INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA
 
KALENDARIUM
 
 
       ·  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 maja ogłoszonym w Dzienniku Ustaw Nr 24 z dniem 1 kwietnia zostaje zlikwidowany Państwowy Instytut Naukowy      Gospodarstwa Wiejskiego i na jego bazie utworzono (obok innych instytutów resortu rolnictwa) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
       ·  Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów, 19 czerwca Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, otrzymuje pierwszy statut
       ·  Dyrektorem IUNG zostaje prof. dr hab. Anatol Listowski, który równocześnie z urzędu przewodniczył Radzie Naukowej Instytutu
 
                                                              
                                                    Anatot Listowski                                                Michał Strzemski                                                 Marian Lachowicz
 
       ·  Dyrekcja IUNG swą siedzibę miała w Warszawie, ul. Górskiego 7. W Puławach powołano Oddział IUNG, którego kierownikiem został M. Strzemski  Inspektoraty Doświadczalnictwa Zbiorowego PINGW (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Toruń, Kraków, Puławy, Olsztyn, Poznań, Warszawa, Wrocław, Gorzów) zostają przejęte przez IUNG i otrzymują nazwę Inspektoraty Doświadczalnictwa Masowego IUNG. Kierownikiem Działu Doświadczalnictwa w Dyrekcji zostaje M. Lachowicz
       ·  Profesorowie: M. Strzemski, B. Świętochowski, A. Byczkowski (i inni) otrzymali nagrodę państwową III stopnia za opracowanie mapy gleb Polski w skali 1:1000000
       ·  Odbudowano – kapitalnie odremontowano budynek mieszkalno-pracowniany nr 1 w Dolnym Ogrodzie o powierzchni 320 m2
       ·  Zakończono budowę szklarni dla celów doświadczalnych o powierzchni około 400 m2 oraz kotłowni o łącznej powierzchni użytkowej ok. 285 m2 w Dolnym Ogrodzie.                                                 
 
       ·  A. Listowski wszedł w skład powołanego na pierwszym kongresie Nauki Polskiej, Komitetu Organizacyjnego PAN. Został członkiem PAN i sekretarzem Wydziału V Nauk Rolniczych i Leśnych
       ·  Na podstawie zarządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 grudnia 1950 r. IUNG przejmuje (po byłym PINGW) następujące Zakłady Doświadczalne: Borusowa (woj. Kraków), Błonie (woj. Łódź), Kończewice i Minikowo (woj. Bydgoszcz), Małyszyn (woj. Zielona Góra), Narożno (woj. Wrocław), Poświętne i Reguły (woj. Warszawa), Poraj (woj. Gdańsk), Sternalice (woj. Opole), Szepietowo (woj. Białystok), Wielichowo (woj. Poznań) i Zdanów (woj. Kielce)
       ·  Pod redakcją J. Marszewskiej-Ziemięckiej przy współudziale W. Maliszewskiej, W. Myśkowa i E. Strzelczyk opracowano książkę „Mikrobiologia gleby i nawozów organicznych”. Wyd. PWRiL. Warszawa 1951. (Wyd. II 1969, oraz wyd. III popr. i uzupełnione 1974)
       ·  W Zakładzie Mikrobiologii IUNG w Puławach zorganizowano szkolenie personelu naukowego różnych placówek prowadzących prace z zakresu mikrobiologii rolnej. Zakład uczestniczy w opracowaniu programów nauczania mikrobiologii rolnej w uczelniach wyższych.
 
 
       ·  W przyjętym od PGR gospodarstwie Baborówko (woj. Poznań) zorganizowano Zakład Doświadczalny IUNG, wyposażając go w halę wegetacyjną i laboratoria. Baborówko stało się zapleczem prac nad nawożeniem, uprawą roślin pastewnych i oleistych, a także badań z zakresu mikrobiologii rolnej
       ·  B. Świętochowski został powołany na członka PAN
       ·  A. Nowotny-Mieczyńska i J. Gołębiowska opracowały książkę: „Problemy symbiotycznego wiązania wolnego azotu”. Wyd. PWRiL Warszawa 1952
 
                                                                           
                                                           Bolesław Świętochowski                                                                    Anna Nowotny-Mieczyńska

 
       ·  M. Strzemski opracował książkę: „Wstęp do gleboznawstwa”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1952 (s. 450)
       ·  W czerwcu zorganizowano pierwszy zjazd pracowników IUNG związanych z doświadczalnictwem połączony ze zwiedzaniem Zakładów Doświadczalnych w Poraju i Kluczewie
       ·  Przeprowadzono kapitalny remont i rozbudowano budynek suszarniczo-mieszkaniowy nr 2 na Dolnym Ogrodzie o powierzchni użytkowej ok. 220 m2
 
 
       ·  Następuje zmiana nazwy Inspektoratów Doświadczalnictwa Masowego na Inspektoraty Doświadczalnictwa Terenowego IUNG (pracownicy inspektoratów w pojedynczych przypadkach pracują na etatach Prez. Wojewódzkich Rad Narodowych)
       ·  J. Ziemięcka-Marszewska została powołana na członka korespondenta PAN (a w 1958r. na członka rzeczywistego)
       ·  Zakład Mikrobiologii zainicjował zespołowe prace nad metodyką badań mikrobiologicznych gleby, w wyniku których W. Maliszewska zebrała, opracowała i opublikowała skrypt zawierający metodykę badań mikrobiologicznych, z którego korzystały zakłady mikrobiologii rolniczej uczelni wyższych
       ·  J. Ziemięcka-Marszewska otrzymała Nagrodę państwową II stopnia za całokształt prac badawczych nad szczepionkami Rhizobium dla roślin motylkowych
       ·  W lipcu zorganizowano zjazd pracowników naukowych i doświadczalnictwa IUNG w Poznaniu. Zwiedzano Zakłady Doświadczalne Wielichowo, Czechnica, Dobrogostów i Sternalice
       ·  Pod redakcją J. Ziemięckiej przetłumaczono z francuskiego podręcznik S. Winogrodskiego „Mikrobiologia gleby” Wyd. PWRiL Warszawa 1953 (s. 789)
       ·  Przeprowadzono kapitalny remont i adaptację na potrzeby mieszkaniowe budynku nr 3 w Dolnym Ogrodzie o powierzchni użytkowej ok. 320 m2
 
 
       ·  Zapoczątkowano wydawanie (pod redakcją A. Listowskiego) zaleceń agrotechnicznych. Wydano zalecenia na okres wiosny (str. 188) oraz na okres lata i jesieni (str. 165)
       ·  Na podstawie Uchwały Rządu, IUNG przystąpił do uzupełnienia dotychczasowej sieci Stacji Chemiczno-Rolniczych pracujących w ramach organizacyjnych IUNG w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie i w Gorzowie o następne w 13 pozostałych województwach
       ·  Zorganizowano w Białymstoku zjazd pracowników doświadczalnictwa połączony z zapoznaniem się z pracą Zakładów Doświadczalnych w Szepietowie i Biebrzy        ·   organizowano pierwsze wczasy dla pracowników IUNG w Gdańsku-Sobieszewie w prowizorycznie przygotowanym ośrodku wypoczynkowym. Wybudowano barak, który służył jako świetlica, postawiono kilka wagonów kolejowych z pryczami oraz namioty wypożyczone od wojska. W takim prowizorycznym stanie ośrodek funkcjonował do 1968 roku
       ·  Przeprowadzono kapitalny remont i adaptację budynku (tzw. domu cygańskiego) na terenie ogródków doświadczalnych na mieszkania.
 
 
       ·  Z inicjatywy B. Świętochowskiego przejęto z PGR gospodarstwo Laskowice Oławskie przeznaczając go na Zakład Doświadczalny specjalizujący się w zagospodarowaniu gleb lekkich
       ·  IUNG – pod kierownictwem B. Świętochowskiego i J. Kozakiewicza zorganizował miesięczny (w lutym) kurs w Bożkowie – ośrodek szkoleniowy PGR na Dolnym Śląsku dla pracowników zespołów i centrali PGR na temat projektowania gospodarczego urządzenia gospodarstw rolnych. Kurs ten zainicjował przygotowywanie planów urządzeniowych dla wszystkich PGRów, a także był impulsem do zorganizowania w Warszawie Biura Projektów Urządzeń Rolnych
       ·  Wydano podręcznik (pod redakcją B. Świętochowskiego) „Wytyczne do wprowadzania płodozmianów”. PWRiL, Warszawa 1955. Był to pierwszy polski podręcznik urządzeń wielkoobszarowych gospodarstw rolnych
       ·  Zorganizowano (1-4 lutego) w Oddziale IUNG w Gorzowie Wielkopolskim dla kadry naukowej IUNG (a także WSR) pierwszy kurs w zakresie wybranych zagadnień statystyki – metod statystycznych stosowanych w doświadczalnictwie rolniczym. Kierownikami kursu i głównymi wykładowcami byli między innymi M. Ulińska i A. Łubkowski
       ·  Zorganizowano w czerwcu zjazd pracowników IUNG związanych z doświadczalnictwem rozpoczęty konferencją w Warszawie i połączony ze zwiedzaniem obiektów doświadczalnych w Puławach, Lublinie i Werbkowicach
       ·  Wydano, pod redakcją Anatola Listowskiego „Zalecenia agrotechniczne” przeznaczone dla szeroko rozumianej praktyki rolniczej a także szkół rolniczych różnych szczebli. Zalecenia stały się stałą pozycją wydawniczą IUNG, były redagowane przez szerokie grono pracowników IUNG różnych specjalności a także zaproszonych do współpracy przedstawicieli innych resortowych instytutów rolniczych
       ·  Przeprowadzono remont i adaptację byłej stajni i laboratoriów o powierzchni użytkowej około 1255 m2 (obecnie siedziba działu technicznego) na potrzeby mieszkaniowe.
 
       ·  IUNG przejmuje na podstawie Zarządzenia Ministerstwa Rolnictwa wszystkie tereny i obiekty w Puławach będące w okresie międzywojennym własnością PINGW. Puławy opuszczają naukowe jednostki IOR, IHAR, IMUZ i inne. IUNG staje się w ten sposób spadkobiercą i nosicielem tradycji nauk rolniczych, zapoczątkowanych w Puławach od 1862 roku przez Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny 
       ·  Zarządzeniem Ministra Rolnictwa Nr 10 i 11 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa otrzymuje nowy statut, w którym podana jest struktura organizacyjna Instytutu uwzględniająca zakłady naukowe i działy obsługowe
       ·  W dniach 26 - 27 września odbyło się w Warszawie pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Naukowej IUNG. Na przewodniczącego Rady powołano prof. dr Felicjana Dembińskiego
       ·  A. Mieczyńska i J. Gołębiowska opracowały książkę-podręcznik „Krążenie azotu w przyrodzie”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1956 (s. 190)
       ·  Stacje Chemiczno-Rolnicze zostają przekazane organizacyjnie z IUNG do Prezydiów Wojewódzkich Rad Narodowych. IUNG zachowuje jednak merytoryczny nadzór nad ich działalnością
       ·  Zorganizowano w Gdańsku zjazd doświadczalnictwa połączony ze zwiedzaniem pól doświadczalnych w Żelisławkach i w Starym Polu
       ·  Oddano do użytkowania nowo wybudowany budynek mieszkalny dwupiętrowy przy ul. Kołłątaja 4 o powierzchni użytkowej ok. 1060 m2 z 18 mieszkaniami.
 
 
       ·  Zarządzeniem Ministerstwa Rolnictwa Inspektoraty Doświadczalnictwa Terenowego przechodzą na etaty i są finansowane przez Wojewódzkie Wydziały Rolnictwa PWRN. Dział Doświadczalnictwa Terenowego IUNG sprawuje pełne merytoryczne kierownictwo poprzez terenowych inspektorów DT
       ·  IUNG współpracował z Min. Rolnictwa i był jednostką wiodącą w opracowaniu „Tabeli klas gruntów” oraz instrukcji regionalnych dla klasyfikatorów gruntów. Tabela stanowiła załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1957 (DZ. Ust. Nr 5, p. 21)
       ·  J. Ziemięcka opracowała podręcznik akademicki „Mikrobiologia gleby i nawozów organicznych”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1957 (s. 359),Wyd. II 1969
       ·  Rada Naukowa IUNG powołała Komisję Ochrony Zabytków Puław (J. Ziemięcka-Marszewska, J. Bury-Zaleska, J. Dąbrowski), która inspirowała konieczne prace konserwatorskie
                                                                
                                                     Jadwiga Ziemięcka                                               Jadwiga Bury-Zaleska                                              Józef Dąbrowski

 
       ·  Wydano podręcznik autorstwa M. Ulińskiej „Technika obliczeń przy opracowywaniu wyników doświadczeń rolniczych”. Wyd. PWRiL Warszawa 1957 (część II ukazała się w 1959)
       ·  Oddano do użytkowania blok mieszkalny dwupiętrowy przy ul. Waryńskiego 4 z 18 mieszkaniami.
 
 
       ·  Dokonano restrukturyzacji Instytutu celem poczynienia oszczędności finansowych i zracjonalizowania zatrudnienia. Nakłady budżetowe w stosunku do roku poprzedniego zmniejszono o ok. 30% a redukcją objęto 110 etatów
       ·  Wydano kolejne (pod redakcją A. Listowskiego, J. Kozakiewicza i A. Marszewskiego „Zalecenia agrotechniczne” (w dwóch tomach – tom I str. 346, tom II str. 520)
       ·  W dniach 16-17 grudnia w IUNG Puławy wspólnie z PTMikrobiol. zorganizowano konferencję: „Symbiotyczne wiązanie wolnego azotu przez  Rhizobium”. Materiały wydano w Acta Microb. Pol. t. 8, nr 3/4
       ·  Zorganizowano zjazd doświadczalnictwa w Gorzowie połączony z zapoznaniem się z pracą Zakładów Doświadczalnych w Małyszynie i Wierzbnie
       ·  Oddano do użytkowania blok mieszkalny dwupiętrowy przy ul. Izabeli 5 z 18 mieszkaniami
       ·  Odbudowano z kompletnej ruiny znajdującą się w parku Altanę Chińską.
 
 
       ·  W Zakładzie Doświadczalnym Laskowice Oławskie rozpoczęto inwestycje – budowa hali wegetacyjnej, przystosowanie pałacu do potrzeb pracowni i laboratoriów – tworząc tam warunki do pracy ośrodka naukowo-badawczego, siedziby Zakładu Uprawy Roli, specjalizującego się w zagadnieniach podnoszenia żyzności i urodzajności gleb lekkich
                                   
                                 Hala wegetacyjna Pracowni Fizjologii Żywienia Roślin IUNG                      Główne laboratorium chemiczne Zakładu Gleboznawstwa IUNG
                                                              Puławy 1959 r.                                                                                      Puławy 1959 r.

 
       ·  Wydano, jako efekt współpracy gleboznawców polskich, pod redakcją J. Tomaszewskiego mapę gleb Polski w skali 1:100000.
 
 
       ·  Zorganizowano w czerwcu na podstawie Zarządzenia Ministra Rolnictwa Nr 79/60 (niezależnie od istniejącego Zakładu Gleboznawstwa) Centralny Zakład Kartografii Gleb, którego zadaniem było opracowanie dla gleb użytków rolnych Polski wielkoskalowych (1:5000, 1;25000) map glebowych i bonitacyjnych. Zakład kierowany przez M. Strzemskiego dysponował ponad stu specjalistami z zakresu kartografii gleb w 17 PWRN we wszystkich ówczesnych województwach
       ·  Prof. dr Felicjan Dembiński zostaje powołany na członka korespondenta PAN (a w roku 1968 zostaje członkiem rzeczywistym)
       ·  A. Nowotny-Mieczyńska i J. Gołębiowska opracowały książkę: „Krążenie azotu w przyrodzie”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1960 (s. 252).
 
 
       ·  Ukazał się pierwszy numer Pamiętnika Puławskiego. Zawiera on prace naukowe Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Tytuł nawiązuje do tradycji czasopisma wydawanego przez PINGW w okresie międzywojennym
       ·  Opracowano pod redakcją A. Musierowicza i wydano pierwszą mapę gleb Polski w skali 1:300000 wraz z tekstem opisowym (Wyd. PW Geolog., Warszawa 1961). Mapa była efektem kilkuletnich prac szerokiego grona gleboznawców IUNG i Katedr Gleboznawstwa Akademii Rolniczych
       ·  Powołano we Wrocławiu, w Puławach (i w Bydgoszczy) Ośrodki Metodyczno-Naukowe do współpracy metodycznej i merytorycznej z Okręgowymi Stacjami Chemiczno-Rolniczymi
       ·  W ramach Zakładu Fizjologii Roślin zorganizowano Pracownię Izotopową, która została dobrze wyposażona w aparaturę umożliwiającą prowadzenie prac badawczych metodą znakowanych pierwiastków
       ·  Zorganizowano w Warszawie zjazd doświadczalnictwa połączony ze zwiedzaniem Zakładów Doświadczalnych w Regułach i Jadwisinie.
 
 
       ·  Oddano do użytkowania nowo wybudowaną halę wegetacyjną z jednopiętrową częścią biurowo-laboratoryjną i fitotronową. Powierzchnia hali pod szkłem wynosiła ok. 890 m2, pod siatką ok. 900 m2, a użytkowa budynku 1145 m2
       ·  Oddano do użytkowania nowo wybudowany budynek mieszkalny dwupiętrowy przy ul. Głębokiej 3 mieszczący 23 mieszkania
       ·  Zorganizowano w Poznaniu zjazd doświadczalnictwa połączony z zapoznaniem się z pracą Zakładów Doświadczalnych w Baborówku, Wielichowie i Zielęcinie.
 
 
       ·  Ukazały się (pod redakcją A. Listowskiego, J. Kozakiewicza i A. Marszewskiego) „Zalecenia Agrotechniczne” Wyd. IUNG Seria P/2 (s. 346)
       ·  W. Maliszewska otrzymała nagrodę PAN za całokształt badań nad wpływem szczepienia azotobakterem uprawnych roślin niemotylkowych
 
                                                            
                                                                          Zbiór papryki z poletek doświadczalnych Zakładu Warzywnictwa w Puławach

 
       ·  Zorganizowano we Wrocławiu zjazd doświadczalnictwa połączony ze zwiedzaniem pól doświadczalnych w Zakładzie Ekologii i Zwalczania Chwastów we Wrocławiu ul. Jabłeczna i w ZD Laskowice Oł.
 
 
       ·  Wprowadzono do rejestru odmian wyselekcjonowane w IUNG odmiany chmielu „Lubelski” (J. Klaudel) i „Nadwiślański” (K. Majewski)
       ·  Na wniosek IUNG, Ministerstwo Rolnictwa podjęło decyzję opracowania dla całego kraju wielkoskalowych map glebowo-rolniczych. Prace te wykonywały Wojewódzkie Biura Geodezji i Terenów Rolnych pod merytorycznym nadzorem Zakładu Gleboznawstwa IUNG
       ·  A. Jelinowska, S. Jelinowski, J. Sypniewski opracowali książkę: „Uprawa i użytkowanie poplonów”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1964 (wyd. II w 1964 r. i III w 1972 r.) 
       ·  Zorganizowano w Gorzowie zjazd doświadczalnictwa połączony z zapoznaniem się z całokształtem pracy Zakładów Doświadczalnych w Małyszynie i Wierzbnie.
 
 
       ·  Wydano Instrukcję w sprawie wykonywania map glebowo-rolniczych w skali 1:5000 i 1:25000 oraz map glebowo-przyrodniczych w skali 1:25000 (praca zespołowa pod naukowym kierownictwem M. Strzemskiego)
       ·  W dniach 10-11 września zorganizowano sesję naukową z okazji 15-lecia IUNG. Materiały opublikowano: „Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Zarys działalności w latach 1950-1965”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1965
       ·  Pod redakcją A. Nowotny-Mieczyńskiej przy współudziale Z. Koter, M. Ruszkowskiej i M. Warchołowej opracowano książkę „Fizjologia mineralnego żywienia roślin”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1965 (Wyd. II popr. i uzupełnione w 1976 r.)
       ·  We wrześniu IUNG przy współudziale PT Gleb zorganizował XVII Ogólnopolski Zjazd PTG. Materiały opublikowano w Rocznikach Gleboznawczych.
 
 
      ·  Zarządzeniem Ministra Rolnictwa Nr 156 z dnia 12 września Instytut otrzymał kolejny nowy statut. Z Instytutu wyłączono Zakłady: Ziemniaka i Warzywnictwa, które wcześniej wyodrębniły się jako samodzielne instytuty. Wprowadzono do statutu Ośrodki Metodyczno-Naukowe ds. Stacji Chemiczno-Rolniczych w Puławach i we Wrocławiu
      ·  Dyrektor A. Listowski powołuje „w związku z przystąpieniem do prac związanych z rekonstrukcją zabytkowego parku” Komisję Parkową (M. Strzemski, B. Rębowski, Cz. Ścierzyński, Z. Nowakowski, J. Dąbrowski, F. Piotrowski). Powstaje, opracowany przez profesorów C. Ciołka i J. Bogdanowskiego, projekt rewaloryzacji parku
      ·  Wydano (pod redakcją A. Listowskiego, J. Kozakiewicza i A. Marszewskiego) kolejne „Zalecenia agrotechniczne”. Wyd. IUNG Seria P/11, (str. 474)
      ·  Przejęto we Wrocławiu przy ul. Jabłecznej 2 obiekt o pow. 7 ha z zabudowaniami, w którym, w wyniku inwestycji (budowlanych i aparaturowych) oraz kapitalnych remontów zorganizowano, z nowoczesnym zapleczem do prac badawczych, pod kierownictwem J. Roli, Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów
      ·  Międzynarodowy Instytut Potasowy w Bernie – Szwajcaria przyznał M. Warchołowej i Z. Koter nagrodę I stopnia za pracę „Rola potasu w metabolizmie roślin”. Pracę opublikowano w Pam. Puł. z. 20, 1965
      ·  Boguszewski W. i Kac-Kacas M. opracowali książkę „Wapnowanie gleb”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1966
      ·  Rozpoczęto pod kierownictwem J. Siuty prace badawcze nad zmianami warunków przyrodniczo-rolniczych w strefie oddziaływania Zakładów Azotowych w Puławach.
 
 
       ·  Przeniesiono Dyrekcję IUNG z Warszawy ul. Górskiego 7 do Puław – Osada Pałacowa. Całkowita likwidacja agend dyrekcyjnych w Warszawie nastąpiła w 1968 roku
       ·  Powołano Ośrodki Naukowo-Badawcze w Zakładach Doświadczalnych w Baborówku – którego kierownikiem został H. Burczyk i w Laskowicach pod kierownictwem Z. Goneta
       ·  Formalnie zarejestrowano w Funduszu Wczasów Pracowniczych CRZZ, Wydział Wczasów Zakładowych, Ośrodek Wypoczynkowy IUNG w Gdańsku-Sobieszewo ul. Tęczowa. Ośrodek zajmuje teren leśnej zieleni o pow. 0,94 ha. Otrzymano zezwolenie na trwałe zagospodarowanie tego terenu
       ·  Zakupiono aparat AAS SP Unicam, wówczas drugi tego typu aparat w kraju usprawniający i automatyzujący oznaczania wielu pierwiastków w materiale glebowym i roślinnym.
 
 
       ·  Ze stanowiska Dyrektora Instytutu zostaje represyjnie odwołany w związku z wydarzeniami marcowymi prof. dr hab. Anatol Listowski – przechodzi do pracy w Instytucie Ziemniaka – w Jadwisinie. Dyrektorem IUNG zostaje (wówczas) doc. dr hab. Stanisław Nawrocki.
       ·  W Ośrodku Wypoczynkowym IUNG Gdańsk-Sobieszewo wybudowano pierwsze 12 domków letniskowych i zagospodarowano teren poprzez doprowadzenie wody, wyznaczenie ścieżek, wybudowanie sanitariatów itp. Bezpośrednią opiekę administracyjną nad Ośrodkiem przyjął Rasiński - Dyrektor ZD IUNG Żelisławki
       ·  M. Strzemski, J. Siuta, T. Witek, R. Truszkowska i Z. Bartoszewski otrzymali nagrodę Komitetu Nauki i Techniki za prace kartograficzne dotyczące map glebowo-rolniczych w skali 1:5000 i 1:25000
                                                        
                                           Wacław Boguszewski                                                      Tadeusz Witek                                                             Stanisław Nawrocki

 
       ·  W. Boguszewski, K. Boratyński, Z. Jaśkowski (i inni) otrzymali nagrodę Komitetu Nauki i Techniki za prace badawcze i wdrożeniowe z zakresu wapnowania i magnezowania gleb
 
 
       ·  Zarządzeniem Ministra Rolnictwa z 14 stycznia powołano w IUNG Centralny Ośrodek Metodyczno—Naukowy ds. Stacji Chemiczno-Rolniczych, którego kierownikiem został R. Czuba
       ·  Wydano pod redakcją A. Listowskiego, J. Kozakiewicza i A. Marszewskiego „Zalecenia Agrotechniczne” Seria P. (14) str. 548
       ·  Rozpoczęto prace badawcze w otoczeniu Kopalni Siarki w Grzybowie nad przemianami fizyko-chemicznymi i biologicznymi terenów górniczych i gruntów graniczących z tymi terenami oraz nad rekultywacją terenów zdewastowanych
       · J. Berbeć, Z. Wirowski, S. Puchacz, B. Opoka, Z. Jeziorska otrzymali nagrodę Komitetu Nauki i Techniki za wyhodowanie odmian tytoniu odpornych na choroby i ich wdrożenie do uprawy. Odmiany tytoniu wyhodowane w Puławach zajmują 80% ogólnej powierzchni tytoniu uprawianego w Polsce
       · Oddano do użytkowania 2 bloki mieszkalne czteropiętrowe przy ul. Głębokiej 5 i 7 z dwudziestoma mieszkaniami każdy.
 
 
       ·  W dniach 2-5 czerwca obradowało we Wrocławiu i Laskowicach III Międzynarodowe Sympozjum dotyczące problematyki żyzności i zagospodarowania gleb lekkich. Organizatorem Sympozjum był IUNG – Zakład Uprawy Roli w Laskowicach przy współudziale AR Wrocław
       ·  W sierpniu zorganizowano w IUNG pod przewodnictwem A. Jelinowskiej, międzynarodową konferencję „Biologiczne i techniczne aspekty produkcji nasion lucerny”. Dorobek konferencji opublikowano w Zeszytach Problemowych Postępów Nauk Rolniczych Nr 131       
       ·  Pod redakcją A. Listowskiego (współautorzy S. Barbacki, J. Berbeć, F. Dembiński, A. Jelinowska, J. Klaudel, M. Ruszkowski, S. Sulinowski, J. Sypniewski) opracowano podręcznik akademicki „Uprawa roślin”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1970
 
                                                               
                                               Maria Ruszkowska                                                       Anna Jelinowska                                                         Tadeusz Górski

 
       ·  Skonstruowano w IUNG (T. Zaorski) i uruchomiono produkcję pierwszej krajowej maszyny do zbioru chmielu
       ·  F. Dembiński, A. Horodyski, M. Jabłoński, M. Priebe i inni otrzymali nagrodę państwową I stopnia za opracowanie nowej, kompleksowej technologii produkcji rzepaku i rzepiku ozimego
       ·  A. Listowski, M. Ruszkowski, Z. Żebrowski, K. Blaim, J. i J. Mazurkowie (i inni) otrzymali nagrodę Komitetu Nauki i Techniki za badania nad możliwością przeciwdziałania wyleganiu zbóż przy zastosowaniu regulatorów wzrostu
       ·  M. Ruszkowski, T. Górski, T. Witek, G. I M. Ulińscy, J. Mazurek otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa za badania nad rejonizacją uprawy zbóż
       ·  R. Czuba, K. Boratyński, B. Szerszeń, A. Leopold i A. Nowik otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa za opracowanie programu rozwoju nawożenia w Polsce w latach 1969-1970
       ·  H. Burczyk, S. Jelinowski, A. Siuta, Z. Koter, A. Ponikiewski (i inni) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa za badania nad zwiększeniem produkcji pasz w poplonach ozimych poprzez rozszerzenie uprawy żyta ozimego nawożonego wysokimi dawkami azotu.
 
 
      ·  Doc. dr hab. Henryk Burczyk, wieloletni pracownik IUNG, kierownik Ośrodka Naukowo-Badawczego w Baborówku, został powołany na stanowisko v-ce Ministra w Ministerstwie Rolnictwa
      ·  Ukazał się 50 numer „Pamiętnika Puławskiego”
      ·  Opracowano pierwsze koordynacyjne plany badań naukowych na 5-lecie 1971-1975. Wówczas IUNG koordynował 5 programów resortowych (kierownikami byli St. Nawrocki, R. Czuba, T. Witek, J. Rola i A. Jelinowska) i 3 programy branżowe (J. Siuta, Z. Wirowski i J. Berbeć) oraz uczestniczył w realizacji 3 programów węzłowych i kilku resortowych
      ·  M. Strzemski opracował książkę: „Myśli przewodnie systematyki gleb”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1971 (s. 500)
      ·  Rozpoczęto systematyczne badania lizymetryczne (w wyremontowanych lizymetrach) nad bilansem składników pokarmowych (wniesienie, pobranie, wymycie) NPK, Ca, Mg, S oraz mikroelementów w zależności od gatunków gleby, uprawianych roślin i nawożenia
      ·  M. Ruszkowski, Z. Żebrowski (i inni) otrzymali nagrodę PAN za badania nad wpływem chlorku chlorocholiny na właściwości rakotwórcze nasion pszenicy
      ·  W Zakładzie Doświadczalnym Laskowice Oławskie dla Zakładu Uprawy Roli wybudowano halę lizymetrów przystosowanych do badań izotopowych.
 
 
      ·  Wydano (pod redakcją S. Nawrockiego i J. Kozakiewicza) „Zalecenia Agrotechniczne” Seria P (17) str. 515
      ·  Zarządzeniem Ministra Rolnictwa Nr 41 został nadany Instytutowi kolejny nowy statut. Stanowi on, że oprócz działającej Rady Naukowej powołuje się Kolegium Instytutu – organ doradczy dyrektora
      ·  Inspektoraty Doświadczalnictwa Terenowego zostają przejęte przez Rolnicze Rejonowe Zakłady Doświadczalne (Szepietowo, Minikowo, Lubań, Śmiłowice-Mikołów, Modliszewice-Grzmiąca, Karmiowice, Końskowola, Bratoszewice, Bęsia, Łosiów, Sielinko, Boguchwała, Barzkowice, Poświętne, Wysoka, Kalsk, Stare Pole). IUNG sprawuje nadal kierownictwo, koordynację i nadzór merytoryczny nad działalnością doświadczalnictwa za pośrednictwem Działu Doświadczalnictwa Terenowego w Dyrekcji IUNG i Inspektorów Terenowych
      ·  W dniach 22-23 czerwca zorganizowano przy współudziale RRZD Bęsia krajowy zjazd doświadczalnictwa. W zjazdach doświadczalnictwa uczestniczyli kierownicy Działów Doświadczalnictwa RRZD, Zakładów Doświadczalnych IUNG, pracownicy naukowi IUNG, IHAR, Inst. Ziem. i inni. Na program zjazdów składało się sprawozdanie z działalności za ubiegły rok, referaty fachowe pracowników naukowych IUNG, zwiedzanie doświadczeń terenowych i ciekawych rolniczych lub krajoznawczych obiektów
      ·  W dniach 20-24 czerwca Instytut we współpracy z PAN zorganizował Międzynarodową Konferencję Naukową: „Współczesne kierunki w uprawie roli”. Uczestniczyło ok. 280 osób w tym liczni goście z zagranicy. IUNG wydał zbiór referatów – seria R/38, Puławy 1972 (str.783)
      ·  W dniach 14-16 września IUNG zorganizował XI Zjazd Agrometeorologów z udziałem przedstawicieli wszystkich zainteresowanych ośrodków akademickich w Polsce. Przedstawiono m. in. referat: „Sto lat pracy puławskiej placówki meteorologii rolniczej”
      ·  Zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa IUNG przekazał do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Zakład Roślin Oleistych w Poznaniu, Pracownię Uprawy Roślin Zbożowych i Pastewnych w Gorzowie oraz Zakłady Doświadczalne w Małyszynie i Przebędowie. IUNG przejął z IMUZ – pracownię prowadzącą badania związane z  erozją gleb
      ·  IUNG przejął z PGR gospodarstwo Jastków koło Lublina, posiadające kilkunastohektarową plantację chmielu, przekształcając go w Zakład Doświadczalny Hodowli i Uprawy Chmielu
      ·  IUNG – Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów we Wrocławiu wspólnie z IOR w Poznaniu i I. Wet w Puławach rozpoczynają w ramach programu FAO badania nad pozostałościami herbicydów chlorowanych węglowodorów w paszach i innych produktach
      ·  Oddano do użytkowania blok mieszkalny czteropiętrowy przy ul. Głębokiej 9 zawierający 15 mieszkań
      ·  Przystąpiono do ostatecznej likwidacji mieszkań w pałacu na terenie Osady Pałacowej, przystosowując odzyskane powierzchnie na pracownie i laboratoria naukowe.
 
     ·  Dyrektor IUNG prof. dr hab. Stanisław Nawrocki uchwałą Rady Państwa z dnia 19 stycznia został powołany na członka Polskiej Akademii Nauk
     ·  W dniach 21-26 maja w IUNG Oddział we Wrocławiu zorganizowano pod przewodnictwem R. Czuby i K. Boratyńskiego konferencję naukową RWPG; „Metody efektywnego stosowania nawozów mineralnych”. Materiały z konferencji (w j. rosyjskim) Wyd. IUNG Seria R(75), Puławy 1974
     ·  W dniach 26-27 czerwca zorganizowano przy współudziale RZD Szepietowo Krajowy Zjazd Doświadczalnictwa
     ·  W dniach 15-16 sierpnia obchodzono jubileusz 50-lecia Zakładu Doświadczalnego Topola-Błonie. Publikacja A. Bornusa i Z. Goneta „Zakład Doświadczalny Topola-Błonie 1923-1973”. Pół wieku w służbie postępu rolniczego. Wyd. IUNG Seria R(64), Puławy 1973
     ·  W dniach 15-16 października IUNG zorganizował Seminarium Fitoaktynometrii „Vis et Signum” (siła i znak) z udziałem wszystkich krajowych jednostek naukowych związanych z agrometeorologią
     ·  M. Strzemski, J. Siuta, T. Witek opracowali książkę: „Przydatność rolnicza gleb Polski”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1973 (s. 288)
     ·  Powołano Terenową Stację Badawczą Ochrony i Rekultywacji Gruntów w Grzybowie. Zadaniem stacji było prowadzenie prac badawczych dotyczących możliwości rekultywacji gruntów zdewastowanych w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym i wdrażanie opracowanych metod
     ·  Opracowano pod redakcją W. Boguszewskiego syntezę wieloletnich badań „Efektywność nawożenia mineralnego na użytkach ornych”. Wyd. IUNG Puławy 1973
     ·  M. Strzemski, T. Witek, J. Siuta (i inni) otrzymali nagrodę PAN za udział w opracowaniu mapy gleb Polski w skali 1:500000
     ·  Oddano do użytkowania w Górnym Ogrodzie nowo wybudowaną i wyposażoną - osiatkowaną baterię 108 mikropoletek do badań uprawowych
     ·  Wykonano przyłącza ciepłownicze i gazowe do miejskiej sieci budynków przy ul. Kołłątaja 4, Izabeli 5 i 9 oraz Waryńskiego 4 a także hali wegetacyjnej w Górnym Ogrodzie.
 
      ·  M. Strzemski, J. Siuta, T. Górski, B. Dobrzański, T. Witek, H. Kern, R. Truszkowska, Z. Bartoszewski, S. Kowaliński  i B. Świetochowski otrzymali Nagrodę państwową I stopnia za opracowanie metody agroekologicznej waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce
      ·  S. Nawrocki, J. Kozakiewicz, M. Ruszkowski, K. Walewski, A. Jelinowska, M. Fotyma, Z. Gonet, H. Pondel, L. Ochalska, A. Przegaliński otrzymali nagrodę I stopnia Ministra Rolnictwa za opracowanie agroekologicznych podstaw rozmieszczenia produkcji rolniczej oraz ocenę potencjalnej produktywności regionów do roku 1990
      ·  S. Kukuła (i inni spoza IUNG) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa za udział w opracowaniu i wdrożeniu kompleksowej technologii uprawy kukurydzy na ziarno, kiszonkę i susz oraz upowszechnieniu nowych odmian krajowych
      ·  J. Rola, B. Kostowska, J. Sadowski i inni otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa za opracowanie krajowego systemu kontroli pozostałości pestycydów w produktach spożywczych
      ·  Przeprowadzono prace porządkowe – rewaloryzacyjne na terenie parku polegające m. in. na utwardzeniu alei, pielęgnacji i dosadzaniu drzew
      ·  Zakupiono na cele wczasów pracowniczych budynek w Starej Morawie obok Stronia Śląskiego, w którym po kapitalnym remoncie, znajdowało się 32 miejsca hotelowe w pokojach 2, 3 i 4 osobowych, świetlica, bufet oraz wypożyczalnia sprzętu turystycznego. Wczasy organizowano w ciągu całego roku. Został zlikwidowany – sprzedany w 1983 r.
     ·  Zakończono trwające od 1970 roku prace nad reelektryfikacją Osady Pałacowej polegające na budowie stacji transformatorowej, wykonaniu przyłączy kablowych, likwidację sieci napowietrznej i zainstalowanie oświetlenia zewnętrznego całej Osady Pałacowej
     ·  Zakupiono spektrofotometr Rtg Rigaku – Denki do oznaczania składników chemicznych w roztworach lub pastylkach materiału glebowego i roślinnego, wówczas unikalny w warunkach Polski.
 
     ·  Wydano pod redakcją S. Nawrockiego i J. Kozakiewicza „Zalecenia Agrotechniczne” Seria P/19, tom. I (str.325) i tom II (str.174)
     ·  Wydano „Bibliografię prac IUNG zamieszczonych w Pam. Puł. w latach 1961-1974”. Pam. Puł. Nr 61, 1975
     ·  Obchodzono jubileusz 25-lecia działalności IUNG; zorganizowano z tej okazji wspólną z Instytutem Weterynarii sesję naukową. Materiały opublikowano
     ·  Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze zostały Zarządzeniem Min. Rolnictwa z 12 sierpnia organizacyjnie włączone do IUNG. Utworzono w Dyrekcji IUNG stanowisko zastępcy dyrektora ds. Stacji Chemiczno-Rolniczych, którym został Roman Czuba
     ·  W dniu 8 sierpnia w IUNG obradował Międzynarodowy Kongres Chmielarski
     ·  W dniach 20-21czerwca IUNG zorganizował kolejne seminarium fitoaktynometrii pod hasłem „Vis et Signum”. Referaty opublikowano w Wyd. IUNG w serii „Materiały konferencyjne”
     ·  Utworzono w ramach IUNG Zakład Doświadczalno-Wdrożeniowy Rekultywacji Terenów Zdewastowanych w Puławach. Na powierzchni 214 ha strefy zniszczonego całkowicie boru suchego w bezpośrednim sąsiedztwie ZA w Puławach wybudowano stację doświadczalną i rozpoczęto realizację opracowanego przez J. Siutę programu rekultywacji i rolniczego zagospodarowania strefy bezleśnej
     ·  W Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej zainstalowano, nowoczesny na owe czasy, w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach zestaw komputerowy Odra 1325
     ·  Instytut otrzymał nowy, dostosowany do zaistniałych zmian w strukturze organizacyjnej, Statut
     ·  Opracowano plan działalności naukowej na lata 1976-1980. Był on w zasadzie kontynuacją badań prowadzonych w minionym pięcioleciu. IUNG koordynował jeden problem węzłowy – nawozowy (R. Czuba) i sześć resortowych – środowisko przyrodnicze (T. Witek), zboża i rośliny pastewne (St. Nawrocki), agrometeorologiczne podstawy prognozowania w rolnictwie (T. Górski), chmiel (Z. Wirowski), tytoń (J. Berbeć), promieniotwórcze skażenia gleby (T. Lasota)
     ·  R. Czuba i Z. Jaśkowski opublikowali książkę: „Nawożenie magnezem”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1975 (s. 210)
     ·  Z. Wirowski, T. Zaorski, J. Migdal, I. Araźna, R. Opacki, Z. Sajnaga (i inni) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa I stopnia za opracowanie nowej technologii uprawy, zbioru i suszenia chmielu
     ·  Oddano nowo wybudowany czteropiętrowy blok mieszkalny przy ul. Głębokiej 7b z 30 mieszkaniami o powierzchni użytkowej 2070 m2. Oddanie tego budynku pozwoliło na całkowite zlikwidowanie mieszkań na terenie Osady Pałacowej.
 
 
     ·  W dniu 26 lutego na posiedzeniu Rady Naukowej IUNG odbyła się uroczystość 50-lecia pracy naukowej prof. dr Anny Nowotny-Mieczyńskiej – organizatora i wieloletniego kierownika Pracowni Żywienia Roślin
     ·  W dniach 22-26 września zorganizowano w ramach RWPG Międzynarodowe Sympozjum; „Opracowanie metod ochrony gleb przed erozją”. Materiały opublikowano Wyd. IUNG (cz. I i II) Puławy 1977
     ·  Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Rolnictwa Nr 256 IUNG otrzymał kolejny nowy statut uwzględniający zmiany organizacyjne, które zaszły w ostatnich latach w strukturze i zakresie pracy Instytutu
     ·  W dniach 14-15 czerwca zorganizowano przy współudziale WOPR w Boguchwale krajowy zjazd doświadczalnictwa
     ·  W dniach 28-29 października obradowała w IUNG Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Uprawa roli podstawą intensyfikacji produkcji roślinnej”. Współorganizatorem konferencji był Komitet Uprawy Roślin PAN
     ·  J. Rola (i inni) otrzymali Nagrodę PAN za udział w opracowaniu krajowego systemu badań pozostałości pestycydów w produktach rolniczych, w glebie i wodzie
     ·  T. Górski otrzymał indywidualną nagrodę PAN za pracę z zakresu fitobiologii
     ·  K. Boratyński, R. Czuba, Z. Tuchołka, W. Boguszewski (i inni) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa I stopnia za opracowanie perspektywicznego zapotrzebowania rolnictwa na nawozy mineralne do 1985 roku
     ·  Zakończono budowę 70 mikropoletek lizymetrycznych przy ul. Czartoryskich, w których rozpoczęto wieloletnie badania (M. Ruszkowska z zespołem) nad wymywaniem i bilansem składników pokarmowych w glebach. Jest to jedyny obiekt tego rodzaju w Polsce
     ·  Oddano do użytkowania wybudowaną dla celów doświadczalnych nie ogrzewaną szklarnię parapetową w Dolnym Ogrodzie o pow. pod szkłem 600 m2
     ·  Oddano do użytkowania dwie wiaty stalowe dla potrzeb obsługi hali wegetacyjnej i magazynów materiałów budowlanych o pow. 144 m2 każda.
 
 
     ·  Z okazji 40-lecia pracy naukowej Michała Strzemskiego zorganizowano Sesję Naukową z udziałem gleboznawców z różnych ośrodków naukowych w kraju
     ·  W dniach 28-29 czerwca zorganizowano przy współudziale WOPR Lubań krajowy zjazd doświadczalnictwa
     ·  W dniach 7-10 września Zakład Mikrobiologii Rolniczej zorganizował Międzynarodowe Sympozjum „Interakcja mikroflory glebowej z zanieczyszczonym środowiskiem”. W sympozjum wzięło udział ok. 100 osób, w tym 41 przedstawicieli z 14 krajów Europy. Materiały opublikowano w języku angielskim w 2 tomach Wyd. IUNG, Puławy 1977
     ·  W dniach 27-29 września zorganizowano ogólnopolskie seminarium „Fizjologia i biochemia intensywnie nawożonych roślin”. Organizatorem z ramienia IUNG był E. Nowacki
     ·  Zakład Agrometeorologii IUNG zorganizował w dniach 8-10 września kolejne IV seminarium fitoaktynometrii pod hasłem „Vis et Signum
     ·  K. Boratyński, M. Batalin, Cz. Maćkowiak, W. Łoginow, T. Pudelski opracowali książkę: „Nawozy organiczne”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1977 (s. 231)
     ·  Powołano Międzyzakładową Pracownię Mechanizacji Produkcji Roślinnej w Jastkowie (zajmującej się głównie mechanizacją uprawy chmielu i tytoniu ale także ziół, lnu i innych roślin), której kierownikiem został T. Zaorski
     ·  J. i M. Bochniarzowie, T. Ładziński, L. Telec, J. Wawerska otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa I stopnia za opracowanie bezwysadkowej metody produkcji nasion i uprawy nowej odmiany kapusty pastewnej „Puławska Zielona” z siewu wprost do gruntu
     ·  Oddano w RZD IUNG Grabów do użytkowania nowoczesną, o dużym stopniu automatyzacji halę wegetacyjną o powierzchni pod szkłem 575 m2 oraz pawilonowego zaplecza socjalno-laboratoryjnego o pow. użytkowej 506 m2
     ·  Oddano na terenie Górnego Ogrodu w Puławach, wybudowany do dyspozycji Zakładu Roślin Zbożowych, budynek pracowni polowej o pow. 75 m2.
 
 
     ·  W dniach 4-5 maja zorganizowano w IUNG Puławy pod kierunkiem A. Kabaty-Pendias konferencję krajową z udziałem gości zagranicznych: „Wpływ zanieczyszczeń pierwiastkami śladowymi na przyrodnicze warunki rolnictwa”. Materiały opublikowano w IUNG
     ·  W dniach 23-24 maja zorganizowano pod przewodnictwem A. Jelinowskiej polsko-czechosłowacką konferencję „Dobór i agrotechnika roślin uprawianych na susz przemysłowy”. Materiały w Wyd. IUNG, Puławy 1978
     ·  W dniach 27-28 czerwca zorganizowano przy współudziale WOPR Karniowice krajowy zjazd doświadczalnictwa
     ·  Zorganizowano w ramach IHB (Międzynarodowej Organizacji Producentów Chmielu) konferencję naukową sekcji: „Problemy ochrony chmielu przed chorobami i szkodnikami”. Z. Wirowski został wybrany przewodniczącym tej sekcji
     ·  Zorganizowano wyjazd 35-osobowej delegacji gleboznawców z IUNG i WOPR do Holandii na 2 tygodnie celem zapoznania się z systemem klasyfikacji gleb i rolnictwem tego kraju
     ·  T. Mazur, Cz. Maćkowiak opracowali książkę: „Nawożenie gnojowicą”. Wyd. PWRiL Warszawa 1978 (s. 202)
     ·  S. Nawrocki otrzymał godność członka zagranicznego Wszechzwiązkowej Radzieckiej Rolniczej Akademii Nauk (wręczona na uroczystej sesji Rady Naukowej IUNG w dniu 20 grudnia 1978 r.
     ·  M. Fotyma, S. Gosek, K. Filipiak, B. Pietraś, M. Adamus i H. Maćkowiak (i inni) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa I stopnia za opracowanie i wdrożenie programowego doradztwa nawozowego z wykorzystaniem ETO
     ·  S. Sadowski, F. Gajek, W. Boguszewski, K. Drzas (i inni) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa II stopnia za przebadanie i wdrożenie do praktyki rolniczej odpadowych form wapna nawozowego 
     ·  M. Ruszkowski, J. i J. Mazurkowie, B. Ruszkowska, M. Król, K. Fulara (i inni) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa I stopnia za opracowanie podstaw nowej technologii uprawy odmian zbóż, gwarantującej ujawnienie ich genetycznie uwarunkowanej produktywności wraz z systemem badań metodycznych
     ·  S. Bawolski, A. Jelinowska, H. Ścibior, T. Górski (i inni spoza IUNG) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa II stopnia za opracowanie przyrodniczo-rolniczych podstaw rejonizacji uprawy koniczyny czerwonej na nasiona
     ·  S. Kukuła (i inni spoza IUNG) otrzymali nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za opracowanie i upowszechnienie technologii produkcji kukurydzy na kiszonkę.
 
     ·  W dniach 19-20 czerwca zorganizowano pod kier. A. Jelinowskiej sympozjum: „Biologia nasion i nasiennictwo”. Materiały opublikowano w Wyd. IUNG, Puławy 1979
     ·  W dniach 21-22 czerwca zorganizowano , przy współudziale WOPR, krajowy zjazd doświadczalnictwa
     ·  R. Czuba, L. Doboszyński, J. Dzieżyc, M. Fotyma, A. Łapiński, Cz. Maćkowiak, S. Mercik, S. Moskal, E. Nowacki, (pod redakcją R. Czuby) opracowali podręcznik akademicki: „Nawożenie”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1979 (s. 419), II wyd. w 1986 r.
     ·  A. Listowski opracował książkę: „Agrofizjologiczne podstawy produkcyjności roślin”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1979 (s. 446)
     ·  H. Pondel, H. Terelak, S. Wilkos opracowali monografię: „Właściwości chemiczne gleb Polski”. Wyd. IUNG, suplement do Pam. Puł. z. 71, 1979 (s. 189)
     ·  A. Kabata-Pendias i H. Pendias opracowali książkę: „Pierwiastki śladowe w środowisku biologicznym”. Wyd. Geol., Warszawa 1979 (s. 300)
     ·  Z okazji 10-lecia działalności Centralnego Ośrodka Metodyczno-Naukowego ds. Stacji Chemicznych we Wrocławiu odbyła się uroczysta sesja naukowa podsumowująca dorobek stacji i tego ośrodka
     ·  J. Berbeć, M. Kapalski, Z. Gonet, Z. Lis, T. Zaorski (i inni) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa I stopnia za opracowanie i wdrożenie nowej technologii suszenia liści tytoniu jasnego
     ·  J. Obojski, A. Szot, F. Blok, A. Krzeszczakowska, E. Szymankiewicz otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa II stopnia za wdrożenie agrochemicznej obsługi ogrodnictwa w kraju
     ·  J. Krzymuski (i inni z COBORU) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa II stopnia za opracowanie podstaw rejonizacji głównych ziemiopłodów w Polsce
 
.
 
     ·  W dniach 13-15 maja zorganizowano w IUNG Puławy pod kierownictwem A. Kabaty-Pendias II krajową konferencję z udziałem gości zagranicznych: „Wpływ zanieczyszczenia pierwiastkami śladowymi i siarką na przyrodnicze warunki rolnictwa”. Materiały opublikowano w IUNG, Puławy 1980
     ·  W dniach 24-25 czerwca w IUNG Puławy zorganizowano pod przewodnictwem M. Ruszkowskiej i M. Warchołowej, sympozjum: „Wpływ nawożenia na jakość plonów”. Sympozjum zapoczątkowało kilkuletnie badania nad wymienioną tematyką koordynowane przez IUNG. Materiały opublikowano w IUNG, Puławy 1980
     ·  W dniu 7 listopada odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej IUNG z okazji 30-lecia pracy IUNG
     ·  11 września powołano komitet założycielski NSZZ w IUNG (jeszcze bez określenia „Solidarność”)
     ·  29 września na walnym zgromadzeniu delegatów przeprowadzono wybory do NSZZ przy IUNG. Na przewodniczącego wybrano dr Tadeusza Skibę
     ·  16 grudnia po przyjęciu statutu NSZZ przy IUNG przybiera nazwę NSZZ „Solidarność” IUNG
     ·  M. Strzemski opracował książkę: „Historia gleboznawstwa polskiego”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1980 (s. 224)
     ·  Pod redakcją E. Nowackiego przy współudziale A. Anioł, Z. Gonet, I. Jackowska, Z. Koter, Z. Rębowska, M. Ruszkowska, M. Ślusarczyk M. opracowano książkę: „Gospodarka azotowa roślin uprawnych”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1980
     ·  W. Boguszewski opracował książkę: „Wapnowanie gleb”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1980
     ·  M. Ruszkowski, M. Król, K. Odziemkowski, A. Bornus (i inni) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa II stopnia za opracowanie i wdrożenie programu intensyfikacji uprawy zbóż w gminach specjalizujących się w tym kierunku produkcji
     ·  R. Czuba, M. Adamus, W. Boguszewski, K. Boratyński, M. Fotyma, F. Gajek, Z. Jaśkowski, Cz. Maćkowiak, A. Strahl otrzymali nagrodę państwową II stopnia za opracowanie i wdrożenie systemu nawożenia w Polsce
     ·  T. Witek i K. Bis otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa I stopnia za ocenę wartości rolniczej gruntów
     ·  A. Tokarz (i inni) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa I stopnia za wprowadzenie do praktyki sadowniczej nowoczesnych metod uprawy gleby i nawożenia
     ·  Zakończono trwające od 1975 roku prace nad modernizacją instalacji wod.-kan., neutralizacji ścieków, modernizacją i uzupełnieniem co. i likwidacją lokalnych kotłowni w głównych budynkach Osady Pałacowej
     ·  Zakończono kapitalny remont Altany Chińskiej polegający na podbiciu fundamentów, założeniu izolacji poziomej i opaski brukowej, przykryciu dachu blachą miedzianą, wykonaniu parasola, stolarki okiennej i drzwiowej, pomalowaniu
     ·  Przeprowadzono gruntowną konserwację portyku głównego pałacu oraz w parku pomnika „sarkofagu” Augusta Czartoryskiego i Zofii z Sieniawskich Czartoryskiej.
 
 
     ·  Opracowano nowy zmodernizowany program badań na lata 1981-1985. Myślą przewodnią programu było pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego środowiska glebowo-klimatycznego oraz genetycznego nowych odmian roślin uprawnych rezygnując z dotychczas programowego wzrostu produkcji poprzez zwiększenie zużycia środków produkcji. IUNG koordynował 6 programów resortowych: nawozowy (R. Czuba), zbożowy (M. Ruszkowski), ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej (T. Witek), żyzność i urodzajność gleb (Z. Gonet), chmiel (Z. Wirowski), pasze (S. Nawrocki) 
     ·  Wydano pod redakcją S. Nawrockiego i Z. Goneta „Zalecenia Agrotechniczne”. Seria P. (21) str. 416
     ·  Dla uczczenia 50 rocznicy powstania (1931 r.) Zakładu Mikrobiologii Rolniczej, w dniach 3-5 czerwca zorganizowano w IUNG Puławy ogólnopolskie seminarium „Mikrobiologiczne przemiany związków azotowych w glebie w różnych warunkach ekologicznych”. Materiały w Wyd. IUNG (2 t.), Puławy 1981
     ·  IUNG zorganizował w dniach 9-12 czerwca kolejne V seminarium fitoaktynometrii pod hasłem „Vis et Signum”. Referaty wydano w IUNG – seria Materiały Konferencyjne, Puławy 1981
     ·  W dniach 4-5 listopada zorganizowano w IUNG polsko-niemieckie (FZB Müncheberg) sympozjum „Kształtowanie żyzności gleb w procesie ich rolniczego użytkowania”. Materiały wydano w IUNG, Puławy 1983
     ·  3 maja ukazał się pierwszy numer środowiskowego pisma NSZZ „Solidarność” w IUNG „Przeszłość-Przyszłości”. Ostatni numer ukazał się 6 grudnia bezpośrednio przed stanem wojennym
     ·  13 grudnia z chwilą ogłoszenia stanu wojennego internowani zostali A. Berbeć i I. Ostrokólski, a areszt domowy nałożono na J. Chmielewskego, A. Fabera, J. Gądora, S. Głażewskiego, L. Gryniewicza i T. Skibę
     ·  Cz. Maćkowiak i T. Lipska otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa II stopnia za prace badawczo-wdrożeniowe i upowszechnieniowe dotyczące gospodarki gnojowicą a zwłaszcza jej rolniczego wykorzystania.
 
 
     ·  Zakład Uprawy i Hodowli Tytoniu został przejęty (nie zmieniając lokalizacji w Puławach) przez Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego w Krakowie
     ·  Zakończono trwający od 1955 r. kapitalny remont Świątyni Sybilli. Odnowiono i zakonserwowano tzw. „źródełko” przy Domu Gotyckim. Zakonserwowano rzeźbę wykonaną z marmuru kararyjskiego „Tankred i Klorynda”.
 
 
     ·  Dr Stanisław Śliwiński, wieloletni pracownik IUNG w Puławach, został powołany na stanowisko v-ce Ministra w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W 1989 r. uczestniczył w obradach okrągłego stołu
     ·  W dniach 13-15 czerwca po przerwie spowodowanej stanem wojennym, wznowiono krajowe zjazdy doświadczalnictwa. Zjazd odbył się w WOPR Grzmiąca
     ·  We wrześniu zorganizowano w IUNG przy współudziale Oddziału PTGleb w Puławach Krajowy Zjazd PTG, którego głównym tematem było „Racjonalne wykorzystanie gleb podstawą wyżywienia narodu”
     ·  Pod redakcją A. Jelinowskiej opracowano książkę „Polowa produkcja pasz”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1983
     ·  Pod redakcją A. Listowskiego (przy współudziale T. Witek, T. Górski, M. Fotyma) opracowano książkę: „Agroekologiczne podstawy uprawy roślin”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1983
     ·  IUNG uczestniczył (U. Wojcieska, J. Mazurek) w opracowaniu (pod redakcją Cz. Tarkowskiego) monografii „Biologia żyta”. Wyd. PWN, Warszawa 1983
     ·  M. Jurzysta otrzymał indywidualną nagrodę PAN za badania nad saponinami krajowych populacji lucerny mieszańcowej (Medicago media Pers)
     ·  Nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki za opracowanie „Ocena stanu i możliwości ograniczenia strat w rolnictwie i przemyśle spożywczym”, jako członkowie zespołu pracującego pod kierownictwem W. Michny z IERiGŻ, otrzymali J. Mazurek, A. Jelinowska i R. Czuba
     ·  Dokonano kapitalnego remontu prawej kordegardy pałacowej przeznaczając ją na centralę telefoniczną. Wyremontowano budynek starej gazowni a istniejące tam instalacje pozostawiając jako zabytek starej techniki. Odbudowano mur oporowo-ogrodzeniowy na terenie dziedzińca przedniego (rozebrano stary, wykonano nowy o konstrukcji żelbetonowej olicowany cegłą).
 
 
       ·  W dniach 25-26 lutego z inicjatywy społecznej koła ZSL, pracownicy naukowi IUNG (K. Bis, A.Bornus, A. Faber, Z. Gonet, A. Jelinowska, A. Kobyłecki, M. Król, M. Ruszkowski) zorganizowali w IUNG pierwszą sesję powołanego przy IUNG „Uniwersytetu Chłopskiego”. W sesji uczestniczyło grono reprezentantów chłopów, działaczy społeczno-gospodarczych oraz pracowników naukowych. Referaty wprowadzające wygłosili: prof. R. Manteufel „Przemiany społeczno ekonomiczne rolnictwa chłopskiego w okresie powojennym” i prof.. M. Błażejczyk „Status prawny gospodarstwa chłopskiego”. W wyniku interwencji władz politycznych Ministerstwa Rolnictwa Uniwersytet nie mógł kontynuować swej działalności
      ·  W dniach 27-28 czerwca zorganizowano przy współudziale WOPR Minikowo krajowy zjazd doświadczalnictwa
      ·  W dniach 27-28 września zorganizowano w IUNG z okazji 80-lecia urodzin prof. dr hab. Anatola Listowskiego – sesję naukową „Podstawy produkcyjności roślin”. Sesję zorganizowano z inicjatywy społecznej przy wydatnym udziale M. Fotymy, S. Głażewskiego, M. Warchołowej i U. Wojcieskiej
      ·  W dniach 24 września – 10 października na zaproszenie INRA – przebywali z misją naukową we Francji celem zapoznania się z glebami Francji, programem prac badawczych i szkolnictwa w zakresie gleboznawstwa oraz rolnictwa francuskiego 12 osobowa delegacja gleboznawców IUNG
      ·  W dniach 17-18 października została zorganizowana w IUNG Puławy narada naukowo-koordynacyjna w ramach RWPG na temat „Naukowe podstawy podwyższenia urodzajności i produkcyjności gleb w intensywnym systemie rolnictwa". Uczestniczyli przedstawiciele wszystkich krajów RWPG, wszystkich AR z Polski oraz przedstawiciele IUNG, IMUZ, IBMER.
      ·  Tadeusz Skiba – przewodniczący NSZZ Solidarność w IUNG został w grudniu aresztowany i osadzony w więzieniu w Lublinie. Fakt ten, zwłaszcza, że w więzieniu był maltretowany i musiał być hospitalizowany, wywołał sprzeciw społeczności IUNG. W wyniku petycji po 3 miesiącach został zwolniony
      ·  M. Ruszkowska i S. Łyszcz otrzymały nagrodę PAN za pracę „Stresy wywołane nawożeniem mineralnym jako czynnik ograniczający fazę świetlną fotosyntezy”
      ·  A. Chojnacki i E. Fotyma otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa II stopnia za opracowanie i wdrożenie metody uściślania wielkości drugiej wiosennej dawki azotu pod zboża na podstawie zawartości N ogólnego w materiale roślinnym i barwnego testu materiału roślinnego
      ·  M. Fotyma, S. Krasowicz, K. Filipiak, Z. Irlik otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa II stopnia za propozycję alokacji między poszczególne województwa dysponowanej puli nawozów mineralnych
      ·  Cz. i A. Józefaciukowie otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa II stopnia za osiągnięcia badawczo-wdrożeniowe w zakresie ochrony gleb przed erozją
      ·  Przeprowadzono kapitalny remont lewej kordegardy pałacowej, w której ma swą siedzibę biuro PTTK
      ·  Zakończono prace nad telefonizacją Osady Pałacowej – zamontowano centralę typu „Pentaconta” na 200 numerów telefonicznych, wykonano kanalizację telefoniczną, okablowano poszczególne obiekty osady
      ·  Zakończono rozpoczęty w 1982 r. kapitalny remont i konserwację znajdującego się w parku Łuku Rzymskiego.
 
 
      ·  Na podstawie Narodowego Planu Społeczno Gospodarczego przystąpiono z opóźnieniem do opracowania planu działalności naukowej IUNG na lata 1986-1990. W ramach centralnego programu IUNG koordynował programy (lub podprogramy) w zakresie efektywności nawożenia (S. Nawrocki), produkcji pasz i żywienia (A. Jelinowska), technologii uprawy zbóż i oleistych (J. Mazurek), biotechnologii w rolnictwie (J. Kobus i A. Strzelec), ochrony roślin (J. Rola). Koordynatorami programów resortowych byli T. Witek (przestrzeń produkcyjna), K. Bis (modele gospodarstw), Z. Gonet (metody wzrostu żyzności gleb), Z. Wirowski (chmiel), I. Kobus (tytoń)
      ·  W dniach 28-30 maja zorganizowano w IUNG pod przewodnictwem A. Kabaty-Pendias III konferencję z udziałem gości zagranicznych „Wpływ zanieczyszczenia pierwiastkami śladowymi na przyrodnicze warunki rolnictwa” (uczestniczyło ok. 150 osób). Materiały opublikowano w IUNG
      ·  W dniach 20-21 czerwca zorganizowano przy współudziale WOPR Łosiów, krajowy zjazd doświadczalnictwa
      ·  W IUNG zorganizowano w dniach 17-20 września VI seminarium fitoaktynometrii pod hasłem „Vis et Sigma”. Referaty wydano w Zeszytach Probl. Post. Nauk Rol. z. 369, 1989
      ·  W dniach 14-17 października zorganizowano polsko-niemieckie (FZB Müncheberg) sympozjum „Metody podnoszenia żyzności gleb”. Materiały opublikowano w wyd. IUNG, Puławy 1986
      ·  Utworzono Pracownię Erozyjną w Olszance, gdzie prowadzono badania nad sadowniczym zagospodarowaniem terenów erodowanych
      ·  M. Fotyma uczestniczył w opracowaniu pod redakcją W. Gabriela książki; „Biologia ziemniaka”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1985
      ·  M. Ruszkowski, M. Król, K. Bis, J. Mazurek otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa I stopnia za wdrożenie kompleksowej technologii produkcji pszenicy ozimej i jęczmienia jarego 
      ·  Z. Popławski (i inni) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa II stopnia za opracowanie koncepcji mocznikowego nawozu otoczkowanego i sprawdzenie jego przydatności rolniczej
      ·  M. Fotyma, F. Gajek, J. Hryniuk otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa II stopnia za opracowanie technologii produkcji i wdrożenie w rolnictwie nawozu wapniowo-magnezowego (dolomitu) z Małogoszczy
      ·  Zakończono remont położonego w parku zabytkowego budynku hydroforni, zakonserwowano urządzenia i instalacje hydroforni
      ·  Wykonano kapitalny remont fosy przy kordegardach oraz starej ulicy Głębokiej.
 
 
     ·  Instytut otrzymał nowy statut dostosowany do wymogów ustawy z dnia 25 lipca 1985 (Dz. U. Nr 36 poz. 170), który był wyrazem zachodzących zmian ustrojowych. Organami zarządzania Instytutu są Dyrektor, Rada Naukowa, Zebranie ogólne pracowników i Rada Załogi
     ·  W dniach 16-27 czerwca na zasadach rewizyty przebywała z misją naukową w IUNG 15 osobowa grupa gleboznawców francuskich, którzy wg specjalnego programu terenowego zapoznawali się z glebami Polski i problematyką rolnictwa polskiego
     ·  W dniach 17-18 czerwca zorganizowano przy współudziale WOPR Końskowola krajowy zjazd doświadczalnictwa
     ·  W dniach 2-3 września zorganizowano w Zakładzie Ekologii i Zwalczania Chwastów we Wrocławiu krajowe sympozjum „Pozostałości herbicydów w środowisku”. Materiały wydano w IUNG, Puławy 1987
     ·  Opracowano system komputerowego doradztwa technologii uprawy zbóż (pszenicy i w kolejnych następnych latach innych gatunków) i wdrożono go do praktyki rolniczej, głównie przez WOPR i PGR
     ·  W dniach 19-20 czerwca została zorganizowana przez Zakład Uprawy Roli IUNG w Laskowicach, AR Wrocław, KUR PAN oraz PTNA konferencja „Intensyfikacja produkcji roślinnej na glebach piaskowych”
     ·  W dniach 7-12 lipca IUNG był organizatorem III Międzynarodowego Sympozjum Gryki. Uczestniczyli w nim przedstawiciele m.in. Chin, Danii, Japonii, Jugosławii, RFN, Indii. Przewodniczącym IBRA na lata 1986-1989 został wybrany (jednogłośnie) prof. dr hab. Marek Ruszkowski. Materiały opublikowano w Wyd. IUNG Puławy
     ·  W dniach 23-24 września Zakład Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa IUNG we Wrocławiu zorganizował sympozjum „Równowaga jonowa w glebach i roślinach w warunkach intensywnego nawożenia”. Materiały opublikowano w IUNG, Puławy 1986
     ·  Wydano pod redakcją S. Nawrockiego, Z. Goneta i Z. Koter „Zalecenia Agrotechniczne” Seria P.(31) (str. 324)
     ·  Zakład Uprawy i Hodowli Tytoniu – podlegający od 1982 r. Centralnemu Laboratorium Przemysłu Tytoniowego ponownie został włączony w struktury organizacyjnej IUNG
     ·  23 maja w wyniku wyborów ukonstytuowała się Rada Załogi IUNG – nowy statutowy organ Instytutu. Jej przewodniczącym została M. Warchołowa. We wrześniu został wydany pierwszy numer „Informatora Rady Załogi”
     ·  M. Fotyma, H. Kern, W. Sroczyński, F. Gajek, H. Maćkowiak otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa I stopnia za pracę „Projekt zagospodarowania zasobów wapnia i magnezu dla potrzeb rolnictwa”
     ·  Wybudowano w Osadzie Pałacowej na przedłużeniu Alei Małej parterowy podpiwniczony budynek warsztatowo-magazynowy o pow. użytkowej 665 m2
     ·  Zakończono remont (odbudowę) murów oporowo-ogrodzeniowych przy ul. Głębokiej oraz na skarpie obok domu ogrodnika na Dolnym Ogrodzie.
 
 
     ·  Opracowano i wdrożono pierwszą wersję komputerowego i tabelarycznego doradztwa nawozowego NAW-1
     ·  W dniach 16-17 kwietnia zorganizowano krajowe sympozjum: „Doskonalenie technologii produkcji zbóż”. Materiały opublikowano w IUNG Puławy 1987
     ·  W dniu 29 września odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej IUNG z udziałem wiceministra rolnictwa dr S. Śliwińskiego oraz licznych gości z różnych rolniczych placówek naukowych związane z jubileuszem 70-lecia działalności Badawczego Instytutu Rolniczego (tradycji PINGW) w Puławach
     ·  W dniach 23-25 czerwca zorganizowano, przy współudziale WOPR Mikołów krajowy zjazd doświadczalnictwa
     ·  W dniach 20-21 października zorganizowano pod przewodnictwem J. Borowieckiego ogólnopolską sesję naukową „Stan badań nad agrotechniką kukurydzy w Polsce”. Materiały opublikowano w Wyd. IUNG (cz. I i II), Puławy 1988
     ·  R. Czuba, H. Gembarzewski, T. Gawinowska otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa I stopnia za pracę „Zawartość rozpuszczalnych form mikroelementów w glebach Polski”
     ·  Z. Wirowski, I. Araźna, Z. Frydecka i Z. Socha otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa stopnia za opracowanie i upowszechnienie ulepszonej technologii produkcji surowca nowych odmian chmielu pochodzenia krajowego i zagranicznego
     ·  Z. Jakubczak, A. Wołk (i inni) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa II stopnia za pracę „Wytyczne planowania zadrzewień w planach przestrzennego zagospodarowania gmin”.
 
 
      ·  IUNG był współorganizatorem odbytego (w reprezentacyjnych salach pałacu Czartoryskich) w dniach 12-14 października, z okazji Jubileuszu siedemdziesięciolecia parafii Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Puławach, sympozjum: „Religijno-kościelne aspekty historii Rodu Czartoryskich”. Na Jubileusz przybyli i w sympozjum wzięli udział liczni przedstawiciele Rodziny Czartoryskich z całego świata. Materiały z Jubileuszu i referaty z sympozjum są zdeponowane w parafii WNMP w Puławach
      ·  26 maja odbyło się posiedzenie nowo powołanej Rady Naukowej IUNG na lata1988-1992. Wybrano przewodniczącego Rady, którym został prof. dr hab. Ryszard Turski (AR Lublin)
      ·  W dniach 22-23 czerwca zorganizowano, przy współudziale WOPR Modliszewice, krajowy zjazd doświadczalnictwa
      ·  W IUNG pod kierownictwem i redakcją K. Bisa opracowano raport dla Banku Światowego „Produkcja roślinna w Polsce”. Ten wyczerpujący i obszerny (383 str. maszynopisu) dokument stał się ważnym elementem współpracy Polski z Bankiem światowym
      ·  W dniu 10 października w 20 rocznicę śmierci prof. J. Ziemięckiej Zakład Mikrobiologii Rolniczej zorganizował sesję naukową „Drobnoustroje gleby a jej żyzność”. Materiały opublikowano w IUNG, Puławy 1989
      ·  W dniach 8-9 listopada IUNG – pod przewodnictwem  Z. Goneta, wspólnie z Komitetem Uprawy Roślin PAN, zorganizował w Puławach konferencję naukową; „Obsada roślin a produkcyjność roślin uprawnych. Materiały z konferencji opublikowano w IUNG Puławy 1989
      ·  W dniach UNG Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów wspólnie z Komitetem Uprawy Roślin PAN, zorganizował krajową konferencję naukową „Konkurencyjne oddziaływanie chwastów na rośliny uprawne”. Materiały opublikowano w Zesz. probl. Post. Nauk Rol. z. 349, 1988
      ·  W dniach IUNG Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów zorganizował we Wrocławiu krajową konferencję „Stan zagrożenia środowiska glebowego i wodnego przez herbicydy”. Materiały wydano w IUNG, Puławy 1988
      ·  Pod kierunkiem A. i Cz. Józefaciuków opracowano mapy w skali 1:500000 zagrożeń gruntów erozją wodną powierzchniową i mapę gęstości sieci wąwozów w Polsce
      ·  M. Fotyma, S. Mercik, A. Faber opracowali książkę; „Chemiczne podstawy żyzności gleb i nawożenia”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1987. Autorzy za napisaną książkę otrzymali nagrodę PAN
      ·  R. Czuba i T. Mazur opracowali książkę: „Wpływ nawożenia na jakość plonów”. Wyd. PWN, Warszawa 1988
      ·  M. Fotyma i S. Zięba opracowali książkę: „Przyrodnicze i gospodarcze podstawy wapnowania gleb”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1988
      ·  M. Ruszkowski, M. Król, K. Bis, J. Krzymuski, J. Mazurek i S. Nawrocki otrzymali nagrodę państwową II stopnia za opracowanie podstaw i metody kompleksowej technologii pszenicy ozimej i jęczmienia jarego oraz wdrożenie jej do praktyki rolniczej
      ·  T. Skiba otrzymał nagrodę PAN (a także Rady ds. Atomistyki) za pracę „Zdolność niektórych gatunków i odmian roślin uprawnych do pobierania i przemieszczania Sr90 i Cs137 z uwzględnieniem poziomu nawożenia”
      ·  M. Strzemski, T. Witek, H. Pondel, M. Piotrowska (i inni) otrzymali nagrodę PAN za udział w opracowaniu „Atlas Gleb Polski”
      ·  R. Czuba, E. Andruszczak, K. Filipiak i K. Szczegodzińska otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa II stopnia za opracowanie „Krajowy system kontroli zmian zasobności gleb i składu chemicznego plonów w warunkach intensywnego nawożenia”
      ·  J. Siuta, Z. Adamczyk-Winiarska, T. Górski, Z. Jakubczak, Sz. Lekan, L. Puszkar, J. Pięta, H. Terelak, B. Żórawska otrzymali nagrodę Min. Ochrony Środowiska za opracowanie: „Ekologiczne skutki uprzemysłowienia Puław”
      ·  Zakończono trwający od 1982 roku kapitalny remont i prace konserwatorskie znajdującego się na terenie parku Domu Gotyckiego. Szeroki zakres prac konserwatorskich doprowadził do odtworzenia elewacji i wnętrz Sali Herbowej, Sali Zielonej, Gabinetu Malinowego wg pierwotnego wystroju
      ·  Oddano do użytkowania nowo wybudowany blok mieszkalny czteropiętrowy przy ul. Głębokiej 5A o pow. użytkowej 2070 m2 z czterdziestoma mieszkaniami.
 
 
     ·  W dniach 20-21 czerwca zorganizowano, przy współudziale WOPR Barzkowice, krajowy zjazd doświadczalnictwa. Był to ostatni zjazd przed reorganizacją WOPR i przemianowaniu ich w ODR, w których zlikwidowano praktycznie doświadczalnictwo terenowe
     ·  W dniach 5-7 września zorganizowano XI Międzynarodową Konferencję Naukową „Agrochemiczne wskaźniki żyzności gleby”. Materiały opublikowano w IUNG seria K (7) Puławy, 1990 r.
     ·  W dniach 1-8 października pracownicy naukowi IUNG (T. Witek, H. Terelak, K. Bis, J. Kuś E. Ślusarczyk, E. Kernowa uczestniczyli w zorganizowanym przez INRA w Orleanie – Francja kolokwium „Badania i ocena gleb piaskowych Polski i Francji „. Kolokwium podsumowało dwustronną współpracę (misja gleboznawców polskich we Francji w 1984 r. i francuskich w Polsce w 1985 r.). INRA opublikowało materiały, w których zamieszczono wygłoszone referaty strony polskiej i francuskiej (Wyd. INRA-SESCPF Orleans – France 1989)
     ·  W dniach 8-9 listopada IUNG zorganizował, pod przewodnictwem J. Bochniarza, przy współudziale Komitetu Uprawy Roślin PAN, konferencję naukową „Przyrodnicze i agrotechniczne uwarunkowania produkcji nasion roślin strączkowych”. Materiały opublikowano w Wyd. IUNG Seria K(1), Puławy 1990
     ·  26 września odbyło się setne posiedzenie Rady Naukowej IUNG. Okolicznościowe przemówienie, podsumowujące dorobek rady wygłosił na posiedzeniu T. Górski
 
                                                  
                                                                                           Uczestnicy setnego posiedzenia Rady Naukowej IUNG
 
     ·  23 czerwca wznowił działalność NSZZ „Solidarność”. W wyniku wyborów wyłoniono władze statutowe organizacji zakładowej „S” w IUNG. Przewodniczącą komisji zakładowej wybrano Wandę Spoz-Pać
     ·  IUNG uczestniczył (U. Wojcieska, J. Mazurek, J. Mazurek) w opracowaniu (pod redakcją Cz. Tarkowskiego) monografii: „Biologia pszenżyta”. Wyd. PWN, Warszawa 1989
     ·  30 maja odbyły się wybory do Rady Załogi II kadencji. Przewodniczącym został J. Gądor
     ·  M. Jurzysta, S. Burda, W. Oleszek, M. Płoszyński otrzymali nagrodę PAN za cykl badań chemotaksononicznych nad plemieniem Trigonelleae ze szczególnym odniesieniem do rodzaju Medicago
     ·  M. Adamus, S. Wróbel i H. Malińska (i inni) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa za uruchomienie produkcji superfosfatu prostego magnezowego „Supermag”
     ·  R. Czuba i E. Andruszczak otrzymali nagrodę Ministra Ochrony Środowiska I stopnia za pracę „Model zagospodarowania skażonej rolniczej przestrzeni produkcyjnej wokół huty miedzi Legnica”
     ·  R. Czuba i T. Mazur (ART Olsztyn) otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa I stopnia za opracowanie podręcznika „Wpływ nawożenia na jakość plonów”
     ·  Zakończono trwający od 1975 roku remont i konserwację siedziby Instytutu, pałacu Czartoryskich. Wymieniono pokrycie dachu na blachę miedzianą, osuszono fundamenty, odnowiono elewacje, w tym elementy kamieniarskie i balkony. Przeprowadzono prace konserwatorskie wnętrz historycznych „Sali kamiennej”, „Sali Gotyckiej”, „Sali Tylmanowskiej”, „Sali balowej”, „Sali Rycerskiej” oraz „Sali Recepcyjnej”.
     ·  Zakończono trwający od 1985 roku remont „Grot w skarpie parku” i adoptowano je dla celów turystycznych. Prace polegały na zabezpieczeniu spongu, ścian i sklepień oraz zagospodarowaniu otoczenia grot wg koncepcji i pod kierownictwem prof. Z. Strzeleckiego.
 
 
     ·  W dniach 17-18 maja Zakład Mikrobiologii Rolniczej zorganizował sympozjum „Wpływ drobnoustrojów na wzrost i rozwój roślin”. Materiały opublikowano w Wyd. IUNG Puławy, Seria K(3) 1990
     ·  W dniach 27-28 września IUNG zorganizował kolejne VII seminarium fitoaktynometrii pod hasłem „Vis et Signum”. Materiały opublikowano w Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z 396
     ·  W dniach 22-26 czerwca zorganizowano w IUNG (jeszcze w ramach RWPG) sympozjum „Określenie mechanizmu i cech diagnostycznych procesów erozji”. Materiały opublikowano w Wyd. IUNG Seria K (6), Puławy 1990 rok
     ·  Opracowano i wdrożono do praktyki drugą wersję komputerowego i tabelarycznego doradztwa nawozowego NAW-2
     ·  Opracowano i przekazano dla praktyki bazę danych o herbicydach „Infoherb” oraz programy doradztwa odchwaszczania pszenicy „Tritherb” i buraka „Betaherb”
     ·  W dniach 18-19 października zorganizowano pod przewodnictwem Z. Goneta polsko-niemieckie (FZB Müncheberg) sympozjum „Wzajemne oddziaływanie czynników środowiskowych i agrotechnicznych w kształtowaniu efektywnego wykorzystania środków produkcji”. Materiały wydano w IUNG Seria K (4), Puławy 1990
     ·  12 sierpnia uroczyście odsłonięto na murach Instytutu kopię tablicy (zniszczonej po II wojnie światowej) upamiętniającej zbrojny czyn 1920 roku, którą w hołdzie Naczelnemu Wodzowi Józefowi Piłsudskiemu i ofiarnym wojskom ufundowało społeczeństwo Puław
     ·  Wybudowano budynek gospodarczy parterowy o pow. użytkowej 163 m2. Utwardzono plac i alejki przy Domu Gotyckim oraz zejścia i otoczenie przy Świątyni Sybilli.
 
     ·  Instytut otrzymuje uchwalony przez Radę Naukową i zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, oparty na zasadach demokracji, nowy statut. Zgodnie ze statutem Dyrektor Instytutu jest powoływany w drodze postępowania konkursowego na okres 5 lat. Strukturę organizacyjną Instytutu określa regulamin ustalany przez Dyrektora Instytutu oraz opiniowany przez Radę Naukową i działające w Instytucie organizacje związkowe
     ·  W maju odbyły się wybory a 11 czerwca posiedzenie Rady Naukowej IUNG I Kadencji. Przewodniczącym Rady został prof. dr hab. Mariusz Fotyma
     ·  Dyrektorem IUNG zostaje wybrany w wyniku postępowania konkursowego i zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa 27 września (wówczas) doc. dr hab. Marian Król. Dotychczasowy dyrektor St. Nawrocki pozostaje w IUNG jako pracownik naukowy Zakładu Płodozmianów
     ·  A. Jelinowska została wybrana na członka Komitetu Badań Naukowych a w ramach Komitetu przewodniczącą Zespołu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na kadencję 1991-1994
     ·  Opracowano nowy program badawczy IUNG: „Optymalizacja produkcji roślinnej i ochrona przyrodniczych zasobów rolnictwa w Polsce”)
     ·  27 czerwca zostało zorganizowane jubileuszowe seminarium z okazji 40-lecia Zakładu Uprawy Roli IUNG w Laskowicach Oławskich. Wydano drukiem powielaczowym kronikę Zakładu autorstwa J. Sienkiewicza
     ·  Ukończono szereg ważnych prac remontowych i porządkowych – wybudowano kanalizację burzową przy budynku Działu Technicznego, wyremontowano osiatkowanie mikropoletek na Górnym Ogrodzie, wykonano ogrodzenia domów mieszkalnych przy ul. Waryńskiego, zmodernizowano zasilanie i oświetlenie elektryczne terenów zaplecza gospodarczego, prowadzono remonty wnętrz Pałacu (m.in. sanitariatów).
 
 
     ·  Wydano 100 numer „Pamiętnika Puławskiego”
     ·  Wprowadzono w życie Zarządzeniem Dyrektora IUNG program statutowej działalności badawczo-rozwojowej „Optymalizacja produkcji roślinnej i ochrony przyrodniczych zasobów rolnictwa w Polsce”. Kierownikami podprogramów zostali profesorzy: Jan Mazurek (biologiczne uwarunkowania plonowania i jakości roślin), Jan Kuś (doskonalenie technologii uzyskiwania produktów roślinnych), Mariusz Fotyma (rozpoznanie, kształtowanie i ochrona ekosystemów rolniczych), Kazimierz Bis (modele organizacyjno-ekonomiczne gospodarstw i regionalizacja produkcji roślinnej)
     ·  Nastąpiła, w związku ze zmianami ekonomicznymi i ograniczeniami budżetowymi, istotna korekta funkcjonowania Instytutu, określana jako restrukturyzacja. Zweryfikowano plan badawczy – eliminując tematykę uznaną za mniej aktualną oraz przeprowadzono redukcję (zwolnienia grupowe) zatrudnienia w pierwszym etapie z 651 etatów w IUNG do 427, a w działach naukowych RZD IUNG ze 192 do 67 etatów. W zakładach naukowych zlikwidowano pracownie naukowe i z dniem 1 grudnia wprowadzono w życie strukturę wydziałową. Utworzono 4 Wydziały: Przyrodniczych Podstaw Produkcji Roślinnej (kier. M. Fotyma), Technologii Produkcji Roślinnej (J. Mazurek), Agrochemicznych Podstaw Produkcji Roślinnej (S. Strączyński), oraz Systemów Produkcji Roślinnej  Upowszechniania (J. Kuś). Został zlikwidowany Oddział IUNG w Bydgoszczy.
     ·  16 grudnia zorganizowano uroczystą sesję jubileuszową z okazji 75-lecia działalności Badawczego Instytutu Rolniczego w Puławach (tradycja INGW, PINGW i IUNG). Materiały z sesji wydano w IUNG: „Z dziejów Instytutów Rolniczych w Polsce”, „Działalność IUNG w latach 1950-1991” oraz „Sesja jubileuszowa - 75 lat działalności Badawczego Instytutu Rolniczego w Puławach”
     ·  Wydano pod red. M. Fotymy, Z. Goneta i A. Harasima w nowym układzie „Zalecenia agrotechniczne. Technologie uprawy roślin”. Seria P.(51), t. I i II (str.298+317). Zalecenia stały się praktycznie podręcznikiem pomocniczym dla techników i zasadniczych szkół rolniczych oraz studentów uczelni rolniczych i specjalistów ODR
     ·  Przeprowadzono kapitalny remont domu 17B na Dolnym Ogrodzie przy ul. 4 pułku W.P. Wykonano szereg prac porządkujących drogi i chodniki, zwłaszcza na dziedzińcu przednim Osady Pałacowej.
 
 
     ·  Z dniem 1 grudnia powołano w IUNG Studium Doktoranckie o specjalności „Ekologiczne podstawy produkcji roślinnej”, którego kierownikiem zastał Szczepan Lekan. Na 4-letnie studia przyjęto 10 osób
     ·  Powołano na bazie działów naukowych RZD IUNG Jelcz-Laskowice (1.03.) i Baborówko (1.04.) Stacje Doświadczalne. Kierownikiem stacji w Jelczu-Laskowice został A. Kaus, a w Baborówku E. Naglik.
     ·  20 grudnia Instytut otrzymał uprawnienia do nadawania stopni naukowych, obok posiadanych już doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii, także doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska
     ·  M. Fotyma, A. Faber, M. Warchoł dokonali przekładu z angielskiego książki: Mangel K., Kirkby E. A.: „Podstawy żywienia roślin”. Wyd. PWRiL, Warszawa 1983 (s. 526)
     ·  A. Kabata-Pendias, H. Pendias opracowali książkę; „Biochemia pierwiastków śladowych”. Wyd. PWN, Warszawa 1993 (s. 439). Wyd. II w 1999 r.
     ·  J. Mazurek, U. Wojcieska, J. Mazurek, M. Król opracowali monografię: „Biologia i agrotechnika owsa”. Wyd. IUNG, Puławy 1993.
 
 
     ·  W dniu 21 października Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Józef Zych w towarzystwie Vice Ministra Kultury i Sztuki Zdzisława Podkańskiego oraz Wojewody Lubelskiego Edwarda Hunka złożyli wizytę w IUNG
     ·  Powołano komitet redakcyjny „Biuletynu Informacyjnego IUNG” pod przewodnictwem Z. Goneta. Biuletyn zawiera artykuły o wynikach wybranych prac naukowych IUNG a także aktualności związane z bieżącą działalnością Instytutu
     ·  Opracowano i wydano w IUNG (pod redakcją J. Migdala i T. Zaorskiego) podręcznik „Poradnik plantatora chmielu” uwzględniający kompleksową technologię produkcji chmielu
     ·  W dniu 27 września zorganizowano w Zakładzie Uprawy Roli IUNG w Jelczu-Laskowicach seminarium na temat nowoczesnych metod uprawy roli połączone z wystawą oraz pokazem pracy nowoczesnych narzędzi i maszyn uprawowych firm: Horsch (Niemcy), Satos (Czechy) i Famarol (Polska).
 
 
     ·  W dniu 21 marca składa wizytę w IUNG Minister Rolnictwa i Spraw Wiejskich Turcji. Podpisano umowę o współpracy pomiędzy Min. Rolnictwa RP Polski i Min. Rolnictwa Turcji w realizacji której uczestniczy IUNG
     ·  W dniu 18 maja odbyły się wybory a 26 czerwca pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Naukowej IUNG II kadencji. Przewodniczącym Rady został prof. dr hab. S. Nawrocki
     ·  8 czerwca w czasie sprawowania obowiązków służbowych zmarł, dyrektor IUNG prof. dr hab. Marian Król
     ·  W dniach 21-23 czerwca IUNG był gospodarzem międzynarodowej konferencji „Teraźniejszość i przyszłość małoobszarowej produkcji zbóż” organizowanej przez ESA PTNA. W konferencji uczestniczyło 113 osób z 16 krajów europejskich, w tym 40 z Polski
     ·  W dniach 15-16 września IUNG (A. Wołk, Z. Tałałaj) wspólnie z Polskim Towarzystwem Leśnym zorganizował Sympozjum naukowe „100 lecie Lasu Ruda”. Materiały wydano w IUNG, Seria K(9), Puławy 1995
     ·  Dyrektorem IUNG z dniem 2 października zostaje wybrany w wyniku postępowania konkursowego dr Seweryn Kukuła
     ·  4 października S. Nawrocki otrzymuje zaszczytny tytuł doctora honoris causa Akademii Rolniczej w Lublinie
     ·  W dniach 11-12 października odbyła się w IUNG, zorganizowana przez Zakład Biochemii i Jakości Plonów, ogólnopolska konferencja naukowa „Teoretyczne i praktyczne aspekty allelopatii”
     ·  W dniu 30 października odbyła się, zorganizowana przez Zakład Hodowli i Uprawy Roślin Specjalnych ogólnopolska konferencja chmielarska „Produkcja i wykorzystanie chmielu”
     ·  W dniu 28 listopada podczas sympozjum „Laboratorium chemiczne w służbie rolnictwa i ochrony środowiska” zostało oficjalnie otwarte Główne Laboratorium Analiz Chemicznych IUNG mieszczące się w części dydaktyczno-laboratoryjnej Centrum Szkoleniowo Kongresowego (powołano je do życia 3 października)
     ·  Opracowano w IUNG (pod red. H. Pondla) i przekazano do Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nową wersję „Tabeli klas gruntów” wraz z komentarzem
     ·  H. Terelak, A. Kabata-Pendias, M. Piotrowska, T. Motowicka-Terelak, T. Witek, W. Sroczyński, K. Budzyńska i Cz. Pietruch otrzymali nagrodę Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej I stopnia za rozpoznanie i określenie stopnia zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego metalami ciężkimi i siarką
     ·  B. Maliszewska-Kordybach otrzymała nagrodę Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa III stopnia za pracę: „Trwałość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebie”
     ·  Oddano do użytkowania największą inwestycję IUNG w latach jego istnienia Centrum Szkoleniowo-Kongresowe przy Alei Królewskiej 17. Budowę Centrum rozpoczęto w roku 1982. Składa się ono z części hotelowej (oddanej do użytkowania w 1994 roku) o pow. użytkowej 2785 m2, z części dydaktyczno-laboratoryjnej (oddanej do użytkowania w roku 1995) o pow. 1677 m2 oraz części gastronomicznej (oddanej do użytkowania w 1997) o pow. 1653 m2
 
 
     ·  Z początkiem roku zrezygnowano ze struktury wydziałowej IUNG
     ·  Z dniem 1 marca na bazie Stacji Doświadczeń Wegetacyjnych w Puławach i działu naukowego w Osinach rozpoczęto tworzenie Stacji Doświadczalnej Puławy-Osiny, której kierownikiem został dr L. Maj
     ·  W dniach 25-26 czerwca zorganizowano w IUNG, wspólnie z ODR Łosiów, krajowy zjazd doświadczalnictwa. Było to wznowienie tradycji zjazdów kontynuowanych do 1989 roku i przerwanych na skutek likwidacji działów doświadczalnictwa w ODR 
     ·  W dniach 11-13 września zorganizowano pod kierunkiem A. i Cz. Józefaciuków ogólnopolską konferencję „Ochrona agroekosystemów zagrożonych erozją”. W konferencji uczestniczyło ok. 100 osób reprezentujących ośrodki naukowe zajmujące się tymi zagadnieniami w Polsce. Materiały opublikowano w wyd. IUNG, seria K (11-1) i K (11-2) 1996
     ·  W dniach 25-26 września zorganizowano międzynarodową konferencję „Klimatyczne warunki produkcji roślinnej” i „IX seminarium fitoaktynometrii” oraz obchodzono jubileusz 125-lecia istnienia stacji meteorologicznej w Puławach. Materiały opublikowano w Pam. Puł. z. 110 z 1997 roku oraz w wyd. IUNG, seria R(345), 1997 
     ·  W dniu 27 września Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów we Wrocławiu zorganizował sesję jubileuszową z okazji 30-lecia tego Zakładu. Z tej okazji wydano bibliografię prac Zakładu za lata 1966-1996. Wyd. IUNG, seria R(335), Puławy 1996 
     ·  W dniach 8 i 9 października IUNG przy współudziale V Wydziału PAN i KBN był organizatorem konferencji: „Rola eksperymentu polowego w badaniach z zakresu polowej produkcji roślinnej”. Materiały opublikowano w Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. nr 447
     ·  Wyhodowano i wprowadzono do rejestru odmian oryginalnych odmiany chmielu „Oktawia”, „Sybilla” i „Zbyszko” (karłowy), odmiany selekcjonowanej „Nadwiślański” oraz tytoniu typu Virginia – odmiany oryginalnej „Wiecha”
     ·  Opracowano i wdrożono trzecią wersję komputerowego i tabelarycznego doradztwa nawozowego NAW-3
     ·  Z. Popławski i J. Niedźwiedzki otrzymali (jako członkowie większego zespołu) nagrodę III stopnia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za „Wprowadzenie nowej technologii nawożenia azotem opartej na stosowaniu nawozów ciekłych”.
 
 
     ·  Z dniem 4 kwietnia uzyskano prawo własności działki o pow. 0,94 ha dla Ośrodka Wypoczynkowego IUNG w Sobieszewie. Zmodernizowano i udoskonalono domki letniskowe i zaplecze socjalne. Ośrodek składa się z 18 domków czteroosobowych i dwóch domków dwuosobowych. W sezonie letnim (5-6 turnusów) wypoczywa w Sobieszewie około 350 osób + około 300 osób na krótkotrwałych pobytach
     ·  Został opracowany i przyjęty do realizacji nowy wieloletni program badawczo-rozwojowy „Podstawy zrównoważonego gospodarowania i ochrony przestrzeni rolniczej w Polsce”. Koordynatorami zadań badawczych (obszarów) zostali: A. Zaliwski (dane o przestrzeni rolniczej), H. Terelak (podstawy żyzności i ochrony gleb), H. Rolowa (technika uprawy roli i ocena nowych nawozów i herbicydów), J. Kuś (przyrodnicze i ekonomiczne podstawy organizacji produkcji roślinnej), J. Mazurek (produkcja zbóż i strączkowych), J. Borowiecki (produkcja pasz objętościowych), J. Migdal (produkcja chmielu), W. Oleszek (fitochemia i biologia hodowlana roślin)
     ·  W dniach 25-26 czerwca zorganizowano wspólnie z ODR Boguchwała krajowy zjazd doświadczalnictwa
     ·  W dniach 27 lipca - 1 sierpnia w IUNG zorganizowano obrady 14 Międzynarodowej Konferencji ISTRO „Agroekologiczne i ekonomiczne aspekty uprawy gleby” . W konferencji uczestniczyło 211 osób z 37 krajów reprezentujących wszystkie kontynenty. Materiały konferencyjne w języku angielskim – referaty opublikowano w biul. „Fragmenta Agronomica”, z. 2A i 2B
 
                                         
                                                                                                         Uczestnicy konferencji ISTRO
 
     ·  W dniu 4 września odsłonięto na murach Instytutu tablicę pamiątkową ku czci prof. dr Michała Strzemskiego. Wygłoszone z tej okazji referaty (H. Pondla, E. Ślusarczyka) zostały opublikowane w „Tece Puławskiej”
 
                                                 
                                                                     Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej profesorowi Michałowi Strzemskiemu
 
     ·  W dniach 13-17 września w ramach realizacji grantu NATO, IUNG wspólnie z Macanlay Land Use Research Institute w Aberden (Wielka Brytania) zorganizował konferencję: „Jakość gleby w aspekcie zrównoważonego rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”. Uczestniczyło około 50 osób z Czech, Litwy, Polski, Rosji, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Danii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA
     ·  W dniach 22-23 września Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów IUNG we Wrocławiu zorganizował krajową konferencję naukową „Zachwaszczenie wtórne roślin okopowych i ściernisk”. Referaty i doniesienia z konferencji opublikowano w IUNG, seria K(13)
     ·  W dniu 26 września IUNG w Puławach wspólnie z wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zorganizował konferencję naukową „Ogród Puławski w czasach księżnej Izabeli oraz perspektywy jego zachowania przy zmianie funkcji”.
     ·  W dniach 23-24 października Zakład Uprawy Roślin Zbożowych IUNG zorganizował ogólnopolskie seminarium naukowe „Agrotechnika i wykorzystanie jęczmienia”. Materiały z seminarium opublikowano w Pam. Puł. z. 112, 1998
     ·  W dniach 3-4 czerwca IUNG zorganizował ogólnopolską konferencję naukową „Ochrona i wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski’. Materiały konferencyjne wydano w IUNG, seria K(12/1-2
     ·  W dniach 28-29 listopada IUNG przy współdziałaniu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych zorganizował konferencję naukową „Warunki przyrodnicze rolnictwa – technologia – ekonomika”. Referaty opublikowano w Bibl. Fragm. Agronom. 1/96.
 
 
     ·  Wyhodowano i uzyskano wpis do rejestru tytoniu typu Virginia – odmiana oryginalna „Wisła”
     ·  W dniu 21 maja odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci prof. dr Jadwigi Marszewskiej-Ziemięckiej. W uroczystości uczestniczyło liczne grono pracowników naukowych – mikrobiologów z Lublina, Krakowa, Torunia i Bydgoszczy. Sprawozdanie z uroczystości opublikowano w Biuletynie Informacyjnym IUNG nr 7 z 1998 roku
     ·  W dniach 3-4 czerwca zorganizowano w IUNG krajową konferencję: „Dobre praktyki w produkcji rolniczej”. Na konferencji przedstawiono wyniki pracy powołanego przez IUNG interdyscyplinarnego zespołu (reprezentowanego przez IBMER, IMUZ, IOR) współpracującego z Duńskim Centrum Doradztwa Rolniczego. Materiały wydano w IUNG Seria K(15I/II), Puławy 1998
     ·  19 czerwca w IUNG odbyła się sesja Lubelskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk „Miejsce i rola IUNG w lubelsko-puławskim ośrodku naukowym”. Materiały opublikowano w Biuletynie informacyjnym IUNG nr 8 (specjalny) 1998
 
                                                         
                                            Prof. dr hab. R. Czuba na uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
 
     ·  W dniach 1-2 lipca zorganizowano wspólnie z ODR Szepietowo krajowy zjazd doświadczalnictwa. Był on połączony z uroczystością zorganizowaną przez ODR Szepietowo z okazji 50 lat doradztwa rolniczego prowadzonego (wcześniej w różnych strukturach organizacyjnych) przez ten ODR
     ·  Prof. zw. dr hab. Roman Czuba, wieloletni zasłużony pracownik IUNG otrzymał nadany mu w dniu 17 października przez Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie zaszczytny tytuł doctora honoris causa 
     ·  W dniu 13 sierpnia obradowało w IUNG zgromadzenie fundatorów „Fundacja Wspierania Historycznego Ogrodu Puławskiego” (IUNG – S. Kukuła, Miasto Puławy – W. Karpiński, Instytut Sadownictwa – W. Skowronek, Parafia – ks. A. Czyżewski, Puławska Szkoła Wyższa – G. Janusz, ZA – M. Malinowski i K. Murat). W dniu 29 grudnia wybrano 9 osobową Radę Fundacji, której przewodniczącym został W. Karpiński, zastępcą A. Wołk i sekretarzem J. Smagacz.
     ·  Wyhodowano i wprowadzono do rejestru tytoń typu Virginia – odmiana oryginalna „Wilia”
     ·  W dniach 27-30 września w IUNG Puławy odbyło się międzynarodowe sympozjum „Kodeks dobrej praktyki nawożenia i zrównoważone nawożenie”. Uczestniczyło 95 osób, w tym 63 z zagranicy. Materiały z sympozjum wydano w języku angielskim w Bibl. Fragmenta Agronomica, nr 3/98
     ·  W dniach 5-7 października odbyła się w Puławach, organizowana przez Zakład Hodowli i Uprawy Roślin Specjalnych IUNG wspólnie z IHAR, Instytutem Genetyki PAN i Ogrodem Botanicznym PAN, konferencja naukowa „zasoby genowe roślin użytkowych – gromadzenie, ocena i wykorzystanie”.
     ·  W dniach 21-23 października Zakład Uprawy Roślin Zbożowych IUNG zorganizował krajową konferencję naukową „Biologia plonowania, agrotechnika i wykorzystanie ziarna pszenicy”. Materiały z konferencji zostały opublikowane w Pamiętniku Puławskim, Zeszyt nr. 118, 1999.
 
 
     ·  Ukazał się 10 numer Biuletynu Informacyjnego IUNG
     ·  W dniach 14-15 kwietnia IUNG w Puławach, wspólnie z IERiGŻ, IMUZ i Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, zorganizował konferencję naukową "Racjonalizacja wykorzystania gleb marginalnych”
     ·  W dniu 12 maja pracownicy Instytutu wybrali Radę Naukową IUNG (kadencja na lata 1999-2003). Pierwsze posiedzenie nowej Rady odbyło się 10 czerwca, jej przewodniczącym został prof. zw. dr hab. Ryszard Turski
     ·  W dniach 8-9 czerwca IUNG zorganizował ogólnopolską konferencję naukową „Gospodarka zbożowa w Polsce”. Referaty i doniesienia naukowe opublikowano w IUNG – Pam. Puł., z. 114.
 
 
     ·  Z dniem 1 lutego utworzono Zakład Agrometeorologii i Zastosowań informatyki, który powstał w wyniku połączenia Zakładu Agrometeorologii oraz Zakładu Zastosowań  Matematyki i Informatyki, a także Zakładu Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów oraz zakładu Erozji Gleb i Urządzenia Terenów Urzeźbionych.
     ·  W dniu 31 maja na uroczystym posiedzeniu Rady Naukowej na ręce dyrektora doc. dr hab. Seweryna Kukuły został przekazany medal im. Michała Oczapowskiego, przyznany Instytutowi przez Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych.
     ·  W dniach 1 i 2 czerwca obchodzono Jubileusz 50-lecia IUNG połączony z międzynarodową konferencją naukową nt. „Gospodarowania w rolnictwie zrównoważonym na progu XXI w.” ; uczestniczyło 128 osób.
 
                                                                     
                                              Uczestnicy obchodów Jubileuszu IUNG                                                               Jubileuszową sesję  Rady Naukowej IUNG otwiera
                                                                                                                                                                             prof. dr hab. Ryszard Turski. Obok Dyrektor IUNG prof. dr  hab. S. Kukuła
 
     ·  Wydano obszerne opracowanie pt. „Księga pamiątkowa IUNG”, gdzie oprócz ważniejszych wydarzeń w dziejach Instytutu w latach 1950-2000 zamieszczono biogramy pracowników naukowych i informacje o działalności zakładów naukowych.
     ·  Dr Tomasz Stuczyński otrzymał nagrodę I stopnia Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie wykorzystania osadów ściekowych do rekultywacji terenów zdewastowanych.
     ·  Zespół w składzie: prof. dr hab. Henryk Terelak, prof. dr hab. Teresa Motowicka-Terelak, dr Tomasz Stuczyński i mgr Czesław Pietruch otrzymał nagrodę naukową Dyrektora IUNG za monografię pt.”Pierwiastki śladowe (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) na glebach użytków rolnych w Polsce”.
     ·  Profesorowie Seweryn Kukuła i Stanisław Nawrocki otrzymali honorowe doktoraty nadane przez Radę Naukową Instytutu Uprawy Roli i Roślin Ukraińskiej Akademii Nauk Rolniczych.
     ·  Decyzją Dyrektora COBORU do krajowego rejestru odmian wpisano wyhodowaną w IUNG oryginalną odmianę tytoniu typu Virginia pod nazwą Wanda.
     ·  W dniu 2 października w wyniku postępowania konkursowego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał prof. dr hab. Stanisława Kukułę na funkcję Dyrektora IUNG (II kadencja).
     ·  W dniach 2 i 3 października zorganizowano konferencję naukową nt. „Biochemiczne interakcje w oddziaływaniach środowiskowych”.
     ·  W dniach 19 i 20 października zorganizowano konferencję naukową nt. „Uprawa i wykorzystanie żyta w Polsce – stan obecny i przyszłość”.
     ·  W dniach 8 i 9 listopada zorganizowano VIII krajowe seminarium z zakresu stosowania ciekłych agrochemikaliów nt. „Efektywność i opłacalność stałych oraz płynnych form nawozów mineralnych”; uczestniczyło 96 osób.
 
 
     ·  Z dniem 2 kwietnia dotychczasowy Zakład Doświadczalny Hodowli i Uprawy Chmielu w Jastkowie koło Lublina przekształcono w nową formę organizacyjną – jednoosobową spółkę Instytutu pod nazwą – Rolniczy Zakład Doświadczalny „Jastków” Spółka z o.o.
     ·  W dniach 11 i 12 czerwca zorganizowano V krajową konferencję naukową nt.  „Systemy informacji i wspierania decyzji w rolnictwie”; uczestniczyło 112 osób.
     ·  W dniu 8 sierpnia Główne Laboratorium Analiz Chemicznych otrzymało Certyfikat Akredytacji Nr AB 339 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Laboratorium jest akredytowane w zakresie badania własności chemicznych i fizykochemicznych gleby, roślin, pasz, wody,  odpadów oraz nawozów wapniowych, wapniowo-magnezowych, naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnych.
     ·  W dniach 13 i 14 września z okazji 35-lecia działalności Zakładu Ekologii i Zwalczania Chwastów IUNG we Wrocławiu zorganizowano XXV krajową konferencję naukową z cyklu „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”.
     ·  W dniach 1-4 listopada Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia zorganizował V międzynarodowe sympozjum nt. „Reakcje metabolizmu roślin na zanieczyszczenia powietrza i globalne zmiany”; uczestniczyło 160 osób.
     ·  Prof. dr hab. Wiesław Oleszek otrzymał nagrodę naukową Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN za cykl prac nad saponinami roślinnymi.
     ·  Zespół pracowników w składzie: prof. dr hab. Marian Jurzysta, prof. dr hab. Stefan Martyniuk, dr Zbigniew Biały i dr Andrzej Jastrzębski otrzymał nagrodę naukową Dyrektora IUNG za cykl prac nad potencjalną możliwością wykorzystania saponin lucerny ( Medicago ssp.) w walce z chwastami, patogennymi grzybami i owadami – insektami.
 
 
     ·  W dniach 23 i 24 kwietnia zorganizowano międzynarodową konferencję naukową nt. „Biogeochemia azotu w warunkach Polski”.
     ·  W dniach 4 i 5 czerwca zorganizowano VI międzynarodową konferencję naukową na temat „Produkcja Roślinna w Polsce. Środowisko – biologia – technologia”, która odbyła się w ramach obchodów 140-lecia ośrodka nauk rolniczych w Puławach: uczestniczyło 113 osób.
     ·  W dniu 14 czerwca prof. dr Józef Rola otrzymał zaszczytny tytuł doktora honoris causa  nadany przez Akademię Rolniczą w Lublinie.
 
                                                           
                                                                         Prof. Józef Rola po wręczeniu dyplomu honoris causa Akademii Rolniczej w Lublinie

 
     ·  W dniach 4 i 5 lipca zorganizowano krajową konferencję naukową nt. „Gryka wczoraj, dziś i jutro”.
     ·  W dniach 24 i 25 października zorganizowano X krajowe seminarium z cyklu „Stosowanie ciekłych agrochemikaliów”, uczestniczyło 145 osób. 
     ·  Minister Nauki prof. Michał Kleiber włączył IUNG w nowo utworzoną sieć krajowych Centrów Doskonałości i Kompetencji. Tytuł krajowego centrum został przyznany Instytutowi w związku z uzyskaniem przez IUNG grantu Unii Europejskiej na utworzenie Centrum UE PROLAND w zakresie ochrony jakości gleby i wody oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
     ·  Utworzono nową serię wydawniczą Instytutu „Monografie i Rozprawy Naukowe”, w której zamieszczane są rozprawy habilitacyjne, prace monograficzne i przeglądowe.
     ·  Dr Janusz Podleśny otrzymał nagrodę naukową Dyrektora IUNG za cykl prac dotyczących przedsiewnej symulacji laserowej nasion wybranych gatunków roślin strączkowych.
 
 
     ·  W dniach 23 i 24 kwietnia zorganizowano krajową konferencję naukową z udziałem gości zagranicznych nt.; „Biogeochemia fosforu w warunkach Polski”, uczestniczyło 76 osób. W tym 9 z zagranicy.
     ·  W dniu 7 maja wybrano nową Radę Naukową IUNG na lata 2003 - 2007 (IV kadencja z wyboru).
     ·  W dniach 1 - 6 czerwca zorganizowano międzynarodowe warsztaty nt. „Zrównoważone zarządzanie azotem od fabryki do pola”; uczestniczyło 60 osób, w tym 50 z zagranicy.
     ·  W dniach 5 i 6 czerwca zorganizowano krajową konferencję naukową nt. „Potencjał produkcyjny polskiego rolnictwa i możliwości jego wykorzystania w aspekcie integracji europejskiej”; uczestniczyło 127 osób.
     ·  W dniu 13 czerwca zorganizowano sesję naukową nt. „Baborówko wczoraj -  dziś - jutro” z okazji jubileuszu 50-lecia Rolniczego Zakładu Doświadczalnego i 10-lecia Stacji Doświadczalnej w Baborówku.
     ·  W dniach 26 i 27 czerwca zorganizowano  międzynarodową konferencję naukową nt.  „Ogród Puławski – przeszłość przyszłości”.
     ·  W dniu 17 września zorganizowano wspólnie z Instytutem Nawozów Sztucznych (INS) w Puławach. W ramach XLVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Chemicznego, krajową konferencję nt. „Chemia dla rolnictwa”; uczestniczyło 55 osób.
     ·  Z dniem 1 października sprzedano RZD Jelcz-Laskowice z wyjątkiem stawów rybnych o powierzchni 26,54 ha, które wydzierżawiono.
     ·  W dniach 2 – 4 października zorganizowano międzynarodowe warsztaty nt. „Jakość fizyczna gleb”; uczestniczyło 50 osób, w tym 21 z zagranicy.
     ·  W dniach 15 – 16 października zorganizowano krajową konferencję naukową nt. „Jakość a wykorzystanie a wykorzystanie ziarna zbóż”.
     ·  W dniach 22 i 23 października zorganizowano XI krajowe seminarium z cyklu „Stosowanie ciekłych agrochemikaliów”; uczestniczyły 143 osoby.
     ·  W dniu 24 października zorganizowano wspólnie z INS krajową konferencję nt. „ Praktyczne problemy związane z funkcjonowaniem  ustawy o nawozach  i nawożeniu oraz opiniowaniem nawozów”; uczestniczyło 90 osób.
     ·  W dniach 27 – 29 listopada zorganizowano międzynarodowe warsztaty nt. „Wdrażanie i monitorowanie projektów rolno środowiskowych  dla rozwoju obszarów wiejskich”; uczestniczyło 45 osób, w tym 10 z zagranicy.
     ·  Zespół w składzie: prof. dr hab. Barbara Maliszewska-Kordybach, dr Bożena Smreczak, prof. dr hab. Stefan Martyniuk i mgr Agnieszka Klimkowicz-Pawlas otrzymał nagrodę naukową Dyrektora IUNG za cykl prac dotyczących wpływu trwałych zanieczyszczeń organicznych na siedliskowe funkcje gleby.
     ·  Powołano przy IUNG Branżowy Punkt Kontaktowy 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej, której jest elementem sieci składającej się z regionalnych, branżowych i lokalnych punktów kontaktowych, utworzonej przez Komitet Badań Naukowych.
 
 
     ·  W dniach 4 – 6 marca zorganizowano warsztaty międzynarodowe nt. „Ocena stanu obecnego i potrzeb GIS oraz technologii baz danych w sektorze rolniczym”; uczestniczyło 96 osób.
     ·  W dniach 21 i 22 kwietnia wspólnie z Polskim Towarzystwem Gleboznawczym zorganizowano konferencję naukową z udziałem gości zagranicznych nt. „Biogeochemia siarki w warunkach Polski” uczestniczyło 105 osób.
     ·  Na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowano w IUNG kurs z zakresu gleboznawstwa, klasyfikacji i kartografii gleb oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych. Kurs obejmował dwa etapy – zajęcia teoretyczne  (1-13.03) i praktyczne (19-30.04); ukończyło go 70 osób.
     ·  W dniu 31 maja z okazji 100 rocznicy urodzin prof. dr hab. Anatola Listowskiego (1904-1987), pierwszego dyrektora IUNG (w latach 1950-1968), odbyła się uroczystość, na którą złożyły się: odsłonięcie tablicy pamiątkowej (wmurowanej w ścianę pałacu) i sesja historyczna poświęcona przypomnieniu sylwetki Profesora. Ważniejsze okresy z życia i działalności prof. A. Listowskiego oraz wspomnienia o Nim przedstawiono w specjalnym zeszycie (nr 136) „Pamiętnika Puławskiego”.
     ·  W dniu 31 maja i 1 czerwca zorganizowano VIII konferencję naukową nt. „Jakość towarowych produktów roślinnych wyzwaniem dla nauki i praktyki rolniczej”; uczestniczyło 163 osoby.
     ·  W dniach 3 – 5 czerwca zorganizowano sympozjum i warsztaty międzynarodowe nt. „Allelopatia” – przez zrozumienie do zastosowania” (sympozjum) oraz „Przemiany i toksyczność allelozwiązków w odniesieniu do środowiska i konsumenta” (warsztaty) ; uczestniczyło 78 osób.
     ·  W dniach 8 – 10 września zorganizowano międzynarodową konferencję naukową nt. „Chemia i zastosowanie saponin roślinnych”; uczestniczyło 97 osób.
     ·  W dniach 22 – 24 września wspólnie ze Stowarzyszeniem Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu zorganizowano XI kongres krajowy z udziałem gości zagranicznych nt. „Polska wieś i gospodarka żywnościowa w Unii Europejskiej – bilans otwarcia”; uczestniczyły 193 osoby, w tym 10 z zagranicy.
     ·  W dniu 29 września wspólnie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowano konferencję krajową nt. „Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013”; uczestniczyło 167 osób.
     ·  W dniach 1 i 2 października zorganizowano konferencję krajową nt. „Wkład nauk rolniczych w rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce”; uczestniczyło 167 osób.
     ·  W dniach 16 i 17 listopada wspólnie ze Związkiem Producentów Kukurydzy i Polskim Towarzystwem Agronomicznym zorganizowano konferencję krajową nt. „Stan obecny i perspektywa uprawy kukurydzy w Polsce”; uczestniczyło 124 osoby.
     ·  Prof. dr Anthony R. Dexter otrzymał nagrodę naukową Dyrektora IUNG za cykl dotyczący jakości fizycznej gleb.
 
 
     ·  W dniach 10 – 12 marca zorganizowano warsztaty międzynarodowe nt. „Oddziaływania uporczywych zanieczyszczeń w agroekosystemach” ; uczestniczyło 98 osób, w tym 55 z zagranicy.
     ·  W dniu 17 marca z okazji 50 rocznicy śmierci prof. dr hab. Lucjana Kaznowskiego (1890 – 1955) odbyła się w Instytucie uroczystość, na którą złożyły się odsłonięcie tablicy pamiątkowej (wmurowanej w ścianę pałacu) i sesja historyczna poświęcona przypomnieniu sylwetki Profesora; uczestniczyło 61 osób. Ważniejsze okresy z życia prof. L. Kaznowskiego oraz wspomnienia o Nim przedstawiono w wydanym specjalnym zeszycie (nr 141) „Pamiętnika Puławskiego”.
 
                                                           
                                                                             Odsłonięcia tablicy poświęconej prof. Lucjanowi Kaznowskiemu dokonują
                                                                      Jadwiga Kaznowska-Dylewska - córka profesora i Seweryn Kukuła - Dyrektor IUNG

 
     ·  W dniach 29 -31 marca zorganizowano warsztaty międzynarodowe nt.  „Zrównoważone zarządzanie azotem w  krajach Europy Środkowej”; uczestniczyło 31 osób, w tym 19 z zagranicy.
     ·  Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 4 maja nadała Instytutowi status państwowego instytutu badawczego (Dz. U. z 16.05.2005 r., Nr 85, poz. 730), któremu powierzono realizację zadań w programie wieloletnim pn. „Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej”.
     ·  Na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi zorganizowano w IUNG kurs z zakresu gleboznawstwa, klasyfikacji i kartografii gleb oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych. Kurs obejmował dwa etapy – zajęcia teoretyczne (21.02. – 04.03.) i praktyczne (25.04. – 07. 05.); uczestniczyły 43 osoby.
     ·  W dniach 19 – 20 maja odbyło się w Instytucie X Seminarium Fitoaktynometrii; uczestniczyło  41 osób.
     ·  W dniu 31 maja minęło 55 lat działalności IUNG.
     ·  W dniach 1 i 2 czerwca zorganizowano IX krajową konferencję naukową nt. „Efektywne i bezpieczne technologie produkcji roślinnej’; uczestniczyło 135 osób.
     ·  W dniach 12 i 13 września zorganizowano konferencję naukową z udziałem gości zagranicznych nt. ; „Rolnictwo ekologiczne najlepszym rozwiązaniem dla społeczeństwa i środowiska”; uczestniczyły 102 osoby.
     ·  W dniach 19 – 23 września Instytut brał udział w zorganizowaniu II Lubelskiego Festiwalu Nauki; uczestniczyło 131 osób.
     ·  W dniu 20 września Rada Naukowa IUNG odbyła 200 jubileuszowe posiedzenie; pierwsze miało miejsce w Warszawie w dniach 26 i 27 września 1956 r.
 
                                           
 
     ·  Z dniem 2 października, w wyniku postępowania konkursowego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał prof. dr hab. Seweryna Kukułę na funkcję Dyrektora IUNG (III kadencja).
     ·  W dniach12 i 13 października zorganizowano XIII krajowe seminarium z cyklu „Stosowanie agrochemikaliów”; uczestniczyło 109 osób.
     ·  W dniach 27 – 29 października odbyły się warsztaty międzynarodowe nt „Aktualne postępy w remediacji terenów zanieczyszczonych”; uczestniczyły 92 osoby, w tym 36 z zagranicy.
     ·  W dniu 18 listopada Fundacja Wspierania Historycznego Ogrodu Puławskiego wspólnie z IUNG zorganizowała seminarium naukowe nt. Koncepcyjny projekt rewaloryzacji parku utworzonego przez Izabelę ks. Czartoryską na przełomie XVIII I XIX wieku wokół  rezydencji rodu Czartoryskich w Puławach”; uczestniczyło 117 osób
     ·  Do. dr  hab. Teresa Doroszewska otrzymała nagrodę naukową Dyrektora IUNG za cykl prac nt. „Choroby wirusowe tytoniu  i uzyskiwanie odporności na wirusa Y ziemniaka (PCV) poprzez krzyżowanie oddalone i transformację genetyczną.”
     ·  Zorganizowano w Instytucie studia podyplomowe w dwóch zakresach:
- gleboznawstwo, klasyfikacja i kartografia gleb – 53 uczestników, 
- integrowana produkcja rolnicza – 60 uczestników.
     ·  Decyzją Dyrektora COBORU przyznano Instytutowi wyłączne prawo do dwóch nowych odmian chmielu – „Zula” i „Junga”.
 
 
     ·  Z dniem 1 stycznia Sekretariat Naukowy otrzymał nazwę Dział Organizacji Badań i Współpracy z zagranicą.
     ·  W dniu 9 lutego zorganizowano warsztaty  krajowe nt. „Program rolnośrodowiskowy aktualnie i w przyszłości”; uczestniczyło 230 osób.
     ·  W dniu 2 marca zorganizowano warsztaty międzynarodowe nt.  „Teoretyczne i praktyczne aspekty agrochemicznej obsługi rolnictwa”; uczestniczyły 102 osoby w tym 44 z zagranicy.
     ·  9 – 11 marca zorganizowano konferencję międzynarodową nt. „Strategia ochrony gleb – potrzeby i metody wspomagania decyzji”; uczestniczyło 102 osoby, w tym 44 z zagranicy.
     ·  W dniach 1 i 2 czerwca zorganizowano konferencję krajową nt. „ Narodowy program wapnowania gleb w Polsce”; uczestniczyły 324 osoby.
     ·  W dniu 23 czerwca prof. dr hab. Mariusz Fotyma otrzymał zaszczytny tytuł doktora honoris causa nadany przez  Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
     ·  W dniach 16 – 22 września Instytut brał udział w zorganizowaniu III Lubelskiego Festiwalu Nauki; uczestniczyło 115 osób.
     ·  W dniach 22 i 23 września zorganizowano konferencję połączoną z festynem  nt. „Możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego w makroregionie środkowowschodnim” + EKOFESTYN; uczestniczyło 160 osób.
     ·  W dniach 18 i 19 października zorganizowano II konferencję krajową nt. „Jakość a wykorzystanie ziarna zbóż”; uczestniczyło 101 osób.
     ·  W dniach 25 i 26 października zorganizowano konferencję krajową nt. „Zasady wprowadzania nawozów do obrotu”; uczestniczyło 221 osób.
     ·  W dniu 27 października zorganizowano seminarium międzynarodowe nt. „Hodowla nowych odmian i restrukturyzacja odmianowa chmielu”; uczestniczyło 70 osób, w tym 50 z zagranicy.
     ·  W dniu 16 listopada zorganizowano warsztaty krajowe nt. „Wskaźniki oceniające zmiany w środowisku powodowane wdrażaniem Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich”; uczestniczyło 47 osób.
     ·  W dniach 16 listopada i 11 grudnia wspólnie z British American Tobacco zorganizowano warsztaty szkoleniowe nt. „Nowe odmiany tytoniu odporne na czarną zgniliznę korzeni jako element podnoszenia ilości i jakości plonu surowca tytoniowego”; uczestniczyło 170 + 50 osób.
     ·  W dniach 29 i 30 listopada zorganizowano warsztaty krajowe nt. „regionalne zróżnicowanie  produkcji rolniczej w Polsce”; uczestniczyło 83 osoby.
     ·  W dniu 14 grudnia zorganizowano warsztaty krajowe nt. „System wspomagania decyzji  w zakresie zrównoważonego nawożenia”; uczestniczyły 82 osób.
     ·  Prowadzono w Instytucie studia podyplomowe w dwóch zakresach:
- gleboznawstwo, klasyfikacja i kartografia gleb; 58 słuchaczy ukończyło studia, a 76 rozpoczęło (kolejny turnus).
-integrowana produkcja rolnicza; uczestniczyło 60 słuchaczy, z których 38 otrzymało świadectwo ukończenia studiów.
    ·  Instytut wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizował szkolenie nt. „Realizacja przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych”; w 5 turnusach przeszkolono około 250 pracowników urzędów marszałkowskich i powiatowych.
    ·  Zespół pracowników w składzie: prof. dr hab. Jan Kuś, prof. dr hab. Irena Duer, dr Beata Feledyn – Szewczyk, dr Krzysztof Jończyk, dr Jarosław Stalenga, prof. dr hab. Stefan Martyniuk i mgr Andrzej Kawalec otrzymał nagrodę Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi za „Opracowanie naukowych podstaw rolnictwa ekologicznego oraz jego promocję i upowszechnianie”.
     ·  Zespół w składzie: prof. dr hab. Ewa Fotyma, prof. dr hab. Mariusz Fotyma, doc. dr hab. Janusz Igras i mgr Czesław Pietruch otrzymał nagrodę naukową Dyrektora IUNG I stopnia za cykl prac dotyczących zawartości azotanów w glebach i wodach glebowo – gruntowych w Polsce , a nagrodę II stopnia otrzymał doc. dr hab. Marian Król za monografię „Azospirillum – asocjacyjne bakterie wiążące wolny azot”.
     ·  Utworzono nową serię wydawniczą Instytutu „Studia i Raporty IUNG-PIB”, w której publikuje się prace z zakresu agronomii i kształtowania środowiska, wykonane w ramach zadań programu wieloletniego.
     ·  W grudniu rozpoczęto realizację projektu „Remont konserwatorski oraz rewaloryzacja pałacu Czartoryskich w Puławach.
 
 
     ·  Z dniem 1 stycznia utworzono Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu, który powstał w wyniku połączenia Zakładu Ekologii i Zwalczania Chwastów we Wrocławiu oraz Zakładu Technik Uprawy Roli i Nawożenia w Jelczu – Laskowicach.
     ·  W dniu 18 stycznia odbyła się w Instytucie konferencja dla producentów chmielu. Służb doradczych i przedstawicieli firm BARTH – HAAS – GRUPE; uczestniczyło 150 osób, w tym 10 z zagranicy.
     ·  W ramach realizacji programu wieloletniego PIB zorganizowano 15 warsztatów naukowych i szkoleniowych (18.02. – 18.12.); łącznie uczestniczyło 150 osób. W tym 10 z zagranicy.
     ·  W dniach 8 i 9 maja wspólnie z Polskim Towarzystwem Agronomicznym zorganizowano krajową konferencję nt. „Produkcja pasz objętościowych dla przeżuwaczy”; uczestniczyło 64 osób.
     ·  W dniu 10 maja wybrano nową Radę Naukową IUNG – PIB NA LATA 2007 – 2011 (V kadencja z wyboru).
     ·  W dniach 12 i 13 czerwca zorganizowano XI konferencję naukową nt. „Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolnych”; uczestniczyło 188 osób.
     ·  W dniu 13 lipca Instytut wspólnie z Krajową Izbą Paliw i GIMAR zorganizował krajową konferencję nt. „Organizacja rynku paliw transportowych w regionie lubelskim”; uczestniczyło 75 osób.
     ·  W dniach 22 – 28 września Instytut brał udział w zorganizowaniu IV Lubelskiego Festiwalu Nauki; uczestniczyło 120 osób.
     ·  Prof. dr hab. Stanisław Nawrocki w dniu 2 października podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2007/2008 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie otrzymał Medal Instytutu Agronomicznego w Marymoncie.
     ·  W dniach 9 i 15 października zorganizowano warsztaty robocze nt. „Efektywność różnych systemów uprawy roli”; uczestniczyło 94 osoby.
     ·  W dniach 7 – 9 listopada Instytut był gospodarzem polsko – norweskiej konferencji dotyczącej współpracy pomiędzy Norweskim Instytutem Badań Rolniczych i Środowiskowych (Bioforsk) i Wirtualnym Instytutem Rolnictwa Zróżnicowanego (WIRZ); uczestniczyło 60 osób, w tym 15 z Norwegii.
     ·  W dniach 23 i 24 listopada zorganizowano konferencję ogólnopolską doktorantów i młodych naukowców nt. „Wkład młodych naukowców w rozwój nauk rolniczych”; uczestniczyło 107 osób, w tym 69 z uczelni wyższych, 1 z PAN i 37 z instytutów naukowych.
     ·  Prowadzono 2-semestralne studia podyplomowe w zakresie: gleboznawstwo, klasyfikacja i kartografia gleb; 75 słuchaczy otrzymało świadectwo ukończenia studiów, a 49 w następnym turnusie rozpoczęło studia.
     ·  Zespół pracowników w składzie: doc. dr hab. Tomasz Stuczyński, dr Jan Jadczyszyn, dr  Krystyna Filipiak, dr Jerzy Kozyra, dr Rafał Pudełko, mgr Małgorzata Capała, mgr Renata Korzeniowska – Pucułek, mgr Monika Kowalik, mgr Piotr Koza, mgr Janina Wiącek i mgr Elżbieta Wróblewska otrzymał nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pracę nt. „Opracowanie metodyki i  przeprowadzenie procesu wydzielania i uszczegółowienia obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania – ONW w Polsce”.
     ·  Nagrodę naukową Dyrektora IUNG I stopnia za pracę habilitacyjną pt. „Assessment and modelling of land use change in  Europe in the context of soil   protection” otrzymał doc. dr hab. Tomasz Stuczyński, a nagrodę II stopnia za cykl  prac dotyczących badań  fitochemicznych  gatunku Medicago truncatula zespół w składzie dr Anna Stochmal, prof. dr hab. Wiesław Oleszek, dr Ireneusz Kapusta, mgr Iwona Kowalska i mgr Bogdan Janda.
 
 
     ·  Z dniem 1 stycznia Zakład Hodowli i Uprawy Roślin Specjalnych otrzymał nazwę Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin.
     ·  Z dniem 1 stycznia na bazie Stacji Doświadczalnej Puławy – Osiny utworzono Stację Doświadczalną w Osinach oraz Stację Doświadczeń Wegetacyjnych w Puławach.
     ·  W dniach 16 – 18 kwietnia odbyła się w Instytucie I konferencja Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas na temat zastosowania spektrometrii mas w proteomice, metabolomice i analizie środowiskowej; uczestniczyło 127 osób, w tym 5 z zagranicy.
     ·  W dniach 4 i 5 czerwca zorganizowano krajową konferencję naukową nt. „Uprawa roślin energetycznych a wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej”; uczestniczyło 265 osób.
     ·  W dniach 19 i 20 czerwca zorganizowano konferencję naukową „Uprawa i wykorzystanie gryki w Polsce – stan obecny i przyszłość” ; uczestniczyło 50 osób.
     ·  W drugiej połowie roku Instytut został podwykonawcą w programie wieloletnim realizowanym przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, w którym wykonuje prace w trzech zadaniach merytorycznych w zakresie obszaru pn. „Gromadzenie, ochrona, ocena i utrzymanie w stanie żywym oraz udostępnianie dla potrzeb gospodarki narodowej zasobów genowych roślin użytkowych i ich patogenów”.
     ·  W dniu 3 lipca wybrano nową Radę Naukową IUNG – PIB na lata 2008 – 2012 (VI kadencja z wyboru).
     ·  W dniach 28 i 29 sierpnia zorganizowano warsztaty krajowe nt. „Technologiczne uwarunkowania bezorkowego systemu uprawy roli”; uczestniczyło  67 osób.
     ·  W dniu 18 września nastąpiło uroczyste przywrócenie herbu książąt  Czartoryskich na froncie pałacu połączone z prezentacją elewacji budynku pałacowego po zrealizowaniu w latach 2006 – 2009 projektu „ Remont konserwatorski oraz rewaloryzacja pałacu Czartoryskich w Puławach”.
     ·  W dniach 22 – 26 września Instytut brał udział w organizacji V Lubelskiego Festiwalu Nauki; uczestniczyło 446 osób
     ·  W ramach realizacji programu wieloletniego PIB zorganizowano 11 warsztatów naukowych i szkoleniowych (02.04 – 18.12); łącznie uczestniczyło 903 osoby.
     ·  Prowadzono 2-semestralne studia podyplomowe w zakresie; gleboznawstwo, klasyfikacja i kartografia gleb; 47 słuchaczy otrzymało świadectwo ukończenia studiów.
     ·  Zespół pracowników w składzie: prof. dr hab. Mariusz Fotyma, dr Tamara Jadczyszyn i mgr Czesław Pietruch otrzymał nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pracę nt: „Opracowanie i wdrożenie zrównoważonego doradztwa nawozowego w Polsce”.
     ·  Zespół w składzie: doc. dr fab. Teresa Doroszewska, dr Urszula Skomra, dr Jerzy Dwornikiewicz, prof. dr hab. Ewa Solarska, dr Mieczysław Stasiak, dr Anna Czubacka,  i mgr Marcin Przyboś otrzymał nagrodę Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie za projekt „Restrukturyzacja odmianowa chmielu uprawianego przez plantatorów”.
    ·  Zespół w składzie: prof. dr hab. Barbara Maliszewska – Kordybach, prof. dr hab. Henryk Terelak, dr Bożena Smreczak i dr Agnieszka Klimkowicz – Pawlas otrzymał nagrodę naukową Dyrektora IUNG I stopnia za cykl prac z zakresu monitorowania chemizmu gleb ornych Polski ze szczegółowym uwzględnieniem zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).
 
 
     ·  W dniach 14 i 15 maja wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwowym Instytutem Weterynaryjnym  - PIB zorganizowano I Kongres Nauk Rolniczych pod hasłem „Nauka – Praktyce” nt. „Przeszłość sektora rolno – spożywczego i obszarów wiejskich”; uczestniczyło 560 osób, w tym 25 z zagranicy.
     ·  W dniu 16 czerwca zorganizowano XIII krajową konferencję naukową nt. „Kierunki zmian w produkcji roślinnej w Polsce do roku 2010”; uczestniczyło 105 osób.
     ·  W  dniach 2 – 4 września zorganizowano I Konferencję krajową nt. „Naturalne substancje roślinne – aspekty strukturalne i aplikacyjne”; uczestniczyło 64 osoby.
     ·  W dniach 17 i 18 września Instytut wspólnie z BIOFORSK (Norweski Instytut Badań Rolniczych  i Środowiskowych) zorganizował warsztaty międzynarodowe nt. „Strategie ograniczania emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa”; uczestniczyło 50 osób w tym 4 z zagranicy.
     ·  W dniach 21 – 25 września Instytut brał udział w organizacji VI Lubelskiego Festiwalu Nauki; uczestniczyło 216 osób.
     ·  W dniu 6 października w salach Pałacu Czartoryskich (siedzibie Instytutu) odbyła się uroczystość otwarcia Muzeum Czartoryskich, które jest filią Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Muzeum nawiązuje do tradycji muzeum utworzonego przez księżną Izabelę Czartoryską w Puławach ponad 200 lat temu i hasła „Przeszłość – przyszłości”. Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego.
     ·  W dniach 27 i 28 października zorganizowano III konferencję krajową nt. „Jakość a wykorzystania ziarna zbóż”; uczestniczyło 137 osób.
     ·  W ramach realizacji programu wieloletniego PIB zorganizowano 8 warsztatów naukowych i 6 szkoleniowych (24.02. – 11.12.); łącznie uczestniczyło 1061 osób
Prof. dr hab. Mariusz Fotyma otrzymał Medal im. Michała Oczapowskiego nadany przez Wydział Nauk Rolnych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN.
     ·  Zespół w składzie: doc. dr hab. Teresa Doroszewska, dr Urszula Skomra, dr Jerzy Dwornikiewicz, prof. dr hab. Ewa Solarska, dr Mieczysław Stasiak, dr Anna Czubacka i mgr Marcin Przyboś otrzymał nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pracę nt: „Opracowanie systemu uzyskiwania zdrowych sadzonek chmielu i wdrażanie ich do uprawy jako element wspomagania zmian w strukturze krajowego chmielarstwa”.
     ·  Zespół w składzie dr Zbigniew Biały, prof. dr hab. Marian Jurzysta, prof. dr hab. Stefan Martyniuk i prof. dr hab. Grażyna Podolska otrzymał nagrodę naukową Dyrektora IUNG – PIB I stopnia za cykl prac dotyczących budowy chemicznej saponin gatunków lucerny (Medicago ssp.) oraz potencjalnej możliwości wykorzystania ich w rolnictwie, medycynie i przemyśle.
     ·  Instytut otrzymał nagrodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie „Laur Konserwatorski” za wyróżniającą się realizację konserwatorską – remont i konserwacja elewacji  Pałacu Czartoryskich w Puławach.
     ·  Decyzją Dyrektora COBORU przyznano Instytutowi jako hodowcy wyłączne prawo do dwóch nowych odmian tytoniu (VRG 2, HTR 2).
     ·  Wydano drukiem w językach polskim i angielskim monografię pt. „Album gatunków z rodzaju Nicotiana(Album of Nicotiana species)”.
     ·  Wydano drukiem monografię pt. „Udział polskiego rolnictwa w emisji związków azotu i fosforu do Bałtyku”.
     ·  Wydano 150 numer „Pamiętnika Puławskiego” i rozpoczęto wydawanie nowego czasopisma (w języku angielskim) „Polish Journal of Agronomy”.
 
 
     ·  W dniach 19 i 20 stycznia zorganizowano warsztaty w ramach projektu PROFICIENCY dotyczącego umocnienia sprawności IUNG w zakresie „Organizacja produkcji żywności i pasz oraz ich bezpieczeństwo i jakość w warunkach globalnych zmian klimatycznych”; uczestniczyło 34 osoby.
     ·  Opracowano i przekazano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt programu wieloletniego PIB na lata 2011 – 2015 pt. „Wspomaganie decyzji w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce”.
     ·  Instytut uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pt. „Rewaloryzacja i konserwacja Domku Żółtego i części Pałacu ks. Czartoryskich w Puławach z przeznaczeniem na cele kulturalno – turystyczne”.
     ·  W dniu 31 maja minęło 60 lat działalności IUNG.
     ·  W dniach 9 i 10 czerwca Instytut obchodził Jubileusz 60-lecia działalności połączony z XIV krajową konferencją naukową nt. „Oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze w warunkach zmian klimatu”.
     ·  W dniu 30 września podczas inauguracji roku akademickiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wręczono medale Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. Wśród wyróżnionych, znalazł się długoletni Dyrektor IUNG-PIB w Puławach prof. dr hab. Seweryn Kukuła
 
     ·  Z dniem 2.10.2010 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - dr Marek Sawicki powołał na dyrektora Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach - prof. dr hab. Wiesława Oleszka. Nominację wręczył  w dniu 1.10.2010 r. Podsekretarz Stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk. Wręczenie nominacji odbyło się podczas pożegnania ustępującego dyrektora - prof. dr hab. Seweryna Kukuły.
 
                
          Prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Podsekretarz Stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk,               Mgr. Michał Polkowski, prof. dr hab. Wiesław Oleszek, prof. dr hab. Seweryn
                                        prof. dr hab. Seweryn Kukuła                                                                             Kukuła, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz

 
 
 
 
 
      · W dniu 29 marca w Sali Kongresowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego odbyły się warsztaty tytoniowe zatytułowane "Perspektywy uprawy tytoniu w Polsce. Sposoby ograniczania chorób i szkodników roślin występujących w następstwie zmian klimatycznych". W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele departamentów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele krajowych i okręgowych związków plantatorów tytoniu, firm kontraktujących, przemysłu tytoniowego, grup producenckich oraz plantatorzy.
      · W dniu 7 kwietnia odbyło się spotkanie z dyrektorami i nauczycielami szkół rolniczych podległych, MRiRW, które podpisały porozumienia o współpracy z Instytutem.
      · W dniu 28-29 kwietnia odbyła się w Miszkolcu na Węgrzech międzynarodowa konferencja dotycząca Polsko - Słowacko - Węgierskiej współpracy w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa Węgier we współpracy z Polskim Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na szczeblu rządowym Polskę reprezentowała Podsekretarz Stanu Jarosława Wojtowicz. Na konferencji zaprezentowany został referat przygotowany przez pracowników Zakładu Systemu i Ekonomiki Produkcji Roślinnej IUNG-PIB, prof. dr hab. Jana Kusia i dr Mariusza Matykę pt.: "Plonowanie wybranych roślin na cele energetyczne i ich przydatność jako paliwa", w którym przedstawione zostały wyniki dotychczasowych badań prowadzonych przez IUNG-PIB nad uprawą roślin na cele energetyczne.
      · W dniu 8 czerwca w Instytucie Uprawy i Gleboznawstwa - PIB w Puławach odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z kierunkami ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej UE. W spotkaniu uczestniczyły: Joanna Czapla - Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w MRiRW oraz Wanda-Gil Chmielewska - Kierownik Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej FAPA. Ze strony IUNG-PIB, obok Dyrektora - prof. dr hab. Wiesława Oleszka i Jego zastępców uczestniczyło grono pracowników reprezentujących Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej oraz Agrometeorologi i Zastosowań Informatyki.
      · W dniach 23-27 maja 2011 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy zorganizował Dni Otwartych Drzwi dla studentów i uczniów szkół rolniczych, a także Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Stroną organizującą i koordynującą całe przedsięwzięcie byli pracownicy Działu Upowszechniania i Wydawnictw. W ramach Dni Otwartych Drzwi pracownicy Instytutu przygotowali 40 prezentacji, zarówno w formie wykładów, jak i demonstracji badań prowadzonych w stacjach doświadczalnych.
 
                                  
 
      · W dniach 28-29 czerwca 2011 roku odbyła się W IUNG-PIB konferencja pt” Hodowla uprawa i wykorzystanie pszenicy orkisz (Triticum aestivum ssp. spelta) w warunkach zmian klimatu” .  Była ona organizowana w ramach projektu „ PROFICIENCY” przez Zakład Uprawy Roślin Zbożowych IUNG-PIB przy współudziale Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W konferencji wzięło udział 75 osób, które reprezentowały 15 jednostek badawczych.
      · W dniach W dniach 13-16 czerwca 2011 roku odbyła się w IUNG w Puławach Międzynarodowa Konferencja “Ochrona gleb użytkowanych rolniczo przed oddziaływaniem czynników naturalnych i antropogenicznych". Konferencja została zorganizowana w ramach projektu EU PROFICIENCY przez Zakład Gleboznawstwa, Erozji i Ochrony Gruntów IUNG przy współudziale Instytutu nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Głównym tematem Konferencji był przegląd aktualnych kierunków badan w zakresie łącznego oddziaływania czynników naturalnych (z szczególnym uwzględnieniem zmian klimatu) i antropogenicznych (głownie zanieczyszczeń) na podstawowe funkcje gleby. Chociaż tematyka konferencji koncentrowała się na środowisku glebowym z szczególnym uwzględnieniem terenów użytkowanych rolniczo, niemniej włączono w nią również badania środowiska wodnego z szerszymi odniesieniami do warunków rolno-środowiskowych.
      · W dniach 4-5 września 2011 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB reprezentowany przez Dział Upowszechniania i Wydawnictw uczestniczył w XX Krajowej Wystawie Rolniczej w Częstochowie. Tegoroczne uroczystości połączone były z XII Dniami Europejskiej Kultury Ludowej. Stoisko Instytutu zaszczycił swoją obecnością Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odwiedzali je również rolnicy z całego kraju, którzy przybyli na „Ogólnopolską Pielgrzymkę Rolników” na Jasnej Górze. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB za 60 lat działalności na rzecz polskiego rolnictwa ukierunkowanej na zrównoważony rozwój produkcji rolniczej otrzymał nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nagrodę wręczył Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
      · W dniu 6 września 2011 r. w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG we Wrocławiu odbyła się sesja jubileuszowa nt. „Herbologia we wrocławskim ośrodku IUNG w latach 1951-2010”. Dokonania Zespołu pracowników IUNG specjalizujących się w dziedzinie herbologii zostały przedstawione w monografii „Rozwój herbologii w ośrodku wrocławskim IUNG w latach 1951-2010 przygotowanej pod redakcją prof. dr hab. Henryki Roli. Podczas spotkania grupie pracowników wręczono odznaczenia państwowe i resortowe oraz listy gratulacyjne. Sesja jubileuszowa poprzedziła XXXV konferencję z cyklu „Rejonizacja chwastów segetalnych”. Uczestniczący w spotkaniu Dyrektor IUNG-PIB w Puławach prof. dr hab. Wiesław Oleszek wysoko ocenił osiągnięcia i zaangażowanie pracowników z Wrocławia, składając wyrazy uznania i serdeczne życzenia.
      · W dniu 1 sierpnia 2011 r. o godz. 10-tej na dziedzińcu IUNG-PIB, przed tablicą pamiątkową Krystyny Krahelskiej, z inicjatywy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność ” i Dyrekcji IUNG-PIB, odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 67. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: posłanka Małgorzata Sadurska, starosta powiatu - Witold Popiołek, wiceprezydent Miasta Puławy - Grzegorz Nakonieczny, przedstawiciel Rady Powiatu - Michał Godliński, członek zarządu powiatu - Leszek Gorgol, przedstawiciele Rady Miasta - Halina Jarząbek, i Krzysztof Cichoń, przewodniczący Oddziału NSZZ Solidarność „Ziemia Puławska” Wojciech Pochwatka oraz przedstawicie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Puławach. Na uroczystości obecni byli pracownicy Instytutu oraz mieszkańcy Puław. Przybyłych gości powitała prof. dr hab. Teresa Doroszewska, z-ca Dyrektora ds. naukowych, która następnie przypomniała sylwetkę Krystyny Krahelskiej i Jej związek z Puławami oraz z puławskim Instytutem. Wszystkie delegacje złożyły kwiaty przed tablicą upamiętniającą pobyt Krystyny Krahelskiej w naszym Instytucie. Pani prof. dr hab. Anna Jelinowska podzieliła się z uczestnikami spotkania osobistymi przeżyciami związanymi z wybuchem powstania. Swoistą lekcję patriotyzmu, zaangażowania w sprawy Ojczyzny dał w swej wypowiedzi najmłodszy uczestnik spotkania Krzysztof Księżniak. Z prawdziwą dojrzałością docenił zasługi walczącego pokolenia w Powstaniu Warszawskim, wskazując jednocześnie na ich znaczenie dla obecnej młodzieży.
 
                 
                                                                  Uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Krystynie Krehelskiej
 
       · W dniu 16 i 17 września - w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się pierwsza konferencja organizowana w ramach projektu Rozwój Klastra Dolina Ekologicznej Żywności pt. "ROLNICTWO EKOLOGICZNE: BADANIA, JAKOŚĆ, WSPÓŁPRACA I MARKETING".Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno środowisk naukowych jak i konsumentów ekologicznej żywności. Konferencja miała międzynarodowy charakter - prelegenci z Niemiec i Norwegii przedstawili koncepcję ekologii i klastrów w swoich krajach. Wszystkie referaty przykuwały uwagę słuchaczy, po prelekcjach prowadzono dyskusję dotycząca ekologicznej żywności, badań i ich konsumenckiego kontekstu. Konferencja była okazją do spotkań producentów żywności ekologicznej z przedstawicielami sieci handlowych, uczelni wyższych i instytutów. Konferencja odbywała się pod patronatem Marszałków województw Lubelskiego i Podkarpackiego.
      · W dniach 19-23 września 2011 roku Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach wziął udział w organizowanym na terenie województwa lubelskiego VIII Lubelskim Festiwalu Nauki pod hasłem „Nauka w służbie przyrody”.
      · W dniu 5 października grupa pracowników naukowych IUNG-PIB wraz z Dyrektorem i Jego zastępcami uczestniczyła w II Kongresie Nauk Rolniczych, który odbył się w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. Hasłem II Kongresu były „Narodowe, strategiczne programy badań dla sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich”. Podczas kongresu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dr inż. Marek Sawicki odznaczył grupę pracowników instytutów i innych jednostek pracujących na rzecz rolnictwa odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa”. Wśród osób wyróżnionych tą odznaką był Dyrektor IUNG-PIB – prof. dr hab. Wiesław Oleszek.
      · W dniach 28-30 września, w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym odbyły się międzynarodowe warsztaty "Optimal land use for bioenergy production without jeopardy of food self-sufficiency and food security". Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu Proficiency przez Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki.
      · W dniach 17 i 18 listopada odbyły się w Puławach warsztaty naukowe nt. „Rolnictwo zrównoważone w teorii i praktyce”, zorganizowane w ramach zadań 2.4, 2.5 i 3.2 programu wieloletniego IUNG-PIB. W warsztatach uczestniczyło 115 osób w tym pracownicy i przedstawiciele: instytutów badawczych (IERiGŻ-PIB, IUNG-PIB, IOR-PIB, PIMR), uczelni i szkół rolniczych, OSChR, Centrum Doradztwa Rolniczego, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych, Urzędów Wojewódzkich i Marszałkowskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, firm i organizacji działających w otoczeniu i na rzecz rolnictwa (DOROL, K+S Polska sp. z o.o., Agrosimex sp. z o.o.) oraz Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego.  
      · W dniu 7 grudnia w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach  odbyły się warsztaty naukowe pt. „Nowe wyzwania dla doradztwa rolniczego w Polsce”. Zorganizowane zostały w ramach zadań 1.1, 4.1 i 4.2 Programu wieloletniego IUNG-PIB. Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i wzięło w nich udział 151 osób. Uczestnikami byli pracownicy i przedstawiciele wielu instytucji: MRiRW, IUNG-PIB, Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG, uczelni i szkół rolniczych, OSChR, Centrów Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych, prasy rolniczej oraz firmy Agrosimex sp. z o.o. W warsztatach wzięli też udział rolnicy oraz uczniowie szkół rolniczych.
 
 
 
     · W dniu 3 stycznia 2012 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach odbyło się spotkanie noworoczne. Wzięli w nim udział pracownicy Instytutu oraz liczna grupa emerytów. Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody przyznane przez Dyrektora IUNG-PIB w Puławach.
Nagrodę I stopnia za opracowanie ekspertyzy pt. „Poziom emisji gazów cieplarnianych (CO2, N2O i CH4) dla upraw pszenicy, pszenżyta, kukurydzy i żyta przeznaczonych do produkcji bioetanolu oraz upraw rzepaku przeznaczonych do produkcji biodiesla”, wykonanej na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał zespół w składzie:
     prof. dr hab. Antoni Faber
     dr Zuzanna Jarosz
     dr Robert Borek
     dr Magdalena Borzęcka-Walker
     dr Alina Syp
     dr Rafał Pudełko
Nagrodą II stopnia została wyróżniona Pani Urszula Koziołek – Dyrektor RZD IUNG-PIB w Wielichowie, woj. wielkopolskie.
Nagroda ta została przyznana za efektywne, niezwykle sprawne i racjonalne zarządzanie RZD IUNG w Wielichowie. Laureatka tej nagrody włożyła wiele wysiłku i osobistego zaangażowania w organizację i prawidłowe prowadzenie produkcji rolniczej w RZD o powierzchni ogólnej 485 ha, przejętego po 17 latach od dzierżawcy.
     Podczas spotkania wręczono też nagrodę im. prof. Wandy Maliszewskiej, przyznawaną od szeregu lat młodym, wyróżniającym się pracownikom naukowym. Nagrodę ufundowaną przez córkę prof. dr Wandy Maliszewskiej – prof. dr hab. Barbarę Maliszewską-Kordybach otrzymała dr Justyna Krzyżanowska z Zakładu Biochemii i Jakości Plonów za cykl 3 publikacji z zakresu wykorzystania roślin oraz kultur in vitro do produkcji związków bioaktywnych oraz analizy znaczenia tych substancji dla zdrowia człowieka.
Ważnym punktem spotkania była prezentacja drogi życiowej i osiągnięć naukowych prof. dr hab. Marii Ruszkowskiej – emerytowanego pracownika IUNG, cenionej specjalistki w zakresie fizjologii roślin. Prezentację przedstawiła długoletnia współpracownica Pani Profesor – dr Anna Kocoń. Uczestnicząca w uroczystości – prof. dr hab. Maria Ruszkowska otrzymała od Dyrektora bukiet kwiatów wraz z wyrazami uznania i życzenia długich lat życia w zdrowiu.
     Spotkanie uświetnił występ Zespołu „Ekolki” ze Szkoły Podstawowej w Bochotnicy koło Kazimierza Dolnego.
 
 
Spotkanie noworoczne - 2012 r.
 
 
     · W dniu 13.01.2012 r. odbyła się uroczysta inauguracja działalności studiów podyplomowych – na kierunku: Gleboznawstwo, gleboznawcza klasyfikacja gruntów oraz kartografia gleb. Studia te prowadzi IUNG-PIB w Puławach w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
     · W dniach 2 – 3 lutego 2012 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym, odbyło się spotkanie uczestników projektu GREENLAND - Gentle remediation of trace element contaminated land (FP7-KBBE-2010-4), realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej. W spotkaniu udział wzięło 23 osoby, reprezentujące 15 instytucji wchodzących w skład konsorcjum. Projekt jest realizowany przez specjalistów z dziedziny remediacji gleb, toksykologii pierwiastków śladowych, biotechnologii, mikrobiologii gleb z 10 krajów europejskich.
     · W dniu 7 lutego 2012 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się seminarium pt. „Jak ograniczyć pogorszenie jakości ziarna zbóż w latach o niekorzystnym przebiegu pogody”. Zorganizowane zostało ono w ramach zadania 3.4 Programu wieloletniego IUNG-PIB. Współorganizatorem seminarium był Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Otwarcia seminarium dokonali wspólnie Z-ca Dyrektora do spraw naukowych IUNG PIB prof. dr hab. Stanisław Krasowicz i dyrektor LODR dr Tadeusz Solarski. W obradach uczestniczyło 147 osób, głównie producentów rolnych. Podczas seminarium wygłoszono 6 referatów.
     · W dniu 22 marca 2012 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytucie Badawczym odbyły się warsztaty naukowe pt. „Nowe możliwości współpracy z doradztwem i praktyką rolniczą”. Zorganizowano je w ramach zadania 4.2 programu wieloletniego IUNG-PIB.
W warsztatach wzięło udział 142 osoby: przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wojewódzkich Izb Rolniczych, Centrów Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Okręgowych Stacji Chemiczno– Rolniczych, osoby reprezentujące Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Zakłady Azotowe Puławy S. A., uczelnie rolnicze oraz starosta puławski, pracownicy naukowi Instytutu Zootechniki–Państwowego Instytut Badawczego oraz IUNG-PIB. Warsztaty otworzył prof. dr hab. Wiesław Oleszek ̶ Dyrektor IUNG-PIB. W swoim wystąpieniu m.in. podkreślił ważną rolę programu wieloletniego w całokształcie działalności naukowo-badawczej Instytutu. Celem warsztatów było przybliżenie działalności IUNG-PIB i jego znaczenia dla doradztwa i praktyki rolniczej oraz wskazanie związków pomiędzy nauką, doradztwem rolniczym i rolnictwem. Zaprezentowano i omówiono model przepływu wiedzy i informacji rolniczej oraz kierunki działań i zadania stojące przed doradztwem rolniczym, jak również jego związki z rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwa. Przedstawiono przewidywane kierunki reform we Wspólnej Polityce Rolnej po roku 2013. Omówiono nowe tendencje w hodowli i agrotechnice zbóż oraz aktualną sytuację i perspektywy uprawy roślin strączkowych.
     · W dniu 27.03.2011 w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG PIB we Wrocławiu, w ramach zadania 2.6 Programu Wieloletniego IUNG PIB zorganizowane zostały Warsztaty Naukowe nt. „IUNG-PIB wspiera rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich Dolnego Śląska”. Otwarcia Warsztatów dokonał Zastępca Dyrektora IUNG-PIB w Puławach do Spraw Naukowych w Zakresie Badań Środowiskowych – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, zapoznając uczestników Warsztatów z realizacją celów Programu Wieloletniego na tle działalności statutowej IUNG PIB. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, Inspektoratu Ochrony Roślin, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa, Zespołu Szkół nr 25 we Wrocławiu, firm obsługi rolnictwa, przedsiębiorstw rolnych i ogrodniczych, gospodarstw indywidualnych oraz pracownicy ZHiTUR IUNG PIB. Łącznie w Warsztatach uczestniczyły 92 osoby.
     · W dniach 24-25 kwietnia 2012 r. odbyła się w IUNG-PIB Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Effectiveness of agri-environment scheme in protection of biodiversity”, organizowana w ramach projektu „Ochrona różnorodności cennych przyrodniczo siedlisk na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim (KIK/25)”, finansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W konferencji, która prowadzona była w języku angielskim, uczestniczyło ok. 100 osób, reprezentujących m.in. Biuro Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, Władzę Wdrażającą Programy Europejskie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, instytuty naukowe i uczelnie z całej Polski, instytucje państwowe i pozarządowe, pracujące w sektorze rolnictwa i ochrony środowiska, ośrodki doradztwa rolniczego i firmy prywatne. Konferencja zgromadziła ponad 20 gości z zagranicy. Rozpoczęła się wycieczką terenową statkiem po Wiśle, podczas której uczestnicy mieli okazję obserwować unikatową przyrodę okolic Puław i Kazimierza Dolnego. W części merytorycznej konferencji wygłoszono 11 referatów przez przedstawicieli 7 krajów Europy. Wystąpienia oraz dyskusja koncentrowały się wokół roli programu rolnośrodowiskowego w różnych krajach oraz oceny jego skuteczności w zachowaniu bioróżnorodności flory i fauny. W opinii uczestników konferencja była udana, a goście zagraniczni deklarowali chęć współpracy z IUNG-PIB przy realizacji projektu.
     · W dniach 26-27 kwietnia 2012 r. odbyły się w IUNG-PIB Międzynarodowe Warsztaty Naukowe „Climate change and biodiversity on agricultural lands”, organizowane w ramach projektu „Proficiency”, finansowanego z 7 Programu Ramowego UE. W warsztatach uczestniczyło ponad 50 osób, z różnych krajów Europy. Wygłoszono 6 referatów, które dotyczyły oceny stanu różnorodności flory i fauny w kontekście zmian klimatu. Po części referatowej uczestnicy wzięli udział w sesji terenowej na cennych przyrodniczo łąkach nad Wieprzem, a następnego dnia odwiedzili Stację Doświadczalną IUNG-PIB, gdzie zapoznali się z wieloletnim doświadczeniem z różnymi systemami produkcji roślinnej (ekologiczny, integrowany, konwencjonalny) oraz plantacjami roślin energetycznych.
 
 
Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej - "Effectiveness of agri-environment scheme in protection of biodiversity"
 
     · W dniu 29 kwietnia 2012 r. w Cieszanowie, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach oraz Towarzystwo Rolnicze w Cieszanowie, w ramach zadania 2.4 programu wieloletniego IUNG-PIB zorganizowały warsztaty naukowe pt. „Zrównoważone gospodarowanie w produkcji rolniczej”. W warsztatach udział wzięło 40 osób, głównie członkowie Towarzystwa Rolniczego w Cieszanowie oraz przedstawiciele: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Rzeszowie, rolnicy indywidualni z terenu Miasta i Gminy Cieszanów (pow. Lubaczowski) oraz pracownicy Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej (ZSiEPR) IUNG-PIB w Puławach.
     · W dniu 26 kwietnia 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Bronisław Komorowski wręczył nominacje profesorskie 48 pracownikom naukowym, reprezentującym zarówno uczelnie jak i instytuty.   Wśród osób, które otrzymały dyplomy profesorskie była prof. dr hab. Anna Stochmal – kierownik Zakładu Biochemii i Jakości Plonów IUNG-PIB w Puławach.
     · Uroczystość wręczenia nagród za najciekawsze prace wdrożeniowe w rolnictwie w 2011 roku odbyła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie w dniu 5 czerwca 2012 roku. Nagrody wręczał podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy instytutów badawczych oraz dyrektorzy departamentów merytorycznych MRiRW, które uczestniczyły w opiniowaniu nagrodzonych prac. Wyróżnieni pracownicy naukowi odebrali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy a w dalszej części uroczystości zaprezentowali efekty wdrożeniowe zrealizowanych projektów. Nagrodę przyznaną przez Marka Sawickiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołówstwie za 2011 rok otrzymał Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach za pracę pt. „System monitoringu suszy rolniczej w Polsce”. Nagrodę w imieniu wyróżnionego zespołu odebrał dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. nadzw.  
      · 20 czerwca 2012 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym odbyły się uroczystości związane ze 150-leciem nauk rolniczych w Puławach. Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dr Marek Sawicki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. dr hab. Barbara Kudrycka. Uroczystości rozpoczęła Sesja Jubileuszowa, w której wzięło udział około 300 osób. Wśród przybyłych gości byli: Tadeusz Nalewajk  ̶ podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Włodzimierz Karpiński  ̶ poseł na sejm RP, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Jerzy Chróścikowski  ̶ senator RP, przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jolanta Szołno-Koguc  ̶ wojewoda lubelski, Sławomir Sosnowski  ̶ wicemarszałek województwa lubelskiego. W Sesji uczestniczyli dyrektorzy i pracownicy instytutów badawczych podległych MRiRW, rektorzy wyższych uczelni, członkowie PAN, przedstawiciele jednostek pracujących na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich oraz czynni i emerytowani pracownicy IUNG-PIB. Gości przywitał dyrektor IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesław Oleszek. W referacie okolicznościowym prof. dr hab. Wiesław Oleszek oraz prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, z-ca dyrektora ds. naukowych, przybliżyli rys historyczny Instytutu. Minister Tadeusz Nalewajk wysoko ocenił działalność instytutów badawczych i ich wkład w rozwój oraz unowocześnienie polskiego rolnictwa. Przekazał dyrektorowi IUNG-PIB – inicjatorowi uroczystości jubileuszowych adres okolicznościowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr. Marka Sawickiego. Odczytano również list Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej. Swoje prezentacje pod wspólnym tytułem „Instytuty resortowe spadkobiercami Puławskiego Ośrodka Nauk Rolniczych” przedstawili dyrektorzy jednostek wywodzących się z Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego. Uczestniczący w Sesji goście złożyli organizatorom sesji historycznej gratulacje i wyrazy uznania za podjęcie inicjatywy upamiętniającej tradycje puławskiego ośrodka nauk rolniczych. Po Sesji, na dziedzińcu IUNG-PIB rozpoczęło się spotkanie koleżeńskie byłych i obecnych pracowników Instytutu, ich rodzin oraz zaproszonych gości, pod nazwą „Wieczór pod gwiazdami”.
 
     
 
Jubileusz 150 lecia  Ośrodka Nauk Rolniczych w Puławach
 
Natomiast 21 czerwca odbyły się warsztaty naukowe pt. „Patogeny roślinne problemem rolnictwa i przetwórstwa”, składająca się z dwóch sesji: „Główne patogeny roślin i metody ich identyfikacji” oraz „Grzyby patogeniczne źródłem mykotoksyn”.
Wśród wykładowców znaleźli się pracownicy IUNG-PIB, Centralnego Ośrodka Badania Roślin Uprawnych, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Instytutu Ogrodnictwa, IHAR-PIB, Instytutu Genetyki Roślin PAN, UP w Lublinie, UTP w Bydgoszczy oraz IOR-PIB. 
     22 czerwca był kolejnym dniem warsztatów naukowych, zatytułowanych „Rozpraszanie zanieczyszczeń z rolnictwa do środowiska” i podzielonych na dwie sesje: „Emisja substancji biogennych ze źródeł rolniczych” oraz „Pestycydy i inne zanieczyszczenia w środowisku rolniczym”. Swoje wystąpienia mieli pracownicy IUNG-PIB, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz ITP w Falentach. Warsztaty połączone były z sesjami posterowymi. Ogółem wzięło w nich udział około 500 osób. Byli to pracownicy IUNG-PIB, IHAR-PIB, PAN, przedstawiciele Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, wyższych uczelni rolniczych i przyrodniczych, centrów doradztwa rolniczego i rolniczych zakładów doświadczalnych.
     · 26 sierpnia na terenie Zespołu Pałacowo-Ogrodowego IUNG-PIB w Puławach odbyły się Dożynki Powiatowe. Organizatorami święta plonów było Starostwo Powiatowe w Puławach, Urząd Miasta Puławy i Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Święto rolników rozpoczęła msza dożynkowa, odprawiona na dziedzińcu pałacu. Następnie uczestnicy przeszli w barwnym korowodzie wieńców dożynkowych na teren parku, pomiędzy lewym skrzydłem pałacu a Świątynią Sybilli. Atrakcją były przygotowane przez poszczególne gminy powiatu stoiska prezentujące walory turystyczne oraz dorobek artystyczny mieszkańców. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa wystąpił nie tylko w roli współorganizatora, ale także jako wystawca. Na bogato udekorowanym stoisku, przygotowanym przez pracowników Działu Upowszechniania i Wydawnictw, prezentowane były publikacje z zakresu uprawy różnych gatunków roślin, ekonomiki i systemów produkcji rolniczej.
 
Dożynki Powiatowe - 2012 r.
 
     · W dniach 12-14 września odbyła się w IUNG-PIB Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Łagodzenie skutków zmian klimatu, a potencjał produkcyjny polskiego rolnictwa”. Została ona zorganizowana w ramach projektu „Organizacja produkcji żywności i pasz oraz ich bezpieczeństwo i jakość w warunkach globalnych zmian klimatycznych”  (ProFiCienCy FP7-REGPOT-2009-1). W konferencji uczestniczyło 116 osób reprezentujących m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, administracje państwową, uczelnie wyższe, ośrodki doradztwa rolniczego, instytuty naukowe, stacje chemiczno-rolnicze, przedsiębiorstwa produkcyjne oraz inne instytucje państwowe i pozarządowe. Wzięli w niej udział również goście zagraniczni z Austrii, Czech i Litwy.
 
     
Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: "Łagodzenie skutków zmian klimatu, a potencjał produkcyjny polskiego rolnictwa"
 
      · 26 września 2012 r. w siedzibie IUNG-PIB odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. „Wapnowanie gleb-wyzwanie dla polskiej gospodarki” zorganizowana przez Instytut i Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego, pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele obu ministerstw, Senatu RP, izb rolniczych, urzędów marszałkowskich, środowisk naukowych, stacje chemiczno-rolnicze, ośrodki doradztwa rolniczego i in. Celem konferencji było zwrócenie uwagi na pogłębiający się problem zakwaszenia gleb w Polsce, analiza przyczyn i skutków tego zjawiska oraz przedyskutowanie możliwości poprawy sytuacji.
 

Konferencja Naukowo-Techniczna - "Wapnowanie gleb - wyzwanie dla polskiej gospodarki" (uczestnicy konferencji prasowej)
 
     · 28 września 2012 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytucie Badawczym odbyły się warsztaty naukowe pt. „Formy i kierunki współpracy IUNG-PIB z praktyką rolniczą”, zorganizowane w ramach programu wieloletniego PIB  zadania 4.1 i 4.2. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Zwoleń, sołtysi, doradcy, rolnicy, nauczyciele i uczniowie szkół rolniczych oraz pracownicy IUNG-PIB.
     · W dniach 9-10 października 2012 r. w IUNG-PIB odbyły się warsztaty naukowe nt. „Ocena ryzyka zdrowotnego i ekologicznego na terenach rolniczych narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń chemicznych” zorganizowane w ramach Programu Wieloletniego IUNG-PIB zadanie 1.2 „Ocena rolniczych i pozarolniczych zagrożeń dla środowiska glebowego oraz opracowanie sposobów usuwania/ograniczania skutków degradacji gleb na obszarach wiejskich” i grantu NCN nr NN305255035 „Współdziałanie czynników naturalnych i chemicznych w glebie: ocena ekotoksykologicznego wpływu zanieczyszczeń chemicznych oraz temperatury i suszy”. Warsztatom patronowała Komisja „Gleba a Zdrowie Człowieka” Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. W spotkaniu wzięło udział 67 osób reprezentujących ośrodki naukowe (uczelnie i instytuty) z obszaru całego kraju o zróżnicowanym profilu badawczym (nauki rolnicze, biologiczne, medyczne i weterynaryjne, gleboznawstwo, geologia oraz górnictwo). Poza przedstawicielami nauki w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej (Ministerstwo Środowiska), ośrodków doradztwa rolniczego oraz firm projektowych.
     · W dniach 18-19 Października 2012 odbyła się IV ogólnopolska Konferencja pt.: Jakość a wykorzystanie ziarna zbóż”. Była ona organizowana przez Zakład Uprawy Roślin Zbożowych IUNG-PIB. Tematyka konferencji była obszerna obejmowała zagadnienia hodowli odmian o lepszej jakości technologicznej. Omówione zostały zagadnienia kształtowania jakości surowca wykorzystywanego na cele konsumpcyjne (wyrób mąki, wypiek pieczywa), browarne oraz paszowe. Poruszone zostały zagadnienia bezpieczeństwa zdrowotnego zboża jako surowca do produkcji wyrobów spożywczych i paszowych. Inne zagadnienia związane były z metodami oceny surowca oraz procesami technologicznymi otrzymanego produktu końcowego.
     · W dniach 25-26 października odbyło się spotkanie Rady Koordynacyjnej projektu Proficiency. Poza pracownikami IUNG-PIB zaangażowanymi w projekt, w spotkaniu uczestniczyło 11 zagranicznych członków Rady. Gościem specjalnym był oficer prowadzący ze strony Komisji Europejskiej pan Lucas Janssen.   
     · W ramach funduszy pozyskanych ze środków unijnych, Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów we współpracy z Działem Upowszechniania i Wydawnictw IUNG-PIB zorganizował cykl czterech seminariów naukowych pt. „Rola administracji samorządowej szczebla powiatowego w programowaniu i realizacji działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich na przykładzie instytucji scalania gruntów”. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, starostw powiatowych, wojewódzkich biur geodezyjnych i terenów rolnych, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich ze wszystkich województw w Polsce, a także prelegenci i paneliści. W seminariach wzięło udział łącznie 311 osób.
     · W dniach 25-26 października odbyło się spotkanie Rady Koordynacyjnej projektu Proficiency. Poza pracownikami IUNG-PIB zaangażowanymi w projekt, w spotkaniu uczestniczyło 11 zagranicznych członków Rady. Gościem specjalnym był oficer prowadzący ze strony Komisji Europejskiej pan Lucas Janssen. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej realizacji projektu oraz przyjęcie założeń na ostatnią fazę jego realizacji. Członkowie Rady pozytywnie ocenili zaprezentowane działania projektowe, a także udzielili cennych wskazówek na przyszłość.
     · Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zespół pracowników IUNG-PIB w składzie prof.dr hab. Antoni Faber, dr Zuzanna Jarosz, dr Robert Borek, dr Magdalena Borzęcka-Walker, dr Alina Syp, dr Rafał Pudełko otrzymał nagrodę Ministra za rok 2012 . Nagrodzona została praca  zespołu w temacie badawczo-wdrożeniowym pt. "Poziom emisji gazów cieplarnianych dla upraw pszenicy, pszenżyta, kukurydzy i żyta przeznaczonych do produkcji bioetanolu oraz upraw rzepaku przeznaczonego do produkcji biodiesla".
     · W dniu 7.12.2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych był pracownik naukowy IUNG-PIB prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki.
 
 
 
 Źródła:
- "Księga Pamiątkowa IUNG" pod redakcją prof. dr hab. Zdzisława Goneta (Komitet redakcyjny - prof. dr hab. Józef Kobus, doc. dr. Zofia Koter, prof. dr hab. Stanisław Nawrocki, prof. dr hab. Henryk Pondel, prof. dr hab. Alina Kabata-Pendias, prof. dr hab. Maria Ruszkowska . Dział Upowszechniania i Wydawnictw IUNG. Puławy 2000 r.
 
- "IUNG-PIB 60 lat w służbie nauki i rolnictwa 1950-2010" - Seweryn Kukuła, Stanisław Krasowicz, Adam Harasim. Dział Upowszechniania i Wydawnictw IUNG-PIB w Puławach, 2010 r.
 
-  www.iung.pulawy.pl 

Wspierane przez Hosting o12.pl


Copyright by IUNG-PIB