Statut Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach.
ustawa z dn. 28 października 1921 r.
Art. 1.
Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach jest zakładem państwowym badawczo - naukowym o charakterze akademickim i podlega Ministerstwu Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Art. 2.
Instytut posiada charakter osoby prawnej, może przyjmować zapisy i darowizny, przeznaczone na cele naukowe lub praktyczne, związane z działalnością instytutu i samodzielnie zarządzać uzyskanym w ten sposób majątkiem.

Instytut korzysta z autonomii, przewidzianej w granicach niniejszego statutu, ma prawo rozporządzać w granicach budżetu, zatwierdzonego przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych, sumami, jakie Państwo instytutów przeznaczy. Przeznaczenie poszczególnych sum w ramach tego budżetu może być zmienione za zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Instytut ma prawo używać będących własnością państwową gmachów i zakładów wraz z urządzeniami i inwentarzem oraz folwarków i lasów.

Pod tym względem podlega jedynie kontroli państwowej ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Art. 3.
Instytut ma za zadanie prowadzenie badań naukowych nad rozwojem gospodarstwa wiejskiego i gałęzi produkcji z niem związanych, oraz pracę nad przystosowaniem zdobyczy naukowych do warunków przyrodzonych i ekonomicznych Państwa Polskiego. Powyższe badania i prace instytut prowadzi w zakresie przedewszystkiem uprawy i nawożenia roli, hodowli roślin i produkcji nasion, ochrony roślin, badania gleby, ogrodniczym, hodowli zwierząt, żywienia zwierząt, higieny i lecznictwa zwierząt, serologicznym i mikrobiologicznym, oraz i w innych dziedzinach badań naukowych, dotyczących gospodarstwa wiejskiego.

Art. 4.
Instytutowi przysługuje prawo używania pieczęci państwowej z herbem Rzeczypospolitej Polskiej z napisem: "Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach."

Art. 5.
W celu wykonania zadań, wymienionych w art. 3, instytut przedsiębierze prace następujące:
1) badania naukowe w zakresie nauk rolniczych i z niemi związanych,
2) badania obszarów Państwa Polskiego w zakresie zadań instytutu pod wzglądem fizjograficznym i gospodarczym,
3) ogłaszanie wyników badań i zebranych materjałów naukowych,
4) organizowanie i urządzanie odczytów, kursów i wystaw w celu rozpowszechniania wyników prac naukowych,
5) prowadzenie potrzebnych dla celów badawczych i praktycznych własnych przedsiębiorstw, obejmujących gałęzie produkcji roślinnej, zwierzęcej i przerobu ich wytworów,
6) udzielanie, w miarę możności, pomocy naukowej i fachowo-technicznej władzom państwowym, zakładom naukowym i doświadczalnym, społecznym organizacjom rolniczym oraz osobom, pracującym naukowo na polu gospodarstwa wiejskiego.

Art. 6.
Prace instytutu wykonywane są w wydziałach, działach i pod-działach. Podział na wydziały, działy i poddziały, oraz tworzenie nowych lub zniesienie istniejących następuje na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Dób Państwowych na wniosek rady naukowej instytutu.

Art. 7.
Środkami pracy instytutu są instytucje i zakłady naukowe i gospodarcze wraz z niezbędną ilością personelu pomocniczego: naukowego, urzędniczego i służbowego.

Art. 8.
Władze instytutu stanowią:
1) Rada Naukowa,
2) Dyrektor lub jego zastępca, oraz kierownicy wydziałów, działów i poddziałów, którzy są urzędnikami państwowymi.

Art. 9.
Celem utrzymania ścisłego związku ze sferami naukowemi, rolniczemi i społecznemi organizacjami rolniczemi tworzy się przy instytucie kuratorjum, jako organ doradczy i opinjodawczy.

Art. 10.
Radę naukową tworzą: dyrektor lub jego zastępca, jako przewodniczący, kierownicy wydziałów i działów i jeden kierownik poddziału -z wyboru kierowników poddziałów.

Rada naukowa i jej przewodniczący mają prawo wzywania do udziału w posiedzeniach rady, dotyczących spraw fachowo-technicznych, także inne osoby, jednak z głosem doradczym.

Do kompetencji rady naukowej należy:
1) układanie zasad organizacji pracy w instytucie,
2) rozporządzanie majątkiem własnym instytutu i uchwalanie regulaminów zarządu tym majątkiem,
3) uchwalanie regulaminów rady naukowej, wydziałów, działów i poddziałów, oraz instytucji i zakładów naukowych i gospodarczych, należących do instytutu i przedkładanie ich do zatwierdzenia Ministerstwu Rolnictwa i Dóbr Państwowych,
4) uchwalanie wniosków co do mianowania: dyrektora, kierowników, wydziałów, działów i poddziałów, oraz personelu pomocniczego naukowego,
5) układanie preliminarza budżetowego instytutu i uchwalanie wniosków w przedmiocie zmiany przeznaczenia poszczególnych sum w budżecie instytutu.

Art. 11.
Dyrektora instytutu mianuje Prezydent Rzeczypospolitej z pośród kierowników wydziałów, na wniosek Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych, oparty na uchwale rady naukowej, na okres jednoroczny.

Za spełnianie swych czynności pobiera dyrektor dodatkowo wynagrodzenie za kierownictwo w wysokości, przewidzianej w przepisach o uposażeniu urzędników państwowych. W razie niemożności pełnienia przez dyrektora obowiązków służbowych, zastępuje "go w nich ten kierownik wydziału, któremu dyrektor zastępstwo poruczy. Na zastępcę przechodzą w okresie zastępstwa wszelkie prawa i obowiązki dyrektora.

Art. 12.
Dyrektor instytutu:
1) jest przedstawicielem instytutu na zewnątrz,
2) wykonywa rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych w zakresie, przewidzianym niniejszym statutem, i jest odpowiedzialny przed Ministerstwem Rolnictwa i Dóbr Państwowych za przestrzeganie przepisów niniejszego statutu, regulaminów, uchwalonych przez radę naukową, jako też za należyte wydatkowanie sum, przewidzianych w budżecie instytutu,
3) zwołuje radę naukową, kieruje jej obradami i wykonywa jej uchwały, zarządza majątkiem własnym instytutu, stosownie do postanowień rady naukowej,
4) jest zwierzchnikiem biura i biblioteki instytutu, kieruje administracją instytucji i zakładów naukowych i gospodarczych, należących do instytutu,
5) przyjmuje na służbę prowizoryczną asystentów i mianuje funkcjonariuszy innych kategorii personelu pomocniczego naukowego z wyjątkiem bibliotekarza,
6) mianuje funkcjonariuszy personelu pomocniczego urzędniczego na stanowisko poniżej IX stopnia służbowego,
7) przyjmuje do służby i zwalnia personel pomocniczy służbowy.

Szczegółowe obowiązki dyrektora określi regulamin, uchwalony przez radę naukową i zatwierdzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Art. 13.
Kierownikiem wydziału, działu i poddziału może być osoba, posiadająca kwalifikacje odpowiednie do objęcia stanowiska profesora państwowych szkół akademickich.

Kierowników wydziałów i działów mianuje Prezydent Rzeczypospolite" na wniosek Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych, przedstawiony na podstawie uchwały rady naukowej instytutu i opinji Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Kierowników poddziałów mianuje Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych na wniosek rady naukowej instytutu.

Kierownicy wydziałów otrzymują uposażenie, przewidziane dla IV stopnia służbowego, kierownicy działów dla V stopnia służbowego, zaś kierownicy poddziałów dla V lub VI stopnia służbowego urzędników państwowych, zależnie od kwalifikacji.

Art. 14.
Kierownicy wydziałów i działów:
1) mają- zupełną swobodą w swoich pracach naukowych i kierują powierzonemi im wydziałami, względnie działami, pod względem naukowym i administracyjnym, stosownie do przepisów i regulaminów, wydanych przez radę naukową,
2) są odpowiedzialni przed dyrektorem za całość inwentarza oraz ze wypełnianie obowiązków przez wszystkich funkcjonariuszy powierzonego im wydziału, względnie działu.

Art. 15.
Kierownicy poddziałów zarządzają powierzonemi im poddziałami i pełnią swe prace pod ogólnym kierunkiem kierownika wydziału lub działu.

Art. 16.
Personel pomocniczy instytutu dzieli się według trzech kategorii: 1) naukowy,
2) urzędniczy,
3) służbowy.

Art. 17.
Do personelu pomocniczego naukowego należą w szczególności: 1) asystenci starsi i młodsi, przyjmowani na służbę prowizoryczną przez dyrektora instytutu, na wniosek rady naukowej; po upływie trzechletniej służby prowizorycznej asystenci mogą być mianowani stałymi urzędnikami przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych; asystenci starsi otrzymują uposażenie, przewidziane dla VII stopnia służbowego, asystenci młodsi dla VIII stopnia służbowego urzędników państwowych, asystenci posiadać mają ukończone studia wyższe.

Asystenci pracują pod kierunkiem kierowników tych poddziałów, działów i wydziałów, do których są przydzieleni i wykonywają ich polecenia w zakresie naukowym i gospodarczym,
2) bibliotekarz, mianowany przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych na podstawie uchwały rady naukowej.

Funkcjonariuszy innych kategorii personelu pomocniczego naukowego niezbędnego do wykonywania prac instytutu, mianuje dyrektor na wniosek rady naukowej stosownie do przepisów służbowych dla urzędników państwowych.

Art. 18.
Do personelu pomocniczego urzędniczego należą:
1) zarządca gospodarczy,
2) sekretarz,
3) kasjer,
4) buchalter,
5) personel kancelaryjny.

Personel pomocniczy urzędniczy mianuje, o ile chodzi o urzędy do IX stopnia służbowego włącznie, Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych na wniosek dyrektora instytutu, na urzędy niższe-dyrektor instytutu.
Art. 19.

Personel pomocniczy służbowy wszelkich kategorii mianuje tub przyjmuje do służby oraz zwalnia dyrektor instytutu.
Art. 20.

Kuratorium instytutu tworzą:
1) delegaci wyższych szkół gospodarstwa wiejskiego w Państwie (rolniczych, ogrodniczych, weterynaryjnych i leśnych) i szkół akademickich, posiadających wydziały rolnicze, po jednym od każdego zakładu,
2) delegaci centralnych społecznych organizacji rolniczych, wyznaczonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych, po jednym z każdej organizacji,
3) dwie osoby, pracujące naukowo na polu doświadczalnictwa rolnego, delegowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych,
4) delegat Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
5) delegat Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych,
6) dyrektor instytutu lub jego zastępca,
7) delegat rady naukowej instytutu i delegat Państwowego Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego w Bydgoszczy.

Art. 21.
Do zakresu działania kuratorium należy opiniowanie i stawianie wniosków w sprawach organizacji działalności i potrzeb instytutu i jego działów gospodarczych.

Art. 22.
Kuratorium wybiera przewodniczącego i opracowuje regulamin swoich obrad, który podlega zatwierdzeniu przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Art. 23.
Rozporządzenie b. austr. c. i k. Generał-Gubernatorstwa wojskowego w Lublinie z dnia 26 września 1917 r., dotyczące Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach (Dz. Rozp. C. K. Zarz. Wojsk. w Polsce № 83) uchyla się.

Art. 24.
Statut niniejszy obowiązuje od dnia ogłoszenia