STACJA BOTANICZNO-ROLNICZA WE LWOWIE
 
Stacja Botaniczno-Rolnicza we Lwowie została przyłączona do Instytutu Puławskiego w roku 1927. W latach późniejszych została przemianowana na Dział Uprawy Łąk i Pastwisk. Posiadała swoją organizację wewnętrzną i program pracy przystosowany do celów i zadań, którym służyła na terenie Małopolski wschodniej. Podstawowym punktem działalności Stacji była ocena i kontrola nasion oraz praktyczna akcja ochrony roślin.
 
  
                 
               Dział oceny nasion Stacji Botaniczno-Rolniczej we Lwowie                            Jeden z gabinetów Stacji Botaniczno-Rolniczej we Lwowie.
           ( fot. z archiwum Centralnej Biblioteki Rolniczej Oddział w Puławach)           (fot. z archiwum Centralnej Biblioteki Rolniczej Oddział w Puławach)                      
   Zadaniem specjalnym o doniosłym znaczeniu lokalnym, które Stacja miała do spełnienia były prace badawcze i doświadczalne z dziedziny wysokogórskiej produkcji roślinnej. Dla tego ostatniego celu Stacja posiadała pola doświadczalne w paśmie Czarnohory na połoninie Pożyżewskiej i na Zawojeli. Po przyłączeniu Stacji do Instytutu Puławskiego jej wewnętrzna organizacja musiała ulec pewnemu rozluźnieniu na korzyść zespolenia poszczególnych działów pracy z pokrewnymi działami w Puławach. Po pokonaniu związanych z tym trudności organizacyjnych i administracyjnych, ustalił się nowy kierunek prac Stacji, zmierzający do włączenia w orbitę działalności zagadnień, związanych z uprawą łąk i pastwisk nie tylko w warunkach wysokogórskich, ale również i na terenach nizinnych. W dziedzinie oceny i kontroli nasion Stacja poza wykonywaniem licznych analiz i ekspertyz, sięgających 800 prób rocznie, prowadziła prace metodyczne. Kierownik Stacji doc. dr W. Swederski, był delegatem Polski do Międzynarodowego Komitetu oceny nasion buraków.
   
                                                        Zabudowania Stacji (budynek Stacji oraz warsztat) w paśmie Czarnohory
                                                                         (fot. z archiwum Centralnej Biblioteki Rolniczej Oddział w Puławach)
                                                        
 
   
                                                 Ogólny widok Stacji doświadczalnej, wysokogórskiej na połoninie Pożyżewskiej
                                                                      (fot. z archiwum Centralnej Biblioteki Rolniczej Oddział w Puławach)
 
Stacja zajmowała się również opracowaniem składu botanicznego zanieczyszczeń, spotykanych w zbożach w poszczególnych regionach Polski. Przeprowadzała badania dotyczące wprowadzenia w warunkach górskich roślin endemicznych pastewnych z Karpat Wschodnich, wykonywała plany zagospodarowania połonin: Pożyżewska, Dancerz, Miasny, Pryslip, Dureń, Szekielówka, Gropa, Nadwórna. Z zakresu prac nad uprawą łąk i pastwisk nizinnych pracownicy Stacji wykonywali badania łąk i pastwisk naddniestrzańskich, celem tych badań było wyznaczenie punktów odpowiednich do założenia doświadczeń łąkowych.
 
Pracownicy Stacji Botaniczno-Rolniczej we Lwowie z Pracownią Ochrony Roślin - od końca 1935 r. Dział Uprawy Łąk i Pastwisk: Kierownik Stacji (Działu) - Walery Swederski; adiunkci: Bronisław Szafran, Adam Krasucki, asystenci: Leon Friczyk (do 1929 r), M. Małączyński (1928/29), S. Wacyk, Grzegorz Kozij (od 1937 r), Seweryn Muryn (do 1930 r.), M. Mikasiewicz (od 1930 r.). Okresowo pracowali jako praktykanci: M. Romanowski (do 1931 r.), Z. Maleczyńska, M. Tuligłowicz (do 1931 r.), Jerzy Zub i inni.
 
Źródła:
T. Mieczyński - Zarys organizacji i działalności Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego, Puławy 1937.
M. Strzemski  - Pamiętnik Puławski, Puławy 1862-1962, Warszawa 1965 r.    
 
             
 
 
 
 


Copyright by IUNG-PIB