WYDZIAŁ EKONOMIKI I DROBNYCH GOSPODARSTW WIEJSKICH W WARSZAWIE
 
 Wydział Ekonomiki i Drobnych Gospodarstw Wiejskich utworzony został w 1926 roku. Celem Wydziału było badanie położenia drobnego rolnictwa w Polsce. Organizatorem a zarazem pierwszym jego kierownikiem był Franciszek Bujak ze Lwowa.
Program działalności tej ważnej placówki obejmował: 
                       1) Badania nad opłacalnością drobnych gospodarstw wiejskich.
                       2) Badania nad organizacją drobnych gospodarstw.
                       3) Badania nad obrotami i kosztami wytwórczymi w gospodarstwach.
                       4) Badania z dziedziny agronomii społecznej.
Od roku 1930 pracami Wydziału kierował prof. Witold Staniewicz, były rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Poza pracami, objętymi niejako oficjalnym programem, profesor Staniewicz zainicjował cały szereg badań, dotyczących poszczególnych dziedzin drobnych gospodarstw wiejskich i nawiązał w tym kierunku współpracę z katedrami ekonomii wyższych uczelni. Dzięki temu Wydział Ekonomiki stał się w kraju ośrodkiem, skupiającym badaczy, zajmujących się zagadnieniami gospodarczymi wsi polskiej. Jedną z podstawowych czynności Wydziału było zbieranie i opracowywanie materiałów rachunkowych, dostarczanych przez gospodarzy wiejskich, prowadzących rachunkowość na terenie całej Polski. W okresie 1926-1927 do 1934-1935 dokonano 6 tysięcy zamknięć rachunkowych pochodzących od przeszło 3 tysięcy gospodarstw wielkości 2-50 ha. Niezależnie od tego Wydział założył i prowadził rachunkowość, przy pomocy 8 Izb Rolniczych Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego i własnych biur rachunkowych w Warszawie i we Lwowie. Poza tym, Wydział dla zbierania potrzebnych mu materiałów, posiłkował się metodami ankiet, opisów, konkursów itp. - Materiały zbierane przez Wydział wykorzystywane były nie tylko do badań własnych, część z nich o znaczeniu ogólniejszym wykorzystywana była przez Główny Urząd Statystyczny oraz Międzynarodowy Instytut Rolniczy w Rzymie. Materiały były także udostępniane słuchaczom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Wydziałowi Rolniczemu Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Wydział Ekonomiki Drobnych Gospodarstw opublikował wiele prac naukowych, które ukazywały się w Serii Prac Społeczno Gospodarczych "Biblioteki Puławskiej". Były to wyniki studiów nie tylko pracowników Wydziału, ale również i prace z zewnątrz badaczy współpracujących z Wydziałem Ekonomiki. Badania te obejmowały zagadnienia z zakresu opłacalności drobnego rolnictwa (sprawozdania coroczne) , zadłużenia, agronomii społecznej, zwyczajów spadkowych, geografii rolniczej (rejony rolnicze), obrotów ziemiopłodami, spółdzielczości, kosztów produkcji, organizacji gospodarstw, oraz monografie rolnicze wsi i powiatów. Ponadto opracowano i wydano drukiem szereg formularzy rachunkowych i preliminarzy. Personel naukowy Wydziału stanowili - kierownik: prof. Stanisław Bujak, dr Stanisław Antoniewski (zastępca kierownika), inż. Curzytek, dr Wiktor Bronikowski, inż. Franciszek Dziedzic, doc. dr Mieczysław Sowiński, inż. Władysław Nowicki, inż . Felicja Markowska. Ponadto Wydział posiadał kierownika biura rachunkowego we Lwowie oraz 15 sił pomocniczych. Od jesieni 1932 roku Wydział zatrudniał 10-15 bezrobotnych pracowników umysłowych, przydzielonych i opłacanych przez Fundusz Pracy.
 
Źródło:
T. Mieczyński - Zarys organizacji i działalności Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego, Puławy 1937.


Copyright by IUNG-PIB