Ustawa z dn. 16 marca 1937 r. o  Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach

Art. 1.

(1)

Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Puławach - jest zakładem badawczo-naukowym.

(2)

Instytut podlega bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.

Art. 2.

(1)

Instytut jest osobą prawną, może posiadać, nabywać, obciążać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy, przyjmować darowizny i zapisy i zawierać umowy w zakresie swego majątku. Nabycie, zbycie i obciążenie przez Instytut majątku nieruchomego oraz przyjęcie pod warunkiem obciążającym darowizn i zapisów wymaga zgody Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

(2)

Na potrzeby Instytutu może być mu przekazany do użytkowania majątek państwowy. Przekazanie to lub odebranie użytkowania tego majątku wymaga uchwały Rady Ministrów.

(3)

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych ustala zasady gospodarki majątkiem własnym Instytutu i majątkiem państwowym, przekazanym do użytkowania Instytutowi, jak również zakres i sposób wykonywania nadzoru i kontroli nad gospodarką tymi majątkami.

Art. 3.

Na stanowiska naukowe w Instytucie mogą być przyjmowane jedynie osoby, posiadające kwalifikacje naukowo-twórcze, stwierdzone w sposób określony w statucie (art. 4).

Art. 4.

Szczegółowy zakres działania oraz przepisy organizacyjne Instytutu określi statut, zatwierdzony przez Radę Ministrów na wniosek Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, przedstawiony w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Art. 5.

(1)

Instytut zatrzymuje na własność całkowity majątek, będący dotychczas własnością Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego - oraz użytkowanie majątku państwowego, będącego w dniu wejścia w życie ustawy niniejszej w użytkowaniu Instytutu.

(2)

Przepis art. 2 ust. (2) stosuje się do majątku państwowego, określonego w ustępie poprzedzającym.

Art. 6.

Z dniem wejścia w życie ustawy niniejszej traci moc obowiązującą rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 586) oraz statut, stanowiący załącznik do tego rozporządzenia.

Art. 7.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.

Art. 8.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1937 r.