1.III.1972 r. Minister rolnictwa ogłosił III statut Instytutu, Statut ten podaje następujący zakres prac dla Instytutu:
 "Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac naukowo - badawczych i usługowo - badawczych w zakresie uprawy, nawożenia i gleboznawstwa. Do zadań Instytutu należą w szczególności:
        - prowadzenie prac naukowo - badawczych w zakresie:
          poznania środowiska roślinnego oraz metod jego kształtowania obejmujących:
          uprawy roli i zagadnienia płodozmianowe,
          nawożenie,
          mikrobiologię,
          agrometeorologię,
          ochrony i rekultywacji gruntów ornych,
          biologii, biochemii, fizjologii, uprawy poszczególnych gatunków roślin rolniczych,
          zagadnień związanych z hodowlą i uprawą tytoniu i chmielu,
          organizacji  produkcji roślinnej,
       - dokształcanie i doskonalenie kadr specjalistów z dziedzin naukowych objętych działalnością Instytutu.
       - upowszechnianie wyników badań naukowych i współdziałanie we wdrażaniu ich do praktyki.
      - sprawowanie funkcji wiodącej w stosunku do instytutów naukowo - badawczych oraz innych placówek resortu planów doświadczalnictwa terenowego dotyczących produkcji roślinnej.
       - nadzór metodyczny nad działalnością stacji chemiczno - rolniczej.
     - kontrola jakości produkcji nawozów mineralnych i wapniowych w zakładach produkcyjnych oraz bezpłatne wykonywanie analiz tych nawozów zakwestionowanych w toku kontroli, a także na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa.
       - wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Rolnictwa,
 
       Zadania swe Instytut realizuje przez:
       - wykonywanie zatwierdzonego planu badań i prac,
      - doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji naukowych pracowników własnych oraz udział w podnoszeniu kwalifikacji kierowniczej kadry jednostek organizacyjnych resortu rolnictwa w zakresie działalności Instytutu,
       - prowadzenie działalności wydawniczej, obejmującej publikowanie wyników badań w formie wydawnictw naukowych i popularno - naukowych,
      - współpraca z Polską Akademią Nauk, szkołami wyższymi, instytutami rolniczymi, placówkami naukowymi i doświadczalnymi, odpowiednimi organizacjami naukowo - technicznymi oraz instytucjami gospodarczymi,
     - śledzenie rozwoju nauk w kraju  i za granicą związanych z działalnością instytutu w ramach współpracy dwustronnej z odpowiednimi placówkami naukowo - badawczymi oraz uczestnictwo w międzynarodowych i krajowych konferencjach, seminariach, sympozjach i zjazdach.
      - odpłatne dokonywanie ekspertyz, prac doświadczalnych oraz innych prac naukowo badawczych i usługowo - badawczych na zlecenia zainteresowanych jednostek,
       - wykonywanie zadań branżowego ośrodka informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej określonych w odrębnych przepisach,
       - pełnienie funkcji branżowego ośrodka normalizacyjnego, związanej z działalnością Instytutu, na podstawie odrębnych przepisów,
       - opiniowanie i ocenę prac racjonalizatorskich,
       - organizowanie konferencji zjazdów i narad naukowych ".
       W 1975 roku w wyniku reorganizacji administracji w kraju Instytutowi podporządkowano Rejonowe Stacje Chemiczno - Rolnicze. Nastąpiły dalsze zmiany statutowe( Zarządzenie Ministra Rolnictwa nr. 165 z dnia 12 sierpnia 1975 r.). 
 
 
   
        
 
 
 


Copyright by IUNG-PIB