Statut Stowarzyszenia Wychowańców b. Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach

I. Nazwa Stowarzyszenia:
§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę " Stowarzyszenie Wychowańców b. Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach".
 
II. Cel Stowarzyszenia:
§ 2. Stowarzyszenie Wychowańców b. Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa ma na celu:
  a) Utrzymywanie ścisłej łączności pomiędzy członkami Stowarzyszenia i ich rodzinami,
  b) Wspólne obrady członków nad sprawami, dotyczącemi ich działalności naukowej i zawodowej,
  c) Pośrednictwo w wyszukiwaniu pracy oraz udzielania pożyczek i zapomóg potrzebującym członkom Stowarzyszenia.

III. Zakres działalności Stowarzyszenia:

§ 3. a) Terenem Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska,
    b) Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa
    c) Stowarzyszenie używa własnej pieczęci. 

IV. Środki działania:

§ 4. Dla osiągnięcia celów wymienionych w § 2 Statutu Stowarzyszenia:
    a) organizuje zebrania członków ze sprawozdaniami, referatami, odczytami i dyskusją nad kwestiami z zakresu rolnictwa i leśnictwa,
    b) utrzymuje lokal otwarty dla członków i wprowadzonych gości z biblioteką i czytelnią, grą w karty z wyjątkiem wszelkiego rodzaju gier hazardowych.

V. Wstępowanie i ustępowanie członków:

§ 5. Członkami Stowarzyszenia mogą być tylko osoby, które uczęszczały do Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach.
   Członkowie dzielą się na zwyczajnych i honorowych.
   Uwaga: członkami nie mogą być osoby, pozbawione praw przez Sądy lub wyłączone za czyny przeciw honorowi z tego lub innych Stowarzyszeń.
§ 6. Osoby, pragnące zapisać się na członków zwyczajnych Stowarzyszenia winny zawiadomić o tem Zarząd i muszą być przedstawione przez
2 członków. O przyjęciu kandydata decyduje przez balotowanie Zarząd większością 2/3 obecnych członków.
Członków honorowych wybiera Zebranie Ogólne większością 3/4 głosów obecnych członków na przedstawienie Zarządu z pośród osób
wyjątkowo zasłużonych dla Stowarzyszenia.
§ 7. Członkowie mają prawo w każdej chwili wystąpić ze Stowarzyszenia po uprzednim zawiadomieniu Zarządu i po wpłaceniu wszystkich
zaległych składek i składki za rok występowania. Członek, który w ciągu roku nie wniesie składek może być wykreślony z listy członków
mocą decyzji Zarządu po uprzednim jednomiesięcznym zawiadomieniu go o grożącym wykreśleniu. Członek, działający na szkodę
Stowarzyszenia lub spełniający czyn, przeciwny zasadom honoru, może być wykreślony z listy członków z decyzji Ogólnego Zebrania za
pomocą tajnego balotowania większością 2/3 głosów obecnych członków.

VI. Wysokość składki i wnoszenie składek: 
 
§ 8. Wysokość składki członkowskiej wynosi dla rzeczywistych członków zł. 12 (dwanaście) rocznie.
     Składka powinna być wniesiona na ręce Składnika lub zastępcy za kwitem, który stanowi dowód opłacenia składek przez członka.

VI. Prawa członka:

§ 9. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia maja prawo korzystać z lokalu, biblioteki, czytelni i w ogóle ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia;
mogą uczestniczyć w zebraniach, stawiać i podtrzymywać wszelkie wnioski oraz wybierać i podlegać wyborowi do Władz Stowarzyszenia.

VIII. Skład, sposób wyboru i uzupełnienia Zarządu:

§ 10. Zarząd składa się z 6 członków i 3 zastępców, uczestniczących w posiedzeniach Zarządu i głosowaniu doradczym. Członkowie Zarządu
wybierają na rok spośród siebie prezesa i wiceprezesa, sekretarza, skarbnika gospodarza lokalu oraz ich zastępców.
§ 11. Członków Zarządu wybiera Ogólne Zebranie na lat trzy. Z liczby członków Zarządu corocznie ustępuje z prawem ponownego wyboru 2
członków w ciągu pierwszych 2 lat przez losowanie, w następnych latacj według starszeństwa wyboru. Zastępców wybiera Zebranie Ogólne
corocznie na jeden rok.
§ 12. W razie ustąpienia członka Zarządu przed terminem lub też niemożności pełnienia obowiązków przez czas dłuższy, obowiązki jego
obejmuje następny według liczby głosów, otrzymanych przy wyborze. 

IX. Prawa i obowiązki Zarządu:
  
§ 13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby według uznania prezesa Zarządu lub na żądanie 3 członków Zarządu, w każdym razie co najmniej co 3 miesiące. Do prawomocności postanowień konieczną jest obecność prezesa lub jego zastępcy i co najmniej 3 członków
Zarządu. Sprawy te rozstrzygane są większością głosów z wyjątkiem spraw o wykreślenie członków  (§ 7). W razie równości głosów, głos
przewodniczącego przeważa. Uchwały Zarządu zapisują się do protokułu, który podpisuje Prezes i Sekretarz Zarządu.
§ 14. Do obowiązków Zarządu należą:
a) Zarządzanie i kierownictwo działalnością Stowarzyszenia we wszystkich podpadających sprawach,
b) Wprowadzenie w życie uchwał Zabrań Ogólnych,
c) Reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz,
d) Sporządzanie sprawozdania i projektu budżetu,
e) Pobieranie od członków składek i wpisowego,
f) Wydawanie zapomóg i pożyczek, 
g) Otrzymywanie korespondencji pocztowej i telegraficznej nie wyłączając pieniężnej, oraz wydawanie upoważnień do ich odbierania,
h) Stawianie wniosków na zebraniach ogólnych o wyborze członków honorowych,
i) Opracowywanie i przedstawienie Ogólnemu Zebraniu projektu zmian niniejszego Statutu i w razie ich postanowienia przedstawienie
odnośnym władzom.
§ 15. Przedstawicielem Stowarzyszenia w stosunkach zewnętrznych jest Prezes Zarządu lub jego zastępca; łącznie z Sekretarzem lub jego
zastępcą podpisuje on papiery w imieniu Stowarzyszenia, pełnomocnictwa sądowe i do władz administracyjnych i w ogóle wszelkie akty,
nie wyłączając rejentalnych i hipotecznych. Zobowiązania, czeki itp. podpisuje prezes lub jego zastępcą łącznie ze skarbnikiem lub
zastępującym go członkiem Zarządu.

X. Zebrania Ogólne:

§ 16. Zebrania ogólne dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne zwołuje Zarząd corocznie najpóźniej w czerwcu. Nadzwyczajne
Zebrania Ogólne zwołuje Zarząd według uznania, lub też w ciągu 6 tygodni po otrzymaniu odpowiedniego umotywowanego żądania Komisji
Rewizyjnej lub 20 członków Stowarzyszenia.
§ 17. Termin i miejsce Zebrania Ogólnego Zarząd ogłasza w piśmie miejscowym według swego wyboru przynajmniej na 2 tygodnie przed
terminem zebrania. Wnioski członków na piśmie winny być składane Zarządowi przynajmniej na tydzień przed terminem Zebrania Ogólnego.
§ 18. Zebranie Ogólne jest najwyższą instancją do rozstrzygania spraw Stowarzyszenia.
   Zebranie Ogólne:
a) Przyjmuje i zatwierdza bilans, sprawozdanie Zarządu i komisji Rewizyjnej oraz preliminarz budżetowy.
b) Upoważnia Zarząd do zaciągania zobowiązań i pożyczek, przekraczających normy budżetowe,
c) Decyduje o usuwaniu członków w wypadkach przewidzianych w § 7,
d) Wybiera członków Zarządu, zastępców i członków Komisji Rewizyjnej,
e) Rozstrzyga w intencji ostatecznej wszelkie sprawy, przedstawione przez Zarząd lub też na wniosek członków Stowarzyszenia.
f) Zatwierdza projekty zmian Statutu.
g) Decyduje o likwidacji Stowarzyszenia.
§ 19. Zebranie Ogólne jest prawomocny przy obecności najmniej 1/4 liczby rzeczywistych członków. W razie, jeżeli nie dojdzie do skutku
z przyczyny braku powyższego kompletu członków, zebranie zwołuje się powtórnie tegoż dnia w 2 godziny po pierwszym terminie, celem
zdecydowania tych samych spraw. Zebranie to jest prawomocne bez względu na liczbę zebranych członków, o czem uprzedza się
w ogłoszeniu.
§ 20. Wszelkie sprawy Zebranie Ogólne decyduje prostą większością głosów. W sprawach o wykreślenie członków (art. 7 i 18 c) zmiany
statutu (art. 18 f), likwidacji stowarzyszenia (art. 18 g.) i postanowienia co do majątku Stowarzyszenia na wypadek likwidacji, wymagana jest
większość 2/3 głosów członków obecnych na Zebraniu.

XI.Fundusze Stowarzyszenia


§ 21. Fundusz Stowarzyszenia stanowią:
a) wpisowe i składki roczne członków,
b) opłaty za dozwolone w lokalu gry,
c) odsetki od udzielonych pożyczek.
§ 22. Dla powiększenia swych funduszów Stowarzyszenie ma prawo przyjmować ofiary jednorazowe i periodyczne oraz darowizny i zapisy
z zachowaniem ich przeznaczenia.
§ 23. Rok administracyjny kończy się z rokiem kalendarzowym.

XII. Komisja Rewizyjna

§ 24. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców wybieranych na 1 rok przez Zebranie Ogólne (art. 19 d)
§ 25. Komisja Rewizyjna:
a) ma prawo przeglądać księgi Stowarzyszenia i protokuły posiedzeń Zarządu,
b) sprawdza stan kasy przynajmniej raz na rok,
c) ma prawo żądać od Zarządu zwołania Zebrania Ogólnego najpóźniej w terminie 6 tygodniowym od dnia otrzymania odpowiedniego żądania
i wprowadzenia na porządek dzienny Zebrania spraw i wniosków wskazanych przez Komisję,
d) Przedstawia Zebraniu Ogólnemu sprawozdanie roczne ze swej działalności oraz swe wnioski.
e) Ma prawo delegować swych członków do dokonywania czynności rewizyjnej, wymienionych w niniejszym artykule lit. a i b. 
   Z czynności tych spisywać należy odpowiedni protokuł.

XII. Likwidacja Stowarzyszenia

§ 26. Likwidacja Stowarzyszenia może nastąpić wskutek odnośnego prawomocnego postanowienia Zebrania Ogólnego (art 18 g). W celu
uregulowania stosunków majątkowych, zgodnie ze wskazówkami Zebrania Ogólnego, wybrana przez nie Komisja Likwidacyjna uzyskuje
prawo do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia.