Jubileusz 50-lecia pracy naukowej i społecznej rolniczej profesora Adama Sempołowskiego
 
      W Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach w dniu 2 sierpnia r.b. odbył się rzadki jubileusz. Członek tegoż Instytutu Prof. A. Sempołowski święcił w tym dniu jubileusz 50-lecia swej pracy naukowej i społecznej na niwie rolniczej. Działalność swą Jubilat rozpoczął w r. 1874 jako profesor w Wyższej Szkole Rolniczej w Żabikowie pod Poznaniem. Od tego czasu aż do dni ostatnich prof. Sempołowski pracował tylko w polskich instytucjach, a niejednokrotnie w bardzo skromnych warunkach materialnych. Po zamknięciu przez Niemców Szkoły w Żabikowie w r. 1880 przeprowadził się do Warszawy, gdzie zaprojektował i założył przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa Stację Oceny Nasion. Od r. 1892 do r. 1904 widzimy prof. Sempołowskiego na stanowisku kierownika stacji doświadczalnej rolniczej w Sobieszynie. Działalność jego na tej placówce doświadczalnej w ciągu 12 lat była najbardziej wybitna i owocna. W Sobieszynie Jubilat zasłynął jako wybitny hodowca rodzimych zbóż.
 
                    
                                  Prof. dr Antoni Sempołowski                                      Grupa uczestników obchodu jubileuszowego 50-lecia pracy naukowej prof. Antoniego
                                                                                                        Sempołowskiego przed gmachem Instytutu Naukowego w Puławach. Po środku na balkonie
                                                                                                                 jubilat w otoczeniu profesorów i delegatów rządu oraz towarzystw naukowych
 
     Dzięki jego pracy polscy rolnicy uzyskali tak cenne odmiany, jak owies "sobieszyński", żyto "włościańskie, pszenicę "wysokolitewkę", i inne. Miewał w tym okresie wykłady na licznych zebraniach towarzystw rolniczych, wygłaszał pogadanki popularne, brał udział w wystawach rolniczych, wreszcie pisał bardzo dużo w różnych dziedzinach rolnictwa, zawsze z wielkim talentem. Sobieszyn opuścił w r. 1904 i zamieszkał w Warszawie i tam od roku 1907 na ówczesnych Wyższych Kursach Rolniczych wykładał ogólną i szczegółową uprawę roli i roślin. W 1918 roku prof. Sempołowski został powołany na odpowiedzialne stanowisko kierownika wydziału hodowli roślin w Instytucie Naukowym w Puławach.
     Upłynęło tak 50 lat wytrwałej i owocnej pracy na niwie ojczystej. To też w dniu 2 sierpnia, w dniu uczczenia Jubilata zjechali się do Puław delegaci z całej Polski. Przybył p. Minister Rolnictwa, ażeby osobiście dekorować Jubilata tak dobrze zasłużonym krzyżem komandorskim Polonia Restituta. Przybyli także delegaci od wyższych uczelni rolniczych, od towarzystw naukowych, od instytucji społecznych rolniczych i innych.
     Na akademii uroczystej w gmachu instytutu liczni delegaci w swych przemówieniach podnosili zasługi Jubilata. Rada Naukowa Instytutu Puławskiego ofiarowała Jubilatowi IV tom "Pamiętnika" Instytutu. Na karcie dedykacyjnej "Pamiętnika" widnieje znamienny napis:
Czcigodnemu swemu członkowi, profesorowi doktorowi Antoniemu Sempołowskiemu, najwybitniejszemu twórcy odmian zbóż,
 światłemu nauczycielowi i patriocie, w hołdzie niniejszy tom Pamiętnika w d. 50-lecia dobrze zasłużonej pracy poświęca Rada Naukowa Instytutu.
 
                                                                                                                                                                                                   Jot-Es
 


Copyright by IUNG-PIB