jurak – Dyrektor RZD Puławy – Kępa, który otrzymał nagrodę II stopnia za efektywne, sprawne i racjonalne zarządzanie RZD IUNG-PIB.


Krótką charakterystykę zaangażowania mgr Sławomira Juraka oraz działalności RZD Kępa – Puławy przedstawił prof. dr hab. Stanisław Krasowicz. Odbierając nagrodę mgr Sławomir Jurak złożył Dyrekcji i wszystkim pracownikom IUNG-PIB serdeczne życzenia noworoczne. Podkreślił też, że nagrodę traktuje także jako wyraz uznania dla załogi RZD Puławy – Kępa, którym kieruje od 7 lat. Na zakończenie oficjalnej części prof. dr hab. Wiesław Oleszek podziękował za współpracę i zaangażowanie współpracownikom, Radzie Naukowej, Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i kierownikom oraz pracownikom zakładów naukowych i działów obsługi. Podkreślił, że pozycję i wizerunek Instytutu tworzą wszyscy pracownicy, niezależnie od statusu i zadań jakie realizują. Uroczystość zakończyły życzenia , toast i poczęstunek.


 - W dniu 9 marca w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się konferencja pt. ”Innowacyjne rozwiązania wspierające produkcję chmielu zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin”. Konferencję zorganizowano w ramach realizacji zadania 2.5 Programu Wieloletniego IUNG-PIB . Spotkanie było adresowane do producentów chmielu oraz innych osób związanych z branżą chmielarską.  Jego celem było przedstawienie aktualnej sytuacji na rynku chmielu na świecie oraz w Polsce, popularyzacja działań  wspierających stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin, a także prezentacja nowych kierunków badań dotyczących chmielu, które są prowadzone w IUNG-PIB. W spotkaniu wzięło udział 135 osób. Najliczniejszą grupę słuchaczy stanowili producenci chmielu. Ponadto w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz firm skupujących i przetwarzających chmiel. Reprezentowane też było czasopismo branżowe „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”, a także firma Enery Composites Spółka z o.o., która we współpracy z IUNG-PIB oraz Rolniczym Zakładem Doświadczalnym „Jastków” Spółka z o.o. realizuje projekt dotyczący innowacyjnych rozwiązań w zakresie konstrukcji nośnej chmielnika, monitorowania i zarządzania plantacją oraz stosowania zabiegów agrotechnicznych w zgodzie z zasadami integrowanej produkcji chmielu.Po części referatowej miał miejsce panel dyskusyjny. Ożywiona dyskusja koncentrowała się na problemach najbardziej istotnych dla plantatorów. Szczególnie dużo pytań i komentarzy dotyczyło kwestii związanych z potencjalnym zanieczyszczeniem gleb chmielników kreozotem oraz innowacyjnej konstrukcji nośnej. Warsztaty podsumowała prof. dr hab. Teresa Doroszewska – z-ca  Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań nad produkcją roślinną.  - W dniu 27 marca 2018 r. odbyło się CCLXIII posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB, na którym podjęto uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Elizie Gaweł. Rada Naukowa powołała zespół do oceny wniosku i przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Mariuszowi Matyce. Ponadto wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Anny Gałązki oraz przewód doktorski mgr Artura Żukiewicza, jak również wyznaczono recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Tomasza Miturskiego. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z działalności badawczo-rozwojowej i finansowej Instytutu w roku 2017 oraz przyjęła plan finansowy na 2018 rok .

Przyjęto następujące Regulaminy:

   - Regulamin przygotowywania rozpraw doktorskich w formie zbioru artykułów,


   - Zasady i kryteria zatrudniania na stanowiskach naukowych i badawczo-technicznych,


   - Zasady i tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe oraz


   - Zasady dobrych praktyk w relacjach doktoranta z opiekunem i promotorem pracy doktorskiej w IUNG-PIB.

Na posiedzeniu przedstawiono również sprawozdanie z działalności Studiów Doktoranckich w 2017 roku.- W dniu 14 kwietnia 2018 r. w Pałacu Czartoryskich, siedzibie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach odbyło się uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej „Kazimierz Dolny. Od tradycji do współczesności”. Obrazy pochodzą ze zbiorów Muzeum Nadwiślańskiego uzupełnionych o prace z prywatnych kolekcji oraz o depozyty z innych placówek muzealnych. Ekspozycja jest początkiem współpracy Instytutu z Muzeum Nadwiślańskim w zakresie działalności wystawienniczej i kulturalnej. Na wystawie zaprezentowane zostały dzieła takich artystów jak Weiss, Wyczółkowski, Sichulski, Ślewiński, Roszkowska czy najbardziej znanej polskiej artystki dwudziestolecia międzywojennego Zofii Stryjeńskiej. Część prac nie była do tej pory publicznie udostępniona.

 

 - W dniu 21 kwietnia 2018 r, miało miejsce uroczyste otwarcie stacji meteorologicznej IUNG-PIB zlokalizowanej na gruntach Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Stacja ta będzie dostarczała informacji do realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, monitoringu suszy, ale będzie również służyła doradcom z PODR w Szepietowie i współpracującym z nimi rolnikom. Wzbogaca ona istniejącą sieć stacji meteorologicznych w Polsce.

 

 - W dniu 28 czerwca 2018 r. odbyło się CCLXIV posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB, na którym odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Tomasza Miturskiego. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała plan naukowo-badawczy Instytutu na 2019 rok. Ponadto wszczęła postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Mariuszowi Matyce oraz wyznaczyła kandydatów na recenzentów. Rada Naukowa podjęła decyzję o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego dr Anny Kociry oraz wyznaczyła członków Komisji habilitacyjnej. W przewodzie doktorskim mgr Artura Łopatki wyznaczono recenzentów oraz wszczęto przewód doktorski mgr inż. Katarzyny Czopek. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała zatrudnienie dr Guillaume Debaene na stanowisku adiunkta. Ponadto przyjęła zaproponowane przez Dyrekcję zmiany w Regulaminie organizacyjnym Instytutu.

 

 -  W dniach 24-25 września w Puławach odbyło się 167 EAAE Seminarium zorganizowane przez pracowników Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych oraz Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej przy wsparciu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa (EAAE). W spotkaniu uczestniczyło 70 uczestników z Polski i licznych jednostek zagranicznych.

 

 - W dniach 25-26 w IUNG-PIB w Puławach odbyła się konferencja zatytułowana „Wizje biogospodarki i polityki rolnej”. Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji projektu BioEcon przez pracowników Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych. Referat wiodący, pt.: „CAP and the evolution of agriculture in Poland” został wygłoszony przez Pana prof. Eugeniusza Chyłka, przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Następnie swoje spojrzenie na biogospodarkę i politykę rolną zaprezentowali: Nicholas Kalaitzandonakes z Uniwersytetu w Missouri (USA), Davide Viaggi z Uniwersytetu w Boloni (Włochy) oraz Paweł Chmieliński z Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, koordynator Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich. W drugim dniu zorganizowane zostały warsztaty dotyczące monitorowania rozwoju biogosopdarki w Europie. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Tevecia Ronzon z EC JRC Sevilla (Hiszpania) oraz Stefan Bringezu z Uniwersytetu w Kassel (Niemcy). Zarówno w pierwszym jak i drugim dniu konferencji prowadzone były ciekawe dyskusje dotyczące szeroko pojętej biogospodarki i jej znaczeniu dla rozwoju rolnictwa i kształtowania polityki rolnej w skali europejskiej. W wydarzeniu tym uczestniczyło 36 osób reprezentujących różne europejskie ośrodki naukowe  zajmujące się biogospodarką oraz 34 osoby z IUNG-PIB.   


 

 - W dniu 2 października 2018 r. odbyło się CCLXV posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB. Rada na podstawie wniosku komisji habilitacyjnej podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Annie Gałązce. Ponadto Rada Naukowa podjęła uchwałę o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego: dr Anny Gajdy, dr Grzegorza Siebielca, dr Rafała Wawera i dr Elżbiety Wołejko, oraz wyznaczyła członków Komisji habilitacyjnej. Poza tym wyznaczono recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Dziągwy-Becker. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała, kandydatury wyłonione w wyniku postępowania konkursowego na stanowisko adiunkta i asystenta. Zaopiniowano również wnioski w sprawie zmian własnościowych w majątku Instytutu.Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej prof. dr hab. Adam Harasim przedstawił Komunikat Rady Naukowej IUNG-PIB w sprawie przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668).

 

 - 3-4 października 2018 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Towarzystwem Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował konferencję naukową pt: „Nowy sposób gospodarowania przestrzenią wiejską i podmiejską w Polsce”. Spotkanie przygotowano w ramach realizacji zadań 1.1 i 2.7 Programu Wieloletniego IUNG-PIB.  Konferencję otworzył Dyrektor IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesław Oleszek, który przedstawił aktualne wyzwania polskich obszarów wiejskich, uwarunkowania gospodarowania przestrzenią na obszarach podmiejskich oraz badania Instytutu, a także podkreślił duże osiągnięcia w tej dziedzinie. W spotkaniu uczestniczyło 119 osób, w tym 93 spoza Instytutu, którzy reprezentowali administrację rządową i samorządową, różne ośrodki naukowe, izby rolnicze oraz wojewódzkie biura geodezji i doradztwo rolnicze. Celem konferencji była ocena gospodarowania przestrzenią wiejską i podmiejską obecnie ‒ w okresie PROW 2014‒2020 oraz przedstawienie propozycji gospodarowania nią po 2020 roku.

 

 - W dniu 10 października 2018 w IUNG-PIB gościła delegacja naukowców z Chińskiego Instytutu Ekonomiki Przemysłu, będącego częścią Chińskiej Akademii Nauk Społecznych. Goście z Chin przybyli w towarzystwie pracowników naukowych IRWiR, dr hab. Katarzyny Zawalińskiej, dr hab. Piotra Gradziuka i mgr inż. Błażeja Jendrzejewskiego. Ze strony IUNG gości podjęli prof. dr hab. Teresa Doroszewska – Z-ca Dyrektora IUNG PIB ds. naukowych w zakresie badań nad produkcją roślinną, dr hab. Stanisław Krasowicz - Z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych oraz dr hab. Mariusz Matyka prof. nadzw. – kierownik Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej. - W dniach 18-19 października 2018 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Bioróżnorodność funkcjonalna gleb Polski”. Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji zadania 1.4 Programu Wieloletniego IUNG-PIB na lata 2016-2020. Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowej wiedzy i przedstawienie najnowszych osiągnięć  w badaniach z zakresu bioróżnorodności funkcjonalnej środowiska glebowego. Badania dotyczące różnorodności biologicznej stanowią od lat bardzo ważny aspekt w nauce. Koncentrują się najczęściej na trzech aspektach: różnorodności gatunkowej, genetycznej i funkcjonalnej, a w ich analizie bardzo ważna jest ocena  środowiska jako całości, a nie tylko poszczególnych jej komponentów. Podczas konferencji poruszono najistotniejsze problemy i wyzwania dla nauki związane z ochroną bioróżnorodności funkcjonalnej środowiska. Konferencję oficjalnie otworzył Pan prof. dr hab. Wiesław Oleszek (Dyrektor IUNG-PIB). W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie badań bioróżnorodności środowiska i ich miejsca w nauce. Łącznie podczas konferencji przedstawiono 14 referatów oraz zaprezentowano 69 posterów (w tym 18 posterów zaprezentowano w formie krótkich prezentacji multimedialnych w dwóch oddzielnych sesjach naukowych). W programie konferencji uwzględniono także panel dotyczący 100 - lecia działalności Zakładu Mikrobiologii IUNG w Puławach. W ramach tego panelu zostały podsumowane najważniejsze wydarzenia z działalności Zakładu oraz główne nurty badawcze również dotyczące oceny bioróżnorodności środowiska glebowego. W tym panelu zaprezentowano dwa referaty: dr hab. Anna Gałązka „Historia badań mikrobiologicznych w Puławach oraz główne nurty badawcze dotyczące oceny bioróżnorodności środowiska glebowego”, prof. dr hab. Stefan Martyniuk „Profesorowie i pracownicy Zakładu Mikrobiologii”. W konferencji uczestniczyli także byli pracownicy Zakładu Mikrobiologii Rolniczej.


 -   W dniu 9 listopada 2018 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się Seminarium naukowe z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Organizatorami seminarium byli: Polskie Towarzystwo Agronomiczne, Dyrekcja Instytutu oraz Centralna Biblioteka Rolnicza. W podniosły nastrój Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości zgromadzonych wprowadził zespół „...Dziesiątki” z Bochotnicy, który przygotował koncert pieśni patriotycznych. Po koncercie uczestnicy seminarium mieli okazję wysłuchać trzech wykładów na temat bogatej historii polskiego rolnictwa oraz puławskiego Instytutu i Biblioteki. Wykłady wygłosili:

       -  Dr hab. Mariusz Matyka, prof. IUNG-PIB, nt. „Produkcja rolnicza w Polsce w latach 1918-2018”

       - Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, prof. dr hab. Wiesław Oleszek, prof. dr hab. Teresa Doroszewska, nt. „Działalność Puławskiego Ośrodka Nauk Rolniczych jako wsparcie rozwoju polskiego rolnictwa w latach 1918-2018”

       -  Mgr Agnieszka Bartuzi, nt. „Puławska Biblioteka Rolnicza w Polsce Niepodległej”  

Na zakończenie seminarium uczestnicy mieli okazję zwiedzenia okolicznościowej wystawy nt. „Puławski Ośrodek Nauk Rolniczych – pierwsze lata w Niepodległej”, przygotowanej przez pracowników Centralnej Biblioteki Rolniczej. Mamy nadzieję, że atmosfera tego spotkania przetrwa w miłych wspomnieniach.


 - W dniu 29 listopada 2018 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przy współpracy z Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Towarzystwem Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował Konferencję Naukową nt. „Działania strategiczne i planistyczne gmin a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”. Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji zadania 1.5  Programu Wieloletniego IUNG-PIB na lata 2016-2020. Celem konferencji było omówienie możliwości i działań podejmowanych na poziomie samorządu gminnego wspierających wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem działalności pozarolniczej. W konferencji udział wzięli przedstawiciele instytucji naukowych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, urzędów gmin, w tym wójtowie i pracownicy gmin oraz przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego. Na zakończenie konferencji przeprowadzono dwa panele dyskusyjne z udziałem wójtów, na których omawiano praktyczne możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, sposoby łagodzenia barier i konfliktów społecznych z tym związanych. -W dniu 30 listopada 2018 roku w Salach Recepcyjnej i Seminaryjnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, odbył się wernisaż wystawy obrazów autorstwa Pana Kazimierza Kotlińskiego. Ten zasłużony dla miasta artysta, pedagog i animator życia kulturalnego w naszym mieście, przekazał Instytutowi obrazy ze swojej kolekcji w długoterminowy depozyt.  Uroczyste otwarcie ekspozycji w Pałacu Czartoryskich odbyło się w gronie licznie przybyłych miłośników malarstwa, przyjaciół artysty oraz Radnych i przedstawicieli Samorządów Miasta   i Powiatu. Artystę oraz gości przywitał Pan prof. dr hab. Wiesław Oleszek – Dyrektor IUNG-PIB. W spotkaniu uczestniczył Prezydent Miasta Puławy Pan Paweł Maj, który także pogratulował twórcy imponującego dorobku artystycznego. Kuratorem ekspozycji jest mgr Halina Solecka, autorka scenariusza i opracowania o twórczości Pana K. Kotlińskiego, w opracowaniu jest monograficzne, albumowe wydawnictwo poświęcone artyście autorstwa Pani dr Grażyny Hołubowicz-Klizy.

 

 -  W dniu 18 grudnia 2018 r. odbyło się CCLXVI posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB, na którym przeprowadzono publiczną obronę pracy doktorskiej mgr Magdaleny Dziągwy – Becker. Ponadto Rada Naukowa poparła wniosek o nadaniu tytułu profesora nauk rolniczych dr hab. Mariuszowi Matyce oraz podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Annie Kocirze. Podjęto również uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Bożeny Smreczak oraz wyznaczenia członków Komisji habilitacyjnej. Wyznaczono recenzentów prac doktorskich mgr Marka Jakubowskiego oraz mgr Aleksandry Ukalskiej – Jarugi. Wszczęto 7 przewodów doktorskich: mgr Karoliny Furtak, mgr inż. Jarosława Grządziela, mgr inż. Michała Nędzi, mgr inż. Sylwii Siebielec, mgr inż. Agaty Witorożec, mgr Małgorzaty Woźniak, mgr inż. Aleksandry Zajączkowskiej. Ponadto Rada Naukowa powołała Zespół do oceny wniosku i przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Jolancie Korzeniowskiej. Rada Naukowa zaopiniowała kandydatów na funkcje Kierowników Zakładów Naukowych i Działów oraz Dyrektorów Rolniczych Zakładów Doświadczalnych. Zaopiniowano również wnioski w sprawie zmian własnościowych w majątku Instytutu.


Źródła:

- "Księga Pamiątkowa IUNG" pod redakcją prof. dr hab. Zdzisława Goneta (Komitet redakcyjny - prof. dr hab. Józef Kobus, doc. dr. Zofia Koter, prof. dr hab. Stanisław Nawrocki, prof. dr hab. Henryk Pondel, prof. dr hab. Alina Kabata-Pendias, prof. dr hab. Maria Ruszkowska . Dział Upowszechniania i Wydawnictw IUNG. Puławy 2000 r.

- "IUNG-PIB 60 lat w służbie nauki i rolnictwa 1950-2010" - Seweryn Kukuła, Stanisław Krasowicz, Adam Harasim. Dział Upowszechniania i Wydawnictw IUNG-PIB w Puławach, 2010 r.

-  www.iung.pulawy.pl