PRACOWNIA RYBACKA W BYDGOSZCZY
 
Pracownia  Rybacka PINGW powstała 1.VII.1922 r. Początkowo w charakterze Poddziału samodzielnego, a od roku 1935 jako Dział w obrębie Wydziału Produkcji Zwierzęcej. Przedmiotem jej badań były głównie zagadnienia rybołówstwa rzecznego i jeziorowego. Dysponowała od początku swojego założenia laboratoriami: ichtiobiologicznym i chemicznym, a od roku 1924 także doświadczalnym gospodarstwem dla ryb łososiowatych "Wilczak" pod Bydgoszczą.
 
                     
                       Stawek doświadczalny Pracowni Rybackiej w Bydgoszczy                        Pracownia Działu Ekonomii i Organizacji Rybactwa w Bydgoszczy
 
W 1935 r. została uruchomiona jeziorowa stacja doświadczalna "Mochel" w Kamieniu Pomorskim (obszar 150 ha). Badania były prowadzone w różnych częściach kraju (Wielkopolska, Pomorze, Śląsk, Orawa, Małopolska wschodnia, Pokucie, Lubelszczyzna, Polesie i Wileńszczyzna). Z zakresu zagadnień ichtiologicznych i ichtiobiologicznych wymienić należy prace nad systematyką głębieli, obejmujące opisanie form polskich, szczegółowe określenie miejsc ich występowania wraz ze zwróceniem uwagi na walory gospodarcze tego rodzaju. Obszernym rozdziałem działalności Pracowni Rybackiej były badania nad głowacicą wód Pokucia i Orawy, z ustaleniem biologii i znaczenia gospodarczego tego gatunku.
 
              
                  Widok budynku laboratoryjnego w Stacji Rybackiej "Mochel"                                Dom nadzorcy w Stacji Rybackiej "Mochel" w Kamieniu Pomorskim
                                                         w Kamieniu Pomorskim
 
Z innych zagadnień wymienić należy: zebranie materiałów do rozsiedlenia czeczugi w dorzeczu Dniestru, stwierdzenie obecności węgorza w zlewisku Morza Czarnego na terenie Małopolski wschodniej oraz opracowanie występowania jesiotra w dolnej Wiśle. Specjalny nacisk kładziony był na badania nad łososiem i trocią, zbierając materiały do poznania wędrówek tych dwóch gatunków ryb oraz do wychowu ich w stawach dla celów zarybieniowych.
 
                                 
                                                                                  Ogólny widok jeziora Mochel

 Przeprowadzano również badania nad chorobami i szkodnikami ryb: ergasiloza, niektóre przywry skrzelowe, zniekształcenia szkieletowe etc. Szerzej zajęła się Pracownia Rybacka sprawą występowania w wodach otwartych Pomorza i północnej części Wielkopolski, raka amerykańskiego, mającego ujemne znaczenie dla rybołówstwa. W zakresie rybołówstwa rzecznego przeprowadzono analizę gospodarczą rzek Pokucia. Bardzo żywą działalność rozwinęła Pracownia na odcinku badania zanieczyszczeń rzek i jezior przez ścieki z zakładów przemysłowych i osiedli ludzkich.
Kierownikiem Pracowni Rybackiej był dr Włodzimierz Kulmatycki.
 
Źródła:
T. Mieczyński - Zarys organizacji i działalności Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego, Puławy 1937.  
  


 


Copyright by IUNG-PIB